EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0177

Uredba (ES) št. 177/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93

OJ L 61, 5.3.2008, p. 6–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 168 - 178

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; razveljavil 32019R2152

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/177/oj

5.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 61/6


UREDBA (ES) št. 177/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. februarja 2008

o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne registre v statistične namene in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2186/93

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2186/93 (2) je vzpostavila skupni okvir za ustanovitev poslovnih registrov v statistične namene z usklajenimi opredelitvami, značilnostmi, obsegom in postopki posodabljanja. Za vzdrževanje razvoja poslovnih registrov v usklajenem okviru bi bilo treba sprejeti novo uredbo.

(2)

Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti (3) vsebuje opredelitve statistične enote, ki jih je treba uporabiti. Notranji trg zahteva izboljšano statistično primerljivost za izpolnjevanje zahtev Skupnosti. Za dosego navedenega izboljšanja bi bilo treba sprejeti enotne opredelitve in opise za podjetja in druge ustrezne statistične enote, ki bodo zajete.

(3)

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 58/97 z dne 20. decembra 1996 o strukturni statistiki podjetij (4) in Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih (5) sta vzpostavili skupni okvir za zbiranje, urejanje, prenos in vrednotenje statistike Skupnosti o strukturi, dejavnosti, konkurenčnosti in poslovanju podjetij v Skupnosti. Poslovni registri za statistične namene predstavljajo osnovni sestavni del takega skupnega okvira in z zagotovitvijo usklajene podlage vzorčenja omogočajo organizacijo in usklajevanje statističnega raziskovanja.

(4)

Poslovni registri so eden od načinov usklajevanja nasprotujočih si zahtev po večjem številu informacij o podjetjih na eni strani in lajšanju njihovega administrativnega bremena na drugi strani, zlasti z uporabo obstoječih informacij v administrativnih in pravnih zbirkah, zlasti v primeru mikro, malih in srednje velikih podjetij, kakor je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (6).

(5)

Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (7) je določila okvir za vzpostavitev Statističnega programa Skupnosti in vzpostavila skupni okvir za zaupnost statističnih podatkov.

(6)

Posebna pravila za obdelavo podatkov znotraj okvira Statističnega programa Skupnosti ne vplivajo na Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (8).

(7)

Poslovni registri za statistične namene so tudi glavni vir poslovne demografije, saj beležijo ustanovitve in zaprtja podjetij kakor tudi strukturne spremembe v gospodarstvu zaradi koncentracije ali dekoncentracije, do katerih privedejo postopki, kot so združitve, prevzemi, likvidacije, cepitve in prestrukturiranje.

(8)

Poslovni registri zagotavljajo osnovne informacije, ki jih zahteva močan politični interes za razvoj podeželja, ne le glede kmetijstva ampak tudi v zvezi z vse večjim povezovanjem z drugimi dejavnostmi, ki niso zajete v kmetijski statistiki, ki temelji na proizvodih.

(9)

Javna podjetja igrajo pomembno vlogo v nacionalnih gospodarstvih držav članic. Direktiva Komisije 80/723/EGS z dne 25. junija 1980 o preglednosti finančnih odnosov med državami članicami in javnimi podjetji (9) zajema nekatere vrste javnih podjetij. Javna podjetja in javne družbe bi bilo zato treba navesti v poslovnih registrih, to pa je mogoče s pomočjo klasifikacije institucionalnih sektorjev.

(10)

Informacije o povezavah glede nadzora med pravnimi enotami so potrebne pri opredeljevanju skupin podjetij, pri pravilnem razmejevanju podjetij, pri izdelovanju profilov velikih in kompleksnih enot ter pri raziskovanju ravni koncentracije posameznih trgov. Informacije o skupinah podjetij izboljšujejo kakovost poslovnih registrov in se lahko uporabljajo za zmanjševanje tveganja razkritja zaupnih podatkov. Določeni finančni podatki so pogosto pomembnejši na ravni skupine podjetij ali na ravni podskupine kakor na ravni podjetja; dejansko utegnejo biti na voljo samo na ravni skupine ali podskupine. Evidentiranje skupin podjetij omogoča, kadar je to potrebno, neposredno raziskovanje skupine namesto njenih sestavnih enot, kar lahko pomembno zmanjša obremenitve poročevalskih enot. Za registriranje skupin podjetij bi bilo treba poslovne registre dodatno uskladiti.

