EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0320

2008/320/ES: Odločba Komisije z dne 25. marca 2008 o določitvi količin metilbromida, dovoljenih za nujno uporabo v Skupnosti od 1. januarja do 31. decembra 2008 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1053)

OJ L 109, 19.4.2008, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/320/oj

19.4.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/32


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. marca 2008

o določitvi količin metilbromida, dovoljenih za nujno uporabo v Skupnosti od 1. januarja do 31. decembra 2008 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč

(notificirano pod dokumentarno številko C(2008) 1053)

(Besedilo v poljskem in španskem jeziku je edino verodostojno)

(2008/320/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1) in zlasti člena 3(2)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člena 3(2)(i)(d) in 4(2)(i)(d) Uredbe (ES) št. 2037/2000 prepovedujeta proizvodnjo, uvoz in dajanje v promet metilbromida za vse uporabe po 31. decembru 2004, razen, med drugim (2), za nujno uporabo v skladu s členom 3(2)(ii) in merili, določenimi s Sklepom IX/6 pogodbenic Montrealskega protokola, skupaj z drugimi pomembnimi merili, o katerih so se dogovorile pogodbenice. Izjeme zaradi nujne uporabe naj bi bila omejena odstopanja, ki bi omogočila kratko obdobje za sprejem drugih možnosti.

(2)

Sklep IX/6 navaja, da je metilbromid upravičen kot „nujen“ samo, če vlagatelj oceni, da bi nerazpoložljivost metilbromida za zadevno uporabo povzročila pomembnejše motnje na trgu in če uporabniku niso na voljo nobene tehnično ali ekonomsko izvedljive druge možnosti ali nadomestki, sprejemljivi z vidika okolja in zdravja ter primerne za pridelke in okoliščine iz zahtevka. Poleg tega morata biti morebitna proizvodnja in poraba metilbromida za nujno uporabo dovoljeni samo v primeru, ko so bili sprejeti vsi tehnično in ekonomsko izvedljivi ukrepi za čim večje zmanjšanje nujne uporabe in vseh morebitnih emisij metilbromida. Vlagatelj mora prav tako dokazati, da si je ustrezno prizadeval za ovrednotenje, trženje in odobritev drugih možnosti in nadomestkov s strani nacionalnega regulativnega organa ter da se izvajajo raziskovalni programi za razvoj in uporabo drugih možnosti in nadomestkov.

(3)

Komisija je prejela šest predlogov za nujno uporabo merilbromida iz dveh držav članic, ki so znašali skupaj 245 146 kg, in sicer iz Poljske (12 995 kg) in iz Španije (232 151 kg).

(4)

Komisija je za določitev količine metilbromida, upravičenega do dovoljenja za nujno uporabo v letu 2008, uporabila merila iz Sklepa IX/6 in člena 3(2)(ii) Uredbe (ES) št. 2037/2000. Komisija je po posvetovanju z državami članicami ugotovila, da so v Skupnosti obstajale ustrezne druge možnosti, ki so jih mnoge pogodbenice Montrealskega protokola vse pogosteje uporabljale, odkar so države članice pripravile predloge za nujno uporabo. Zato je Komisija presodila, da se v letu 2008 lahko uporabi 212 671 kg metilbromida za zadovoljitev nujne uporabe v vsaki navedeni državi članici, ki je zahtevala uporabo metilbromida. Ta količina je enaka 1,1 % uporabe metilbromida v Evropski skupnosti v letu 1991, kar pomeni, da so več kot 98,9 % metilbromida zamenjale druge snovi. Kategorije nujne uporabe so v skladu s kategorijami, ki so določene v tabeli A iz Sklepa XIX/9 z devetnajstega srečanja pogodbenic Montrealskega protokola (3).

(5)

Člen 3(2)(ii) zahteva, da Komisija tudi določi, kateri uporabniki so lahko deležni izjeme iz naslova nujne uporabe. Člen 17(2) zahteva, da države članice določijo minimalne zahteve za usposobljenost osebja, ki uporablja metilbromid; ker se uporablja le za zaplinjevanje, je Komisija določila, da so edini uporabniki metilbromida za nujno uporabo, ki jih predlagajo države članice in odobri Komisija, zaplinjevalci. Usposobljeni morajo biti za varno uporabo; države članice so vzpostavile postopke za določitev zaplinjevalcev na njihovem ozemlju, ki lahko uporabljajo metilbromid za nujno uporabo.

