EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1577

Uredba Komisije (ES) št. 1577/2007 z dne 27. decembra 2007 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot v letu 2008 za proizvode mlade govedine s poreklom iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Srbije, Kosova in Črne gore

OJ L 344, 28.12.2007, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011

?: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1577/oj

28.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1577/2007

z dne 27. decembra 2007

o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot v letu 2008 za proizvode mlade govedine s poreklom iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Srbije, Kosova in Črne gore

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) ter zlasti prvega pododstavka člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2000 z dne 18. septembra 2000 o uvedbi izjemnih trgovinskih ukrepov za države in ozemlja, ki sodelujejo v ali so povezana s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom Evropske unije, o spremembi Uredbe (ES) št. 2820/98 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1763/1999 in (ES) št. 6/2000 (2), predvideva letno preferencialno tarifno kvoto 1 500 ton proizvodov mlade govedine s poreklom iz Bosne in Hercegovine ter 9 975 ton proizvodov mlade govedine s poreklom iz Črne gore ter carinskih območij Srbije in Kosova.

(2)

Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi strani, odobren s Sklepom Sveta in Komisije 2005/40/ES, Euratom (3), Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi strani, odobren s Sklepom Sveta in Komisije 2004/239/ES, Euratom (4), ter Začasni sporazum s Črno goro, odobren s SklepomSveta 2007/855/ES z dne 15. decembra 2007 o sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Črno goro na drugi strani (5), določajo letno preferencialno tarifno kvoto 9 400, 1 650 in 800 ton proizvodov mlade govedine.

(3)

Člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 2248/2001 z dne 19. novembra 2001 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Hrvaško na drugi ter za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Hrvaško (6) in člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 153/2002 z dne 21. januarja 2002 o nekaterih postopkih za uporabo Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na drugi in za uporabo Začasnega sporazuma med Evropsko skupnostjo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (7) predvidevata določitev podrobnih pravil za izvedbo koncesij za mlado govedino.

(4)

Zaradi nadzora je treba po Uredbi (ES) št. 2007/2000 za uvoz mlade govedine po kvotah za Bosno in Hercegovino ter Srbijo in Kosovo predložiti potrdilo o pristnosti, ki potrjuje, da gre za blago s poreklom iz države, ki je izdala potrdilo, in da natančno ustreza opredelitvi iz Priloge II k navedeni uredbi. Zaradi usklajevanja je treba pri kvotah za mlado govedino s poreklom iz Hrvaške, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije in Črne gore predložiti tudi potrdilo o pristnosti, ki potrjuje, da gre za blago s poreklom iz države, ki je izdala potrdilo, in da natančno ustreza opredelitvi iz Priloge III k začasnima sporazumoma s Hrvaško in z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo oziroma iz Priloge II k Začasnemu sporazumu s Črno goro. Določiti je treba tudi vzorec potrdil o pristnosti in podrobna pravila za njihovo uporabo.

(5)

Kosovo, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999, je pod mednarodno civilno upravo Misije Združenih narodov na Kosovu (UNMIK). Torej je potrebno tudi posebno potrdilo o pristnosti blaga s poreklom iz carinskega območja Kosova.

(6)

Zadevne kvote je treba upravljati z uporabo uvoznih dovoljenj. V ta namen je treba v skladu s to uredbo uporabljati Uredbo Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (8) in Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (9).

(7)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (10), podrobno določa zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, status vlagateljev, vprašanje uvoznih dovoljenj in obveščanje Komisije s strani držav članic. Navedena uredba omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 je treba uporabljati za izdajo uvoznih dovoljenj v skladu s to uredbo brez poseganja v dodatne pogoje in odstopanja iz te uredbe.

(8)

Da bi zagotovili pravilno upravljanje uvoza zadevnih proizvodov, se uvozna dovoljenja izdajajo pod pogojem obveznega preverjanja, zlasti vpisov na potrdilih o pristnosti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   S tem se za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008 odprejo naslednje tarifne kvote:

(a)

9 400 ton mlade govedine, izražene v masi klavnih trupov, s poreklom iz Hrvaške;

(b)

1 500 ton mlade govedine, izražene v masi klavnih trupov, s poreklom iz Bosne in Hercegovine;

(c)

1 650 ton mlade govedine, izražene v masi klavnih trupov, s poreklom iz Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije;

(d)

9 175 ton mlade govedine, izražene v masi klavnih trupov, s poreklom iz carinskih območij Srbije in Kosova;

(e)

800 ton mlade govedine, izražene v masi klavnih trupov, s poreklom iz Črne gore.

