Help Print this page 

Document 32008R0041

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 41/2008 z dne 14. januarja 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 1371/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije
  • No longer in force, Date of end of validity: 28/08/2010
OJ L 16, 19.1.2008, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/41/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/01/2008
  • Date of effect: 28/08/2005; uporaba glej člen 2
  • Date of effect: 20/01/2008; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 28/08/2010; glej 32005R1371
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: damping
Procedure
Relationship between documents
Text

19.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 16/1


UREDBA SVETA (ES) št. 41/2008

z dne 14. januarja 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 1371/2005 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“) in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju predloga, ki ga je predložila Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   VELJAVNI UKREPI

(1)

Z Uredbo (ES) št. 1371/2005 (2), je Svet uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine („grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel – GOES“) s poreklom iz Združenih držav Amerike („ZDA“) in Rusije („dokončna uredba“).

(2)

Z Odločbo 2005/622/ES (3) je Komisija sprejela cenovne zaveze, ki sta jih ponudila dva sodelujoča proizvajalca izvoznika, za katera je bila uvedena za družbo specifična dajatev v višini 31,5 % (AK Steel Corporation, ZDA) oziroma 11,5 % (Novolipetsk Iron and Steel Corporation (NLMK), Rusija). Protidampinški dajatvi, ki se uporabljata za vse druge družbe v državah, razen za Viz Stal iz Rusije, za katero velja dajatev 0 %, sta 37,8 % za ZDA in 11,5 % za Rusijo.

B.   SEDANJA PREISKAVA

(3)

Iz informacij, ki so na voljo Komisiji, je razvidno, da imajo nekateri GOES, ki so običajno debeline do 0,1 mm, med drugim zaradi svoje visoke elektromagnetne učinkovitosti, nizke teže in razvoja nizke toplote, povezane z njihovo uporabo, lastnosti, ki jih druge vrste GOES nimajo. Zaradi teh lastnosti se šteje, da se ti izdelki uporabljajo različno, običajno v industriji letalskega in medicinskega inženirstva. Zato se je zdelo primerno, da se primer preuči, kar zadeva obseg izdelka.

(4)

Po posvetovanju s svetovalnim odborom je Komisija ugotovila, da obstaja dovolj dokazov, ki opravičujejo začetek delnega vmesnega pregleda, zato je z obvestilom, objavljenim v Uradnem listu Evropske unije, začela delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) osnovne uredbe (4). Preiskava je bila omejena na opredelitev izdelka, ki ga zadevajo veljavni ukrepi, da bi se ocenila potreba po spremembi obsega izdelka.

C.   IZDELEK, KI SE PREGLEDUJE

(5)

Izdelek, ki se pregleduje, zajema zrnato usmerjene ploščato valjane izdelke iz silicijevega jekla za elektropločevine, trenutno uvrščene pod oznaki KN 7225 11 00 (širine 600 mm ali več) in 7226 11 00 (širine manj kot 600 mm). Ti oznaki sta zgolj informativne narave.

(6)

GOES se proizvajajo iz toplo valjanih kolobarjev iz v silikonu legiranega jekla različnih debelin, katerih posebna zrnata struktura je enotno usmerjena zaradi visoke stopnje magnetne prevodnosti. Neučinkovitost v zvezi s to magnetno prevodnostjo se imenuje „izguba sredice“ in je glavni kazalec kakovosti izdelka.

(7)

Trg se običajno deli na visokoprevodne ali visokoprepustne razrede in običajne razrede. Za visokoprepustne razrede je značilna manjša izguba sredice za plošče vseh debelin. Takšne lastnosti so zlasti pomembne za industrijske proizvajalce transformatorjev električne energije.

D.   PREISKAVA

(8)

Komisija je o začetku pregleda obvestila proizvajalce GOES iz Skupnosti, vse znane uvoznike in uporabnike iz Skupnosti ter vse znane proizvajalce izvoznike iz ZDA in Rusije.

(9)

Komisija je zahtevala podatke od vseh zgoraj navedenih strank in tistih strank, ki so se odzvale v roku, določenem v obvestilu o začetku preiskave. Poleg tega je dala vsem zadevnim strankam možnost, da pisno predstavijo svoja stališča in zahtevajo zaslišanje.

(10)

V preiskavi so sodelovale naslednje družbe in Komisiji predložile ustrezne informacije:

Proizvajalci Skupnosti

ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH, Gelsenkirchen, Nemčija

Orb Electrical Steels Limited – Cogent Power Limited, Newport, Združeno kraljestvo

Proizvajalci GOES v ZDA

AK Steel Corporation, Butler, Pensilvanija

Allegheny Technologies Incorporated, Pittsburgh, Pensilvanija

Proizvajalci GOES v Rusiji

Novolipetski Iron & Steel Corporation (NLMK), Lipetsk

VIZ Stal, Ekaterinburg

Proizvajalci tankih GOES v ZDA

Arnold Magnetic Technologies, Marengo, Illinois

Uvozniki tankih GOES v Skupnosti

Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Nemčija

Uporabniki tankih GOES v Skupnosti

Gebruder Waasner GmbH, Forchheim, Nemčija

Sangl GmbH, Erlangen, Nemčija

Vacuumschmelze GmbH, Hanau, Nemčija

E.   REZULTATI PREISKAVE

1.   Proizvajalci „običajnih“ GOES proti proizvajalcem „tankih“ GOES

(11)

Nobeden od proizvajalcev GOES, ki so bili preiskani v okviru postopka, ki je privedel do uvedbe veljavnih ukrepov, ne proizvaja GOES debeline, ki zadeva trenutno preiskavo glede obsega izdelka.

