EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0365

2008/365/ES: Sklep Komisije z dne 30. aprila 2008 o ustanovitvi skupine strokovnjakov na področju finančnega izobraževanja

UL L 125, 9.5.2008, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/365/oj

9.5.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 125/36


SKLEP KOMISIJE

z dne 30. aprila 2008

o ustanovitvi skupine strokovnjakov na področju finančnega izobraževanja

(2008/365/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti kot eno od dejavnosti Skupnosti navaja notranji trg, za katerega je značilna odprava ovir pri prostem pretoku blaga, oseb, storitev in kapitala med državami članicami.

(2)

Člen 95 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti od Komisije zahteva, da v svojih predlogih za vzpostavitev in delovanje notranjega trga na področju varstva potrošnikov kot izhodišče upošteva visoko raven varstva, ob upoštevanju zlasti novih dognanj na podlagi znanstvenih dejstev.

(3)

Člen 149 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti od Skupnosti zahteva, da prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami ter po potrebi s podpiranjem in dopolnjevanjem njihovih dejavnosti, pri čemer v celoti upošteva odgovornost držav članic za vsebino poučevanja in organizacijo izobraževalnih sistemov, pa tudi njihovo kulturno in jezikovno raznolikost.

(4)

Člen 153 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti zahteva, da Skupnost podpre interese potrošnikov in zagotovi visoko raven varstva potrošnikov s prispevanjem k varovanju zdravja, varnosti in ekonomskih interesov potrošnikov, pa tudi k spodbujanju njihove pravice do obveščenosti, izobraževanja in samoorganiziranja za zaščito njihovih interesov.

(5)

Finančno izobraževanje je s krepitvijo možnosti državljanov, da pri nakupu finančnih storitev sprejemajo ozaveščene odločitve in razumejo bistvene osnove osebnih financ, bistveno za zagotavljanje neposrednih koristi enotnega trga evropskim državljanom, kot je ugotovljeno tudi v sporočilu Komisije Enotni trg za Evropo 21. stoletja  (1).

(6)

Pomen finančnega izobraževanja je priznan tudi v beli knjigi o politiki finančnih storitev za obdobje 2005–2010 (2), zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah (3), sklepih Ekonomsko-finančnega sveta z dne 8. maja 2007 (4) in Resoluciji Evropskega parlamenta o politiki finančnih storitev (5).

(7)

Komisija je izdala sporočilo Finančno izobraževanje  (6), v katerem je poleg drugih pobud objavila ustanovitev skupine strokovnjakov s praktičnimi izkušnjami na področju finančnega izobraževanja.

(8)

Skupina strokovnjakov mora prispevati k širjenju in spodbujanju najboljše prakse na področju finančnega izobraževanja ter podpreti Komisijo pri njenih ukrepih na področju finančnega izobraževanja.

(9)

Skupino strokovnjakov morajo sestavljati posamezniki, ki imajo strokovno znanje in izkušnje na področju finančnega izobraževanja ter predstavljajo široko paleto javnih in zasebnih zainteresiranih strani.

(10)

Zato je treba ustanoviti skupino strokovnjakov za finančno izobraževanje, njene pristojnosti in sestavo pa podrobno določiti –

SKLENILA:

Člen 1

Ustanovi se skupina strokovnjakov na področju finančnega izobraževanja, v nadaljnjem besedilu „skupina“.

Člen 2

Naloge

Naloga skupine je:

širiti in spodbujati najboljšo prakso na področju finančnega izobraževanja;

svetovati Komisiji pri izvajanju načel za zagotavljanje kakovostnih shem finančnega izobraževanja iz sporočila Komisije Finančno izobraževanje;

pomoč Komisiji pri odkrivanju katerih koli pravnih, regulativnih, upravnih in drugih ovir pri zagotavljanju finančnega izobraževanja;

svetovati Komisiji, kako je mogoče odpraviti odkrite ovire;

prispevati k pripravi različnih pobud, predstavljenih v sporočilu o finančnem izobraževanju, in k oceni teh pobud, ki so načrtovane za leto 2010.

Komisija se lahko s skupino posvetuje o vseh zadevah v zvezi s finančnim izobraževanjem.

