EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0130

Skupni ukrep Sveta 2008/130/SZVP z dne 18. februarja 2008 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Bosni in Hercegovini

OJ L 43, 19.2.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/130/oj

19.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/22


SKUPNI UKREP SVETA 2008/130/SZVP

z dne 18. februarja 2008

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Bosni in Hercegovini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in člena 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. februarja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/87/SZVP (1) o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Bosni in Hercegovini.

(2)

Svet je 18. junija 2007 sprejel Sklep 2007/427/SZVP (2) o imenovanju Miroslava Lajčáka za PPEU v Bosni in Hercegovini.

(3)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2007/87/SZVP bi bilo treba mandat PPEU podaljšati za 12 mesecev.

(4)

Mandat PPEU bi bilo treba izvajati usklajeno s Komisijo, da se zagotovi skladnost z drugimi zadevnimi dejavnostmi, ki so v pristojnosti Skupnosti.

(5)

PPEU bo svoj mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Miroslavu Lajčáku se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Bosni in Hercegovini (BiH) podaljša do 28. februarja 2009.

Člen 2

Politični cilji

Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike EU v BiH. Ti cilji so osredotočeni na stalni napredek pri izvajanju Splošnega okvirnega sporazuma za mir (GFAP) v skladu z načrtom izvajanja nalog Urada visokega predstavnika in s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom, za stabilno, trdno, mirno in večetnično BiH, ki mirno sodeluje s svojimi sosedi in je nepreklicno na poti k članstvu v EU.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli cilje politike EU v BiH, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

zagotavljati svetovanje in pomoč EU v političnem procesu;

(b)

spodbujati celovito politično usklajevanje EU in prispevati h krepitvi interne usklajenosti in povezanosti EU v BiH, vključno z informativnimi sestanki z vodji misij EU in s sodelovanjem pri, ali z zastopanjem na, njihovih rednih sestankih, s predsedovanjem koordinacijski skupini, ki jo sestavljajo vsi prisotni akterji EU na kraju samem, z namenom usklajevanja izvedbenih vidikov delovanja EU in z določanjem smernic za te akterje v zvezi z odnosi z organi v BiH;

(c)

spodbujati celovito usklajevanje EU in zagotavljati lokalno politično usmeritev pri prizadevanjih EU v boju proti organiziranemu kriminalu na kraju samem, brez poseganja v vodilno vlogo policijske misije Evropske unije (EUPM) pri usklajevanju policijskih vidikov teh prizadevanj in brez poseganja v ALTHEA (EUFOR) vojaško strukturo poveljevanja;

(d)

brez poseganja v vojaško strukturo poveljevanja poveljniku sil EU nuditi politične smernice glede vojaških vprašanj z vidika lokalne politike, zlasti kar zadeva občutljive operacije ter odnose s tamkajšnjimi organi oblasti in tamkajšnjimi mediji;

(e)

posvetovati se s poveljnikom sil EU pred političnim ukrepanjem, ki utegne vplivati na varnostne razmere;

(f)

zagotavljati doslednost in skladnost ukrepov EU v odnosu do javnosti. Tiskovni predstavnik PPEU je glavna oseba za stike EU z mediji BiH glede vprašanj skupne zunanje in varnostne politike/evropske varnostne in obrambne politike (SZVP/EVOP);

(g)

vzdrževati pregled nad celotnim nizom dejavnosti na področju pravne države in v zvezi s tem po potrebi svetovati generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) in Komisiji;

(h)

na kraju samem posredovati politične smernice vodji misije EUPM. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi posvetujeta;

(i)

podpirati pripravo in izvedbo preoblikovanja policije kot del širšega pristopa mednarodne skupnosti in organov oblasti BiH k uveljavljanju pravne države, pri čemer se uporabljata policijsko strokovno znanje in podpora EUPM;

(j)

v tesnem stiku z EUPM podpirati okrepljeno in učinkovitejše delovanje med kazenskim pravosodjem in policijo v BiH;

(k)

posvetovati se z vodjo EUPM pred političnim ukrepanjem, ki utegne vplivati na razmere v policiji in varnostne razmere;

(l)

kar zadeva dejavnosti iz Naslova VI Pogodbe, vključno z Europolom, in s tem povezane dejavnosti Skupnosti, po potrebi svetovati GS/VP in Komisiji ter sodelovati pri potrebnem lokalnem usklajevanju;

(m)

ob upoštevanju skladnosti in morebitnega medsebojnega dopolnjevanja še naprej svetovati glede prednostnih nalog Instrumenta za predpristopno pomoč;

(n)

v tesnem sodelovanju s Komisijo podpirati načrtovanje okrepljenega Urada PPEU v kontekstu ukinitve Urada visokega predstavnika (UVP), vključno s svetovanjem glede vidikov prehoda, povezanih z obveščanjem javnosti o prehodu;

(o)

prispevati k razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v BiH v skladu s politiko in smernicami EU na področju človekovih pravic;

(p)

biti v stiku z zadevnimi organi BiH glede njihovega polnega sodelovanja z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSNJ);

(q)

zagotavljati politična mnenja in pomagati pri procesu ustavne reforme;

(r)

brez poseganja v ustrezne strukture poveljevanja pomagati zagotoviti, da vsi instrumenti EU na območju operacij delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politične smernice.

Člen 5

Visoki predstavnik

Vloga PPEU v ničemer ne posega v naloge visokega predstavnika v BiH, vključno z njegovo usklajevalno vlogo v zvezi z dejavnostmi vseh civilnih organizacij in agencij, kakor jo predvideva SOSM ter poznejši sklepi in izjave Sveta za uresničevanje miru (SUM).

Člen 6

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2008 do 28. februarja 2009 znaša 2 900 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2008. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

Člen 7

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahtevajo naloge. PPEU obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo o sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija EU. Za PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja imajo državljanstvo ene od držav članic EU.

3.   Vse dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga je dodelila, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu misije PPEU.

Člen 8

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

Po potrebi se o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico/pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 9

Varovanje tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 10

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice po potrebi zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 11

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(a)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, kakor tudi obvladovanje primerov ogrožanja varnosti, vključno z načrtom misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno zunaj Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 12

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravlja poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 13

Usklajevanje

1.   Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. Na terenu vzdržuje tesne stike s predsedstvom, Komisijo in z vodji predstavništev držav članic, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

2.   V podporo operacijam EU za krizno upravljanje PPEU skupaj z drugimi akterji EU na terenu izboljša razširjanje in izmenjavo informacij med akterji EU na območju operacij, da bi tako dosegli visoko raven skupnega zavedanja in presoje o razmerah.

Člen 14

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno regijo se redno preverja. PPEU pred koncem junija 2008 generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2008 pa izčrpno poročilo o izvajanju njegovega mandata. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov GS/VP naslovi na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 16

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 18. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  UL L 35, 8.2.2007, str. 35. Skupni ukrep, kakor je bil spremenjen s Skupnim ukrepom 2007/748/SZVP z dne 19. novembra 2007 (UL L 303, 21.11.2007, str. 38).

(2)  UL L 159, 20.6.2007, str. 63.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/438/ES (UL L 164, 26.6.2007, str. 24).


Top