EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0141

2008/141/ES: Odločba Komisije z dne 25. septembra 2007 o ukrepih C 47/2003 (prej NN 49/2003), ki jih je Španija izvedla v korist podjetja Izar (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4298) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 44, 20.2.2008, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/141/oj

20.2.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 44/33


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 25. septembra 2007

o ukrepih C 47/2003 (prej NN 49/2003), ki jih je Španija izvedla v korist podjetja Izar

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 4298)

(Besedilo v španskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2008/141/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti prvega pododstavka člena 88(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru in zlasti člena 62(1)(a) Sporazuma,

po pozivu vsem zainteresiranim strankam, naj predložijo svoje pripombe v skladu z navedenimi členi (1), in ob upoštevanju teh pripomb,

ob upoštevanju naslednjega:

I.   POSTOPEK

(1)

Marca 2000 je Komisija izvedela, da je španski javni holding Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (v nadaljevanju „SEPI“) podjetju Repsol/Gas Natural (v nadaljevanju „Repsol“) za izgradnjo in dostavo treh tankerjev LNG, za kar je bila pogodba sklenjena z dvema javnima ladjedelnicama, ki sta bili takrat v lasti podjetja Astilleros Españoles (v nadaljevanju „AESA“) in kasneje preneseni na skupino Izar, dal tri garancije za dostavo. AESA in Izar sta bila v celoti last holdinga SEPI.

(2)

Z dopisom z dne 9. julija 2003 je Komisija sporočila Španiji, da bo sprožila postopek v skladu s členom 88(2) Pogodbe ES glede treh nepriglašenih ukrepov.

(3)

Z dopisoma z dne 5. avgusta 2003 in 22. oktobra 2003 so španski organi oblasti predložili svoje pripombe v zvezi z dopisom Komisije. Komisija je oktobra 2003 in februarja 2004 prejela pripombe ene zainteresirane stranke (Repsola). Komisija jih je posredovala Španiji in ji dala možnost odgovora. Španija je odgovorila z dopisoma z dne 12. januarja 2004 oziroma 10. maja 2004.

(4)

V dveh odločbah o državni pomoči, ki nista povezani s sedanjim postopkom (2) in sta bili sprejeti leta 2004 (tj. po sprožitvi formalnega postopka preiskave glede garancij za tankerje LNG), je Komisija ugotovila, da je državna pomoč v višini 864 milijonov EUR, ki jo je Španija dodelila skupini Izar, nezdružljiva s Pogodbo ES, in odredila izterjavo.

(5)

Z dopisom z dne 5. avgusta 2004 se je Španija, da bi vojaške ladjedelniške dejavnosti rešila pred predvidljivim stečajem skupine Izar zaradi naloga za izterjavo, sklicevala na člen 296 Pogodbe ES (3). V nadaljevanju dopisovanja so španski organi oblasti Komisiji tudi razložili, kako bi delovalo novo vojaško ladjedelniško podjetje, prej poznano kot Bazán (v nadaljevanju „Navantia“), opisali svoje obveznosti glede problemov v zvezi s konkurenco in predlagali metodologijo za spremljanje teh obveznosti.

(6)

Medtem se je Izar zaradi nerešenih nalogov za izterjavo v skupni višini 1,2 milijarde EUR (4) znašel v položaju negativne neto vrednosti in tehničnega stečaja. Zato je Španija 1. aprila 2005 začela postopek likvidacije državnih ladjedelnic, ki so ostale v skupini Izar (tj. ladjedelnic zunaj področja dejavnosti novo ustanovljene Navantie: Gijón, Sestao, Manises in Sevilla) in začela postopek privatizacije za te ladjedelnice.

II.   OPIS UKREPOV POMOČI

(7)

Leta 1999 je Repsol z vsakim od treh lastnikov ladij sklenil pogodbo o zakupu vsakič po enega tankerja LNG z možnostjo zakupa dodatnega tankerja za vsakega od lastnikov na podlagi dolgoročnega dogovora o zakupu.

(8)

Nato so se začela pogajanja med lastniki in graditelji ladij, vključno s korejskimi ladjedelnicami, o izgradnji treh tankerjev LNG. Dne 31. julija 2000 so bila oddana tri javna naročila za izgradnjo tankerjev LNG dvema javnima španskima ladjedelnicama, ki sta bili ravno preneseni s podjetja AESA na Izar (5), in z njima so se podpisale končne ladjedelniške pogodbe.

