EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0216

2008/216/ES: Sklep Sveta z dne 25. junija 2007 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

OJ L 68, 12.3.2008, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 128 P. 218 - 218

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/216/oj

12.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/14


SKLEP SVETA

z dne 25. junija 2007

o podpisu in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

(2008/216/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 80(2) Pogodbe v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 5. junija 2003 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(2)

Komisija je v imenu Skupnosti v pogajanjih dosegla sporazum s Hašemitsko kraljevino Jordanijo o nekaterih vidikih zračnega prevoza v skladu z mehanizmi in smernicami iz Priloge k Sklepu Sveta z dne 5. junija 2003, ki pooblašča Komisijo, da začne pogajanja s tretjimi državami o zamenjavi nekaterih določb v obstoječih dvostranskih sporazumih s sporazumom Skupnosti.

(3)

S pridržkom morebitne poznejše sklenitve bi bilo treba sporazum, ki ga je Komisija dosegla v pogajanjih, podpisati in začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov se odobri v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o sklenitvi navedenega sporazuma.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše (-jo) Sporazum, s pridržkom njegove sklenitve.

Člen 3

Do začetka veljavnosti se Sporazum uporablja začasno od prvega dne prvega meseca po datumu, na katerega se stranke medsebojno uradno obvestijo o dokončanju postopkov, potrebnih v ta namen.

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da pošlje uradno obvestilo iz člena 9(2) Sporazuma.

V Luxembourgu, 25. junija 2007

Za Svet

Predsednica

A. SCHAVAN


Top

12.3.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 68/15


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o nekaterih vidikih zračnih prevozov

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani, in

HAŠEMITSKA KRALJEVINA JORDANIJA

na drugi strani,

(v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“) sta se –

OB UGOTOVITVI, da dvostranski sporazumi o zračnem prevozu, sklenjeni med več državami članicami Evropske skupnosti in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, vsebujejo določbe, ki so v nasprotju z zakonodajo Skupnosti,

OB UGOTOVITVI, da ima Evropska skupnost izključno pristojnost v zvezi z več vidiki, ki bi morali biti vključeni v dvostranske sporazume o zračnih prevozih med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UGOTOVITVI, da imajo po pravu Evropske skupnosti letalski prevozniki iz Skupnosti s sedežem v državi članici pravico do nediskriminatornega dostopa do zračnih poti med državami članicami Evropske skupnosti in tretjimi državami,

OB UPOŠTEVANJU sporazumov med Evropsko skupnostjo in nekaterimi tretjimi državami, ki državljanom teh tretjih držav omogočajo, da pridobijo lastništvo v letalskih prevoznikih, ki so licencirani v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti,

OB PRIZNAVANJU, da se morajo določbe dvostranskih sporazumov o zračnem prevozu med državami članicami Evropske skupnosti in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, ki so v nasprotju z zakonodajo Evropske skupnosti, popolnoma uskladiti s to zakonodajo zaradi vzpostavitve trdne pravne podlage za zračne prevoze med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo ter ohranitve stalnosti takšnih zračnih prevozov,

OB UGOTOVITVI, da v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti letalski prevozniki načeloma ne smejo sklepati sporazumov, ki bi lahko škodili trgovini med državami članicami Evropske skupnosti in katerih cilj ali posledica je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence,

OB PRIZNAVANJU, da določbe v dvostranskih sporazumih o zračnih prevozih, sklenjenih med državami članicami Evropske skupnosti in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, ki (i) zahtevajo ali spodbujajo sklepanje sporazumov med podjetji, sklepom podjetniških združenj ali usklajenemu ravnanju, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco med letalskimi prevozniki na ustreznih zračnih poteh; ali (ii) krepijo učinke takih sporazumov, sklepov ali usklajenih ravnanj; ali (iii) prenašajo na letalske prevoznike ali druge zasebne gospodarske subjekte odgovornost za sprejemanje ukrepov, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco med letalskimi prevozniki na ustreznih zračnih poteh, lahko onemogočijo učinkovito izvajanje pravil o konkurenci, ki se uporabljajo za podjetja,

OB UGOTOVITVI, da Evropska skupnost v okviru teh pogajanj nima namena povečati skupnega obsega zračnega prometa med Evropsko skupnostjo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, vplivati na ravnovesje med letalskimi prevozniki Skupnosti in letalskimi prevozniki Hašemitske kraljevine Jordanije ali se pogajati o spremembah določb obstoječih dvostranskih sporazumov o zračnih prevozih v zvezi s prometnimi pravicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Splošne določbe

1.   V tem sporazumu „države članice“ pomenijo države članice Evropske skupnosti.

2.   Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge 1 na državljane države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kakor sklicevanja na državljane držav članic Evropske skupnosti.

