EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1445

Uredba (ES) št. 1445/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2007 o uvedbi skupnih pravil za zagotavljanje osnovnih informacij o paritetah kupne moči ter za njihov izračun in diseminacijo (Besedilo velja za EGP )

OJ L 336, 20.12.2007, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 002 P. 208 - 231

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1445/oj

20.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 336/1


UREDBA (ES) št. 1445/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. decembra 2007

o uvedbi skupnih pravil za zagotavljanje osnovnih informacij o paritetah kupne moči ter za njihov izračun in diseminacijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev neposredne primerjave bruto domačega proizvoda (BDP) v smislu obsega med državami članicami mora Skupnost nujno poznati paritete kupne moči (v nadaljevanju „PKM“), ki odpravljajo razlike v ravneh cen med državami članicami.

(2)

PKM Skupnosti morajo biti izračunane na osnovi usklajene metodologije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (3), ki določa okvir za pripravo nacionalnih računov v državah članicah.

(3)

Države članice se spodbuja k zbiranju podatkov za regionalne PKM.

(4)

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu (4) določa, da so do dodelitve sredstev iz strukturnih skladov v okviru cilja konvergence upravičene regije, ki ustrezajo stopnji 2 skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot v smislu Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) (5). BDP na prebivalca teh regij, merjen v PKM in izračunan na podlagi podatkov Skupnosti za obdobje 2000–2002, znaša manj kakor 75 % povprečja BDP EU-25 za isto referenčno obdobje. Če ni regionalnih PKM, bi morale služiti nacionalne PKM za oblikovanje seznama regij, ki bi lahko bile upravičene do podpore iz strukturnih skladov. Nacionalni PKM se lahko uporabijo tudi za določitev zneska sredstev, ki se dodelijo posamezni regiji.

(5)

Uredba (ES) št. 1083/2006 določa, da so do dodelitve sredstev iz Kohezijskega sklada upravičene države članice, katerih bruto nacionalni dohodek (BND) na prebivalca, merjen v PKM in izračunan na podlagi podatkov Skupnosti za obdobje 2001–2003, znaša manj kakor 90 % povprečja BND EU-25 in ki imajo program za izpolnitev pogojev gospodarske konvergence iz člena 104 Pogodbe.

(6)

Člen 1 Priloge XI Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti, določenih v Uredbi (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (6), v nadaljevanju „Kadrovski predpisi“, določa, da Komisija (Eurostat) za pregled iz člena 65(1) Kadrovskih predpisov vsako leto pred koncem oktobra pripravi poročilo o spremembah stroškov življenja v Bruslju, gospodarskih paritetah med Brusljem in nekaterimi kraji v državah članicah ter spremembah kupne moči plač v nacionalnih javnih upravah centralne oblasti.

(7)

Komisija (Eurostat) že zbira prostovoljno vsako leto osnovne informacije o PKM držav članic. To zbiranje je v državah članicah postalo ustaljena praksa. Vendar je potreben pravni okvir za trajno razvijanje, izračunavanje in razširjanje PKM.

(8)

Še naprej bi bilo treba redno zagotavljati predhodne rezultate, kot je bilo v navadi do zdaj, da bodo na voljo najnovejši možni podatki.

(9)

Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (7).

(10)

Zlasti bi bilo treba Komisiji podeliti pooblastila, da posodobi opredelitve, prilagodi osnovne postavke v Prilogi II in opredeli seznam kvalitativnih meril. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(11)

Ker cilja te uredbe, in sicer oblikovanja skupnih pravil za zagotavljanje osnovnih informacij o PKM ter za njihov izračun in razširjanje, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči, in ker ta cilj laže doseže Skupnost, Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega okvira, ki je potreben za dosego tega cilja.

(12)

Opravljeno je bilo posvetovanje z Odborom za statistični program, ustanovljenim s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (8), v skladu s členom 3 navedenega sklepa –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

Cilj te uredbe je vzpostavitev skupnih pravil za zagotavljanje osnovnih informacij o PKM ter za njihov izračun in razširjanje.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Osnovne informacije, ki jih je treba zagotoviti, so podatki, potrebni za izračun in zagotovitev kakovosti PKM.

Navedene osnovne informacije vključujejo cene, izdatkovne uteži BDP in druge podatke iz Priloge I.

Podatki se zbirajo najmanj tako pogosto, kakor je predvideno v Prilogi I. Pogostejše zbiranje podatkov se izvede le v izjemnih in upravičenih okoliščinah.

2.   PKM se izračunajo na podlagi nacionalnih letnih povprečnih cen blaga in storitev z uporabo osnovnih informacij glede na ekonomsko ozemlje držav članic, kakor je predvideno z Evropskim sistemom nacionalnih in regionalnih računov (v nadaljevanju „ESR 95“).

3.   PKM se izračunajo po osnovnih kategorijah, kakor so navedene v Prilogi II, v skladu z ustreznimi klasifikacijami, opredeljenimi v Uredbi (ES) št. 2223/96.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„Paritete kupne moči“ („PKM“) pomeni prostorske deflatorje in pretvornike valut, ki odpravljajo učinke razlik v cenah med državami članicami in tako omogočajo primerjavo komponent BDP glede na obseg in primerjavo cen.

