Help Print this page 

Document 32008E0108

Title and reference
Skupni ukrep Sveta 2008/108/SZVP z dne 12. februarja 2008 o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer
  • In force
OJ L 38, 13.2.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2008/108/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 12/02/2008
  • Date of effect: 12/02/2008; začetek veljavnosti datum dokumenta glej člen 14
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Skupni ukrep
Text

13.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 38/22


SKUPNI UKREP SVETA 2008/108/SZVP

z dne 12. februarja 2008

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za območje afriških Velikih jezer

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. februarja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/112/SZVP (1) o imenovanju Roelanda VAN DE GEERJA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za območje afriških Velikih jezer za obdobje od 1. marca 2007 do 29. februarja 2008.

(2)

Svet je 12. junija 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/405/SZVP o policijski misiji Evropske unije na področju reforme varnostnega sektorja (RVS) in njegove povezave s pravosodjem v Demokratični republiki Kongo (EUPOL RD Congo) (2) in Skupni ukrep 2007/406/SZVP o misiji Evropske unije za pomoč in svetovanje na področju reforme varnostnega sektorja v Demokratični republiki Kongo (EUSEC RD Congo) (3).

(3)

Svet je 20. decembra 2007 sprejel Skupni ukrep 2008/38/SZVP (4) o spremembi Skupnega ukrepa 2007/405/SZVP (EUPOL RD Congo), v katerem je upoštevana nova struktura poveljevanja in nadzora v civilnih operacijah EU za krizno upravljanje, ki jo je Svet odobril 18. junija 2007.

(4)

Mandat PPEU bi bilo treba prilagoditi vlogi, ki mu je bila dodeljena v zvezi z navedenima misijama Evropske unije na področju RVS v Demokratični republiki Kongo, ter ga na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2007/122/SZVP podaljšati za obdobje dvanajstih mesecev.

(5)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat g. Roelanda VAN DE GEERJA, posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za območje afriških Velikih jezer, se podaljša do 28. februarja 2009.

Člen 2

Politični cilji

Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike Evropske unije v zvezi z nadaljnjo stabilizacijo in utrjevanjem razmer po koncu konfliktov na območju afriških Velikih jezer, pri čemer je posebna pozornost namenjena regionalni razsežnosti razvoja dogodkov v zadevnih državah. Ti cilji, ki zlasti podpirajo ravnanje, ki je v skladu z osnovnimi pravili demokracije in dobrega upravljanja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in pravne države, vključujejo:

(a)

dejavno in učinkovito prispevanje k dosledni, trajnostni in odgovorni politiki Evropske unije na območju afriških Velikih jezer zaradi spodbujanja enotnega splošnega pristopa Evropske unije v regiji. PPEU podpira delo generalnega sekretarja/visokega predstavnika (GS/VP) v regiji;

(b)

zagotavljanje trajne zaveze Evropske unije k procesom stabilizacije in obnove na omenjenem območju, in sicer z dejavno prisotnostjo na kraju samem in v ustreznih mednarodnih forumih, vzdrževanje stikov s ključnimi akterji in sodelovanje pri kriznem upravljanju;

(c)

sodelovanje v obdobju po prehodu v Demokratični republiki Kongo (DRK), zlasti v političnem procesu utrjevanja novih institucij in pri opredelitvi širšega mednarodnega okvira za politično svetovanje in usklajevanje z novo vlado;

(d)

tesno sodelovanje z Združenimi narodi/MONUC pri mednarodnih prizadevanjih za podporo celoviti reformi varnostnega sektorja v DRK, zlasti glede na usklajevalno vlogo, ki jo je Evropska unija pripravljena prevzeti v zvezi s tem;

(e)

sodelovanje pri ustreznih nadaljnjih ukrepih v zvezi z mednarodno konferenco o območju Velikih jezer, zlasti z vzpostavitvijo tesnih stikov s sekretariatom Velikih jezer in njegovo izvršno sekretarko, pa tudi s trojko, v okviru mehanizma nadaljnjega ukrepanja ter s spodbujanjem dobrososedskih odnosov na tem območju;

(f)

obravnavanje še vedno velikega problema oboroženih skupin, ki delujejo čezmejno, kar povzroča tveganje, da pride do destabilizacije držav na tem območju in poslabšanja njihovih notranjih problemov;

(g)

sodelovanje pri stabilizaciji razmer v obdobju po konfliktih v Burundiju, Ruandi in Ugandi, zlasti s soudeležbo na mirovnih pogajanjih z oboroženimi skupinami, kot sta FNL in LRA.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli politične cilje, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

vzpostaviti in vzdrževati tesne stike z državami območja Velikih jezer, Združenimi narodi, Afriško unijo, ključnimi afriškimi državami in glavnimi partnerji DRK in Evropske unije, pa tudi z regionalnimi in subregionalnimi afriškimi organizacijami, drugimi zadevnimi tretjimi državami in ključnimi regionalnimi voditelji;

(b)

svetovati in poročati o možnostih za podporo Evropske unije procesu stabilizacije in utrjevanja razmer ter o najboljšem načinu za uresničevanje njenih pobud;

(c)

nuditi svetovanje in pomoč pri reformi varnostnega sektorja (RVS) v DRK;