3.   Sklicevanja v posameznih sporazumih iz Priloge 1 na letalske prevoznike ali letalske družbe države članice, ki je pogodbenica navedenega sporazuma, se razumejo kot sklicevanja na letalske prevoznike ali letalske družbe, ki jih določi navedena država članica.

4.   Dodelitev prometnih pravic se še naprej izvaja prek dvostranskih sporazumov med Hašemitsko kraljevino Jordanijo in državami članicami.

Člen 2

Določitev s strani države članice

1.   Določbe iz odstavkov 2 in 3 tega člena nadomestijo ustrezne določbe v členih, ki so navedeni v Prilogi 2(a) in (b), o določitvi letalskega prevoznika s strani zadevne države članice, njegovih pooblastil in dovoljenj, ki jih prizna Hašemitska kraljevina Jordanija, in zavrnitvi, preklicu, začasnem odvzemu ali omejitvi pooblastil ali dovoljenj letalskega prevoznika.

2.   Ob prejemu določitve s strani države članice, Hašemitska kraljevina Jordanija prizna ustrezna pooblastila in dovoljenja z najmanjšo postopkovno zamudo, pod pogojem, da:

(i)

ima letalski prevoznik sedež v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti na ozemlju države članice, ki ga je določila, in ima veljavno operativno licenco v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti;

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, izvaja in vzdržuje učinkovit predpisani nadzor letalskega prevoznika in je ustrezni letalski organ v določitvi jasno opredeljen; in

(iii)

je letalski prevoznik neposredno v lasti ali je večinski lastnik država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedeni v Prilogi 3, in da izvajajo te države ali te državljani učinkovit nadzor.

3.   Hašemitska kraljevina Jordanija lahko zavrne, prekliče, začasno odvzame ali omeji pooblastila ali dovoljenja letalskega prevoznika, ki ga določi država članica, če:

(i)

letalski prevoznik nima v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti sedeža na ozemlju države članice, ki ga je določila, ali nima veljavne operativne licence v skladu z zakonodajo Evropske skupnosti; ali

(ii)

država članica, ki je pristojna za izdajo spričevala letalskega prevoznika, ne izvaja ali ne vzdržuje učinkovitega predpisanega nadzora letalskega prevoznika ali ustrezni letalski organ v določitvi ni jasno opredeljen; ali

(iii)

letalski prevoznik ni neposredno v lasti ali njegov večinski lastnik ni država članica in/ali državljani države članice in/ali drugih držav, ki so navedene v Prilogi 3 in/ali državljani teh drugih držav, in da te države in/ali državljani nimajo učinkovitega nadzora; ali

(iv)

letalski prevoznik že ima operativno licenco v skladu z dvostranskim sporazumom med Hašemitsko kraljevino Jordanijo in drugo državo članico ter bi se z uveljavljanjem prometnih pravic iz tega sporazuma na progi, ki vključuje kraj v navedeni drugi državi članici, izognil omejitvam v zvezi s prometnimi pravicami, ki jih določa dvostranski sporazum med Hašemitsko kraljevino Jordanijo in navedeno drugo državo članico; ali

(v)

ima določeni letalski prevoznik spričevalo letalskega prevoznika, ki ga je izdala država članica, in ni dvostranskega sporazuma o zračnih prevozih med Hašemitsko kraljevino Jordanijo in navedeno državo članico ter so bile prometne pravice navedene države članice letalskemu prevozniku, ki ga določi Hašemitska kraljevina Jordanija, zavrnjene.

Pri izvajanju svoje pravice iz tega odstavka Hašemitska kraljevina Jordanija ne diskriminira med letalskimi prevozniki Skupnosti na podlagi državne pripadnosti.

Člen 3

Pravice v zvezi s predpisanim nadzorom

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi 2(c).

2.   Kadar država članica določi letalskega prevoznika, nad katerim izvaja in vzdržuje predpisani nadzor druga država članica, se pravice Hašemitske kraljevine Jordanije v okviru varnostnih predpisov iz sporazuma med državo članico, ki je določila letalskega prevoznika, in Hašemitsko kraljevino Jordanijo uporabljajo na enak način za to drugo državo članico pri sprejemanju, izvajanju ali vzdrževanju varnostnih standardov in za operativno dovoljenje navedenega letalskega prevoznika.

Člen 4

Obdavčitev letalskega goriva

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo ustrezne določbe členov iz Priloge 2(d).