(b)

„Standard kupne moči“ („SKM“) pomeni umetno skupno referenčno enoto valute, ki se v Evropski uniji uporablja za izražanje obsega gospodarskih agregatov za namen prostorske primerjave tako, da se odpravijo razlike v ravneh cen med državami članicami.

(c)

„Cene“ pomeni kupčeve cene, ki jih plača končni potrošnik.

(d)

„Izdatkovne uteži“ pomeni deleže komponent izdatkov BDP v tekočih cenah.

(e)

„Osnovna kategorija“ pomeni najnižjo stopnjo agregacije dobrin pri razčlenitvi BDP, za katere se izračunajo paritete.

(f)

„Dobrine“ pomeni blago ali storitve, natančno opredeljene za uporabo pri opazovanju cen.

(g)

„Dejanske in pripisane najemnine“ imajo pomen, opredeljen v Uredbi Komisije (ES) 1722/2005 (9).

(h)

„Sredstva za zaposlene“ imajo pomen, opredeljen v Uredbi Sveta (ES) št. 2223/96.

(i)

„Časovni prilagoditveni faktorji“ pomeni faktorje, ki se uporabljajo za prilagoditev povprečnih cen, pridobljenih v času raziskovanja, letnim povprečnim cenam.

(j)

„Prostorski prilagoditveni faktorji“ pomeni faktorje, ki se uporabljajo za prilagoditev povprečnih cen, pridobljenih iz ene ali več lokacij znotraj ekonomskega ozemlja države članice, nacionalnim povprečnim cenam.

(k)

„Reprezentativne dobrine“ pomeni dobrine, ki spadajo ali se štejejo, da spadajo, glede na relativne skupne izdatke znotraj osnovne kategorije, med najpomembnejše dobrine, kupljene na nacionalnih trgih.

(l)

„Indikatorji reprezentativnosti“ pomeni označevalce ali druge indikatorje, ki opredeljujejo dobrine, ki so jih države članice izbrale kot reprezentativne.

(m)

„Enaka reprezentativnost“ pomeni zahtevano lastnost sestave seznama dobrin za osnovno kategorijo, ki omogoča, da lahko vsaka država članica zagotovi cene takšnega števila reprezentativnih izdelkov, ki ustreza heterogenosti izdelkov in cen, zajetih z osnovno kategorijo, in izdatkom za osnovno kategorijo.

(n)

„Tranzitiven“ pomeni lastnost, da neposredna primerjava med katerima koli dvema državama članicama vodi k istemu rezultatu kot posredna primerjava prek katere koli druge države članice.

(o)

„Napaka“ pomeni uporabo nepravilnih osnovnih informacij ali neustrezno uporabo postopka izračuna.

(p)

„Referenčno leto“ pomeni koledarsko leto, na katero se nanašajo določeni letni rezultati.

(q)

„Nespremenljivost“ pomeni, da se PKM med prvotno skupino držav članic, potem ko so rezultati prvotno izračunani za skupino držav članic, nato pa za širšo skupino držav članic, kljub temu ohranijo.

Člen 4

Vloge in odgovornosti

1.   Komisija (Eurostat) je odgovorna za:

(a)

koordinacijo zagotavljanja osnovnih informacij;

(b)

izračun in objavo PKM;

(c)

zagotavljanje kakovosti PKM v skladu s členom 7;

(d)

razvijanje in posredovanje metodologije v posvetovanju z državami članicami;

(e)

zagotovitev možnosti državam članicam, da izrazijo pripombe na rezultate PKM pred objavo, in da se upoštevajo takšne pripombe; in

(f)

pripravo in razširjanje metodološkega priročnika iz točke 1.1 Priloge I.

2.   Države članice pri zagotavljanju osnovnih informacij sledijo postopku iz Priloge I.

Države članice zagotovijo pisno odobritev rezultatov raziskovanj, za katera so odgovorne, po zaključku procesa validacije podatkov, kakor je določeno v točki 5.2 Priloge I, v obdobju, ki ni daljše od enega meseca.

Države članice odobrijo metodologijo zbiranja podatkov in preverijo njihovo verodostojnost, vključno z osnovnimi informacijami, ki jih zagotovi Komisija (Eurostat).

Člen 5

Posredovanje osnovnih informacij

1.   Države članice posredujejo osnovne informacije, navedene v Prilogi I, Komisiji (Eurostatu) v skladu z obstoječimi določbami Skupnosti o posredovanju podatkov.

2.   Osnovne informacije, navedene v Prilogi I, se posredujejo v tehničnem formatu v rokih, določenih v navedeni prilogi.

3.   Kadar Komisija (Eurostat) pošlje državam članicam osnovne informacije, jim posreduje tudi opis metode, s katero lahko države članice preverijo verodostojnost.

