Help Print this page 

Document 32008L0005

Title and reference
Direktiva Komisije 2008/5/ES z dne 30. januarja 2008 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Kodificirana različica) (Besedilo velja za EGP )
  • No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2014; razveljavil 32011R1169
OJ L 27, 31.1.2008, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 159 - 163

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/5/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 30/01/2008
  • Date of effect: 20/02/2008; začetek veljavnosti datum objave +20 glej člen 3
  • Date of transposition: 30/06/1995; najpozneje do glej člen 2
  • Date of end of validity: 13/12/2014; razveljavil 32011R1169
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Direktiva
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

31.1.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/12


DIREKTIVA KOMISIJE 2008/5/ES

z dne 30. januarja 2008

o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

(Kodificirana različica)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (1) in zlasti člena 4(2) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 94/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. junija 1994 o sladilih za uporabo v živilih (2) in zlasti člena 6 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva Komisije 94/54/ES z dne 18. novembra 1994 o obveznih navedbah na označbah nekaterih živil poleg tistih, določenih v Direktivi Sveta 79/112/EGS (3), je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno direktivo kodificirati.

(2)

Zaradi zagotavljanja primerne obveščenosti potrošnikov za nekatera živila je treba dodatno predpisati obvezne navedbe poleg tistih iz člena 3 Direktive 2000/13/ES.

(3)

Plini za pakiranje, uporabljeni pri pakiranju nekaterih živil, se naj ne bi obravnavali kot sestavina skladno s členom 6 (1) Direktive 2000/13/ES in jih zato ni treba navesti v seznamu sestavin na označbi.

(4)

Potrošnike bi bilo treba vseeno obvestiti o uporabi takšnih plinov, da bi razumeli, zakaj ima živilo, ki so ga kupili, daljši rok trajanja kakor podobni proizvodi, ki so pakirani drugače.

(5)

Zaradi zagotavljanja primerne obveščenosti potrošnikov bi morala živila, ki vsebujejo sladila, imeti označbo z ustrezno navedbo.

(6)

Na označbah za živila, ki vsebujejo določene vrste sladil, bi bilo tudi treba navesti ustrezno opozorilo.

(7)

Ob tem je treba poskrbeti za označbo, ki bo potrošnike jasno opozarjala na prisotnost glicirizinske kisline ali amonijeve soli te kisline v slaščicah in napitkih. V primeru visoke vsebnosti glicirizinske kisline ali njene amonijeve soli v teh proizvodih bi morali biti potrošniki, zlasti pa tisti s hipertenzijo, dodatno opozorjeni, da se morajo izogibati njenemu prekomernemu uživanju. Da se zagotovi, da bodo takšne informacije potrošnikom dobro razumljive, naj se raje uporablja splošno znani izraz „sladki koren“.

(8)

Ukrepi, ki jih predvideva ta direktiva, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

(9)

Ta direktiva ne bi smela posegati v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, določenih v delu B Priloge II –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Brez poseganja v določbe člena 3 Direktive 2000/13/ES mora označba na živilih, navedenih v Prilogi I k tej direktivi, vsebovati dodatne navedbe, kakor je določeno v tej prilogi.

Člen 2

Direktiva 94/54/ES, kakor je bila spremenjena z direktivami, navedenimi v delu A Priloge II, je razveljavljena, brez poseganja v obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno pravo direktiv, ki so določeni v delu B Priloge II.

Sklici na razveljavljeno direktivo se upoštevajo kot sklici na to direktivo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. januarja 2008

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/68/ES (UL L 310, 28.11.2007, str. 11).

(2)  UL L 237, 10.9.1994, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/52/ES (UL L 204, 26.7.2006, str. 10).

(3)  UL L 300, 23.11.1994, str. 14. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/77/ES (UL L 162, 30.4.2004, str. 76).

(4)  Glej del A Priloge II.


PRILOGA I

Seznam živil, katerih označba mora vsebovati eno ali več dodatnih navedb

Vrsta ali kategorija živila

Navedbe

Živila, katerih rok uporabnosti je podaljšan z uporabo plinov za pakiranje, dovoljenih skladno z Direktivo Sveta 89/107/EGS (1)

„pakirano v kontrolirani atmosferi“

Živila, ki vsebujejo sladilo ali sladila, dovoljena na podlagi Direktive 94/35/ES

„s sladilom/sladili“

Ta podatek je naveden ob imenu, pod katerim se proizvod prodaja, kakor je določeno v členu 5 Direktive 2000/13/ES.

Živila, ki vsebujejo dodan sladkor ali sladkorje in sladilo ali sladila, dovoljena na podlagi Direktive 94/35/ES

„z dodanim sladkorjem/sladkorji in sladilom/sladili“

Ta podatek je naveden ob imenu, pod katerim se proizvod prodaja, kakor je določeno v členu 5 Direktive 2000/13/ES.

