EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0736

Skupni ukrep Sveta 2008/736/SZVP z dne 15. septembra 2008 o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

OJ L 248, 17.9.2008, p. 26–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/09/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/736/oj

17.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 248/26


SKUPNI UKREP SVETA 2008/736/SZVP

z dne 15. septembra 2008

o nadzorni misiji Evropske unije v Gruziji, EUMM Georgia

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji ter zlasti člena 14 in tretjega odstavka člena 25 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je 1. septembra 2008 izrazil resno zaskrbljenost zaradi odprtega spopada, ki je izbruhnil v Gruziji, in izrazil pripravljenost Evropske unije (EU), da podpre vsa prizadevanja za miroljubno in trajno rešitev spora v Gruziji.

(2)

Evropski svet je opozoril, da mora miroljubna in trajna rešitev spopada v Gruziji temeljiti na doslednem spoštovanju načel neodvisnosti, suverenosti in ozemeljske celovitosti, ki jih priznavajo mednarodno pravo, Sklepna listina helsinške konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov.

(3)

Sporazum v šestih točkah, ki je bil s posredovanjem EU sklenjen 12. avgusta 2008, kakor je bil dopolnjen s sporazumom o njegovem izvajanju, sklenjenim 8. septembra 2008, ostaja osnova za stabilizacijski proces.

(4)

Evropski svet je 1. septembra 2008 opozoril tudi, da je bilo imenovanje posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Južni Kavkaz decembra 2003 korak naprej v procesu poglabljanja odnosov z Gruzijo in z drugima dvema državama v tej regiji (Armenijo in Azerbajdžanom). Evropski svet je sklenil, da bi bilo treba imenovati tudi PPEU za krizo v Gruziji.

(5)

V Gruzijo je bila 2. septembra 2008 napotena raziskovalna misija, ki je začela delovati, da bi zbrala ustrezne informacije in pripravila morebitno civilno misijo evropske varnostne in obrambne politike (EVOP). Pri tem bi bilo treba dosledno upoštevati in dopolnjevati mandata Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi in Združenih narodov, ki sta že navzoči v Gruziji.

(6)

Svet je 3. septembra 2008 odobril pripravljalni ukrep za morebitno prihodnjo misijo EVOP v Gruziji.

(7)

V pismu z dne 11. septembra 2008 je Vlada Gruzije pozvala EU, naj v Gruzijo napoti civilno nadzorno misijo.

(8)

Tretje države bi morale pri misiji sodelovati v skladu s splošnimi smernicami, ki jih opredeli Evropski svet.

(9)

Struktura poveljevanja in nadzora misije ne bi smela vplivati na pogodbeno odgovornost vodje misije nasproti Komisiji glede izvrševanja proračuna misije.

(10)

Za to misijo bi bilo treba aktivirati enoto za stalno spremljanje, vzpostavljeno pri generalnem sekretariatu Sveta.

(11)

Misija EVOP bo potekala v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko škodile ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Misija

1.   Evropska unija (EU) vzpostavlja nadzorno misijo Evropske unije v Gruziji (v nadaljnjem besedilu „EUMM Georgia“). EUMM Georgia se napoti postopoma, pri čemer se napotitev začne septembra 2008, operativna faza pa najpozneje 1. oktobra 2008.

2.   EUMM Georgia deluje v skladu s cilji misije, določenimi v členu 2, in opravlja naloge, določene v členu 3.

Člen 2

Cilji misije

1.   EUMM Georgia zagotavlja civilni nadzor nad ukrepi strani, vključno z doslednim spoštovanjem Sporazuma v šestih točkah in naknadnimi izvedbenimi ukrepi v celotni Gruziji, pri čemer tesno sodeluje s partnerji, zlasti z Združenimi narodi (ZN) in Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), ter deluje skladno z drugimi dejavnostmi EU, da bi prispevala k stabilizaciji, normalizaciji in krepitvi zaupanja, hkrati pa prispevala k sooblikovanju evropske politike v podporo trajni politični rešitvi za Gruzijo.

2.   Specifični cilji misije so:

(a)

prispevati k trajni stabilnosti v celotni Gruziji in sosednjih regijah;

(b)

kratkoročna stabilizacija razmer z zmanjšanjem tveganja za ponoven izbruh sovražnosti ob doslednem spoštovanju Sporazuma v šestih točkah in naknadnih izvedbenih ukrepov.

Člen 3

Naloge misije

Da bi dosegli cilje misije, so naloge EUMM Georgia:

1.

Stabilizacija:

Nadzirati, analizirati in poročati o razmerah v zvezi s stabilizacijskim procesom, pri čemer je poudarek na doslednem spoštovanju Sporazuma v šestih točkah, vključno glede umikov čet, svobode gibanja in sabotaž ter glede kršenja človekovih pravic in mednarodnega humanitarnega prava.