Člen 6

Statistične enote

1.   Osnovne informacije, navedene v Prilogi I, se pridobijo od statističnih enot, opredeljenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 696/93 (10), ali iz drugih virov, od katerih se dobijo podatki, ki ustrezajo zahtevam glede kakovosti iz točke 5.1 Priloge I. Vsaka država članica ob posredovanju podatkov Komisiji sporoči vrsto statistične enote ali vira.

2.   Statistične enote, ki jih države članice pozovejo, da zagotovijo podatke ali sodelujejo pri zbiranju podatkov, omogočijo spremljanje dejansko zaračunanih cen in podajo resnične in popolne informacije v času, ko se le-te zahtevajo.

Člen 7

Merila in nadzor kakovosti

1.   Komisija (Eurostat) in države članice oblikujejo sistem za nadzor kakovosti na podlagi poročil in presoj, kakor je določeno v točki 5.3 Priloge I.

2.   Države članice zagotovijo Komisiji (Eurostatu) na njeno (njegovo) zahtevo vse informacije, potrebne za vrednotenje kakovosti osnovnih informacij, navedenih v Prilogi I.

Države članice zagotovijo Komisiji (Eurostatu) tudi vse podrobnosti o kakršnih koli naknadnih spremembah uporabljenih metod in morebitnih odstopanjih od metodološkega priročnika, kakor je določen v Prilogi I, ter razloge zanje.

3.   Države članice zagotovijo Komisiji (Eurostatu) poročila o kakovosti raziskovanj, za katera so odgovorne, kakor je določeno v oddelku 5 Priloge I.

4.   Skupna merila, ki so podlaga za kontrolo kakovosti, in struktura poročil o kakovosti, kakor so določena v točki 5.3 Priloge I, se določijo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, določenim v členu 11(3).

Člen 8

Periodičnost

Komisija (Eurostat) izračuna PKM za vsako koledarsko leto.

Člen 9

Diseminacija

1.   Komisija (Eurostat) objavi končne letne rezultate najpozneje 36 mesecev po koncu referenčnega leta.

Objava temelji na podatkih, ki so Komisiji (Eurostatu) na voljo najpozneje tri mesece pred dnem objave.

Ta odstavek nikakor ne vpliva na pravico Komisije (Eurostata) do objave predhodnih rezultatov prej kot 36 mesecev pred koncem referenčnega leta. Komisija (Eurostat) te rezultate objavi, med drugim na svoji spletni strani.

2.   Rezultati, ki jih Komisija (Eurostat) objavi za vsako državo članico na agregatnih ravneh, vsebujejo vsaj naslednje:

(a)

PKM na ravni BDP,

(b)

PKM za dejansko individualno potrošnjo in izdatke zasebnih gospodinjstev za potrošnjo,

(c)

indekse ravni cen glede na povprečje Skupnosti, in

(d)

BDP, dejansko individualno potrošnjo in izdatke zasebnih gospodinjstev za potrošnjo ter ustrezne podatke na prebivalca v SKM.

3.   Če se rezultati izračunajo za širšo skupino držav, se PKM držav članic kljub temu ohranijo v skladu z načelom nespremenljivosti.

4.   Objavljene končne PKM se na splošno ne revidirajo.

Vendar pa se v primeru napak, ki jih zajema oddelek 10 Priloge I, popravljeni rezultati objavijo v skladu s postopkom iz navedenega oddelka.

Izjemne splošne revizije se izvedejo, če se zaradi sprememb konceptov, na katerih temelji ESA 95 in ki vplivajo na rezultate PKM, indeks obsega BDP za katero koli državo članico spremeni za več kot odstotno točko.

Člen 10

Korekcijski faktorji

Od držav članic se ne zahteva, da opravijo raziskovanja samo za določitev korekcijskih faktorjev, ki se uporabljajo za osebne prejemke in pokojnine uradnikov Skupnosti in drugih uslužbencev v skladu s Kadrovskimi predpisi.

Člen 11

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 12

Izvedbeni ukrepi

1.   Ukrepi, potrebni za izvajanje določb te uredbe, vključno z ukrepi za prilagajanje gospodarskim in tehničnim spremembam, se sprejmejo, v kolikor to ne pomeni nesorazmerno višjih stroškov za države članice, kakor je določeno v odstavkih 2 in 3.

2.   Naslednji ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 11(2):

(a)

določitev minimalnih standardov za doseganje bistvene primerljivosti in reprezentativnosti podatkov, kakor je določeno v točkah 5.1 in 5.2 Priloge I;

(b)

določitev natančnih zahtev glede metodologije, ki se bo uporabljala, kakor je določeno v Prilogi I; in

(c)

priprava in prilagoditev podrobnih opisov vsebine osnovnih kategorij, pri čemer je zagotovljena skladnost z ESR 95 ali katerim koli naslednjim sistemom.

3.   Naslednji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, vključno z dopolnjevanjem le teh, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 11(3):

(a)

posodobitev opredelitve pojmov;

(b)

prilagoditev seznama osnovnih kategorij (kakor je določeno v Prilogi II); in

(c)

opredelitev kvalitativnih meril in strukture poročil o kakovosti, v skladu s členom 7(4).