(11)

Naraščajoča globalizacija gospodarstva je izziv za tekoče izvajanje nekaterih statistik. Prek zbiranja podatkov od večnacionalnih skupin podjetij tvorijo poslovni registri osnovno orodje za izboljšanje mnogih statistik, povezanih z globalizacijo: mednarodna trgovina z blagom in storitvami, plačilna bilanca, neposredne tuje naložbe, tuja povezana podjetja, raziskave, razvoj in inovacije ter trg dela. Večina teh statistik zajema celotno gospodarstvo in v poslovnih registrih zahteva zajetje vseh sektorjev gospodarstva.

(12)

V skladu s členom 3(2) Uredbe Sveta (Euratom, EGS) št. 1588/90 z dne 11. junija 1990 o prenosu zaupnih podatkov na Statistični urad Evropskih skupnosti (10) nacionalni predpisi o statistični zaupnosti ne smejo preprečevati posredovanja zaupnih statističnih podatkov organu Skupnosti (Eurostatu), kadar takšen prenos omogoča kakšen predpis Skupnosti.

(13)

Za zagotovitev izpolnitve obveznosti iz te uredbe utegnejo institucije držav članic, ki so odgovorne za zbiranje podatkov, potrebovati dostop do administrativnih virov podatkov, kot so registri davčnih organov in organov socialne varnosti, centralnih bank, drugih javnih institucij in zbirk podatkov, ki vsebujejo informacije o čezmejnih transakcijah in postavkah, kadar so taki podatki potrebni za pripravo statistike Skupnosti.

(14)

Uredba (ES) št. 184/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance, mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb (11) je vzpostavila skupni okvir za zbiranje, posredovanje in vrednotenje ustrezne statistike Skupnosti.

(15)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (12).

(16)

Zlasti bi bilo treba Komisijo pooblastiti za odločanje o zajetju najmanjših podjetij in vse-rezidenčnih skupin podjetij, za posodabljanje seznama, opredelitev in pravil o kontinuiteti značilnosti registrov iz Priloge, za določanje skupnih standardov kakovosti ter vsebine in periodičnosti poročil o kakovosti ter za sprejemanje pravil za posodabljanje registrov. Ker so navedeni ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(17)

Uredbo (EGS) št. 2186/93 bi bilo zato treba razveljaviti.

(18)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za statistični program, ustanovljenim s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (13)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Namen

Ta uredba vzpostavlja skupni okvir za poslovne registre v statistične namene v Skupnosti.

Države članice vzpostavijo enega ali več usklajenih registrov za statistične namene kot orodje za pripravo in usklajevanje raziskav, kot vir informacij za statistično analizo populacije in demografije podjetij, za uporabo administrativnih podatkov ter za odkrivanje in oblikovanje statističnih enot.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„pravna enota“, „podjetje“, „lokalna enota“ in „skupina podjetij“ kot so opredeljeni v Prilogi k Uredbi (EGS) št. 696/93;

(b)

„nacionalni organi“ kot so opredeljeni v členu 2 Uredbe (ES) št. 322/97;

(c)

„statistični nameni“ kot so opredeljeni v členu 2(4) Uredbe (EGS) št. 1588/90;

(d)

„večnacionalna skupina podjetij“ pomeni skupino podjetij, ki ima najmanj dve podjetji ali pravni enoti v različnih državah;

(e)

„okrnjena skupina podjetij“ pomeni podjetja in pravne enote večnacionalne skupine podjetij, ki so rezidenčni v isti državi. Vključuje lahko samo eno enoto, če druge enote niso rezidenčne. Podjetje je lahko okrnjena skupina podjetij ali njen del.