2.

Normalizacija:

Nadzirati, analizirati in poročati o razmerah v zvezi s procesom normalizacije civilnega upravljanja, pri čemer je poudarek na pravni državi, učinkovitih strukturah kazenskega pregona in ustreznem javnem redu. Misija bo nadzirala tudi varnost prometnih povezav, energetsko infrastrukturo in energetske zmogljivosti ter politične in varnostne vidike vračanja notranje razseljenih oseb in beguncev.

3.

Krepitev zaupanja:

Prispevati k ublažitvi napetosti s povezovanjem, omogočanjem stikov med stranema in drugimi ukrepi za krepitev zaupanja.

4.

Prispevati k sooblikovanju evropske politike in k prihodnjemu angažmaju EU.

Člen 4

Struktura misije

1.   Struktura EUMM Georgia je naslednja:

(a)

Glavni štab. Glavni štab tvorita urad vodje misije in osebje glavnega štaba, ki opravljajo vse potrebne funkcije poveljevanja in nadzora ter podpore misiji. Glavni štab je v Tbilisiju.

(b)

Področni uradi. Po celotnem ozemlju razporejeni področni uradi imajo nalogo nadzora in zagotavljanja potrebne podpore misiji.

(c)

Podporna enota. Podporna enota je pri generalnem sekretariatu Sveta v Bruslju.

2.   V okviru EUMM Georgia se kot začetna zmogljivost vzpostavijo skupine opazovalcev, sestavljene iz ustrezno opremljenih komponent, ki jih zagotovijo države članice.

3.   Zgoraj navedene strukture se podrobneje opredelijo v operacijskem načrtu (OPLAN).

Člen 5

Poveljnik civilne operacije

1.   Direktor civilnih zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje operacij (CPCC) je tudi poveljnik civilne operacije za EUMM Georgia.

2.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom Političnega in varnostnega odbora (PVO) in splošno podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP), izvršuje poveljevanje in nadzor nad misijo EUMM Georgia na strateški ravni.

3.   Poveljnik civilne operacije zagotavlja ustrezno in učinkovito izvajanje odločitev Sveta in odločitev PVO, vključno z dajanjem potrebnih strateških navodil vodji misije ter zagotavljanjem svetovanja in tehnične podpore vodji misije.

4.   Vsi dodeljeni člani osebja ostajajo še naprej v celoti podrejeni nacionalnim organom zadevne države dodelitve oziroma zadevne institucije EU, ki jih je dodelila. Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor (OPCON) nad svojim osebjem, skupinami in enotami na poveljnika civilne operacije.

5.   Poveljnik civilne operacije nosi splošno odgovornost za zagotavljanje ustreznega izvajanja naloge skrbnega ravnanja EU.

6.   Poveljnik civilne operacije in posebni predstavnik EU (PPEU) se po potrebi med seboj posvetujeta.

Člen 6

Vodja misije

1.   Vodja misije nosi odgovornost za misijo na izvedbeni ravni in na izvedbeni ravni poveljuje ter nadzira misijo.

2.   Vodja misije poveljuje in nadzira osebje, skupine in enote iz sodelujočih držav, ki jih je dodelil poveljnik civilne operacije, odgovoren pa je tudi za upravljanje in logistiko, kar vključuje sredstva, vire in informacije, ki so dani na razpolago misiji.

3.   Vodja misije daje navodila vsemu osebju misije, kar v tem primeru zajema tudi podporno enoto v Bruslju, za učinkovito izvajanje misije EUMM Georgia na izvedbeni ravni, pri čemer prevzame usklajevanje in vsakodnevno upravljanje misije ter sledi strateškim navodilom poveljnika civilne operacije.

4.   Vodja misije je odgovoren za izvrševanje proračuna misije. V ta namen podpiše pogodbo s Komisijo.

5.   Vodja misije je odgovoren za disciplinski nadzor osebja. Disciplinske ukrepe zoper dodeljeno osebje izvršuje pristojni nacionalni organ ali organ EU.

6.   Vodja misije predstavlja EUMM Georgia na območju operacij in zagotavlja ustrezno prepoznavnost misije.

7.   Vodja misije se po potrebi usklajuje z drugimi akterji EU na terenu. Brez poseganja v strukturo poveljevanja daje PPEU vodji misiji smernice za lokalno politično delovanje.

8.   Vodja misije izdela OPLAN, ki se predloži Svetu v odobritev. Vodji misije pri tej nalogi pomaga generalni sekretariat Sveta.