Člen 13

Financiranje

1.   Države članice od Komisije prejmejo finančni prispevek, ki znaša največ 70 % stroškov, upravičenih do subvencioniranja v skladu s pravili Komisije.

2.   Višina tega finančnega prispevka se določi v letnem proračunskem postopku Evropske unije. Proračunski organ določi proračunska sredstva, ki so na voljo vsako leto.

Člen 14

Pregled in poročilo

Določbe te uredbe se pregledajo pet let po začetku veljavnosti te uredbe. Po potrebi se revidirajo na podlagi poročila in predloga Komisije, predloženih Evropskemu parlamentu in Svetu.

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 11. decembra 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

M. LOBO ANTUNES


(1)  UL C 318, 23.12.2006, str. 45.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 26. aprila 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 13. novembra 2007.

(3)  UL L 310, 30.11.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1267/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 180, 18.7.2003, str. 1).

(4)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1989/2006 (UL L 411, 30.12.2006, str. 6).

(5)  UL L 154, 21.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 105/2007 (UL L 39, 10.2.2007, str. 1).

(6)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1895/2006 (UL L 397, 30.12.2006, str. 6).

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11).

(8)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(9)  Uredba Komisije (ES) št. 1722/2005 z dne 20. oktobra 2005 o načelih za ocenjevanje stanovanjskih storitev za namene Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka po tržnih cenah (UL L 276, 21.10.2005, str. 5).

(10)  Uredba Sveta (EGS) št. 696/93 z dne 15. marca 1993 o statističnih enotah za opazovanje in analizo gospodarstva v Skupnosti (UL L 76, 30.3.1993, str. 1). Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

METODOLOGIJA

1.   METODOLOŠKI PRIROČNIK IN DELOVNI PROGRAM

1.1   Komisija (Eurostat) bo v posvetovanju z državami članicami zagotovila metodološki priročnik, v katerem opiše metode, ki se uporabljajo v različnih fazah priprave PKM, vključno z metodami za oceno manjkajočih osnovnih informacij in za oceno manjkajočih paritet. Metodološki priročnik se bo revidiral po vsaki znatni spremembi metodologije. Uvedel bo lahko nove metode za izboljšanje kakovosti podatkov, znižanje stroškov ali zmanjšanje obremenitve za pošiljatelje podatkov.

1.2   Komisija (Eurostat) bo v posvetovanju z državami članicami vsako leto do 30. novembra pripravila letni delovni program za naslednje koledarsko leto, v katerem bo predstavila časovni razpored za opredelitev in zagotavljanje osnovnih informacij, potrebnih za navedeno leto.

1.3   Letni delovni načrt bo določil format za zagotavljanje podatkov, ki ga uporabijo države članice, in vse druge ukrepe, potrebne za izračun in objavo PKM.

1.4   Osnovne informacije, poslane v skladu s točko 1.2, se lahko revidirajo, vendar se bodo rezultati za referenčno leto izračunali iz informacij, ki se pošljejo glede na časovni razpored iz člena 9. Kadar informacije niso popolne ali na voljo do navedenega datuma, bo Komisija (Eurostat) ocenila manjkajoče osnovne informacije.

1.5   Če država članica ne posreduje popolnih osnovnih informacij, navede, zakaj informacije niso popolne, kdaj bo posredovala popolne informacije in, če je to primerno, druge vzroke, zakaj ne more zagotoviti popolnih informacij.

2.   OSNOVNE INFORMACIJE

2.1   Osnovne informacije

V tej uredbi osnovne informacije v skladu s členoma 2 in 4 ter minimalna pogostnost pošiljanja novih podatkov zajemajo naslednje:

Osnovne informacije

Minimalna pogostnost

Izdatkovne uteži BDP (1)

Letno

Dejanske in pripisane najemnine (2)

Letno

Sredstva za zaposlene

Letno

Časovni prilagoditveni faktorji

Letno

Cene blaga in storitev široke potrošnje ter zadevni indikatorji reprezentativnosti

3 leta (3)

Cene naložbene opreme

3 leta

Cene gradbenih projektov

3 leta

Prostorski prilagoditveni faktorji

6 let

2.2   Postopek za pridobivanje osnovnih informacij

Komisija (Eurostat) bo ob upoštevanju mnenj držav članic določila vire in pošiljatelje podatkov, ki se bodo uporabljali za vsako od zgornjih osnovnih informacij. Če Komisija (Eurostat) pridobi osnovne informacije od drugega pošiljatelja podatkov kot od države članice, je slednja oproščena obveznosti iz točk 5.1.4 do 5.1.13.

3.   NACIONALNE POVPREČNE CENE

3.1   Ne glede na določbe iz člena 2(2) se lahko zbiranje podatkov omeji na eno ali več lokacij znotraj ekonomskega ozemlja. Takšni podatki se lahko uporabijo za izračun PKM pod pogojem, da so na voljo tudi ustrezni prostorski prilagoditveni faktorji. Ti prostorski prilagoditveni faktorji se bodo uporabili za prilagoditev podatkov raziskovanja na teh lokacijah podatkom, ki so reprezentativni za nacionalno povprečje.