Člen 3

Področje uporabe

1.   Skladno z opredelitvami iz člena 2 in ob upoštevanju omejitev, določenih v tem členu, se registri sestavijo iz:

(a)

vseh podjetij, ki opravljajo gospodarske dejavnosti in prispevajo k bruto domačemu proizvodu (BDP), in njihovih lokalnih enot;

(b)

pravnih enot, iz katerih so sestavljena navedena podjetja;

(c)

okrnjenih skupin podjetij in večnacionalnih skupin podjetij in

(d)

vse-rezidenčnih skupin podjetij.

2.   Vendar se zahteva iz odstavka 1 ne uporablja za gospodinjstva, katerih blago in storitve so namenjene lastni uporabi ali vključujejo oddajo lastne posesti.

3.   Lokalne enote, ki nimajo statusa ločenega pravnega subjekta (podružnice), ki so odvisne od tujih podjetij in so klasificirane kot neprave družbe v skladu z Evropskim sistemom računov 1995, določenim z Uredbo Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (14) in Sistemom nacionalnih računov Združenih narodov 1993, se za namene poslovnih registrov obravnavajo kot podjetja.

4.   Skupine podjetij je moč identificirati prek nadzornih povezav med njihovimi pravnimi enotami. Za razmejitev skupin podjetij se uporablja opredelitev nadzora, kakor je navedena v točki 2.26 Priloge A k Uredbi (ES) št. 2223/96.

5.   Ta uredba se uporablja samo za enote, ki v celoti ali delno opravljajo gospodarsko dejavnost. Katera koli dejavnost, ki sestoji iz ponujanja blaga in storitev na določenem tržišču, se smatra za gospodarsko dejavnost. Poleg tega se netržne storitve, ki prispevajo k BDP, in posredne ali neposredne udeležbe v aktivnih pravnih enotah, za namene poslovnih registrov štejejo za gospodarsko dejavnost. Gospodarsko neaktivne pravne enote so del podjetja samo v povezavi z gospodarsko aktivnimi pravnimi enotami.

6.   Ukrepi namenjeni spreminjaju nebistvenih določb te uredbe glede obsega, do katerega naj bi bila v registre vključena podjetja z manj kot pol zaposlenega in vse-rezidenčne skupine podjetij brez statističnega pomena za države članice ter opredelitve enot, skladne s tistimi za kmetijsko statistiko, se določijo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

Člen 4

Viri podatkov

1.   Ob izpolnjevanju pogojev glede standardov kakovosti iz člena 6 lahko države članice zbirajo informacije, zahtevane s to uredbo, z uporabo vseh ustreznih virov. Nacionalni organi se za statistične namene v okviru njihovih pristojnosti pooblastijo za zbiranje informacij, ki spadajo pod to uredbo in so vsebovane v administrativnih in pravnih zbirkah.

2.   Če zahtevanih podatkov ni mogoče zbrati ob sprejemljivih stroških, lahko nacionalni organi uporabijo postopke statističnega vrednotenja ob upoštevanju stopnje natančnosti in kakovosti.

Člen 5

Značilnosti registrov

1.   Enote, navedene v registrih, so opremljene z identifikacijsko številko in opisnimi podrobnostmi, določenimi v Prilogi.

2.   Ukrepi glede posodabljanja seznama značilnosti, opredelitve značilnosti in pravil o kontinuiteti, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se opredelijo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

Člen 6

Standardi kakovosti in poročila

1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje kakovosti poslovnih registrov.

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) na zahtevo zagotovijo poročilo o kakovosti poslovnih registrov (v nadaljevanju „poročila o kakovosti“).