Člen 7

Osebje

1.   EUMM Georgia sestavlja predvsem osebje, ki ga dodelijo države članice ali institucije EU. Vsaka država članica ali institucija EU krije stroške osebja, ki ga je dodelila, tudi stroške povratnega potovanja do kraja razmestitve in nazaj, plače, zdravstveno zavarovanje ter nadomestila, z izjemo ustreznih dnevnic, ter nadomestila za težke razmere in tveganje.

2.   Misija pogodbeno zaposli mednarodno civilno osebje in lokalno osebje, če potrebnih nalog ne more opraviti osebje, ki so ga dodelile države članice. Izjemoma se lahko v ustrezno utemeljenih primerih, kadar ni na voljo primernih vlog iz držav članic, po potrebi pogodbeno zaposlijo državljani sodelujočih tretjih držav.

3.   Vse osebje spoštuje minimalne varnostne operativne standarde, specifične za misijo, ter varnostni načrt misije, ki podpira varnostno politiko EU na tem področju. Glede varovanja tajnih informacij EU, ki so jim zaupane pri opravljanju njihovih nalog, osebje upošteva varnostna načela in minimalne standarde, določene v predpisih Sveta o varovanju tajnosti (1).

Člen 8

Status misije in osebja

1.   Status misije in njenega osebja, vključno z morebitnimi privilegiji, imunitetami in dodatnimi jamstvi, potrebnimi za izvrševanje in nemoteno delovanje misije, se določi v skladu s postopkom iz člena 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu izpogaja tak sporazum.

2.   Država ali institucija EU, ki je dodelila člana osebja, je odgovorna za odgovarjanje na pritožbe v zvezi z dodelitvijo, ki jih vloži član osebja ali pa so povezane z njim. Zadevna država ali institucija EU je odgovorna za vložitev morebitne tožbe zoper dodeljeno osebo.

3.   Pogoji zaposlitve ter pravice in obveznosti mednarodnega in lokalnega civilnega osebja se določijo v pogodbah med vodjo misije in člani osebja.

Člen 9

Struktura poveljevanja

1.   EUMM Georgia ima kot operacija kriznega upravljanja enotno strukturo poveljevanja.

2.   PVO v okviru odgovornosti Sveta zagotavlja politični nadzor in strateško vodenje EUMM Georgia.

3.   Poveljnik civilne operacije, ki je pod političnim nadzorom in strateškim vodstvom PVO ter splošno podrejen GS/VP, je poveljnik EUMM Georgia na strateški ravni in v tej vlogi vodji misije izdaja navodila ter mu svetuje in zagotavlja tehnično podporo.

4.   Poveljnik civilne operacije poroča Svetu prek GS/VP.

5.   Vodja misije je odgovoren za poveljevanje in nadzor nad EUMM Georgia na izvedbeni ravni ter je neposredno odgovoren poveljniku civilne operacije.

Člen 10

Politični nadzor in strateško vodenje

1.   PVO v okviru odgovornosti Sveta politično nadzoruje in strateško vodi misijo. Svet pooblašča PVO za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s tretjim odstavkom člena 25 Pogodbe. To pooblastilo obsega pristojnost za imenovanje vodje misije na predlog GS/VP ter za spreminjanje koncepta operacij (CONOPS) in OPLAN. Pristojnost za odločanje o ciljih in prenehanju misije je pridržana za Svet.

2.   PVO redno poroča Svetu.

3.   Poveljnik civilne operacije in vodja misije o zadevah v okviru njune pristojnosti redno in kadar je to potrebno poročata PVO.

Člen 11

Sodelovanje tretjih držav

1.   Brez poseganja v avtonomijo odločanja EU in v njen enotni institucionalni okvir so k sodelovanju pri misiji lahko povabljene tudi tretje države, če prevzamejo stroške z njihove strani dodeljenega osebja, vključno s plačami, zavarovanjem za vsa tveganja, dnevnicami in potnimi stroški za pot v Gruzijo in nazaj, ter ustrezno prispevajo h kritju stroškov delovanja misije.

2.   Tretje države, ki sodelujejo v misiji, imajo enake pravice in dolžnosti glede vsakodnevnega upravljanja misije kakor države članice EU.

3.   Svet pooblašča PVO za ustrezne odločitve glede sprejetja predlaganih prispevkov in za ustanovitev odbora sodelujočih držav.

4.   Podrobnejša pravila glede sodelovanja tretjih držav se določijo v sporazumih, sklenjenih v skladu s členom 24 Pogodbe. GS/VP, ki pomaga predsedstvu, lahko v njegovem imenu izpogaja take sporazume. Če EU in tretja država skleneta sporazum o vzpostavitvi okvira za sodelovanje te tretje države v operacijah EU za krizno upravljanje, se v okviru misije uporabljajo določbe tega sporazuma.

Člen 12

Varnost

1.   Poveljnik civilne operacije vodi načrtovanje varnostnih ukrepov vodje misije in je odgovoren za njihovo ustrezno in učinkovito izvajanje za EUMM Georgia v skladu s členoma 5 in 9, pri tem pa se usklajuje z Varnostnim uradom Sveta.

