Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0146

Uredba Sveta (ES) št. 146/2008 z dne 14. februarja 2008 o spremembah Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

OJ L 46, 21.2.2008, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 196 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; implicitno zavrnjeno 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/146/oj

21.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/1


UREDBA SVETA (ES) št. 146/2008

z dne 14. februarja 2008

o spremembah Uredbe (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter Uredbe (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 37(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na izkušnje je treba zagotoviti določeno stopnjo tolerance manjših primerov neskladnosti z zahtevami po navzkrižni skladnosti, kjer resnost, obseg in trajnost takšne neskladnosti ne bi upravičili takojšnjega zmanjšanja neposrednih plačil, ki bodo odobrena. Vendar pa bi moral kljub tej toleranci pristojni nacionalni organ izvajati ustrezen nadzor, dokler neskladnost ne bi bila odpravljena. Poleg tega bi lahko bilo znižanje zelo nizkih začetnih zneskov neposrednih plačil obremenjujoče glede na kakršen koli odvračilni učinek, ki naj bi ga imelo. Zato je treba določiti primeren prag, do katerega se države članice lahko odločijo, da ne bodo uporabljale zmanjšanj, če pristojni nacionalni organ zagotovi, da bo kmet odpravil neskladnost.

(2)

Člen 44(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 (2) določa, da morajo biti parcele, ki ustrezajo upravičenim hektarjem, kmetom na razpolago najmanj 10 mesecev. Izkušnje so pokazale, da bi ta pogoj lahko omejeval delovanje trga z zemljo, poleg tega pa ustvarja znatno upravno breme za prizadete kmete in upravne službe. Kljub temu bi bilo treba določiti datum, ko morajo biti parcele na razpolago kmetom, da bi tako preprečili podvajanje zahtevkov za isto zemljišče. Ustrezno bi bilo, da bi ta datum določile države članice, vendar ne po datumu, določenem za spremembo vloge za pomoč. Isto pravilo bi bilo treba uporabiti tudi za države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino.

(3)

Zaradi skrajšanja obdobja, v katerem ima kmet na razpolago parcele, ki ustrezajo upravičenim hektarom, za sheme enotnega plačila in za sheme enotnega plačila na površino na en dan bi bilo treba razjasniti predpise o odgovornosti v okviru navzkrižne skladnosti, zlasti pri prenosu zemljišča v zadevnem koledarskem letu. Zato bi bilo treba jasno navesti, da bi moral kmet, ki vloži vlogo za pomoč, pred pristojnim nacionalnim organom odgovarjati za kakršno koli neizpolnjevanje zahtev po navzkrižni skladnosti za celotno kmetijsko zemljišče, navedeno v prošnji za pomoč, celo zadevno koledarsko leto. Dogovori v okviru zasebnega prava med zadevnim kmetom in osebo, na katero ali od katere se je preneslo kmetijsko zemljišče, pri tem ne bi smeli biti izjema.

(4)

Člen 71h Uredbe (ES) št. 1782/2003 določa, da nove države članice v smislu člena 2(g) navedene uredbe v okviru sheme enotnega plačila lahko določijo različne vrednosti pravic na enoto, dodeljenih za hektare travinja ali trajnih pašnikov, in za vse druge upravičene hektare, ki so bili popisani 30. junija 2003 oz. junija 2005 v primeru Bolgarije in Romunije. Nove države članice so vzpostavile identifikacijski sistem za enoto rabe ali poljine v skladu s členom 20 te uredbe. Vendar pa zaradi tehničnih težav pri prehodu na ta identifikacijski sistem lastnosti nekaterih enot rabe ali poljin iz leta 2003 morda niso natančno prikazane. Da bi omogočili nemoteno izvajanje možnosti določitve različnih vrednosti na enoto, bi bilo treba datum za popis enot rabe ali poljin prilagoditi na 30. junij 2006. Za Bolgarijo in Romunijo bi moral biti datum za popis enot rabe ali poljin 1. januar 2008. Člen 71h Uredbe (ES) št. 1782/2003 bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(5)

Izkušnje so tudi pokazale, da je za vzpostavitev upravne infrastrukture, potrebne za upravljanje predpisanih zahtev ravnanja, zajetih v predpisih o navzkrižni skladnosti, potrebnega veliko upravnega dela. Triletno postopno uvajanje v novih državah članicah, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino, podobno postopnemu uvajanju, ki se uporablja v Skupnosti v sestavi na dan 30. aprila 2004 v skladu s časovnim načrtom iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1782/2003, bi olajšalo uvajanje predpisanih zahtev ravnanja in njihovo nemoteno izvajanje. To postopno uvajanje bi moralo biti omogočeno tudi, če se nova država članica odloči, da bo v celoti uporabila neposredna plačila pred zadnjim mogočim rokom za uporabo sheme enotnega plačila na površino. Člen 143b(6) Uredbe (ES) št. 1782/2003 in člen 51(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (3) bi bilo treba ustrezno spremeniti.