2.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe, nobena določba sporazumov iz Priloge 2(d) ne preprečuje državi članici, da uvede davke, prispevke, dajatve, pristojbine ali druge dajatve na gorivo, dobavljeno na njenem ozemlju za uporabo v zrakoplovu določenega letalskega prevoznika Hašemitske kraljevine Jordanije, ki opravlja promet med enim krajem na ozemlju te države članice in drugim krajem na ozemlju te države članice ali na ozemlju druge države članice.

Člen 5

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti

1.   Določbe iz odstavka 2 tega člena dopolnjujejo člene, navedene v Prilogi 2(e).

2.   Za tarife, ki jih zaračuna(-jo) letalski prevoznik(-i), ki ga (jih) določi Hašemitska kraljevina Jordanija v skladu s sporazumom iz Priloge 1, ki vsebuje določbo iz Priloge 2(e), se za prevoz, ki se v celoti opravi znotraj Evropske skupnosti, uporablja zakonodaja Evropske skupnosti.

Člen 6

Skladnost s pravili o konkurenci

1.   Ne glede na kakršne koli druge nasprotne določbe nobena določba v sporazumih, navedenih v Prilogi 1 ne (i) spodbuja sprejetja sporazumov med podjetji, sklepov podjetniških združenj ali usklajenega ravnanja, ki preprečujejo ali izkrivljajo konkurenco; (ii) krepi učinkov takega sporazuma, sklepa ali usklajenega ravnanja; ali (iii) prenese na zasebne gospodarske subjekte odgovornosti za ukrepe, ki preprečujejo, izkrivljajo ali omejujejo konkurenco.

2.   Določbe v sporazumih iz Priloge 1, ki so v neskladju z odstavkom 1 tega člena, se ne uporabljajo.

Člen 7

Priloge k Sporazumu

Priloge k temu sporazumu so njegov sestavni del.

Člen 8

Revizija ali sprememba

Pogodbenici lahko ta sporazum kadar koli sporazumno revidirata ali spremenita.

Člen 9

Začetek veljavnosti in začasna uporaba

1.   Ta sporazum začne veljati z dnem, ko se pogodbenici medsebojno pisno uradno obvestita, da so bili zaključeni notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti Sporazuma.

2.   Ne glede na odstavek 1 pogodbenici soglašata, da se ta sporazum začasno uporablja od prvega dne meseca, ki sledi dnevu, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku za ta namen potrebnih postopkov.

3.   Sporazumi in drugi dogovori med državami članicami in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi, so navedeni v Prilogi 1(b). Ta sporazum se uporablja za vse takšne sporazume in dogovore od začetka njihove veljavnosti ali začasne uporabe.

Člen 10

Prenehanje veljavnosti

1.   V primeru prenehanja veljavnosti enega izmed sporazumov iz Priloge 1, istočasno prenehajo veljati tudi vse določbe tega sporazuma, ki so povezane z zadevnim sporazumom iz Priloge 1.

2.   V primeru prenehanja veljavnosti vseh sporazumov iz Priloge 1 preneha veljati tudi ta sporazum.

V POTRDITEV NAVEDENEGA so spodaj podpisani pooblaščenci, ki so bili v ta namen ustrezno pooblaščeni, podpisali ta sporazum.

V Bruslju, petindvajsetega februarja leta dva tisoč osem, sestavljeno v dveh izvodih, v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in arabskem jeziku.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Haxemit tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské královstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image


PRILOGA 1

Seznam sporazumov iz člena 1 tega sporazuma

(a)

Sporazumi o zračnem prevozu med Hašemitsko kraljevino Jordanijo in državami članicami Evropske skupnosti, ki so na dan podpisa tega sporazuma sklenjeni, podpisani in/ali v začasni uporabi:

Sporazum o zračnem prevozu med avstrijsko zvezno vlado in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije, podpisan na Dunaju 16. junija 1976, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Avstrijo“ v Prilogi 2;

spremenjen z izmenjavo not 23. maja in 8. julija 1993;

dopolnjen z Zaupnim memorandumom o soglasju, podpisanim v Amanu 29. oktobra 1997,

Sporazum med vlado Kraljevine Belgije in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o vzpostavitvi rednega zračnega prevoza med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Amanu 19. oktobra 1960, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Belgijo“ v Prilogi 2;

dopolnjen z Zaupnim memorandumom o soglasju, podpisanim v Amanu 15. septembra 1994,