3.   Ukrepi v zvezi s skupnimi standardi kakovosti, kot tudi vsebina in periodičnost poročil o kakovosti, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3), in ob upoštevanju stroškovnega vidika zbiranja podatkov.

4.   Države članice obvestijo Komisijo (Eurostat) o glavnih metodoloških ali drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na kakovost poslovnih registrov, takoj ko postanejo te spremembe znane, najpozneje pa šest mesecev po začetku veljavnosti katere koli takšne spremembe.

5.   Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe, v katerem se obravnavajo zlasti stroški statističnega sistema, obremenitev podjetij in koristi.

Člen 7

Priročnik s priporočili

Komisija objavi priročnik s priporočili za poslovne registre. Priročnik se posodablja v tesnem sodelovanju z državami članicami.

Člen 8

Referenčno obdobje in periodičnost

1.   Vnosi v registre in izbrisi iz registrov se posodabljajo najmanj enkrat letno.

2.   Pogostost posodobitev je odvisna od vrste enote, obravnavane spremenljivke, velikosti enote in vira, ki se na splošno uporablja za posodobitve.

3.   Ukrepi v zvezi s pravili za posodabljanje, ki so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

4.   Države članice vsako leto izdelajo kopijo, ki odraža stanje registrov ob koncu leta in to kopijo vsaj 30 let hranijo za namene analize.

Člen 9

Posredovanje poročil

1.   Države članice izvedejo statistične analize registrov in posredujejo informacije Komisiji (Eurostatu), pri čemer upoštevajo vzorec in postopek, ki ju je opredelila Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 16(2).

2.   Države članice Komisiji (Eurostatu) na njeno zahtevo posredujejo vse ustrezne informacije glede izvajanja te uredbe v državah članicah.

Člen 10

Izmenjava zaupnih podatkov med državami članicami

Izmenjava zaupnih podatkov med ustreznimi nacionalnimi organi različnih držav članic lahko poteka izključno za statistične namene v skladu z nacionalnim predpisi, kadar je izmenjava potrebna za zagotovitev kakovosti informacij o večnacionalnih skupinah podjetij v Evropski uniji. Nacionalne centralne banke so lahko udeležene v izmenjavi v skladu z nacionalnimi predpisi.

Člen 11

Izmenjava zaupnih podatkov med Komisijo (Eurostatom) in državami članicami

1.   Nacionalni organi podatke o večnacionalnih skupinah podjetij in njihovih sestavnih enotah, v skladu z opredelitvijo iz Priloge, posredujejo Komisiji (Eurostatu) za zagotovitev informacij o večnacionalnih skupinah v Evropski uniji izključno za statistične namene.

2.   Za zagotovitev dosledne evidence podatkov izključno za statistične namene Komisija (Eurostat) posreduje ustreznim nacionalnim organom vsake države članice podatke o večnacionalni skupini podjetij, vključno z njenimi sestavnimi enotami, če je vsaj ena pravna enota te skupine na ozemlju navedene države članice.

3.   Za zagotovitev uporabe podatkov, ki se posredujejo v skladu s tem členom, izključno za statistične namene, se oblika, ukrepi za varnost in zaupnost ter postopek posredovanja podatkov o posameznih enotah Komisiji (Eurostatu) in postopek posredovanja podatkov o večnacionalnih skupinah podjetij ustreznim nacionalnim organom, sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 16(2).

Člen 12

Izmenjava zaupnih podatkov med Komisijo (Eurostatom) in centralnimi bankami

1.   Za namene te uredbe lahko izmenjava zaupnih podatkov izključno za statistične namene poteka med Komisijo (Eurostatom) in nacionalnimi centralnimi bankami ter Komisijo (Eurostatom) in Evropsko centralno banko, kadar je izmenjava potrebna za zagotovitev kakovosti informacij o večnacionalnih skupinah podjetij v Evropski uniji in kadar je izmenjavo izrecno odobril ustrezen nacionalni organ.