(d)

sodelovati pri nadaljnjem ukrepanju v zvezi z mednarodno konferenco o območju Velikih jezer, zlasti s podporo regionalnim politikam, katerih cilj sta nenasilje in skupna obramba pri reševanju konfliktov, ter – kar zadeva regionalno sodelovanje – s spodbujanjem človekovih pravic in demokratizacije, dobrega upravljanja, boja proti nekaznovanju, pravosodnega sodelovanja ter boja proti nezakonitemu izkoriščanju naravnih virov;

(e)

prispevati k boljšemu razumevanju vloge Evropske unije med posamezniki, ki odločilno vplivajo na oblikovanje javnega mnenja na tem območju;

(f)

prispevati, če je zaprošen, k pogajanjem o mirovnih sporazumih in sporazumih o premirju med vpletenimi stranmi in njihovi izvedbi ter v primeru, da te strani ne ravnajo skladno s pogoji iz teh sporazumov, stopiti v stik z njimi po diplomatski poti; glede na to, da trenutno potekajo pogajanja z LRA, bi bilo treba takšne dejavnosti izvajati v tesnem sodelovanju s PPEU za Sudan;

(g)

prispevati k izvajanju politike in smernic Evropske unije o človekovih pravicah, zlasti smernic Evropske unije o otrocih v oboroženih spopadih, ter politike Evropske unije glede Resolucije Varnostnega sveta ZN 1325 (2000) o ženskah, miru in varnosti, pa tudi spremljati razvoj dogodkov v zvezi s tem in o njem poročati.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, predvidenih v njegovem mandatu, pri tem pa je podrejen generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) in njegovemu operativnemu vodenju.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) vzdržuje prednostne odnose s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške smernice in politične usmeritve.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2008 do 28. februarja 2009 znaša 1 370 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, so upravičeni od 1. marca 2008. Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropskih skupnosti, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo svoje ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, pri tem pa je v celoti vključena tudi Komisija. Ekipa vključuje strokovnjake za določena politična vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU o sestavi ekipe obvesti GS/VP, predsedstvo in Komisijo.

2.   Države članice in institucije Evropske unije lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Plače osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma zadevna institucija EU. PPEU se lahko dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice dodelile generalnemu sekretariatu Sveta. Člani mednarodnega pogodbenega osebja so državljani ene od držav članic EU.

3.   Vse začasno dodeljeno osebje ostane pod upravno pristojnostjo države članice ali institucije EU, ki ga pošilja, ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in njegovega osebja

O privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se doseže dogovor s pogodbenico gostiteljico oziroma pogodbenicami gostiteljicami. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varovanje tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (5), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija in generalni sekretariat Sveta zagotovijo PPEU dostop do vseh pomembnih informacij.

2.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko EU o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti tako, da:

(a)

vzpostavi poseben varnostni načrt misije na podlagi navodil generalnega sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in za evakuacijo misije;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, razporejeno izven EU, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(c)

zagotovi, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven EU, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil generalni sekretariat Sveta;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, in da se za GS/VP, Svet in Komisijo redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog.

Člen 11

Poročanje

PPEU za GS/VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam. Redna pisna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko na priporočilo GS/VP ali PVO pripravi poročila za Svet za splošne zadeve in zunanje odnose.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU se zavzema za usklajenost med akterji SZVP/EVOP in splošno politično usklajevanje na ravni EU. Pomaga zagotavljati, da vsi instrumenti EU na terenu delujejo usklajeno za doseganje političnih ciljev EU. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi predsedstva in Komisije, po potrebi pa tudi z dejavnostmi drugih PPEU, dejavnih v regiji. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije.

2.   Na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev držav članic, ki mu pri izvajanju nalog pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je v stiku tudi z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

3.   PPEU skrbi za skladnost dejavnosti misij EUSEC in EUPOL RD Congo ter zagotavlja lokalne politične smernice vodjema teh misij. PPEU prispeva k usklajevanju, ki ga uresničuje z drugimi mednarodnimi akterji, udeleženimi v reformi varnostnega sektorja v DR Kongo. PPEU in poveljnik civilne operacije se po potrebi medsebojno posvetujeta.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno območje se redno preverjata. PPEU pred koncem junija 2009 generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku, Svetu in Komisiji predloži poročilo o napredku, do sredine novembra 2009 pa izčrpno poročilo o izvedbi nalog. Ti poročili predstavljata osnovo za oceno tega skupnega ukrepa v ustreznih delovnih skupinah in s strani PVO. V okviru splošnih prednostnih nalog glede razporejanja virov naslovi GS/VP na PVO priporočila za sklep Sveta o podaljšanju, spremembi ali prenehanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati na dan sprejetja.

Člen 15

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 12. februarja 2008

Za Svet

Predsednik

A. BAJUK


(1)  UL L 46, 16.2.2007, str. 79.

(2)  UL L 151, 13.6.2007, str. 46.

(3)  UL L 151, 13.6.2007, str. 52.

(4)  UL L 9, 12.1.2008, str. 18.

(5)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/438/ES (UL L 164, 26.6.2007, str. 24).


Top