Help Print this page 

Document 32008R0352

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 352/2008 z dne 18. aprila 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 glede sprožitvene ravni za dodatne dajatve za kumarice in češnje, razen višenj
  • No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2011; razveljavil 32011R0543
OJ L 109, 19.4.2008, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/352/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/04/2008
  • Date of effect: 20/04/2008; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej ART2
  • Date of effect: 01/05/2008; uporaba glej člen 2
  • Date of end of validity: 21/06/2011; razveljavil 32011R0543
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

19.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 352/2008

z dne 18. aprila 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1580/2007 glede sprožitvene ravni za dodatne dajatve za kumarice in češnje, razen višenj

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1182/2007 z dne 26. septembra 2007 o določitvi posebnih pravil za sektor sadja in zelenjave, o spremembi direktiv 2001/112/ES in 2001/113/ES in uredb (EGS) št. 827/68, (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96, (ES) št. 2826/2000, (ES) št. 1782/2003 in (ES) št. 318/2006 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2202/96 (1) ter zlasti člena 35(4) in člena 42 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1580/2007 z dne 21. decembra 2007 o določitvi izvedbenih pravil za uredbe Sveta (ES) št. 2200/96, (ES) št. 2201/96 in (ES) št. 1182/2007 v sektorju sadja in zelenjave (2) določa nadzor uvoza proizvodov iz Priloge XVII k Uredbi. Ta nadzor je treba izvajati v skladu s pravili iz člena 308d Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3).

(2)

Za namene člena 5(4) Sporazuma o kmetijstvu (4), sklenjenega na urugvajskem krogu večstranskih trgovinskih pogajanj, in glede na zadnje podatke, ki so na razpolago za leta 2004, 2005 in 2006, je treba prilagoditi sprožitvene ravni za dodatne dajatve za kumarice in češnje, razen višenj.

(3)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 1580/2007 ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za skupno ureditev kmetijskih trgov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1580/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. maja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. aprila 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 273, 17.10.2007, str. 1.

(2)  UL L 350, 31.12.2007, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(4)  UL L 336, 23.12.1994, str. 22.


PRILOGA

„PRILOGA XVII

DODATNE UVOZNE DAJATVE: NASLOV IV, POGLAVJE II, ODDELEK 2

Brez poseganja v pravila za interpretacijo kombinirane nomenklature je treba poimenovanje proizvodov razumeti zgolj okvirno. Področje uporabe dodatnih dajatev za namene te priloge je določeno s področjem uporabe oznak KN, kot obstajajo med sprejetjem te uredbe.

Serijska številka

Oznaka KN

Opis

Sprožitveno obdobje

Sprožitvena raven

(tone)

78.0015

0702 00 00

Paradižniki

Od 1. oktobra do 31. maja

325 606

78.0020

Od 1. junija do 30. septembra

25 103

78.0065

0707 00 05

Kumarice

Od 1. maja do 31. oktobra

70 873

78.0075

Od 1. novembra do 30. aprila

46 491

78.0085

0709 90 80

Artičoke

Od 1. novembra do 30. junija

19 799

78.0100

0709 90 70

Bučke

Od 1. januarja do 31. decembra

117 360

78.0110

0805 10 20

Pomaranče

Od 1. decembra do 31. maja

454 253

78.0120

0805 20 10

Klementine

Od 1. novembra do konca februarja

606 155

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarine (vključno s tangerinkami in mandarinami satsuma); mandarine wilking in podobni hibridi agrumov

Od 1. novembra do konca februarja

104 626

78.0155

0805 50 10

Limone

Od 1. junija do 31. decembra

326 861

78.0160

Od 1. januarja do 31. maja

53 842

78.0170

0806 10 10

Namizno grozdje

Od 21. julija do 20. novembra

70 731

78.0175

0808 10 80

Jabolka

Od 1. januarja do 31. avgusta

886 383

78.0180

Od 1. septembra do 31. decembra

81 237

78.0220

0808 20 50

Hruške

Od 1. januarja do 30. aprila

241 637

78.0235

Od 1. julija do 31. decembra

35 748

78.0250

0809 10 00

Marelice

Od 1. junija do 31. julija

14 163

78.0265

0809 20 95

Češnje, razen višenj

Od 21. maja do 10. avgusta

151 059

78.0270

0809 30

Breskve, vključno z nektarinami

Od 11. junija do 30. septembra

11 980

78.0280

0809 40 05

Slive

Od 11. junija do 30. septembra

5 806“


Top