Sporazum med vlado Republike Bolgarije in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Sofiji 25. avgusta 2001, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Bolgarijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med Republiko Ciper in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o komercialnem rednem zračnem prevozu, podpisan v Amanu 23. aprila 1967, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Ciprom“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Češke republike in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o zračnem prevozu, podpisan v Amanu 20. septembra 1997, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Češko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Kraljevine Danske in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o vzpostavitvi rednega zračnega prevoza med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Amanu 7. decembra 1961, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Dansko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Republike Finske in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o zračnem prevoza med njunima ozemljema, podpisan v Helsinkih 11. aprila 1978, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Finsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med Francosko republiko in Hašemitsko kraljevino Jordanijo o zračnem prevozu, podpisan v Amanu 30. aprila 1966, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Francijo“ v Prilogi 2,

dopolnjen z Memorandumom o soglasju, podpisanim v Parizu 16. novembra 2000.

Sporazum o zračnem prevozu med Zvezno republiko Nemčijo in Hašemitsko kraljevino Jordanijo, podpisan v Bonnu 29. januarja 1970, kakor je bil spremenjen, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Nemčijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Kraljevine Grčije in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o komercialnem rednem zračnem prevozu, podpisan v Atenah 17. aprila 1967, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Grčijo“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Irske in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije, parafiran 19. marca 1998, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Irsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Italijanske republike in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o vzpostavitvi in izvajanju rednega zračnega prevoza, podpisan v Rimu 28. marca 1980, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Italijo“ v Prilogi 2;

upoštevati je treba tudi Zaupni memorandum o soglasju, podpisan 25. junija 1978;

spremenjen z izmenjavo not 12. julija in 11. septembra 1996,

Sporazum med vlado Velikega vojvodstva Luksemburg in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o vzpostavitvi in izvajanju rednega zračnega prevoza med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Amanu 9. aprila 1962, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Luksemburgom“ v Prilogi 2,

Osnutek Sporazuma med vlado Malte in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, parafiran in priložen kot Priloga C k Memorandumu o soglasju, podpisanemu v Amanu 28. septembra 1999, v nadaljnjem besedilu „osnutek Sporazuma med Jordanijo in Malto“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Kraljevine Nizozemske in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o vzpostavitvi in izvajanju rednega zračnega prevoza med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Amanu 24. avgusta 1961, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Nizozemsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Republike Poljske in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o zračnem prevozu, podpisan v Amanu 22. novembra 1993, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Poljsko“ v Prilogi 2,

Sporazum o zračnem prevozu med vlado Portugalske in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije, parafiran in priložen k Memorandumu o soglasju, podpisanemu v Lizboni 29. januarja 1982, v nadaljnjem besedilu „Osnutek Sporazuma med Jordanijo in Portugalsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Socialistične republike Romunije in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o civilnem zračnem prevozu, podpisan v Bukarešti 17. septembra 1975, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Romunijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Kraljevine Španije in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o zračnem prevozu, podpisan v Madridu 18. maja 1977, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Španijo“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Kraljevine Švedske in vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o vzpostavitvi rednega zračnega prevoza med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Amanu 9. januarja 1961, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Švedsko“ v Prilogi 2,

Sporazum med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o zračnem prevozu med njunima ozemljema in zunaj njunih ozemelj, podpisan v Amanu 9. avgusta 1969, v nadaljnjem besedilu „Sporazum med Jordanijo in Združenim kraljstvom“ v Prilogi 2,

Osnutek Sporazuma med vlado Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske ter vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o zračnem prevozu, parafiran in priložen kot Priloga B k Memorandumu o soglasju, podpisanemu v Amanu 13. julija 1995, v nadaljnjem besedilu „osnutek revidiranega sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom“ v Prilogi 2;

(b)

Sporazumi o zračnem prevozu in drugi dogovori, parafirani ali podpisani med Jordanijo in državami članicami Evropske skupnosti, ki na dan podpisa tega sporazuma še niso začeli veljati in niso v začasni uporabi

[namenoma prazno]

PRILOGA 2

Seznam členov v sporazumih iz Priloge 1 in iz členov 2 do 5 tega sporazuma

(a)

Določitev s strani države članice:

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Avstrijo,

člen 2 Sporazuma med Jordanijo in Belgijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Bolgarijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Ciprom,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Češko,

člen 2 Sporazuma med Jordanijo in Dansko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Finsko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Nemčijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Grčijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Irsko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Italijo,

člen 3 osnutka Sporazuma med Jordanijo in Malto,

člen 2 Sporazuma med Jordanijo in Nizozemsko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Poljsko,

člen 3 osnutka Sporazuma med Jordanijo in Portugalsko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Romunijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Španijo,

člen 2 Sporazuma med Jordanijo in Švedsko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom,

člen 4 osnutka revidiranega sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom.