3.2   Prostorski prilagoditveni faktorji se bodo poslali na ravni osnovnih kategorij. Ne smejo biti starejši od šest let v referenčnem obdobju raziskovanja.

4.   LETNE POVPREČNE CENE

Ne glede na določbe iz člena 2(2) se lahko zbiranje podatkov omeji na določeno časovno obdobje. Takšni podatki se lahko uporabijo za izračun PKM pod pogojem, da so na voljo tudi ustrezni časovni prilagoditveni faktorji. Ti časovni prilagoditveni faktorji se bodo uporabili za prilagoditev podatkov raziskovanja v tem časovnem obdobju podatkom, ki so reprezentativni za letno povprečje.

5.   KAKOVOST

5.1   Minimalni standardi za osnovne informacije

5.1.1   Seznam dobrin, ki je podlaga za zagotavljanje cen, bo oblikovan tako, da bo vseboval dobrine, katerih specifikacije omogočajo primerljivost med državami.

5.1.2   Seznam dobrin, ki je podlaga za zagotavljanje cen, bo oblikovan tako, da bo lahko vsaka država članica navedla za vsako osnovno kategorijo vsaj eno reprezentativno dobrino, za katero bo lahko zagotovila ceno vsaj ena izmed drugih držav.

5.1.3   Seznam dobrin se bo oblikoval tako, da se doseže najvišja možna praktična raven enake reprezentativnosti, ki kot minimum zahteva, da vsaka država zagotovi ceno ene reprezentativne dobrine za vsako osnovno kategorijo in da ceno za to reprezentativno dobrino zagotovi vsaj ena druga država.

5.1.4   Vsaka država članica bo zagotovila cene dobrin po specifikacijah s seznama dobrin.

5.1.5   Vsaka država članica bo zagotovila cene zadostnega števila dobrin znotraj vsake osnovne kategorije, ki so na voljo na njenem trgu, tudi če se morda ne štejejo za reprezentativne za navedeno osnovno kategorijo.

5.1.6   Vsaka država članica bo poslala cene vsaj ene reprezentativne dobrine znotraj vsake osnovne kategorije. Reprezentativne dobrine se bodo označile z indikatorji reprezentativnosti.

5.1.7   Vsaka država članica bo zbrala zadostno število cen za vsako dobrino, tako da se zagotovi zanesljiva povprečna cena na dobrino, pri čemer se upošteva struktura njenega trga.

5.1.8   Vrste prodajnih mest se bodo izbrale tako, da ustrezno odražajo domači vzorec potrošnje znotraj države članice glede na dobrino.

5.1.9   Prodajna mesta na lokaciji se bodo izbrala tako, da ustrezno odražajo vzorec potrošnje prebivalcev lokacije in razpoložljivost dobrin.

5.1.10   Vsaka država članica bo poslala Komisiji (Eurostatu) podatke o sredstvih za zaposlene za izbrane poklice v javni upravi (S 13), kakor je opredeljeno v ESR 95.

5.1.11   Vsaka država članica bo poslala Komisiji (Eurostatu) časovne prilagoditvene faktorje, ki omogočajo izračun PKM iz cen, ki so zbrane v določenem času in ustrezno odražajo letne povprečne cene.

5.1.12   Vsaka država članica bo poslala Komisiji (Eurostatu) prostorske prilagoditvene faktorje, ki omogočajo izračun PKM s cenami, ki so zbrane na določenih lokacijah in ustrezno odražajo nacionalne povprečne cene.

5.1.13   Vsaka država članica bo poslala Komisiji (Eurostatu) uteži, ki se nanašajo na vsako osnovno kategorijo, kakor so določene v Prilogi II, in odražajo strukturo izdatkov v državah članicah za referenčno leto.

5.2   Minimalni standardi za validacijo rezultatov raziskovanj cen

5.2.1   Vsaka država članica bo pred posredovanjem podatkov Komisiji (Eurostatu) preverila njihovo veljavnost na podlagi:

najvišjih in najnižjih cen,

povprečne cene in koeficienta variacije,

števila dobrin, za katere zagotavlja cene, na osnovno kategorijo,

števila reprezentativnih dobrin, za katere zagotavlja cene, na osnovno kategorijo, za katere so določene cene, in

števila cen, opazovanih na dobrino.

5.2.2   Komisija (Eurostat) bo poslala državam članicam elektronski pripomoček z algoritmi, ki so potrebni za namene točke 5.2.1.

5.2.3   Komisija (Eurostat) bo opravila pred dokončnim izračunom rezultatov raziskovanj ob sodelovanju držav članic validacijske kontrole na podlagi indikatorjev, ki vključujejo:

Za vsako osnovno kategorijo:

število dobrin, za katere vsaka država zagotovi cene,

število dobrin, katerim vsaka država dodeli indikator reprezentativnosti,

indeks cen,

rezultate prejšnjih raziskovanj za isto osnovno kategorijo, in

indekse cen v PKM za vsako državo.