Živila, ki vsebujejo aspartam

„vsebuje fenilalanin“

Živila, ki vsebujejo več kakor 10 % dodanih poliolov

„čezmerno uživanje ima lahko odvajalni učinek“

Sladkorni izdelki ali pijače, ki vsebujejo glicirizinsko kislino ali amonijevo sol te kisline, zaradi dodatka teh snovi kot takih ali v obliki rastline sladkega korena (Glycyrrhiza glabra L.) v koncentraciji 100 mg/kg ali 10 mg/l ali več.

Izraz vsebuje sladki koren se doda takoj za seznamom sestavin, razen če ni izraz „sladki koren“ že zajet v seznamu sestavin ali v imenu, pod katerim se proizvod prodaja. Če seznama sestavin ni, se ta podatek navede poleg imena, pod katerim se proizvod prodaja.

Sladkorni izdelki, ki vsebujejo glicirizinsko kislino ali amonijevo sol te kisline, zaradi dodatka teh snovi kot takih ali v obliki rastline sladkega korena (Glycyrrhiza glabra L.) v koncentraciji 4 g/kg ali več.

Za seznamom sestavin mora biti dodano naslednje opozorilo: „vsebuje sladki koren – osebe s hipertenzijo se morajo izogibati prekomernega uživanja“. Če seznama sestavin ni, se ta podatek navede poleg imena, pod katerim se proizvod prodaja.

Pijače, ki vsebujejo glicirizinsko kislino ali amonijevo sol te kisline, zaradi dodatka teh snovi kot takih ali v obliki rastline sladkega korena (Glycyrrhiza glabra L.) v koncentraciji 50 mg/l ali več ali 300 mg/l ali več v primeru, da pijače vsebujejo nad 1,2 vol. % alkohola (2).

Za seznamom sestavin mora biti dodano naslednje opozorilo: „vsebuje sladki koren – osebe s hipertenzijo se morajo izogibati prekomernemu uživanju“. Če seznama sestavin ni, se ta podatek navede poleg imena, pod katerim se proizvod prodaja.


(1)  UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

(2)  Ta raven velja za proizvode, kot so pripravljeni za uživanje ali rekonstituirani po navodilih proizvajalca.


PRILOGA II

DEL A

Razveljavljena direktiva s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 2)

Direktiva Komisije 94/54/ES

(UL L 300, 23.11.1994, str. 14)

Direktiva Sveta 96/21/ES

(UL L 88, 5.4.1996, str. 5)

Direktiva Komisije 2004/77/ES

(UL L 162, 30.4.2004, str. 76)

DEL B

Roki za prenos v nacionalno pravo

(iz člena 2)

Direktiva

Roki za prenos

94/54/ES

30. junij 1995 (1)

96/21/ES

30. junij 1996 (2)

2004/77/ES

20. maj 2005 (3)


(1)  V skladu s prvim odstavkom člena 2 Direktive 94/54/ES:

„Če je potrebno, države članice pred 30. junijem 1995 spremenijo svoje zakone in druge predpise, tako da:

dovolijo promet s proizvodi, ki ustrezajo tej direktivi, najpozneje od 1. julija 1995,

prepovejo promet s proizvodi, ki niso skladni s to direktivo, od 1. januarja 1997; proizvodi, ki so bili dani v promet ali označenimi pred tem datumom in niso skladni s to direktivo, so lahko v prometu do porabe zalog.“

(2)  V skladu s prvim odstavkom člena 2 Direktive 96/21/ES:

„Države članice pred 1. julijem 1996 po potrebi spremenijo svoje zakone in druge predpise, tako da:

dovolijo promet s proizvodi, ki so v skladu s to direktivo, najpozneje od 1. julija 1996;

prepovejo promet s proizvodi, ki niso v skladu s to direktivo, od 1. julija 1997; vendar pa so lahko proizvodi, ki niso v skladu s to direktivo in so bili dani v promet ali označeni pred tem datumom, v prometu do porabe zalog.“

(3)  V skladu s členom 2 Direktive 2004/77/ES:

„1.   Države članice najkasneje od 20. maja 2005 dalje dovolijo trgovino s proizvodi, ki so skladni s to direktivo.

2.   Države članice od 20. maja 2006 dalje prepovedo trgovino s proizvodi, ki niso skladni s to direktivo.

Vendar pa bodo izdelki, ki niso skladni s to direktivo in so bili označeni pred 20. majem 2006, dovoljeni do porabe zalog.“


PRILOGA III

Primerjalna tabela

Direktiva 94/54/ES

Ta direktiva

Člen 1

Člen 1

Člen 2

Člen 2

Člen 3

Člen 3

Člen 4

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


Top