Kvote iz prvega pododstavka imajo zaporedne številke 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 in 09.4199.

Za dodeljevanje teh kvot se 100 kilogramov žive mase šteje enakovredno 50 kilogramom mase klavnih trupov.

2.   Carina, ki se uporablja po kvotah iz odstavka 1, je 20 % carine ad valorem in 20 % posebne carine, kakor je določena v skupni carinski tarifi.

3.   Uvoz po kvotah iz odstavka 1 je rezerviran za nekatere žive živali in nekatere vrste mesa, ki sodijo pod oznake KN iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 2007/2000, iz Priloge III k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu s Hrvaško, iz Priloge III k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in iz Priloge II k Začasnemu sporazumu s Črno goro:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 in ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 in ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Člen 2

Uporabljajo se Uredba (ES) št. 1445/95, Uredba (ES) št. 1291/2000 in poglavje III Uredbe (ES) št. 1301/2006, razen če je v tej uredbi določeno drugače.

Člen 3

1.   V razdelku 8 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja je navedena država porekla ali carinsko območje, navedba „da“ pa se označi s križcem. Za dovoljenja velja obveznost, da se uvaža iz navedene države ali carinskega območja.

V polju 20 v zahtevkih za dovoljenje in dovoljenjih se vpiše ena od navedb iz Priloge I.

2.   Izvirnik potrdila o pristnosti, sestavljenega v skladu s členom 4, in njegovo kopijo je treba predložiti pristojnemu organu skupaj z zahtevkom za prvo uvozno dovoljenje, povezano s potrdilom o pristnosti.

Potrdila o pristnosti se smejo uporabiti za izdajo več kakor enega izvoznega dovoljenja za količine, ki ne presegajo količin, navedenih v potrdilu. Kadar se na podlagi enega potrdila izda več kakor eno dovoljenje, pristojni organ:

(a)

v potrdilo o pristnosti vnese dodeljeno količino;

(b)

zagotovi, da se vsa uvozna dovoljenja v zvezi z zadevnim potrdilom izdajo na isti dan.

3.   Pristojni organi lahko izdajo uvozna dovoljenja šele potem, ko so se prepričali, da podatki na potrdilih o pristnosti ustrezajo podatkom, ki jih vsak teden dobijo od Komisije o zadevnem uvozu. Takoj nato izdajo dovoljenja.

Člen 4

1.   Vse zahtevke za uvozna dovoljenja po kvotah iz člena 1 spremljajo potrdila o pristnosti, ki so jih izdali organi države izvoznice ali carinskega območja, navedeni v Prilogi II, ki potrjujejo, da gre za blago s poreklom iz te države ali carinskega območja in da ustreza dani opredelitvi, glede na primer, iz Priloge II k Uredbi (ES) št. 2007/2000, Priloge III k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu s Hrvaško, Priloge III k Stabilizacijsko-pridružitvenemu sporazumu z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo ali Priloge II k Začasnemu sporazumu s Črno goro.

2.   Potrdila o pristnosti se sestavijo v izvirniku in dveh kopijah ter natisnejo in izpolnijo v enem od uradnih jezikov Skupnosti v skladu z ustreznim vzorcem iz prilog III do VIII za zadevne države izvoznice ali carinska območja. Natisnjeni in izpolnjeni so lahko v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države izvoznice ali carinskega območja.

Pristojni organi države članice, v kateri se vloži zahtevek za uvozno dovoljenje, lahko zahtevajo, da se priskrbi prevod potrdila.

3.   Izvirnik in kopije potrdila o pristnosti so lahko izpolnjeni strojno ali ročno. V slednjem primeru jih je treba izpolniti s črnim črnilom in velikimi tiskanimi črkami.