Za vsako dobrino:

število cen, ki jih je opazovala vsaka država, in

koeficient variacije iz:

(i)

povprečnih cen v nacionalnih valutah,

(ii)

indeksov cen v PKM, in

(iii)

indeksov cen v PKM za vsako državo.

5.2.4   Komisija (Eurostat) bo opravila pred dokončnim izračunom rezultatov PKM na agregatni ravni validacijske kontrole na podlagi indikatorjev, ki vključujejo:

Na ravni skupnega BDP in njegovih glavnih agregatov:

skladnost izdatkovnih uteži BDP in ocen prebivalstva z objavljenimi podatki,

primerjavo indeksov obsega na prebivalca za tekoče in predhodne izračune, in

primerjavo indeksov ravni cen za tekoče in predhodne izračune.

Na ravni vsake osnovne kategorije:

primerjavo strukture ponderacije BDP za tekoče in predhodne izračune, in

ocene manjkajočih podatkov, kjer je to ustrezno.

5.3   Poročanje in presoja

5.3.1   Vsaka država članica bo hranila dokumentacijo, ki vsebuje popoln opis načina izvajanja te uredbe. Ta dokumentacija bo na voljo Komisiji (Eurostatu) in drugim državam članicam.

5.3.2   Vsaka država članica bo dala svoj proces PKM v presojo Komisiji (Eurostatu) vsaj enkrat na šest let. V presojah, ki so letno načrtovane in vključene v letni delovni program, se bo preverila skladnost s to uredbo. Komisija (Eurostat) bo pripravila poročilo na osnovi presoj in ga objavila, med drugim na svoji spletni strani.

5.3.3   V skladu s členom 7(3) bodo odgovorne države članice poslale kmalu po vsakem raziskovanju drobnoprodajnih cen Komisiji (Eurostatu) poročilo z informacijami o izvedbi raziskovanja. Komisija (Eurostat) bo zagotovila vsaki državi članici povzetek teh poročil.

6.   POSTOPEK RAZISKOVANJA DROBNOPRODAJNIH CEN

6.1   Države članice bodo izvedle raziskovanja cen v skladu z delovnim programom.

6.2   Za vsako raziskovanje bo Komisija (Eurostat) pripravila seznam dobrin za raziskovanje na podlagi predlogov, ki jih bo predložila vsaka država članica za vsako osnovno kategorijo.

6.3   Komisija (Eurostat) bo zagotovila skupaj s seznamom dobrin prevod vseh specifikacij vsakega seznama raziskovanja v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

7.   POSTOPEK IZRAČUNA

7.1   Izračun dvostranskih paritet na ravni osnovne kategorije

(a)

Izračun večstranskih paritet Èltetò-Köves-Szulc (v nadaljevanju „EKS“) na ravni osnovne kategorije bo temeljil na matriki dvostranskih paritet za vsak par sodelujočih držav.

(b)

Izračun dvostranskih paritet se bo opravil na podlagi opazovanih cen ustreznih dobrin in indikatorjev reprezentativnosti, ki so pripisani tem dobrinam.

(c)

Povprečna cena za vsako dobrino, ugotovljena z raziskovanjem, se bo določila kot preprosta aritmetična sredina opazovanih cen za navedeno dobrino.

(d)

Nacionalna letna povprečna cena se bo po potrebi ocenila na podlagi povprečne cene, ugotovljene z raziskovanjem, z uporabo ustreznih prostorskih in časovnih prilagoditvenih faktorjev.

(e)

Razmerja prilagojenih povprečnih cen se bodo nato, kjer je mogoče, izračunala za dobrine in pare sodelujočih držav skupaj z njihovo obratno vrednostjo.

(f)

Kjer je mogoče, se bo nato za vse pare sodelujočih držav izračunal PKM za osnovno kategorijo. Za vsak par sodelujočih držav se bodo PKM izračunali kot tehtana geometrična sredina:

geometrične sredine cenovnih razmerij dobrin, ki so označene kot reprezentativne za obe državi,

geometrične sredine cenovnih razmerij dobrin, ki so označene kot reprezentativne za prvo državo, ne pa za drugo,

geometrične sredine cenovnih razmerij dobrin, ki so označene kot reprezentativne za drugo državo, ne pa za prvo,

ob uporabi uteži, ki odražajo relativno reprezentativnost vseh dobrin, za katere sta zagotovili cene obe državi.

7.2   Ocena manjkajočih dvostranskih paritet

Če se za katero koli osnovno kategorijo dvostranske PKM ne dajo izračunati, se bodo manjkajoče dvostranske PKM ocenile, kjer je mogoče, z uporabo standardnega postopka določanja geometričnega povprečja posrednih paritet prek tretjih držav. Če matrika dvostranskih PKM za osnovno kategorijo še vedno vsebuje kakršne koli manjkajoče vrednosti po tem postopku ocenjevanja, izračun večstranskih paritet EKS ne bo mogoč za države, za katere manjkajo dvostranske PKM. Takšne manjkajoče paritete EKS bo nato ocenila Komisija (Eurostat) z uporabo referenčnih PKM iz podobnih osnovnih kategorij ali po kakršni koli drugi ustrezni metodi ocenjevanja.