(6)

Člen 143b(10) in (11) Uredbe (ES) št. 1782/2003 določa pravila za prehod na uporabo sheme enotnega plačila za nove države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila na površino. V skladu s temi pravili mora Komisija odobriti odločitev nove države članice za izvajanje sheme enotnega plačila, potem ko oceni stanje pripravljenosti te nove države članice. Ta predhodna odobritev Komisije ni več potrebna, ker so skoraj vsa neposredna plačila nevezana in ker sta shema enotnega plačila na površino in shema enotnega plačila nevezani in predstavljata plačila na površino, ki vključujejo večino elementov integriranega sistema, zlasti identifikacijski sistem parcel. Navedene določbe bi bilo zato treba črtati. Zaradi črtanja odstavkov 10 in 11 člena 143b je potrebna sprememba člena 143(b)(9). Zato bi bilo treba spremeniti tudi to določbo.

(7)

Preglednica 2 iz Priloge XII k Uredbi (ES) št. 1782/2003 določa skupne zneske dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil za Ciper, kjer se shema enotnega plačila na površino (SAPS) uporablja do leta 2008. Poleg podaljšanja uporabe SAPS, določenega z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2006 (4), je treba določiti tudi skupne zneske, glede katerih se SAPS uporablja v letih 2009 in 2010.

(8)

Nove države članice, ki so se odločile za uporabo sheme enotnega plačila, jo bodo uvedle od leta 2007. Zato je ustrezno, da se za te nove države članice od tega datuma uporablja sprememba člena 71h Uredbe (ES) št. 1782/2003.

(9)

Številne določbe, ki jih spreminja ta uredba – predvsem določena stopnja tolerance manjših primerov neskladnosti, zmanjšanje pod določenim pragom, določitev datuma, na katerega ima kmet na razpolago zemljo, s katero je upravičen do sheme enotnega plačila in sheme enotnega plačila na površino, ter obdobje postopnega uvajanja za države članice, ki uporabljajo shemo enotnega plačila, v katerem naj bi v celoti izpolnile zahteve po navzkrižni skladnosti na svojem ozemlju – bi bila izhodišče za pravila, ki bi bila za zadevne kmete ugodnejša kot sedaj veljavna pravila. Retroaktivna uporaba takšnih določb ne bi smela posegati v načelo pravne varnosti zadevnih gospodarskih subjektov. Enako velja za spremenjeno določbo iz člena 71h Uredbe (ES) št. 1782/2003. Določbe o odgovornosti kmetov za neskladnost pri prenosu zemljišča pa bi se morale uporabljati od 1. aprila 2008, da bi tako kmetom zagotovili zadostno pravno varnost in hkrati učinkovito izvajanje teh določb v letu 2008.

(10)

Uredbo (ES) št. 1782/2003 in Uredbo (ES) št. 1698/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1782/2003 se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če kadar koli v določenem koledarskem letu (v nadaljnjem besedilu ‚zadevno koledarsko leto‘) niso izpolnjene predpisane zahteve ravnanja ali dobri kmetijski in okoljski pogoji, pri čemer se lahko ta neskladnost neposredno pripiše dejavnostim ali opustitvi dejavnosti kmeta, ki je v zadevnem koledarskem letu vložil vlogo za pomoč, se celotni znesek neposrednih plačil, ki naj bi se odobril kmetu, po uporabi členov 10 in 11 za tega kmeta zmanjša ali prekliče v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v členu 7.

Prvi pododstavek se uporablja tudi, če je neskladnost posledica dejanj ali opustitve dejanj, ki se lahko neposredno pripiše osebi, na katero ali od katere se je preneslo kmetijsko zemljišče.

Za namene uporabe prvega in drugega pododstavka za leto 2008 koledarsko leto ustreza obdobju od 1. aprila do 31. decembra 2008.

V tem odstavku ‚prenos‘ pomeni kakršno koli transakcijo, s katero kmetijsko zemljišče ni več na voljo prenosniku.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„3.   Ne glede na odstavek 1 in v skladu s pogoji iz podrobnih pravil iz člena 7(1) se lahko države članice odločijo, da ne bodo uporabljale zmanjšanj, ki znašajo 100 EUR ali manj na kmeta in na koledarsko leto, ali ukinitev.

Če se država članica odloči, da bo uporabila možnost iz prvega pododstavka, pristojni organ naslednje leto ukrepa, kot je potrebno, in zagotovi, da kmet odpravi ugotovljeno neskladnost. Taka neskladnost in sanacijski ukrepi, ki se bodo sprejeli, se sporočijo kmetu.“;

2.

členu 7(2) se dodata naslednja pododstavka:

„V upravičenih primerih se lahko država članica odloči, da ne uporabi zmanjšanja, če se šteje, da so resnost, obseg in trajnost neskladnosti zelo majhne. Vendar primeri neskladnosti, ki pomenijo neposredno tveganje za zdravje ljudi ali živali, ne veljajo za majhne.