2.   Za zagotovitev uporabe podatkov, ki so preneseni v skladu s tem členom, izključno za statistične namene, se oblika, ukrepi za varnost in zaupnost ter postopek posredovanja podatkov nacionalnim centralnim bankam in Evropski centralni banki o večnacionalnih skupinah podjetij sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 16(2).

Člen 13

Zaupnost in dostop do prepoznavnih podatkov

1.   Komisija (Eurostat), nacionalni organi, nacionalne centralne banke in Evropska centralna banka, ki prejemajo zaupne podatke v skladu s členi 10, 11 in 12, te podatke obravnavajo zaupno v skladu z Uredbo (ES) št. 322/97.

2.   Za namene te uredbe in ne glede na člen 14 Uredbe (ES) št. 322/97 lahko poteka posredovanje zaupnih podatkov med nacionalnimi organi in Komisijo (Eurostat) le do mere, ko je takšno posredovanje potrebno za pripravo posebnih statističnih podatkov Skupnosti. Vsako nadaljnje posredovanje morajo izrecno odobriti nacionalni organi, ki so te podatke zbrali.

Člen 14

Prehodno obdobje in odstopanja

Če je v poslovnih registrih potrebna večja prilagoditev, lahko Komisija na zahtevo države članice za prehodno obdobje odobri odstopanje, ki ne presega 25. marca 2010.

Za kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov, javno upravo in obrambo ter obvezno socialno varnost in za dodatne značilnosti, povezane s skupinami podjetij, lahko Komisija odobri odstopanje na zahtevo države članice za prehodno obdobje, ki ne presega 25. marca 2013.

Člen 15

Izvedbeni ukrepi

1.   Naslednji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3):

(a)

zajetje najmanjših podjetij in vse-rezidenčnih skupin podjetij, kakor je določeno v členu 3(6);

(b)

posodabljanje seznama značilnosti registra iz Priloge, njihovih opredelitev in pravil o kontinuiteti, kakor je določeno v členu 5 in ob upoštevanju načela, da morajo biti koristi posodabljanja večje od stroškov, in načela, da morajo potrebna dodatna sredstva, ki jih zagotovijo države članice ali podjetja, ostati v razumnih mejah;

(c)

določitev skupnih standardov kakovosti, prav tako tudi vsebine in periodičnosti poročil o kakovosti, kakor je določeno v členu 6(3); in

(d)

pravila za posodabljanje registrov, kakor je predvideno v členu 8(3).

2.   V skladu z regulativnim postopkom iz člena 16(2), se sprejmejo ukrepi, ki se nanašajo na:

(a)

posredovanje informacij iz statičnih analiz registrov, kakor je določeno v členu 9;

(b)

posredovanje podatkov o posameznih enotah za večnacionalne skupine podjetij med Komisijo (Eurostatom) in državami članicami, kakor je določeno v členu 11; in

(c)

posredovanje podatkov o večnacionalnih skupinah podjetij med Komisijo (Eurostatom) in centralnimi bankami, kakor je določeno v členu 12.

Člen 16

Odbor

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabijo členi 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, pri čemer se upoštevajo določbe člena 8 Sklepa.

Člen 17

Razveljavitev

Uredba (EGS) št. 2186/93 se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se štejejo za sklicevanja na to uredbo.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 20. februarja 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

J. LENARČIČ


(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 1. junija 2006 (UL C 298 E, 8.12.2006, str. 127), Skupno stališče Sveta z dne 21. maja 2007 (UL C 193 E, 21.8.2007, str. 1) in stališče Evropskega parlamenta z dne 25. oktobra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 21. januarja 2008.

(2)  UL L 196, 5.8.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(3)  UL L 76, 30.3.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(4)  UL L 14, 17.1.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(5)  UL L 162, 5.6.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1893/2006.

(6)  UL L 124, 20.5.2003, str. 36.

(7)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(8)  UL L 281, 23.11.1995, str. 31. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(9)  UL L 195, 29.7.1980, str. 35. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2005/81/ES (UL L 312, 29.11.2005, str. 47).