Mere obrazca potrdila so 210 × 297 mm. Teža papirja ne sme biti nižja od 40 g/m2. Izvirnik je bele, prva kopija rožnate, druga pa rumene barve.

4.   Vsako potrdilo ima svojo individualno serijsko številko, ki ji sledi ime države izdajateljice ali carinskega območja.

Kopije morajo imeti isto serijsko številko in isto ime kakor izvirnik.

5.   Potrdila so veljavna le, če jih ustrezno potrdi organ izdaje s seznama v Prilogi II.

6.   Potrdila se štejejo za pravilno potrjena, če navajajo datum in kraj izdaje ter imajo žig organa izdaje in podpis osebe ali oseb, pooblaščenih za podpis.

Člen 5

1.   Organi izdaje iz Priloge II:

(a)

so priznani kot taki s strani zadevne države izvoznice ali carinskega območja;

(b)

se obvežejo, da bodo preverjali podatke, vpisane na potrdilih;

(c)

se obvežejo, da najmanj enkrat na teden Komisiji pošiljajo kakršne koli podatke, ki omogočajo preverjanje vpisov v potrdila o pristnosti, zlasti v zvezi s številko potrdila, izvoznikom, prejemnikom, namembno državo, proizvodom (žive živali/meso), neto maso in datumom podpisa.

2.   Komisija ponovno pregleda seznam v Prilogi II, če zahteve iz odstavka 1(a) niso več izpolnjene, če organ izdaje ne izpolni ene ali več obveznosti, ki jih je dolžan izpolnjevati, ali če se določi nov organ izdaje.

Člen 6

Potrdila o pristnosti in uvozna dovoljenja veljajo tri mesece od datuma njihove izdaje.

Člen 7

Zadevna država izvoznica ali zadevno carinsko območje pošljeta Komisiji vzorčne odtise žigov, ki jih uporabljajo organi izdaje, ter imena in podpise oseb, pooblaščenih za podpisovanje potrdil o pristnosti. Komisija sporoči navedene podatke pristojnim organom držav članic.

Člen 8

1.   Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 11(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 države članice Komisijo obvestijo:

(a)

najpozneje do 28. februarja 2009 o količinah proizvodov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja v prejšnjem obdobju uvozne tarifne kvote;

(b)

najpozneje do 30. aprila 2009 o količinah proizvodov, vključno z obvestili o ničnih zahtevkih, ki so zajete v neuporabljenih ali delno uporabljenih uvoznih dovoljenjih in ustrezajo razliki med količinami, označenimi na hrbtni strani uvoznih dovoljenj, in količinami, za katere so bila dovoljenja izdana.

2.   Najpozneje do 30. aprila 2009 države članice Komisijo obvestijo o količinah proizvodov, ki so bile dejansko sproščene v prosti promet v prejšnjem obdobju uvozne tarifne kvote.

3.   Obvestila iz odstavkov 1 in 2 tega člena se sestavijo v skladu s prilogami IX, X in XI te uredbe, uporabijo pa se kategorije proizvodov iz Priloge II(A) k Uredbi (ES) št. 1445/95.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 240, 23.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1946/2005 (UL L 312, 29.11.2005, str. 1).

(3)  UL L 26, 28.1.2005, str. 1.

(4)  UL L 84, 20.3.2004, str. 1.

(5)  UL L 345, 28.12.2007, str. 1.

(6)  UL L 304, 21.11.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2/2003 (UL L 1, 4.1.2003, str. 26).

(7)  UL L 25, 29.1.2002, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 3/2003 (UL L 1, 4.1.2003, str. 30).

(8)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 586/2007 (UL L 139, 31.5.2007, str. 5).

(9)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1423/2007 (UL L 317, 5.12.2007, str. 36).

(10)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).