(b)

Zavrnitev, preklic, začasni odvzem ali omejitev pooblastil ali dovoljenj:

člen 4 Sporazuma med Jordanijo in Avstrijo,

člen 5 Sporazuma med Jordanijo in Belgijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Bolgarijo,

člen 6 Sporazuma med Jordanijo in Ciprom,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Češko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Dansko,

člena 3 in 4 Sporazuma med Jordanijo in Finsko,

člen 6 Sporazuma med Jordanijo in Francijo,

člen 4 Sporazuma med Jordanijo in Nemčijo,

člen 6 Sporazuma med Jordanijo in Grčijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Irsko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Italijo,

člen 5 Sporazuma med Jordanijo in Luksemburgom,

člen 4 osnutka Sporazuma med Jordanijo in Malto,

člen 5 Sporazuma med Jordanijo in Nizozemsko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Poljsko,

člena 3 in 4 osnutka Sporazuma med Jordanijo in Portugalsko,

člen 4 Sporazuma med Jordanijo in Romunijo,

člen 4 Sporazuma med Jordanijo in Španijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Švedsko,

člen 4 Sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom,

člen 5 osnutka revidiranega sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom.

(c)

Predpisani nadzor:

člen 7 osnutka Sporazuma med Jordanijo in Malto.

(d)

Obdavčenje letalskega goriva:

člen 8 Sporazuma med Jordanijo in Avstrijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Belgijo,

člen 9 Sporazuma med Jordanijo in Bolgarijo,

člen 7 Sporazuma med Jordanijo in Ciprom,

člen 8 Sporazuma med Jordanijo in Češko,

člen 4 Sporazuma med Jordanijo in Dansko,

člen 5 Sporazuma med Jordanijo in Finsko,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Francijo,

člen 6 Sporazuma med Jordanijo in Nemčijo,

člen 7 Sporazuma med Jordanijo in Grčijo,

člen 13 Sporazuma med Jordanijo in Irsko,

člen 5 Sporazuma med Jordanijo in Italijo,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Luksemburgom,

člen 5 osnutka Sporazuma med Jordanijo in Malto,

člen 3 Sporazuma med Jordanijo in Nizozemsko,

člen 8 Sporazuma med Jordanijo in Poljsko,

člen 6 osnutka Sporazuma med Jordanijo in Portugalsko,

člen 8 Sporazuma med Jordanijo in Romunijo,

člen 5 Sporazuma med Jordanijo in Španijo,

člen 4 Sporazuma med Jordanijo in Švedsko,

člen 5 Sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom,

člen 8 osnutka revidiranega sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom.

(e)

Tarife za prevoz znotraj Evropske skupnosti:

člen 10 Sporazuma med Jordanijo in Avstrijo,

člen 6 Sporazuma med Jordanijo in Belgijo,

člen 11 Sporazuma med Jordanijo in Bolgarijo,

člen 10 Sporazuma med Jordanijo in Ciprom,

člen 10 Sporazuma med Jordanijo in Češko,

člen 7 Sporazuma med Jordanijo in Dansko,

člen 8 Sporazuma med Jordanijo in Finsko,

člen 16 Sporazuma med Jordanijo in Francijo,

člen 9 Sporazuma med Jordanijo in Nemčijo,

člen 9 Sporazuma med Jordanijo in Grčijo,

člen 7 Sporazuma med Jordanijo in Irsko,

člen 8 Sporazuma med Jordanijo in Italijo,

člen 6 Sporazuma med Jordanijo in Luksemburgom,

člen 10 osnutka sporazuma med Jordanijo in Malto,

člen 6 Sporazuma med Jordanijo in Nizozemsko,

člen 10 Sporazuma med Jordanijo in Poljsko,

člen 9 osnutka Sporazuma med Jordanijo in Portugalsko,

člen 7 Sporazuma med Jordanijo in Romunijo,

člen 11 Sporazuma med Jordanijo in Španijo,

člen 7 Sporazuma med Jordanijo in Švedsko,

člen 8 Sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom,

člen 7 osnutka revidiranega sporazuma med Jordanijo in Združenim kraljestvom.


PRILOGA 3

Seznam drugih držav iz člena 2 tega sporazuma

(a)

Republika Islandija (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(b)

Kneževina Lihtenštajn (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(c)

Kraljevina Norveška (v skladu s Sporazumom o Evropskem gospodarskem prostoru);

(d)

Švicarska konfederacija (v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o zračnem prevozu).

Top