7.3   Izračun dvostranskih paritet na agregatnih ravneh

(a)

Izračun dvostranskih paritet na določeni ravni agregacije nacionalnih računov se bo opravil z uporabo paritet EKS (glej točko 7.4) in izdatkovnih uteži BDP za ustrezne osnovne kategorije.

(b)

Pariteta tipa Laspeyres se bo nato izračunala za izbrano raven agregacije kot aritmetična sredina paritet za ustrezne osnovne kategorije, pri čemer se bo tehtala z relativnimi odstotki (ali nominalnimi vrednostmi) druge države vsakega para sodelujočih držav.

(c)

Pariteta tipa Paasche se bo nato izračunala za izbrano raven agregacije kot harmonična sredina paritet za ustrezne osnovne kategorije, pri čemer se bo tehtala z relativnimi odstotki (ali nominalnimi vrednostmi) prve države vsakega para sodelujočih držav.

(d)

Pariteta tipa Fisher se bo nato izračunala za izbrano raven agregacije kot aritmetična sredina paritet tipa Laspeyres in Paasche, ugotovljenih za vsak par sodelujočih držav.

7.4   Izračun tranzitivnih večstranskih PKM

Izračun večstranskih tranzitivnih paritet se bo opravil na ravni osnovne kategorije ali na kateri koli ravni agregacije z uporabo postopka EKS na podlagi popolne matrike paritet tipa Fisher med vsakim parom sodelujočih držav na naslednji način:

Image

pri čemer tEKSs pomeni pariteto EKS med državo s in državo t;

tFs pomeni pariteto tipa Fisher med državo s in državo t;

z pomeni število sodelujočih držav.

8.   POSREDOVANJE

8.1   Komisija (Eurostat) bo poslala državam članicam predloge za elektronsko posredovanje osnovnih informacij, potrebnih za izračun PKM.

8.2   Države članice bodo zagotovile osnovne informacije Komisiji (Eurostatu) v skladu s temi predlogami.

9.   OBJAVA

Poleg določb iz člena 9(2) lahko Komisija (Eurostat) objavi rezultate v podrobnejši obliki v posvetovanju z državami članicami.

10.   POPRAVKI

10.1   Če država članica odkrije napako, bo nemudoma in na lastno pobudo poslala Komisiji (Eurostatu) pravilno osnovno informacijo. Poleg tega država članica obvesti Komisijo (Eurostat) o kakršni koli domnevno neustrezni uporabi postopka izračuna.

10.2   Ko država članica ali Komisija (Eurostat) ugotovi napako, bo Komisija (Eurostat) obvestila države članice in na novo izračunala PKM v enem mesecu.

10.3   Če odkrite napake povzročijo spremembo za najmanj 0,5 odstotne točke na ravni BDP na prebivalca, izraženega v PKM, za katero koli državo članico, bo Komisija (Eurostat) objavila popravke v najkrajšem času, razen če se takšne napake odkrijejo več kot tri mesece po objavi rezultatov.

10.4   V primeru napak bo odgovorni organ sprejel ukrepe za njihovo preprečitev v prihodnosti.

10.5   Revizije izdatkovnih uteži BDP ali ocen prebivalstva, ki se opravijo po 33 mesecih po koncu referenčnega leta za vrednosti, ne bodo zahtevale popravka rezultatov PKM.


(1)  Te uteži so skladne z najnižjo ravnjo razpoložljivih agregatov nacionalnih računov. Če zahtevan podatek ni na voljo, lahko država članica zagotovi najboljše ocene za manjkajoče postavke.

(2)  Kvantitativni pristop za vodenje števila stanovanj, kakor je opisan v metodološkem priročniku, se lahko uporabi namesto cenovnega pristopa v primerih, ko podatki o dejanskih najemninah niso na voljo ali so statistično nezanesljivi v smislu Uredbe (ES) št. 1722/2005.

(3)  Minimalna pogostnost se nanaša na zagotavljanje podatkov za določeno skupino izdelkov glede na menjajoči se ciklus raziskovanj.


PRILOGA II

Osnovne kategorije, kakor so opredeljene v členu 3(e)

OP Št.