Razen če kmet takoj začne izvajati sanacijske ukrepe in odpravi ugotovljene neskladnosti, pristojni organ izvede ustrezne ukrepe, ki jih lahko po potrebi omeji na upravno preverjanje, da se zagotovi, da kmet odpravi ugotovljeno neskladnost. Ugotovljena manjša neskladnost in sanacijski ukrepi, ki se bodo sprejeli, se sporočijo kmetu.“;

3.

v členu 44(3) se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin so te enote rabe ali poljine na razpolago kmetu na datum, ki ga je določila država članica, vendar ne po datumu, ki ga je država članica določila za spremembo vloge za pomoč.“;

4.

člen 71h se nadomesti z naslednjim:

„Člen 71h

Travinje

Nove države članice lahko na podlagi objektivnih meril tudi določijo, v okviru regionalne zgornje meje ali njenega dela, različne vrednosti pravic na enoto, ki jih je treba dodeliti kmetom iz člena 71f(1), za hektare travinja, ki so bili popisani 30. junija 2006, in za kateri koli drug hektar, ki je upravičen do pomoči, ali hektare trajnih pašnikov, ki so bili popisani 30. junija 2006, in za kateri koli drugi hektar, ki je upravičen do pomoči.

Za Bolgarijo in Romunijo je datum popisa 1. januar 2008.“;

5.

člen 143b se spremeni:

(a)

v odstavku 5 se doda naslednji pododstavek:

„Razen v primeru višje sile ali izjemnih okoliščin so enote rabe ali poljine iz prvega pododstavka na razpolago kmetu na datum, ki ga je določila država članica, vendar ne po datumu, ki ga je država članica določila za spremembo vloge za pomoč.“;

(b)

v odstavku 6 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Od 1. januarja 2005 in do 31. decembra 2008 je uporaba členov 3, 4, 6, 7 in 9 za nove države članice neobvezna, v kolikor se navedene določbe nanašajo na predpisane zahteve ravnanja. Od 1. januarja 2009 mora kmet, ki prejema plačila v okviru sheme enotnega plačila na površino v teh državah članicah, spoštovati predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a)

zahteve iz točke A Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2009;

(b)

zahteve iz točke B Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2011;

(c)

zahteve iz točke C Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2011.

Vendar je za Bolgarijo in Romunijo uporaba členov 3, 4, 6, 7 in 9 do 31. decembra 2011 neobvezna, v kolikor se navedene določbe nanašajo na predpisane zahteve ravnanja. Od 1. januarja 2012 mora kmet, ki prejema plačila v okviru sheme enotnega plačila na površino v teh državah članicah, spoštovati predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a)

zahteve iz točke A Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2012;

(b)

zahteve iz točke B Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2014;

(c)

zahteve iz točke C Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2014.

Nove države članice lahko možnost iz tretjega pododstavka uporabijo tudi, če se odločijo prenehati uporabljati shemo enotnega plačila na površino pred koncem roka iz odstavka 9.“;

(c)

v odstavku 9 se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:

„Za vse nove države članice bo shema enotnega plačila na površino na voljo za uporabo do konca leta 2010.“;

(d)

odstavka 10 in 11 se črtata.

6.

Priloga XII se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

V členu 51(3) Uredbe (ES) št. 1698/2005 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Odstopanje iz prvega pododstavka se uporablja do 31. decembra 2008. Od 1. januarja 2009 mora kmet, ki prejema plačila v okviru sheme enotnega plačila na površino, spoštovati predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1782/2003 v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a)

zahteve iz točke A Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2009;

(b)

zahteve iz točke B Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2011;

(c)

zahteve iz točke C Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2011.

Vendar je za Bolgarijo in Romunijo uporaba členov 3, 4, 6, 7 in 9 Uredbe (ES) št. 1782/2003 do 31. decembra 2011 neobvezna, v kolikor se navedene določbe nanašajo na predpisane zahteve ravnanja. Od 1. januarja 2012 mora kmet, ki prejema plačila v okviru sheme enotnega plačila na površino, spoštovati predpisane zahteve ravnanja iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1782/2003 v skladu z naslednjim časovnim razporedom:

(a)

zahteve iz točke A Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2012;

(b)

zahteve iz točke B Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2014;

(c)

zahteve iz točke C Priloge III se uporabljajo od 1. januarja 2014.

Nove države članice lahko možnost iz drugega pododstavka uporabijo tudi, če se odločijo prenehati uporabljati shemo enotnega plačila na površino pred koncem roka iz odstavka 143(b)(9) Uredbe (ES) št. 1782/2003.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008 z naslednjimi izjemami:

(a)

člen 1(1)(a) se uporablja od 1. aprila 2008;

(b)

člen 1(4) se uporablja od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

M. ZVER


(1)  Mnenje z dne 11. decembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem llistu).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1276/2007 (UL L 284, 30.10.2007, str. 11).

(3)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2012/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 8).

(4)  UL L 384, 29.12.2006, str. 8.


PRILOGA

V preglednici 2 iz Priloge XII k Uredbi (ES) št. 1782/2003 se dodata naslednja stolpca:

„2009

2010

0

0

1 795 543

1 572 955

0

0

3 456 448

3 438 488

4 608 945

4 608 945

10 724 282

10 670 282

5 547 000

5 115 000

156 332

149 600

4 323 820

4 312 300

1 038 575

1 035 875

31 650 945

30 903 405“


Top