(6)

Sklep IX/6 navaja, da sta proizvodnja in uporaba metilbromida za nujno uporabo dovoljena le v primeru, ko metilbromid ni razpoložljiv iz obstoječih zalog neuporabljenega ali recikliranega metilbromida. Člen 3(2)(ii) navaja, da sta proizvodnja in uvoz metilbromida dovoljena le, če nobena od pogodbenic ne razpolaga z recikliranim ali regeneriranim metilbromidom. V skladu s Sklepom IX/6 in členom 3(2)(ii) je Komisija odločila, da je za nujno uporabo na voljo 6 296,744 kg zalog.

(7)

Člen 4(2)(ii) določa, da se v skladu s členom 4(4) dajanje v promet in uporaba metilbromida s strani podjetij ali drugih proizvajalcev in uvoznikov prepove po 31. decembru 2005. Člen 4(4) določa, da se člen 4(2) ne uporablja za dajanje v promet in uporabo nadzorovanih snovi, če se uporabljajo za nujno uporabo na podlagi zahteve z dovoljenjem za tiste uporabnike, ki jih navaja člen 3(2).

Zato je poleg proizvajalcev in uvoznikov tudi zaplinjevalcem, ki so registrirani pri Komisiji v letu 2008, dovoljeno dajati v promet metilbromid in ga uporabljati za nujne potrebe po 31. decembru 2007. Zaplinjevalec običajno zahteva enega uvoznika za uvoz in dobavo metilbromida. Zaplinjevalcem, registriranim pri Komisiji v letu 2007, je za nujne uporabe dovoljeno v leto 2008 prenesti preostale količine metilbromida, ki niso bile uporabljene v letu 2007 (imenovane „zaloge“). Evropska Komisija je vzpostavila postopke za izdajo dovoljenj za zmanjšanje zalog metilbromida, preden se uvozi ali proizvede dodatni metilbromid, da izpolni zahteve za dovoljenja za nujne uporabe v letu 2008.

(8)

Ker nujne uporabe metilbromida veljajo od 1. januarja 2008 in da zainteresirane gospodarske družbe in izvajalci lahko uživajo ugodnosti sistema izdaje dovoljenj, je primerno, da se ta odločba uporablja od navedenega datuma.

(9)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 18 Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Kraljevini Španiji in Republiki Poljski se dovoli skupno 212 671 kg metilbromida za nujno uporabo od 1. januarja do 31. decembra 2008 za posebne količine in kategorije uporabe, navedene v prilogah 1 in 2.

Člen 2

Zaloge, ki jih bo pristojni organ vsake države članice prijavil kot zaloge za nujno uporabo, se odštejejo od količine, ki jo zadevna država lahko uvozi ali proizvede za zadovoljitev nujne uporabe.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2008 in preneha veljati 31. decembra 2008.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Španijo in Republiko Poljsko.

V Bruslju, 25. marca 2008

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo Komisije 2007/540/ES (UL L 198, 31.7.2007, str. 35).

(2)  Druge uporabe so uporaba za karanteno in predtovorna opravila, kot surovina ter za laboratorijsko in analitično uporabo.

(3)  UNEP/OzL.Pro.19/7: Poročilo o devetnajstem srečanju pogodbenic Montrealskega protokola o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, ki je bilo od 17. do 21. septembra 2007 v Montrealu: http://ozone.unep.org/Meeting_Documents/mop/index.shtml


PRILOGA 1

KRALJEVINA ŠPANIJA

Kategorije dovoljene nujne uporabe

kg

Sadike jagod (gojene na višjih legah)

200 000

Rezano cvetje (samo za namene raziskav)

25

Jagode in paprike (samo za namene raziskav)

151

Skupaj

200 176

Zaloga metilbromida za nujno uporabo v državi članici: 6 288,12 kg.


PRILOGA II

REPUBLIKA POLJSKA

Kategorije dovoljene nujne uporabe

kg

Sadike jagod

11 995

Kavna zrna

500

Skupaj

12 495

Zaloga metilbromida za nujno uporabo v državi članici: 8,624 kg.


Top