Člen 3

Sestava – imenovanje

1.   Komisija po sprejemu tega sklepa objavi razpis za organe držav članic, akademske ustanove, ponudnike finančnih storitev, potrošniških organizacij in druge ustrezne skupine, ki nameravajo predlagati kandidate za članstvo v skupini. Na razpis se lahko prijavijo tudi posamezniki.

2.   Člane skupine imenuje Komisija izmed strokovnjakov, ki so usposobljeni in imajo izkušnje s področja finančnega izobraževanja. Člani so imenovani kot posamezniki in morajo Komisiji svetovati neodvisno od zunanjih navodil.

3.   Kandidati, ki so bili izbrani kot primerni za članstvo, a niso bili imenovani, se lahko z njihovim pristankom uvrsti na rezervni seznam, ki ga Komisija lahko uporabi za imenovanje nadomestnih članov.

4.   Skupino sestavlja največ 25 članov.

5.   Uporabljajo se naslednje določbe:

Člani skupine so imenovani za obdobje treh let z možnostjo podaljšanja. Svoje dolžnosti opravljajo, dokler niso zamenjani ali se jim ne izteče mandat. Njihov mandat se prične z dnem prvega sestanka skupine.

Člani, ki ne morejo več učinkovito prispevati k delu skupine, dajo odpoved ali ne spoštujejo pogojev iz tega odstavka ali iz člena 287 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, so lahko do izteka mandata zamenjani.

Člani, imenovani kot posamezniki, se vsako leto pisno zavežejo k delovanju v javnem interesu ter podpišejo izjavo o morebitnem navzkrižju interesov, ki bi lahko negativno vplivalo na njihovo neodvisnost.

Imena članov bodo objavljena v javnem registru skupin strokovnjakov in na spletni strani Generalnega direktorata za notranji trg in storitve. Imena članov bodo zbrana, obdelana in objavljena v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Člen 4

Način delovanja

1.   Skupini predseduje Komisija.

2.   V dogovoru s Komisijo se lahko ustanovijo podskupine za proučitev posebnih vprašanj v okviru nalog, ki jih določi skupina. Take podskupine se razpustijo takoj, ko dosežejo svoje cilje.

3.   Predsednik lahko povabi opazovalce s posebnim strokovnim znanjem o temi dnevnega reda, da sodelujejo v razpravah skupine ali podskupine, če je to koristno in/ali potrebno.

4.   Informacije, pridobljene v okviru sodelovanja pri delu skupine ali podskupine, se ne smejo razkriti, če Komisija določi, da se nanašajo na zaupna vprašanja.

5.   Skupina in njene podskupine se običajno sestajajo v prostorih Komisije v skladu s postopki in časovnim razporedom, ki jih določi Komisija, katera zagotavlja tajniške storitve. Sestankov skupine in njenih podskupin se lahko udeležujejo drugi zainteresirani uradniki Komisije.

6.   Skupina sprejme svoj poslovnik na podlagi standardnega poslovnika, ki ga je sprejela Komisija (7).

7.   Komisija lahko na spletni strani GD za notranji trg in storitve v izvirnem jeziku zadevnega dokumenta objavi vsak povzetek, sklep, del sklepa ali delovni dokument skupine.

Člen 5

Stroški sestankov

1.   Komisija povrne potne stroške in dnevnice članom in opazovalcem v zvezi z dejavnostmi skupine v skladu z veljavnimi določbami Komisije. Člani za opravljanje storitev dejavnosti ne dobijo plačila.

2.   Stroški sestankov se povrnejo v mejah razpoložljivih sredstev, dodeljenih zadevnim službam v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne učinkovati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. aprila 2008

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  COM(2007) 724 in spremljajoč delovni dokument služb Komisije „Pobude na področju maloprodajnih finančnih storitev“, SEC(2007) 1520.

(2)  COM(2005) 629 konč.

(3)  COM(2007) 226.

(4)  9171/07 (Tisk 97).

(5)  P6_TA-PROV(2007)0338/A6-0248/2007.

(6)  COM(2007) 808.

(7)  SEC(2005) 1004, Priloga III.


Top