2.   Vodja misije je odgovoren za varnost misije in za izpolnjevanje minimalnih varnostnih zahtev, ki se uporabljajo za misijo, v skladu z varnostno politiko EU v zvezi z varnostjo osebja, napotenega izven EU v operativni vlogi v skladu z naslovom V Pogodbe EU in pripadajočimi instrumenti.

3.   Vodji misije pomaga uradnik za varnost misije (MSO), ki poroča vodji misije in vzdržuje tesne funkcionalne stike z Varnostnim uradom Sveta.

4.   Osebje EUMM Georgia pred začetkom dela opravi obvezno varnostno usposabljanje v skladu z OPLAN. Na območju namestitve se poleg tega udeležujejo tudi rednega usposabljanja za obnovitev znanja, ki ga organizira MSO.

5.   Vodja misije je odgovoren za varstvo tajnih informacij EU v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti.

Člen 13

Enota za stalno spremljanje

Za EUMM Georgia se aktivira enota za stalno spremljanje.

Člen 14

Finančna ureditev

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z misijo, znaša 31 000 000 EUR.

2.   Vsi odhodki se upravljajo v skladu s pravili in postopki Skupnosti, ki se uporabljajo za splošni proračun EU. Ob upoštevanju odobritve Komisije lahko vodja misije sklepa tehnične dogovore z državami članicami EU, sodelujočimi tretjimi državami in drugimi mednarodnimi akterji za naročanje opreme, storitev in prostorov za EUMM Georgia. Državljani tretjih držav se lahko prijavljajo na javne razpise za sklenitev pogodb.

3.   Vodja misije o dejavnostih, ki se izvajajo v okviru njegove pogodbe, izčrpno poroča Komisiji, ki ga nadzira.

4.   Finančna ureditev upošteva operativne zahteve misije, vključno z združljivostjo opreme in interoperabilnostjo njenih skupin.

5.   Stroški, povezani z misijo, so upravičeni od dne začetka veljavnosti tega skupnega ukrepa.

Člen 15

Usklajevanje

1.   Brez poseganja v strukturo poveljevanja vodja misije deluje v tesni povezavi z delegacijo Komisije, da se zagotovi skladnost ukrepanja EU v podporo Gruziji.

2.   Vodja misije tesno sodeluje z lokalnim predsedstvom EU in drugimi vodji misij EU.

3.   Vodja misije sodeluje z drugimi mednarodnimi akterji, navzočimi v državi, zlasti z ZN in OVSE.

Člen 16

Razkritje tajnih informacij

1.   GS/VP je pooblaščen, da tretjim državam, ki so se pridružile temu skupnemu ukrepu, če je ustrezno in če je to v skladu s potrebami misije, v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti razkrije vse tajne informacije in dokumente EU do stopnje „CONFIDENTIEL UE“, ki so bili pripravljeni za namene misije.

2.   GS/VP je prav tako pooblaščen, da v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti, če je to v skladu z operativnimi potrebami misije, tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, ki so bili pripravljeni za namene misije, razkrije ZN in OVSE. V ta namen se oblikuje ureditev na lokalni ravni.

3.   V primeru konkretne in nujne operativne potrebe je GS/VP prav tako pooblaščen, da v skladu s predpisi Sveta o varovanju tajnosti razkrije državi gostiteljici vse tajne informacije in dokumente EU do stopnje „RESTREINT UE“, ki so bili pripravljeni za namene misije. V vseh drugih primerih se takšne informacije in dokumenti državi gostiteljici razkrijejo po ustreznih postopkih sodelovanja države gostiteljice z EU.

4.   GS/VP je pooblaščen, da tretjim državam, ki so se pridružile temu skupnemu ukrepu, posreduje vse netajne dokumente EU v zvezi z razpravami Sveta o misiji, za katere v skladu s členom 6(1) Poslovnika Sveta velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti (2).

Člen 17

Pregled misije

Na osnovi poročila vodje misije in generalnega sekretariata Sveta se PVO šest mesecev po začetku misije predloži pregled misije.

Člen 18

Začetek veljavnosti in trajanje

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja, velja pa 12 mesecev.

Člen 19

Objava

1.   Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Sklepi PVO v skladu s členom 10(1) o imenovanju vodje misije se prav tako objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 15. septembra 2008

Za Svet

Predsednik

B. KOUCHNER


(1)  Sklep Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (UL L 101, 11.4.2001, str. 1).

(2)  Sklep Sveta 2006/683/ES, Euratom z dne 15. septembra 2006 o sprejetju poslovnika Sveta (UL L 285, 16.10.2006, str. 47).


Top