(12)

Niti ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH niti Orb Electrical Steels Limited (Cogent) ne proizvajata tankih GOES, enako pa velja tudi za proizvajalca iz ZDA, in sicer AK Steel Corporation in Allegheny Technologies Incorporated, ter ruska proizvajalca VIZ Stal in NLMK. Zato nobeden od teh proizvajalcev ni imel neposrednega interesa in nobeden od njih ni ugovarjal možni izključitvi tankih GOES iz obsega ukrepov.

(13)

Proizvodnja tankih GOES zahteva ponovno valjanje, kar delajo specifične družbe, od katerih sta Komisiji v zadevnih državah znani samo dve: proizvajalec iz ZDA Arnold Magnetic Technologies in ruski proizvajalec Ileko (Asha), od katerih je samo prva družba sodelovala. Kot je omenjeno v uvodnih izjavah 10 in 11, takšna proizvodnja ni znana v Skupnosti.

2.   Razlikovanje med izdelkoma

(14)

AK Steel Corporation je proizvajala tanke GOES do leta 1971, in sicer tako imenovanega „razreda T“. Proizvodni proces se je začel na dokončanih GOES (običajno in visokoprepustnih), s katerih je bila odstranjena prevleka, listi pa so bili ponovno valjani, razbeljeni in prevlečeni. Specifične uporabe so bile ugotovljene v letalski industriji, transformatorjih in številnih vrstah elektrotehničnih aplikacij, za katere sta velikost in teža materiala odločilnega pomena. Ugotovljeno je bilo, da takšni tanki GOES niso zamenljivi z drugimi GOES.

(15)

Proučeno je bilo tudi, ali se takšni izdelki razreda T lahko razločijo od „običajnih“ GOES na podlagi tehničnih lastnosti. Ugotovljeno je bilo, da proizvodni postopek ponovnega valjanja (ki vključuje hladno mehansko vlečenje in ravnanje) s ponovnim razbeljenjem in prevlečenjem temeljito spremeni tehnične lastnosti izdelka, to ugotovitev pa podpira tudi prenehanje garancije izdelka prvotnega proizvajalca.

(16)

Ugotovljeno je bilo tudi, da debelina ni omejena na 0,10 mm, kar je bila največja debelina, omenjena v obvestilu o začetku postopka. Komercialno najbolj pogosti debelini sta 0,1016 mm in 0,1524 mm, ki sta v ZDA običajno navedeni kot 4 „mil“ in 6 „mil“. En „mil“ je tisočinka inče ali 0,0254 mm.

(17)

Tanke GOES je torej treba opredeliti kot GOES, ki so ponovno valjani do debeline največ 0,16 mm, ponovno razbeljeni in ponovno prevlečeni.

F.   RETROAKTIVNA UPORABA

(18)

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev, da imajo tanki GOES drugačne osnovne fizikalne in tehnične lastnosti ter končne uporabe kot drugi GOES, se zdi primerno izključiti uvoz GOES debeline največ 0,16 mm iz veljavnih protidampinških ukrepov.

(19)

Zato bi bilo treba za blago, ki ni zajeto s členom 1(1) Uredbe (ES) št. 1371/2005, kakor se spremeni s to uredbo, dokončne protidampinške dajatve, plačane ali vknjižene v skladu s členom 1(1) Uredbe (ES) št. 1371/2005 v prvotni različici, povrniti ali odpustiti.

(20)

Povrnitev ali odpustitev dajatev je treba zahtevati pri nacionalnih carinskih organih v skladu z veljavno carinsko zakonodajo.

(21)

Ker je sedanja preiskava v zvezi s pregledom omejena na določitev obsega izdelka in ker namen prvotnih ukrepov ni bil vključiti te vrste izdelka, se zdi primerno, da se za preprečitev kakršne koli posledične škode uvoznikom izdelka ugotovitve uporabljajo od začetka veljavnosti dokončne uredbe. Ker je poleg tega prvotna uredba začela veljati šele pred kratkim in je pričakovati omejeno število zahtevkov za povračilo, ni tehtnega razloga proti uvedbi takšne retroaktivne uporabe.

(22)

Ta pregled ne vpliva na datum prenehanja veljavnosti Uredbe (ES) št. 1371/2005 v skladu s členom 11(2) osnovne uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 1371/2005 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Uvede se dokončna protidampinška dajatev na uvoz zrnato usmerjenih ploščato valjanih izdelkov iz silicijevega jekla za elektropločevine debeline več kot 0,16 mm s poreklom iz Združenih držav Amerike in Rusije, uvrščenih pod oznake ex 7225 11 00 (izdelki širine 600 mm ali več) (oznaka TARIC 7225110010) in ex 7226 11 00 (izdelki širine manj kot 600 mm) (oznaki TARIC 7226110011 in 7226110091).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 28. avgusta 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. januarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 223, 27.8.2005, str. 1.

(3)  UL L 223, 27.8.2005, str. 42.

(4)  UL C 254, 20.10.2006, str. 10.


Top