(10)  UL L 151, 15.6.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(11)  UL L 35, 8.2.2005, str. 23. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 602/2006 (UL L 106, 19.4.2006, str. 10).

(12)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(13)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(14)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1392/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 10.12.2007, str. 1).


PRILOGA

Poslovni registri vsebujejo naslednje informacije o posameznih enotah. Če je informacije mogoče izpeljati iz drugih(-e) enot(-e), jih ni treba shranjevati za vsako enoto posebej.

Informacije, kjer polja niso označena, so obvezne; če so polja označena s „pogojno“ so obvezne, kadar so na voljo v državi članici; če so polja označena z „neobvezno“, so priporočene.

1.

PRAVNA ENOTA

IDENTIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

1.1

 

Identifikacijska številka

 

1.2a

 

Ime

 

1.2b

 

Čim bolj natančen naslov (vključno s poštno številko)

 

1.2c

Neobvezno

Telefonska številka in številka faksa, naslov e-pošte in informacije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

 

1.3

 

Identifikacijska številka za davek na dodano vrednost (DDV) ali, če ta ni na voljo, druga administrativna identifikacijska številka

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

1.4

 

Datum ustanovitve za pravne osebe ali datum uradnega priznanja gospodarskega subjekta za fizične osebe

 

1.5

 

Datum, s katerim je pravna enota prenehala biti del podjetja (kakor je opredeljeno v 3.3)

EKONOMSKE/STRATIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

1.6

 

Pravnoorganizacijska oblika

POVEZAVE Z DRUGIMI REGISTRI

 

 

Sklicevanje na povezane registre, v katerih je pravna enota evidentirana, in ki vsebujejo informacije, ki jih je mogoče uporabiti v statistične namene

 

1.7a

 

Sklicevanje na register gospodarskih subjektov znotraj Skupnosti, ustanovljen v skladu z Uredbo (ES) št. 638/2004 (1), in sklicevanje na carinski register ali register gospodarskih subjektov zunaj Skupnosti

 

1.7b

Neobvezno

Sklicevanje na podatke iz bilance stanja (za enote, ki so zavezane k objavi zaključnega računa) in sklicevanje na register plačilnih bilanc ali register tujih neposrednih naložb in sklicevanje na register kmetij

Dodatne značilnosti za pravne enote, ki so del podjetij, ki pripadajo skupini podjetij:

POVEZAVA S SKUPINO PODJETIJ

1.8

 

Identifikacijska številka vse-rezidenčne/okrnjene skupine podjetij (4.1), ki ji enota pripada

 

1.9

 

Datum združitve z vso-rezidenčno/okrnjeno skupino

 

1.10

 

Datum ločitve od vse-rezidenčne/okrnjene skupine

NADZOR ENOT

 

 

Rezidenčne nadzorne povezave se lahko evidentirajo od zgoraj navzdol (1.11a) ali od spodaj navzgor (1.11b). Za vsako enoto se evidentira samo prva raven posrednega ali neposrednega nadzora (iz kombinacije teh podatkov je razvidna celotna nadzorna veriga).

 

1.11a

 

Identifikacijska(-e) številka(-e) rezidenčnih pravnih enot, ki so pod nadzorom pravne enote

 

1.11b

 

Identifikacijska številka rezidenčne pravne enote, ki nadzoruje pravno enoto

 

1.12a

 

Država(-e) registracije in identifikacijska(-e) številka(-e) ali ime(-na) in naslov(-i) nerezidenčnih(-e) pravnih(-e) enote(-), ki so/je pod nadzorom pravne enote

 

1.12b

Pogojno

Številka(-e) DDV nerezidenčnih pravnih enot, ki so pod nadzorom pravne enote

 

1.13a

 

Država registracije in identifikacijska številka ali ime in naslov nerezidenčne pravne enote, ki nadzoruje pravno enoto

 

1.13b

Pogojno

Številka DDV nerezidenčne pravne enote, ki nadzoruje pravno enoto

LASTNIŠTVO ENOT

 

Pogojno

Rezidenčno lastništvo se lahko evidentira od zgoraj navzdol (1.14a) ali od spodaj navzgor (1.14b).