PRILOGA I

Navedbe iz člena 3(1)

:

v bolgarščini

:

„Baby beef“ (Регламент (ЕО) № 1577/2007)

:

v španščini

:

„Baby beef“ (Reglamento (CE) no 1577/2007)

:

v češčini

:

„Baby beef“ (Nařízení (ES) č. 1577/2007)

:

v danščini

:

„Baby beef“ (Forordning (EF) nr. 1577/2007)

:

v nemščini

:

„Baby beef“ (Verordnung (EG) Nr. 1577/2007)

:

v estonščini

:

„Baby beef“ (Määrus (EÜ) nr 1577/2007)

:

v grščini

:

„Baby beef“ (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 1577/2007)

:

v angleščini

:

„Baby beef“ (Regulation (EC) No 1577/2007)

:

v francoščini

:

„Baby beef“ (Règlement (CE) no 1577/2007)

:

v italijanščini

:

„Baby beef“ (Regolamento (CE) n. 1577/2007)

:

v latvijščini

:

„Baby beef“ (Regula (EK) Nr. 1577/2007)

:

v litovščini

:

„Baby beef“ (Reglamentas (EB) Nr. 1577/2007)

:

v madžarščini

:

„Baby beef“ (1577/2007/EK rendelet)

:

v malteščini

:

„Baby beef“ (Regolament (KE) Nru 1577/2007)

:

v nizozemščini

:

„Baby beef“ (Verordening (EG) nr 1577/2007)

:

v poljščini

:

„Baby beef“ (Rozporządzenie (WE) nr 1577/2007)

:

v portugalščini

:

„Baby beef“ (Regulamento (CE) n.o 1577/2007)

:

v romunščini

:

„Baby beef“ (Regulamentul (CE) nr. 1577/2007)

:

v slovaščini

:

„Baby beef“ (Nariadenie (ES) č. 1577/2007)

:

v slovenščini

:

„Baby beef“ (Uredba (ES) št. 1577/2007)

:

v finščini

:

„Baby beef“ (Asetus (EY) N:o 1577/2007)

:

v švedščini

:

„Baby beef“ (Förordning (EG) nr 1577/2007)


PRILOGA II

Organi izdaje:

Republika Hrvaška: Croatian Livestock Center, Zagreb, Croatia

Bosna in Hercegovina:

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija: Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, „Lazar Pop-Trajkov 5-7“, 1000 Skopje

Črna gora: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica, Montenegro

Carinsko območje Srbije (1): „YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia“

Carinsko območje Kosova:


(1)  Ne vključuje Kosova, kot je opredeljeno v Resoluciji Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.


PRILOGA III

Image


PRILOGA IV

Image


PRILOGA V

Image


PRILOGA VI

Image


PRILOGA VII

Image


PRILOGA VIII

Image


PRILOGA IX

Obvestilo o uvoznih dovoljenjih (izdanih) – Uredba (ES) št. 1577/2007

Država članica: …

Uporaba člena 8 Uredbe (ES) št. 1577/2007

Količine proizvodov, za katere so bila izdana izvozna dovoljenja

Od: … do: …


Zaporedna št.

Kategorija ali kategorije proizvodov (1)

Količina

(v kilogramih mase proizvoda ali glavah)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvodov iz Priloge II(A) k Uredbi (ES) št. 1445/95


PRILOGA X

Obvestilo o uvoznih dovoljenjih (neuporabljene količine) – Uredba (ES) št. 1577/2007

Država članica: …

Uporaba člena 8 Uredbe (ES) št. 1577/2007

Količine proizvodov, za katere niso bila uporabljena izvozna dovoljenja

Od: … do: …


Zaporedna št.

Kategorija ali kategorije proizvodov (1)

Neuporabljene količine

(v kilogramih mase proizvoda ali glavah)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvodov iz Priloge II(A) k Uredbi (ES) št. 1445/95.


PRILOGA XI

Obvestilo o količinah proizvodov, sproščenih v prosti promet – Uredba (ES) št. 1577/2007

Država članica: …

Uporaba člena 8 Uredbe (ES) št. 1577/2007

Količine proizvodov, sproščenih v prosti promet:

Od: … do: … (obdobje uvozne tarifne kvote).


Zaporedna št.

Kategorija ali kategorije proizvodov (1)

Količine proizvodov, sproščenih v prosti promet:

(v kilogramih mase proizvoda ali glavah)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Kategorija ali kategorije proizvodov iz Priloge II(A) k Uredbi (ES) št. 1445/95.


Top