Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0112

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2008/112/ES z dne 16. decembra 2008 o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (Besedilo velja za EGP)

OJ L 345, 23.12.2008, p. 68–74 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 152 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/112/oj

23.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/68


DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 2008/112/ES

z dne 16. decembra 2008

o spremembi direktiv Sveta 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES in direktiv 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter zlasti členov 95 in 175(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (3) predvideva uskladitev razvrščanja in označevanja snovi ter zmesi v Skupnosti. Navedena uredba bo nadomestila Direktivo Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (4) ter Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (5).

(2)

Uredba (ES) št. 1272/2008 temelji na izkušnjah direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter vključuje kriterije za razvrščanje in označevanje snovi ter zmesi, vsebovane v Globalno usklajenem sistemu za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS), ki je bil sprejet na mednarodni ravni v okviru Združenih narodov.

(3)

Nekatere določbe o razvrščanju in označevanju iz direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES so namenjene tudi uporabi druge zakonodaje Skupnosti, kot so Direktiva Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (6), Direktiva Sveta 88/378/EGS z dne 3. maja 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z varnostjo igrač (7), Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (8), Direktiva 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (9), Direktiva 2002/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (10) ter Direktiva 2004/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih barvah in lakih in proizvodih za ličenje vozil (11).

(4)

Vključitev kriterijev GHS v zakonodajo Skupnosti pomeni uvedbo novih razredov in kategorij nevarnosti, ki so le delno v skladu z ureditvami o razvrščanju in označevanju iz direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES. Analiza možnih učinkov prehoda s starega na nov sistem razvrščanja in označevanja je pokazala, da bi bilo treba s prilagoditvijo sklicevanj na kriterije razvrščanja v direktivah 76/768/EGS, 88/378/EGS, 2000/53/ES in 2002/96/ES na nov sistem, uveden z Uredbo (ES) št. 1272/2008, ohraniti področje uporabe zadevnih aktov.

(5)

Treba je prilagoditi tudi Direktivo 76/768/EGS, da se upošteva sprejetje Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (12).

(6)

Primerno je uskladiti Direktivo 1999/13/ES z zamenjavo opozorilnega stavka R40 z dvema novima opozorilnima stavkoma R40 in R68 na podlagi Direktive 67/548/EGS, da se zagotovi pravilen prehod na stavke o nevarnosti iz Uredbe (ES) št. 1272/2008.

(7)

Prehod s kriterijev za razvrščanje iz direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES bi moral biti v celoti zaključen 1. junija 2015. Proizvajalci kozmetičnih izdelkov, igrač, barv, lakov, proizvodov za ličenje vozil, vozil ter električne in elektronske opreme kot tudi subjekti, katerih dejavnosti so zajete v Direktivi 1999/13/ES, so proizvajalci, uvozniki ali nadaljnji uporabniki v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008. Po tej direktivi bi morali imeti vsi možnost pripraviti svojo strategijo prehoda v podobnem časovnem okviru kot po Uredbi (ES) št. 1272/2008.

(8)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (13) se države članice poziva, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti pripravijo tabele, ki naj kar najbolj nazorno prikazujejo povezavo med to direktivo in ukrepi za prenos, ter da te tabele objavijo.

(9)

Direktive 76/768/EGS, 88/378/EGS, 1999/13/ES, 2000/53/ES, 2002/96/ES in 2004/42/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Spremembe Direktive 76/768/EGS

Direktiva 76/768/EGS se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v njeni različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“ v ustreznem številu in sklonu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

V členu 4a(1) se točka d nadomesti z naslednjim:

„(d)

izvajanje testiranja sestavin ali kombinacij sestavin na živalih zaradi izpolnjevanja zahtev te direktive na svojem ozemlju, najpozneje do datuma, ko se zahteva, da se taki testi nadomestijo z eno ali več znanstveno potrjenimi metodami, navedenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 440/2008 z dne 30. maja 2008 o določitvi testnih metod v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (14) ali v Prilogi IX k tej direktivi.

3.

Od 1. decembra 2010 se člen 4b nadomesti z naslednjim:

„Člen 4b

V kozmetičnih izdelkih je prepovedano uporabljati snovi, ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene za zarodne celice ali strupene za razmnoževanje, kategorij 1A, 1B in 2 na podlagi dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (15). V ta namen Komisija sprejme potrebne ukrepe v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10(2). Snov, razvrščena v kategorijo 2, se lahko uporablja v kozmetičnih izdelkih, če jo je evalviral Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (ZOVP) in ugotovil, da je sprejemljiva za uporabo v kozmetičnih izdelkih.

4.

Od 1. decembra 2010 se v členu 7a(1) zadnji stavek drugega pododstavka točke (h) nadomesti z naslednjim:

„Podatki o količinah, ki se zahtevajo v (a) in ki naj bodo dostopni javnosti, se omejijo na snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(c)

razred nevarnosti 4.1;

(d)

razred nevarnosti 5.1.“

5.