Evidentiranje informacij in uporabljeni prag za določitve lastniškega deleža sta odvisna od razpoložljivosti teh informacij v administrativnih virih. Priporočeni prag je 10 % ali več neposrednega lastništva.

 

1.14a

Pogojno

(a)

Identifikacijska(-e) številka(-e) in

(b)

delež (%)

rezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e) v lasti pravne enote

 

1.14b

Pogojno

(a)

Identifikacijska(-e) številka(-e) in

(b)

delež (%)

rezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e), ki ima(-jo) v lasti pravno enoto

 

1.15

Pogojno

(a)

Država(-e) registracije in

(b)

identifikacijska(-e) številka(-e) ali ime(-na), naslov(-i) in številke(-e) DDV in

(c)

delež (%)

nerezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e) v lasti pravne enote

 

1.16

Pogojno

(a)

Država(-e) registracije in

(b)

identifikacijska(-e) številka(-e) ali ime(-na), naslov(-i) in številke(-e) DDV in

(c)

delež (%)

nerezidenčnih(-e) pravnih(-e) enot(-e), ki ima(-jo) v lasti pravno enoto

2.

LOKALNA ENOTA

IDENTIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

2.1

 

Identifikacijska številka

 

2.2a

 

Ime

 

2.2b

 

Čim bolj natančen naslov (vključno s poštno številko)

 

2.2c

Neobvezno

Telefonska številka in številka faksa, naslov e-pošte in informacije, ki omogočajo elektronsko zbiranje podatkov

 

2.3

 

Identifikacijska številka podjetja (3.1), ki ji lokalna enota pripada

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

2.4

 

Datum začetka dejavnosti

 

2.5

 

Datum dokončne ukinitve dejavnosti

EKONOMSKE/STRATIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

2.6

 

Šifra glavne dejavnosti na 4-mestni ravni NACE

 

2.7

Pogojno

Stranske dejavnosti, če obstajajo, na 4-mestni ravni NACE; ta točka zadeva samo lokalne enote, ki so predmet raziskovanj

 

2.8

Neobvezno

Dejavnost, ki se izvaja v lokalni enoti in pomeni pomožno dejavnost podjetja, ki mu lokalna enota pripada (da/ne)

 

2.9

 

Število oseb, ki delajo

 

2.10a

 

Število zaposlenih

 

2.10b

Neobvezno

Število zaposlenih v ekvivalentu polne zaposlitve

 

2.11

 

Geografska lokacijska oznaka

POVEZAVE Z DRUGIMI REGISTRI

2.12

Pogojno

Sklicevanje na povezane registre, v katerih je navedena lokalna enota in ki vsebujejo informacije, ki jih je mogoče uporabiti v statistične namene (če taki povezani registri obstajajo)

3.

PODJETJE

IDENTIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

3.1

 

Identifikacijska številka

 

3.2a

 

Ime

 

3.2b

Neobvezno

Poštni, elektronski naslov, naslov spletne strani

 

3.3

 

Identifikacijska(-e) številka(-e) pravnih(-e) enot(-e), iz katerih(-e) je podjetje sestavljeno

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

3.4

 

Datum začetka dejavnosti

 

3.5

 

Datum dokončne ukinitve dejavnosti

EKONOMSKE/STRATIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

3.6

 

Šifra glavne dejavnosti na 4-mestni ravni NACE

 

3.7

Pogojno

Stranske dejavnosti, če obstajajo, na 4-mestni ravni NACE; ta točka zadeva samo podjetja, ki so predmet raziskovanj

 

3.8

 

Število oseb, ki delajo

 

3.9a

 

Število zaposlenih

 

3.9b

Neobvezno

Število zaposlenih v ekvivalentu polne zaposlitve

 

3.10a

 

Prihodki od prodaje, razen tistih iz 3.10b

 

3.10b

Neobvezno

Prihodki od prodaje: za kmetijstvo, lov in gozdarstvo, ribolov ter javno upravo in obrambo, obvezno socialno zavarovanje, zasebna gospodinjstva z zaposlenimi osebami in ekstrateritorialne organizacije.

