EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0114

Uredba Komisije (ES) št. 114/2008 z dne 6. februarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP

OJ L 33, 7.2.2008, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 81 - 82

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; razveljavil 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/114/oj

7.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 33/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 114/2008

z dne 6. februarja 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 883/2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 v zvezi z vodenjem računovodskih evidenc plačilnih agencij, izjavami o izdatkih in prejemkih ter pogojih za povračila izdatkov v okviru EKJS in EKSRP

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) in zlasti člena 42(7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tretji pododstavek člena 16(2) Uredbe Komisije (ES) št. 883/2006 (2) določa, da je treba vnaprej izvršena plačila držav članic pod njihovo odgovornostjo v obdobju pred odobritvijo programov razvoja podeželja za obdobje 2007–2013 skupno prijaviti v prvi izjavi o izdatkih po sprejetju teh programov. To pravilo je bilo določeno za programe, ki niso bili odobreni do 31. marca 2007.

(2)

Člen 23 Uredbe (ES) št. 1290/2005 določa, da se proračunske obveznosti Skupnosti, ki se nanašajo na programe razvoja podeželja, izvajajo po letnih anuitetah in da za vsak program proračunska obveznost za prvo anuiteto sledi sprejetju programa s strani Komisije.

(3)

Na podlagi drugega pododstavka člena 9(1) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (3), se lahko sredstva proračuna, ki ostanejo neporabljena na koncu proračunskega leta, na podlagi odločitve Komisije prenesejo samo v naslednje proračunsko leto najpozneje do 15. februarja.

(4)

Ob upoštevanju tega okvira in razpoložljivih sredstev za leto 2007 se lahko večje število programov odobri samo po prenosu neporabljenih sredstev iz tega proračunskega leta. Zato za leto 2007, prvo leto programskega obdobja, dela vnaprej izvršenih plačil držav članic ne bo mogoče upoštevati v izjavi o izdatkih pred 31. januarjem 2008, kot je določeno v členu 16(2)(d) Uredbe (ES) št. 883/2006.

(5)

Za lažje finančno upravljanje programov razvoja podeželja in da se ne podaljšuje rok za povračila izdatkov držav članic je zato treba določiti nov rok, da bodo lahko države članice, z odstopanjem od prvega pododstavka člena 16(2) Uredbe (ES) št. 883/2006, pripravile posebno dopolnilno izjavo o izdatkih za vnaprejšnja plačila, izvršena v letu 2007 v okviru programov, ki jih bo Komisija odobrila med datumom odločitve Komisije o prenosu sredstev za leto 2007 in 29. februarjem 2008.

(6)

Uredbo (ES) št. 883/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijske sklade –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 16(2) Uredbe (ES) št. 883/2006 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če Komisija ni odobrila programa razvoja podeželja do 31. marca 2007, se vnaprej izvršeni izdatki plačilne agencije pod njeno odgovornostjo v obdobju pred sprejetjem tega programa skupno prijavijo Komisiji v prvi izjavi o izdatkih po sprejetju programa. Poleg tega se z odstopanjem od prvega pododstavka za programe za razvoj podeželja, ki jih je Komisija odobrila med 15. oktobrom in 12. decembrom 2007, vnaprej izvršeni izdatki plačilnih agencij do vključno 15. oktobra 2007 prijavijo v posebni izjavi o izdatkih najpozneje 12. decembra 2007, za programe za razvoj podeželja, ki jih je Komisija odobrila med datumom odločitve v skladu z drugim pododstavkom člena 9(1) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 o prenosu neporabljenih sredstev za leto 2007 in 29. februarjem 2008, pa se vnaprej izvršeni izdatki plačilnih agencij do vključno 31. decembra 2007 prijavijo v posebni izjavi o izdatkih najpozneje 29. februarja 2008.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. februarja 2008

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1437/2007 (UL L 322, 7.12.2007, str. 1).

(2)  UL L 171, 23.6.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1305/2007 (UL L 290, 8.11.2007, str. 17).

(3)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1525/2007 (UL L 343, 27.12.2007, str. 9).


Top