V Prilogi IX se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Ta priloga navaja alternativne metode, ki jih je potrdil Evropski center za potrjevanje alternativnih metod (ECVAM) Skupnega raziskovalnega središča, ki so na voljo za izpolnjevanje zahtev te direktive in ki niso navedene v Uredbi (ES) št. 440/2008.“.

Člen 2

Spremembe Direktive 88/378/EGS

Direktiva 88/378/EGS se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v njeni različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“v ustreznem številu in sklonu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

Od 1. decembra 2010 se v oddelku 2 dela II Priloge II točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Igrače same po sebi ne smejo vsebovati snovi ali zmesi, ki bi postale vnetljive zaradi izgube nevnetljivih hlapljivih sestavin, če zaradi bistva svojega delovanja (zlasti materiali in oprema za kemične poskuse, sestavljanje modelov, modeliranje plastične mase ali keramike, emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti) takšne igrače vsebujejo zmesi, ki so nevarne v skladu z opredelitvijo v Direktivi 67/548/EGS, ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (16):

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1.

3.

Od 1. junija 2015 se v oddelku 2 dela II Priloge II točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Igrače same po sebi ne smejo vsebovati snovi ali zmesi, ki bi postale vnetljive zaradi izgube nevnetljivih hlapljivih sestavin, če zaradi bistva svojega delovanja (zlasti materiali in oprema za kemične poskuse, sestavljanje modelov, modeliranje plastične mase ali keramike, emajliranje, fotografijo ali podobne dejavnosti) takšne igrače vsebujejo snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (17):

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1.

4.

Od 1. decembra 2010 se v oddelku 3 dela II Priloge II prvi odstavek točke 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Igrače ne smejo vsebovati zmesi, ki so nevarne v smislu Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (18), ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(c)

razred nevarnosti 4.1;

(d)

razred nevarnosti 5.1,

v količinah, ki lahko škodujejo zdravju otrok, ki igrače uporabljajo. V vsakem primeru je takšne snovi ali zmesi strogo prepovedano vključiti v igračo, če naj bi bile uporabljene kot take ob uporabi igrače.

5.

Od 1. junija 2015 se v oddelku 3 dela II Priloge II prvi odstavek točke 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Igrače ne smejo vsebovati snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(a)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(c)

razred nevarnosti 4.1;

(d)

razred nevarnosti 5.1,

v količinah, ki lahko škodujejo zdravju otrok, ki igrače uporabljajo. V vsakem primeru je takšne snovi ali zmesi strogo prepovedano vključiti v igračo, če naj bi bile uporabljene kot take ob uporabi igrače.“

6.

Od 1. decembra 2010 se v oddelku 4 Priloge IV naslov in točka (a) nadomestita z naslednjim:

„4.   Igrače, ki vsebujejo snovi ali zmesi, ki so same po sebi nevarne. Kemijske igrače

(a)

Brez poseganja v uporabo določb iz Uredbe (ES) št. 1272/2008, navodila za uporabo igrač, ki vsebujejo zmesi, ki so same po sebi nevarne, ali snovi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008:

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1,

vsebujejo opozorilo glede nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih mora upoštevati uporabnik, da bi se izognil z njimi povezanim nevarnostim, ki so na kratko opisana glede na vrsto igrače. Omeni se tudi prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Navede se tudi, da morajo biti igrače izven dosega zelo majhnih otrok.“

7.

Od 1. junija 2015 se v oddelku 4 Priloge IV naslov in točka (a) nadomestita z naslednjim:

„4.   Igrače, ki vsebujejo nevarne snovi ali zmesi, ki so same po sebi nevarne. Kemijske igrače

(a)

Brez poseganja v uporabo določb iz Uredbe (ES) št. 1272/2008 navodila za uporabo igrač, ki vsebujejo snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k navedeni Uredbi:

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1,

vsebujejo opozorilo glede nevarnosti teh snovi ali zmesi ter navodila v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki jih mora upoštevati uporabnik, da bi se izognil z njimi povezanim nevarnostim, ki so na kratko opisana glede na vrsto igrače. Omeni se tudi prva pomoč v primeru hude nesreče zaradi uporabe te vrste igrače. Navede se tudi, da morajo biti igrače izven dosega zelo majhnih otrok.“

Člen 3

Spremembe Direktive 1999/13/ES

Direktiva 1999/13/ES se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v njeni različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“ v ustreznem številu in sklonu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

Člen 5 se spremeni:

(a)

Od 1. decembra 2010 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Snovi ali zmesi, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F ali opozorilni stavki R45, R46, R49, R60 ali R61 oziroma morajo biti označene z njimi, ker so zaradi deleža HOS v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (19) uvrščene med rakotvorne, mutagene ali za razmnoževanje strupene snovi, se v najkrajšem možnem času nadomestijo z manj škodljivimi snovmi ali zmesmi, kolikor je to mogoče in ob upoštevanju smernic iz člena 7(1).