(9)

Istega dne je podjetje AESA podpisalo dodatno določilo k vsaki ladjedelniški pogodbi, s katerim se je zavezalo, da bo Repsolu vrnila vse stroške, ki bi jih imel, če ladje ne bi bile dostavljene v skladu s pogodbenimi določili iz razlogov, za katere bi lahko odgovarjali ladjedelnici.

(10)

Isti dan (31. julija 2000) je SEPI Repsolu za vsako od treh ladjedelniških pogodb dal garancijo za dostavo, ki je vključevala enake odškodnine in škodo, za katero se je AESA zavezala, da jo bo povrnila Repsolu (6). Izgube so bile omejene na vrednost največ približno 180 milijonov EUR na ladjo, tj. na največjo skupno vrednost približno 540 milijonov EUR. Garancije so bile dane za obdobje od 31. julija 2000 do konca obdobja 12 mesecev po dostavi vsake od ladij (7).

III.   RAZLOGI ZA SPROŽITEV POSTOPKA

(11)

V svoji odločitvi z dne 9. julija 2003, da sproži formalni postopek preiskave („odločitev o sprožitvi postopka“), je Komisija sklenila, da so trije ukrepi pomoči pomenili državno pomoč v smislu člena 87(1) Pogodbe ES in podvomila o njihovi združljivosti s skupnim trgom. Komisija je ocenila, da so bile prejemnice pomoči ladjedelnice, vendar ni izključila možnosti, da je imel koristi od pomoči tudi Repsol, in sklenila, da mora postopek na podlagi člena 88(2) vključevati Repsol, da se omogoči predložitev dodatnih informacij, ki jih potrebuje, da bi ovrgla te dvome.

IV.   PRIPOMBE, PREJETE PO SPROŽITVI FORMALNEGA POSTOPKA

(12)

Repsol v svojih pripombah vztraja, da je treba razlikovati med njegovim položajem, v katerem je kot pogodbeni prejemnik garancij, in domnevnimi koristmi, ki izhajajo iz državne pomoči. Repsol meni:

garancije holdinga SEPI so vključevale koristi, do katerih je bil Repsol upravičen v skladu s španskim civilnim in gospodarskim pravom. Garancije so ustrezale položaju Repsola kot upnika v odnosu do lastnikov ladij, skupine Izar in ladjedelnic. Repsolu ni bilo treba plačati nobene premije za garancije, saj ni v skladu s tržno prakso, da bi morala podjetja, ki dobijo jamstvo za pogodbene obveznosti, zanj plačati;

poleg tega Repsol zaradi garancij ni imel gospodarske prednosti v smislu člena 87(1) Pogodbe ES. Protigarancije holdinga SEPI so podobno kot garancije, ki jih je prejel od matičnih družb lastnikov ladij, samo zagotovile izpolnitev določil pogodb o zakupu plovil in ladjedelniških pogodb in s tem omogočile Repsolu, da ravna v skladu s pogodbami o prevozu tankerjev LNG, ki jih je podpisal z drugimi strankami;

Repsol bi zahteval dodatne garancije poleg garancij, ki mu jih je dala skupina Izar, ne glede na to, ali bi mu jih dal SEPI ali kakšna druga pravna ali fizična oseba. Glede na velikost in tveganje naložb in gospodarskih obveznosti je zahteva po takšnih garancijah v skladu s tržno prakso.

(13)

Glede položaja Repsola se je Španija v pripombah, ki jih je predložila, strinjala z navedenimi argumenti. Španski organi oblasti so zato sklenili, da Repsola ne morejo šteti za prejemnika državne pomoči.

V.   OCENA

(14)

Eden od namenov odločitve o sprožitvi postopka je bil ugotoviti, kdo je prejemnik državne pomoči, ki je bila vključena v garancije o dostavi holdinga SEPI.

(15)

Komisija ugotavlja, da je v skladu s civilnim pravom ponudnik blaga ali storitve odgovoren za izvajanje pogodbe, ki jo podpiše s kupcem. Ta odgovornost vključuje kakovost izdelka in dogovorjeni čas dostave. Zato lahko kupec, če se pogodbenega dogovora ne spoštuje in kupec posledično utrpi izgubo ali škodo, zahteva nadomestilo. V obravnavanem primeru bi to nadomestilo nosila ladjedelnica ali njena matična družba Izar.

(16)

Glede na to se zdi, da je bil Repsol, ki je najel plovila, ki jih je izdelal Izar (oziroma ladjedelnice, ki so v lasti skupine Izar), v položaju upnika nasproti lastnikom ladij in skupini Izar. Zato se v skladu s pogodbami o zakupu in ladjedelniškimi pogodbami, vključno z dodatnim določilom k tem pogodbam, ne more šteti za odgovornega.

