Help Print this page 

Document 32008D0745

Title and reference
2008/745/ES: Odločba Komisije z dne 18. septembra 2008 o nevključitvi cianamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5087) (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 251, 19.9.2008, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 058 P. 305 - 306

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/745/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 18/09/2008
  • Date of effect: 18/09/2008; začetek veljavnosti datum obvestila
  • Date of notification: 18/09/2008
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Sklep
  • Addressee: države članice
  • Additional information: velja za EGP
Text

19.9.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 251/45


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. septembra 2008

o nevključitvi cianamida v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 5087)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/745/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1) in zlasti četrtega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 8(2) Direktive 91/414/EGS določa, da lahko država članica v obdobju dvanajstih let po notifikaciji navedene direktive registrira za dajanje v promet fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivne snovi, ki niso uvrščene v Prilogo I k navedeni direktivi in so v prometu že dve leti po datumu notifikacije, pri tem pa se v okviru delovnega programa navedene snovi postopoma pregledujejo.

(2)

Uredbi Komisije (ES) št. 451/2000 (2) in (ES) št. 1490/2002 (3) določata podrobna pravila za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS in seznam aktivnih snovi, ki jih je treba oceniti zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Navedeni seznam vključuje cianamid.

(3)

Vplivi cianamida na zdravje ljudi in okolje so bili ocenjeni v skladu z določbami uredb (ES) št. 451/2000 in (ES) št. 1490/2002 za vrste uporab, ki jih je predlagal prijavitelj. Poleg tega navedeni uredbi določata države članice poročevalke, ki morajo Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA) v skladu s členom 8(1) Uredbe (ES) št. 451/2000 predložiti ustrezna poročila o oceni in priporočila. Država članica poročevalka za cianamid je bila Nemčija, vse ustrezne informacije pa so bile predložene 3. januarja 2006.

(4)

Komisija je cianamid pregledala v skladu s členom 11a Uredbe (ES) št. 1490/2002 Osnutek poročila o pregledu za navedeno snov so države članice in Komisija pregledale v okviru Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter končno različico pripravile 20. maja 2008 v obliki poročila Komisije o pregledu.

(5)

Odbor je pri pregledu te aktivne snovi ob upoštevanju pripomb držav članic ugotovil, da se nedvomno pričakuje škodljiv vpliv na zdravje ljudi in zlasti izvajalcev tretiranja, saj izpostavljenost presega 100 % AOEL (dopustna izpostavljenost izvajalca tretiranja). Poleg tega so v poročilu o pregledu snovi izraženi tudi drugi pomisleki, ki jih je država članica poročevalka vključila v svoje poročilo o oceni.

(6)

Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe o rezultatih strokovnega pregleda cianamida in sporoči, ali bo še naprej vztrajal pri vključitvi navedene snovi na seznam. Prijavitelj je predložil svoje pripombe, ki so bile natančno pregledane. Toda kljub argumentom prijavitelja navedenih pomislekov ni bilo mogoče odpraviti, po ocenah na podlagi predloženih informacij pa ni pričakovati, da bi lahko fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo cianamid, pod predvidenimi pogoji uporabe na splošno izpolnjevala zahteve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 91/414/EGS.

(7)

Cianamid se zato ne sme vključiti v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

(8)

Sprejeti je treba ukrepe za zagotovitev, da se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo cianamid, prekličejo v predpisanem roku in se ne podaljšajo ali izdajo nove registracije takih sredstev.

(9)

Vsakršno podaljšanje roka za odstranjevanje, skladiščenje, dajanje v promet in uporabo obstoječih zalog fitofarmacevtskih sredstev s cianamidom, ki ga odobri država članica, je treba omejiti na obdobje 12 mesecev, da se omogoči uporaba obstoječih zalog v naslednji rastni sezoni, s čimer se zagotovi, da so fitofarmacevtska sredstva s cianamidom na razpolago 18 mesecev po sprejetju te odločbe.

(10)

Ta odločba ne vpliva na predložitev zahtevka za cianamid v skladu s členom 6(2) Direktive 91/414/EGS in Uredbo Komisije (ES) št. 33/2008 z dne 17. januarja 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Direktive Sveta 91/414/EGS glede rednega in pospešenega postopka za oceno aktivnih snovi, ki so bile del programa dela iz člena 8(2) navedene direktive, vendar niso bile vključene v Prilogo I (4), zaradi morebitne vključitve v njeno Prilogo I.

(11)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Cianamid se ne vključi kot aktivna snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS.

Člen 2

Države članice zagotovijo, da:

(a)

se registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo cianamid, prekličejo do 18. marca 2009;

(b)

se od datuma objave te odločbe ne odobrijo ali podaljšajo nobene registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo cianamid.

Člen 3

Morebitno podaljšanje roka, ki ga odobrijo države članice v skladu z določbami člena 4(6) Direktive 91/414/EGS, je čim krajše in traja največ do 18. marca 2010.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. septembra 2008

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1.

(2)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25.

(3)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23.

(4)  UL L 15, 18.1.2008, str. 5.


Top