EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

Uredba Komisije (ES) št. 1498/2007 z dne 18. decembra 2007 o posebnih podrobnih pravilih za izdajanje uvoznih dovoljenj za sladkor ter mešanice sladkorja in kakava s kumulacijo porekla iz držav AKP/ČDO ali ES/ČDO

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1498/2007

z dne 18. decembra 2007

o posebnih podrobnih pravilih za izdajanje uvoznih dovoljenj za sladkor ter mešanice sladkorja in kakava s kumulacijo porekla iz držav AKP/ČDO ali ES/ČDO

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2001/822/ES z dne 27. novembra 2001 o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski skupnosti („Sklep o pridružitvi čezmorskih držav“) (1) ter zlasti petega pododstavka člena 6(4) Priloge III k Sklepu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s Sklepom 2001/822/ES se kumulacija porekla iz držav AKP/ČDO ali ES/ČDO dovoli za v navedenem sklepu določene količine proizvodov, ki spadajo v poglavje 17 KN ter pod oznaki KN 1806 10 30 in 1806 10 90.

(2)

Za navedene proizvode so bila z Uredbo Komisije (ES) št. 192/2002 z dne 31. januarja 2002 o določitvi podrobnih pravil za izdajanje uvoznih dovoljenj za sladkor ter mešanice sladkorja in kakava s kumulacijo porekla iz držav AKP/ČDO ali ES/ČDO (2) določena posebna podrobna pravila za izdajanje uvoznih dovoljenj, da se omogoči potreben nadzor uvoza količin iz Sklepa 2001/822/ES.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (3), se uporablja za uvozna dovoljenja za obdobja uvoznih tarifnih kvot, ki se začnejo 1. januarja 2007. Uredba (ES) št. 1301/2006 določa zlasti podrobna pravila glede zahtevkov za uvozna dovoljenja, statusa vlagatelja in izdaje dovoljenj. Ta uredba omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote. Določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 je treba uporabljati brez poseganja v dodatne pogoje v tej uredbi.

(4)

Zato je treba pravila iz navedene uredbe uporabiti tudi za Uredbo (ES) št. 192/2002. Treba pa je prilagoditi nekatera pravila, da se upoštevajo posebnosti trgovine, ki je predmet Uredbe (ES) št. 192/2002. Zaradi jasnosti in racionalnosti je treba Uredbo (ES) št. 192/2002 razveljaviti in jo nadomestiti z novo uredbo.

(5)

Uporabljati je treba tudi Uredbo Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4), ob upoštevanju posebnih določb v tej uredbi.

(6)

Da bi zagotovili pravilno upravljanje, preprečili špekulacije in omogočili učinkovit nadzor, je treba določiti podrobna pravila za vlaganje zahtevkov za dovoljenja in dokumente, ki jih morajo predložiti zainteresirane strani. Treba je uporabiti načela iz Uredbe (ES) št. 1301/2006.

(7)

Treba je določiti posebnosti v zvezi z obrazcem zahtevka za uvozno dovoljenje zadevnih proizvodov in da bi zagotovili strogo upravljanje tega uvoza, je treba določiti, da so pravice iz teh dovoljenj neprenosljive.

(8)

Treba je tudi določiti pravila glede rokov predložitve zahtevkov za dovoljenja in izdajo dovoljenj pristojnih organov držav članic –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uredbi (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006 se uporabljata za uvoz po carinski stopnji nič za proizvode iz poglavja 17 KN ter pod oznakama KN 1806 10 30 in 1806 10 90 s poreklom iz ČDO v primeru kumulacije s sladkorjem s poreklom iz držav AKP in/ali ES, razen če določbe v tej uredbi ne določajo drugače.

2.   Uvozna dovoljenja, izdana v skladu s to uredbo, imajo zaporedno številko 09.4652.

Člen 2

V tej uredbi veljajo pojem „proizvodi s poreklom“ in ustrezne upravne metode, kakor jih določa Priloga III k Sklepu 2001/822/ES.

Člen 3

1.   Zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja se nanaša na količino najmanj 25 ton.

2.   K zahtevkom za uvozna dovoljenja se priložijo naslednji dokumenti:

(a)

izvozno dovoljenje, ki ga izdajo organi ČDO v skladu z vzorčnim obrazcem iz Priloge I, ki ga izdajo organi, pristojni za izdajo potrdil EUR 1;

(b)

dokazilo, da je zadevni vlagatelj položil varščino v višini 12 EUR na 100 kilogramov.

Člen 4

V zahtevku za uvozno dovoljenje in uvoznem dovoljenju so naslednje navedbe:

(a)

v rubriki 7 država porekla ČDO in navedba „da“ se označi s križcem;

(b)

v rubriki 8 država porekla ČDO in navedba „da“ se označi s križcem;

(c)

v rubriki 20 dovoljenja ena od navedb iz Priloge II.

Člen 5

Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice iz uvoznih dovoljenj niso prenosljive.

Člen 6

1.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 se zahtevki za dovoljenja vložijo vsako leto v prvih sedmih dneh januarja, aprila, julija in oktobra.

Vlagatelj lahko vloži samo en zahtevek za dovoljenje na mesec vložitve zahtevka. Če vlagatelj v določenem mesecu vloži več kot en zahtevek, se vsi zahtevki, ki so bili v zadevnem mesecu vloženi, zavrnejo, varščino, položeno ob vložitvi zahtevkov, pa zadrži zadevna država članica.

2.   Uradna obvestila o zahtevkih za dovoljenja se pošljejo najpozneje 12. dne v mesecu vložitve zahtevka in se razdelijo po osemštevilčni oznaki KN in po državi porekla ČDO.

3.   Države članice izdajo uvozna dovoljenja od 25. in najpozneje do 30. dne v mesecu vložitve zahtevka.

Člen 7

Uvozna dovoljenja so veljavna od dneva njihove dejanske izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

Člen 8

Uredba (ES) št. 192/2002 se razveljavi.

Člen 9

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 314, 30.11.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/249/ES (UL L 109, 26.4.2007, str. 33).

(2)  UL L 31, 1.2.2002, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(3)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1423/2007 (UL L 317, 5.12.2007, str. 36).


PRILOGA I

Vzorec izvoznega dovoljenja iz člena 3(2)(a)

Image


PRILOGA II

Navedbe iz člena 4(c):

:

v bolgarščini

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

v španščini

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

v češčini

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

v danščini

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

v nemščini

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

v estonščini

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

v grščini

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

v angleščini

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

v francoščini

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

v italijanščini

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

v latvijščini

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

v litovščini

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

v madžarščini

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

v malteščini

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

v nizozemščini

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

v poljščini

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

v portugalščini

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

v romunščini

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

v slovaščini

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

v slovenščini

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

v finščini

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

v švedščini

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top