 

3.11

 

Institucionalni sektor in pod-sektor v skladu z Evropskim sistemom računov

Dodatne značilnosti za podjetja, ki pripadajo skupini podjetij:

POVEZAVA S SKUPINO PODJETIJ

3.12

Identifikacijska številka vse-rezidenčne/okrnjene skupine podjetij (4.1), kateri podjetje pripada

4.

SKUPINA PODJETIJ

IDENTIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

4.1

 

Identifikacijska številka vse-rezidenčne/okrnjene skupine

 

4.2a

 

Ime vse-rezidenčne/okrnjene skupine

 

4.2b

Neobvezno

Poštni, elektronski naslov, naslov spletne strani sedeža rezidenčne/okrnjene skupine

 

4.3

Deloma pogojno

Identifikacijska številka vodje vse-rezidenčne/okrnjene skupine (ustreza identifikacijski številki pravne enote, ki je vodja rezidenčne skupine).

Pogojno, če je enota, ki nadzoruje, fizična oseba, ki ni gospodarski subjekt, je evidentiranje odvisno od tega, ali je ta informacija na voljo v administrativnih virih

 

4.4

 

Vrsta skupine podjetij:

1.

vse-rezidenčna skupina;

2.

okrnjena skupina pod domačim nadzorom;

3.

okrnjena skupina pod tujim nadzorom;

DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI

4.5

 

Datum začetka delovanja vse-rezidenčne/okrnjene skupine podjetij

 

4.6

 

Datum ukinitve vse-rezidenčne/okrnjene skupine podjetij

EKONOMSKE/STRATIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

4.7

 

Šifra glavne dejavnosti vse-rezidenčne/okrnjene skupine na 2-mestni ravni NACE

 

4.8

Neobvezno

Stranske dejavnosti vse-rezidenčne/okrnjene skupine na 2-mestni ravni NACE

 

4.9

 

Število oseb, ki delajo v vse-rezidenčni/okrnjeni skupini

 

4.10

Neobvezno

Konsolidirani prihodki od prodaje

Dodatne značilnosti za večnacionalne skupine podjetij (vrste 2 in 3 v 4.4):

Evidentiranje spremenljivk 4.11 in 4.12a je neobvezno do vzpostavitve posredovanja informacij o večnacionalnih skupinah, kakor je navedeno v členu 11.

IDENTIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

4.11

 

Identifikacijska številka globalne skupine

 

4.12a

 

Ime globalne skupine

 

4.12b

Neobvezno

Država registracije, poštni, elektronski naslov, naslov spletne strani globalnega sedeža

 

4.13a

 

Identifikacijska številka vodje globalne skupine, če je vodja skupine rezident (ustreza identifikacijski številki pravne enote, ki je vodja skupine). Če je vodja globalne skupine nerezident, njegova država registracije

 

4.13b

Neobvezno

Identifikacijska številka ali ime ter naslov vodje globalne skupine, če ni rezident

EKONOMSKE/STRATIFIKACIJSKE ZNAČILNOSTI

4.14

Neobvezno

Globalno število zaposlenih oseb

 

4.15

Neobvezno

Konsolidirani globalni prihodki od prodaje

 

4.16

Neobvezno

Država globalnega središča odločanja

 

4.17

Neobvezno

Države, kjer so podjetja ali lokalne enote


(1)  Uredba (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (UL L 102, 7.4.2004, str. 1).


Top