(17)

Na podlagi navedenega in v skladu z opažanji Repsola in Španije je Komisija sklenila, da se Repsol ne more obravnavati kot prejemnik pomoči, saj ni imel nobenih koristi, do katerih ne bi bil upravičen na podlagi splošnega civilnega ali gospodarskega prava.

(18)

Komisija meni, da je bila prostovoljna likvidacija premoženja skupine Izar primeren ukrep za izvajanje treh odločb o vračilu Španije, ki so v teku. Komisija zlasti meni, da so obveznosti in dejanja, ki jih je opravila Španija, zadostovali za preprečitev izkrivljanja konkurence.

(19)

Po mnenju Komisije je bil tudi razpisni postopek za prodajo štirih državnih ladjedelnic odprt, transparenten in brezpogojen in ga je Španija izvedla zadovoljivo. Zlasti 3. novembra 2006 je španski svet ministrov dovolil prodajo ladjedelnic Sestao, Gijón in Seville uspešnim ponudnikom. Pogodbe o privatizaciji so bile podpisane 30. novembra 2006. Glede preostale ladjedelnice (Manises) je bilo sklenjeno, da bi njeno likvidacijsko vrednost najbolj povečalo njeno zaprtje in prenos premoženja na SEPI.

(20)

Zaradi likvidacije in prodaje skupine Izar je podjetje dokončno prenehalo opravljati vso gospodarsko dejavnost. Edini razlog, da Izar še vedno obstaja, je v tem, da mora opraviti naloge v zvezi s prenehanjem svojih dejavnosti, zlasti v zvezi s prenehanjem pogodb o zaposlitvi. Ko bodo te naloge opravljene, bo Izar likvidiran. Te dejavnosti niso takšne vrste, da bi upravičile uporabo pravil o konkurenci v skladu s Pogodbo ES. Zato tudi ob predpostavki, da so obravnavani ukrepi vsebovali koristi za Izar in izkrivljanje konkurence, Komisija meni, da je vsako takšno izkrivljanje prenehalo v trenutku, ko je Izar prenehal opravljati gospodarske dejavnosti in zaprl svoje ladjedelnice. V teh okoliščinah odločitev Komisije o ocenitvi takšnih ukrepov za pomoč in o njihovi združljivosti ne bi imela praktičnega učinka.

(21)

Zato formalni postopek preiskave, ki je bil sprožen na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES, ni več smiseln.

VI.   SKLEPNE UGOTOVITVE

(22)

Na podlagi navedenih stališč Komisija ugotavlja, da se Repsol ne more šteti za prejemnika sporne pomoči in da postopek proti Izarjevim ladjedelnicam ni več smiseln –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Formalni postopek preiskave na podlagi člena 88(2) Pogodbe ES je končan.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Španijo.

V Bruslju, dne 25. septembra 2007

Za Komisijo

Neelie KROES

Članica Komisije


(1)  UL C 209, 4.7.2003, str. 24.

(2)  Zadevi C 38/2003 in C 40/2000.

(3)  Ta člen državi članici omogoča, da „v zvezi s proizvodnjo orožja, streliva in vojaških sredstev ali trgovino z njimi sprejme ukrepe, za katere meni, da so potrebni za zaščito bistvenih interesov njene varnosti“.

(4)  Poleg dveh odločb iz leta 2004 je Komisija tudi v starejši odločbi iz leta 1999 (zadeva C 3/99) skupini Izar odredila vračilo dodatnih 111 milijonov EUR.

(5)  Podjetje AESA je 20. julija 2000 skupini Izar prodalo ti dve ladjedelnici, ki sta bili odgovorni za izgradnjo tankerjev LNG. Z dopisom z dne 13. februarja 2003 so španski organi oblasti potrdili, da je Izar prevzel odgovornost za obveznosti podjetja AESA, ki izhajajo iz ladjedelniških pogodb.

(6)  V skladu z določili garancije bi SEPI Repsolu na prvo zahtevo povrnila vse neposredne in posredne stroške in posledično izgubo, ki bi jo imel, če ladje ne bi bile dostavljene v skladu s pogodbenimi določili iz razlogov, za katere bi bil lahko odgovoren Izar.

(7)  V skladu z ladjedelniškimi pogodbami so morala biti plovila dostavljena 15. septembra 2003, 15. decembra 2003 oziroma 15. marca 2004.


Top