Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0373

2008/373/ES: Sklep Sveta z dne 28. aprila 2008 o sklenitvi Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

OJ L 129, 17.5.2008, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 222 - 223

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/373/oj

17.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/44


SKLEP SVETA

z dne 28. aprila 2008

o sklenitvi Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

(2008/373/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) in drugim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 96 Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi (2) (v nadaljnjem besedilu „Sporazum o partnerstvu“) lahko pogodbenica, ki kljub okrepljenemu političnemu dialogu meni, da katera od drugih pogodbenic ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s katerim od bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu, povabi to pogodbenico, da začne posvetovanja in lahko v določenih okoliščinah sprejme ustrezne ukrepe, po potrebi vključno z delno ali popolno odložitvijo izvajanja Sporazuma o partnerstvu za zadevno pogodbenico.

(2)

Na podlagi člena 97 Sporazuma o partnerstvu lahko pogodbenica, ki meni, da se je zgodil posebno hud primer korupcije, povabi drugo pogodbenico k posvetovanju in lahko v določenih okoliščinah sprejme ustrezne ukrepe, po potrebi vključno z delno ali popolno odložitvijo izvajanja Sporazuma o partnerstvu za zadevno pogodbenico.

(3)

Na podlagi člena 11b Sporazuma o partnerstvu lahko pogodbenica, ki kljub okrepljenemu političnemu dialogu meni, zlasti na podlagi poročil Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in drugih ustreznih multilateralnih organizacij, da druga pogodbenica ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s preprečevanjem širjenja orožja za množično uničevanje, ki izhajajo iz odstavka 1 omenjenega člena, povabi drugo podpisnico k posvetovanju in lahko v določenih okoliščinah sprejme ustrezne ukrepe, po potrebi vključno z delno ali popolno odložitvijo izvajanja Sporazuma o partnerstvu za zadevno pogodbenico.

(4)

Za sprejemanje ustreznih ukrepov na podlagi člena 96, člena 97 ali odstavkov 4, 5 in 6 člena 11b Sporazuma o partnerstvu bi bilo treba sprejeti učinkovit postopek.

(5)

Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, skupaj z enostranskimi izjavami Skupnosti in skupnimi izjavami Skupnosti in drugih pogodbenic, ki so priložene Sklepni listini, se odobri v imenu Evropske skupnosti (3).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za deponiranje listine o odobritvi iz člena 93 Sporazuma o partnerstvu v imenu Evropske skupnosti.

Člen 3

1.   Če Svet na pobudo Komisije ali države članice meni, da država AKP ne izpolnjuje obveznosti v zvezi s katerim od bistvenih elementov iz člena 9 Sporazuma o partnerstvu ali da se je zgodil posebno hud primer korupcije, izkoriščene pa so bile vse možnosti za dialog iz člena 8 Sporazuma o partnerstvu, povabi, razen v posebno nujnih primerih, zadevno državo AKP k posvetovanju v skladu s členoma 96 in 97 Sporazuma o partnerstvu.

Če Svet na pobudo Komisije ali države članice meni, zlasti na podlagi prejetih obvestil od IAEA, OPCW in drugih ustreznih multilateralnih organizacij, da država AKP ni izpolnila obveznosti iz člena 11b(1) Sporazuma o partnerstvu glede preprečevanja širjenja orožja za množično uničevanje, zadevno državo AKP povabi, razen v posebno nujnih primerih, k posvetovanju v skladu s členom 11b(4), (5) in (6) Sporazuma o partnerstvu.

Svet odloča s kvalificirano večino.

Na posvetovanjih Skupnost zastopata predsedstvo Sveta in Komisija.

2.   Če po izteku rokov za posvetovanja, določenih v členu 11b(5), členu 96(2) ali členu 97(2) Sporazuma o partnerstvu, rešitev kljub vsem prizadevanjem ni dosežena, lahko Svet na podlagi zgoraj navedenih členov in na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči, da bo sprejel ustrezne ukrepe, tudi delno odložitev izvajanja Sporazuma o partnerstvu, takšno odločitev pa lahko nemudoma sprejme tudi v posebno nujnih primerih ali v primeru zavrnitve posvetovanja.

O popolni odložitvi izvajanja Sporazuma o partnerstvu v zvezi z zadevno državo AKP Svet odloča soglasno.

Ti ukrepi ostanejo v veljavi, dokler Svet po postopku iz prvega pododstavka ne odloči o njihovi spremembi ali preklicu, oziroma za obdobje, ki je navedeno v sami odločitvi o sprejetju ukrepov.

V ta namen Svet redno, najmanj pa vsakih šest mesecev, pregleda zgoraj omenjene ukrepe.

Predsednik Sveta pred začetkom veljavnosti teh ukrepov o njih uradno obvesti zadevno državo AKP in Svet ministrov AKP-ES.

Odločitev Sveta se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Kadar se ukrepi sprejmejo nemudoma, se uradno obvestilo pošlje državi AKP in Svetu ministrov AKP-ES istočasno kot povabilo k posvetovanju.

3.   Evropski parlament se nemudoma in podrobno obvesti o vseh odločitvah, sprejetih na podlagi odstavkov 1 in 2.

4.   Če Svet ministrov AKP-ES razvije nove načine političnega dialoga v smislu člena 3(5) Priloge VII k Sporazumu o partnerstvu, temelji stališče Sveta v Svetu ministrov AKP-ES na predlogu Komisije.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 28. aprila 2008

Za Svet

Predsednik

D. RUPEL


(1)  Privolitev z dne 18. januarja 2007 (še ni objavljena v Uradnem listu).

(2)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sporazumom o spremembi Sporazuma o partnerstvu (UL L 209, 11.8.2005, str. 27).

(3)  Besedili Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu in Sklepne listine sta bili objavljeni že v UL L 209, 11.8.2005, str. 27.


Top