(b)

Od 1. junija 2015 se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.   Snovi ali zmesi, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F oziroma morajo biti označene z njimi, ker so zaradi deleža HOS v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (20) uvrščene med rakotvorne, mutagene ali za razmnoževanje strupene snovi, se v najkrajšem možnem času nadomestijo z manj škodljivimi snovmi ali zmesmi, kolikor je to mogoče in ob upoštevanju smernic iz člena 7(1).

(c)

Odstavek 8 se spremeni:

(i)

besede „opozorilni stavek R40“ se nadomestijo z „opozorilni stavek R40 ali R68“;

(ii)

besede „oznaka R40“ se nadomestijo z „oznaka R40 ali R68“;

(iii)

od 1. junija 2015 se besede „opozorilni stavek R40 ali R68“ nadomestijo s „stavek o nevarnosti H341 ali H351“;

(iv)

od 1. junija 2015 se besede „oznaka R40 ali R68“ nadomestijo s „stavek o nevarnosti H341 ali H351“;

(d)

Od 1. junija 2015 se v odstavku 9 besedi „opozorilni stavki“ nadomestita z besedami „stavki o nevarnosti“.

(e)

Odstavek 13 se spremeni:

(i)

besede „oznaka R40, R60 ali R61“ se nadomestijo z „opozorilni stavek R40, R68, R60 ali R61“;

(ii)

od 1. junija 2015 se besede „opozorilni stavek R40, R68, R60 ali R61“ nadomestijo s „stavki o nevarnosti H341, H351, H360F ali H360D“.

Člen 4

Spremembe Direktive 2000/53/ES

Od 1. decembra 2010 se v členu 2 Direktive 2000/53/ES točka 11 nadomesti z naslednjim:

„11.

‚nevarna snov‘ pomeni vsako snov, ki izpolnjuje kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (21);

(a)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(b)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(c)

razred nevarnosti 4.1;

(d)

razred nevarnosti 5.1.

Člen 5

Spremembe Direktive 2002/96/ES

Direktiva 2002/96/ES se spremeni:

1.

Beseda „pripravek“ v smislu člena 3(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 v njeni različici z dne 30. decembra 2006 se v celotnem besedilu nadomesti z besedo „zmes“ v ustreznem številu in sklonu in temu ustrezno se prilagodi tudi stavek v katerem se nahaja.

2.

Od 1. decembra 2010 se točka (l) v členu 3 nadomesti z naslednjim:

„(l)

‚nevarna snov ali zmes‘ pomeni vsako snov ali zmes, ki jo je treba obravnavati kot nevarno v skladu z Direktivo 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (22), ali vsako snov, ki izpolnjuje kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (23):

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1;

3.

Od 1. junija 2015 se točka (l) v členu 3 nadomesti z naslednjim:

„(l)

‚nevarna snov ali zmes‘ pomeni vsako snov ali zmes, ki izpolnjuje kriterije za katerega koli od naslednjih razredov ali kategorij nevarnosti iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (24);

(i)

razredi nevarnosti 2.1 do 2.4, 2.6 in 2.7, 2.8 vrsti A in B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategoriji 1 in 2, 2.14 kategoriji 1 in 2, 2.15 vrste A do F;

(ii)

razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 (škodljivi učinki na spolno delovanje in plodnost ali razvoj), 3.8 (učinki, ki niso narkotični učinki), 3.9 in 3.10;

(iii)

razred nevarnosti 4.1;

(iv)

razred nevarnosti 5.1.

4.

V oddelku 1 Priloge II se trinajsta alinea nadomesti z naslednjim:

„—

sestavni deli, ki vsebujejo refraktorska keramična vlakna, kot je opisano v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008,“

Člen 6

Spremembe Direktive 2004/42/ES

Člen 2 Direktive 2004/42/ES se spremeni:

(a)

V odstavku 3 se beseda „pripravek“ nadomesti z „zmes“.

(b)

V odstavku 8 se beseda „pripravek“ nadomesti z „zmes“.

Člen 7

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 1. aprila 2010. O teh predpisih takoj obvestijo Komisijo.

Navedene predpise uporabljajo od 1. junija 2010.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 16. decembra 2008

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

B. LE MAIRE


(1)  UL C 120, 16.5.2008, str. 50.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 3. septembra 2008 (še ni objavljeno v UL) in Sklep Sveta z dne 28. novembra 2008.

(3)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(4)  UL 196, 16.8.1967, str. 1.

(5)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

(6)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169.

(7)  UL L 187, 16.7.1988, str. 1.

(8)  UL L 85, 29.3.1999, str. 1.

(9)  UL L 269, 21.10.2000, str. 34.

(10)  UL L 37, 13.2.2003, str. 24.

(11)  UL L 143, 30.4.2004, str. 87.

(12)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Popravljena različica v UL L 136, 29.5.2007, str. 3.

(13)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(14)  UL L 142, 31.5.2008, str. 1.“

(15)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(16)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(17)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(18)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.“

(19)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(20)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(21)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(22)  UL L 200, 30.7.1999, str. 1.

(23)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“

(24)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.“


Top