Opis

INDIVIDUALNI IZDATKI GOSPODINJSTEV ZA POTROŠNJO

ŽIVILA IN BREZALKOHOLNE PIJAČE

 

Živila

 

Kruh in žita [COICOP 01.1.1]

1

Riž

2

Druga žita, moka in drugi žitni izdelki

3

Kruh

4

Drugi pekovski izdelki

5

Testenine

 

Meso [COICOP 01.1.2]

6

Goveje in telečje meso

7

Svinjina

8

Jagnjetina, ovčetina in kozje meso

9

Perutnina

10

Drugo meso in užitna drobovina

11

Delikatese in drugi mesni pripravki

 

Ribe in morski sadeži [COICOP 01.1.3]

12

Sveže, ohlajene ali zamrznjene ribe in morski sadeži

13

Konzervirane ali predelane ribe in morski sadeži

 

Mleko, sir in jajca [COICOP 01.1.4]

14

Sveže mleko

15

Konzervirano mleko in drugi mlečni izdelki

16

Sir

17

Jajca in jajčni izdelki

 

Olja in masti [COICOP 01.1.5]

18

Maslo

19

Margarina

20

Druga užitna olja in masti

 

Sadje [COICOP 01.1.6]

21

Sveže ali ohlajeno sadje

22

Zamrznjeno, konzervirano ali predelano sadje in sadni izdelki

 

Zelenjava [COICOP 01.1.7]

23

Sveža ali ohlajena zelenjava razen krompirja

24

Svež ali ohlajen krompir

25

Zamrznjena, konzervirana ali predelana zelenjava in izdelki iz zelenjave

 

Sladkor, džem, med, čokolada in slaščice [COICOP 01.1.8]

26

Sladkor

27

Džemi, marmelade in med

28

Slaščice, čokolada in drugi kakavovi izdelki

29

Ledene sladice, sladoled in sorbet

 

Živilski proizvodi, drugje neomenjeni [COICOP 01.1.9]

30

Živilski proizvodi, drugje neomenjeni

 

Brezalkoholne pijače

 

Kava, čaj in kakav [COICOP 01.2.1]

31

Kava, čaj in kakav

 

Mineralne vode, brezalkoholne osvežilne pijače, sadni in zelenjavni sokovi [COICOP 01.2.2]

32

Mineralne vode

33

Brezalkoholne osvežilne pijače in koncentrati

34

Sadni in zelenjavni sokovi

ALKOHOLNE PIJAČE, TOBAK IN NARKOTIKI

 

Alkoholne pijače

 

Žgane pijače [COICOP 02.1.1]

35

Žgane pijače

 

Vino [COICOP 02.1.2]

36

Vino

 

Pivo [COICOP 02.1.3]

37

Pivo

 

Tobak

 

Tobak [COICOP 02.2.0]

38

Tobak

 

Narkotiki

 

Narkotiki [COICOP 02.3.0]

39

Narkotiki

OBLAČILA IN OBUTEV

 

Oblačila

 

Materiali za oblačila [COICOP 03.1.1]

40

Materiali za oblačila

 

Oblačila [COICOP 03.1.2]

41

Moška oblačila

42

Ženska oblačila

43

Oblačila za otroke in dojenčke

 

Druga oblačila in oblačilni dodatki [COICOP 03.1.3]

44

Druga oblačila in oblačilni dodatki

 

Čiščenje, popravilo in izposoja oblačil [COICOP 03.1.4]

45

Čiščenje, popravilo in izposoja oblačil

 

Obutev

 

Čevlji in druga obutev [COICOP 03.2.1]

46

Moška obutev

47

Ženska obutev

48

Obutev za otroke in dojenčke

 

Popravilo in izposoja obutve [COICOP 03.2.2]

49

Popravilo in izposoja obutve

STANOVANJE, VODA, ELEKTRIKA, PLIN IN DRUGO GORIVO

 

Dejanske najemnine za stanovanje

 

Dejanske najemnine za stanovanje [COICOP 04.1.1 in 04.1.2]

50

Dejanske najemnine za stanovanje

 

Pripisane najemnine za stanovanje

 

Pripisane najemnine za stanovanje [COICOP 04.2.1 in 04.2.2]

51

Pripisane najemnine za stanovanje

 

Vzdrževanje in popravilo stanovanja

 

Materiali za vzdrževanje in popravilo stanovanja [COICOP 04.3.1]

52

Materiali za vzdrževanje in popravilo stanovanja

 

Storitve za vzdrževanje in popravilo stanovanja [COICOP 04.3.2]

53

Storitve za vzdrževanje in popravilo stanovanja

 

Oskrba z vodo in razne storitve v zvezi s stanovanjem

 

Oskrba z vodo [COICOP 04.4.1]

54

Oskrba z vodo

 

Razne storitve v zvezi s stanovanjem [COICOP 04.4.2, 04.4.3 in 04.4.4]

55

Razne storitve v zvezi s stanovanjem

 

Elektrika, plin in drugo gorivo

 

Elektrika [COICOP 04.5.1]

56

Elektrika

 

Plin [COICOP 04.5.2]

57

Plin

 

Tekoča goriva [COICOP 04.5.3]

58

Tekoča goriva

 

Trdna goriva [COICOP 04.5.4]

59

Trdna goriva

 

Toplotna energija [COICOP 04.5.5]

60

Toplotna energija

STANOVANJSKA IN GOSPODINJSKA OPREMA TER REDNO VZDRŽEVANJE GOSPODINJSTVA

 

Pohištvo in stanovanjska oprema, preproge in druge talne obloge

 

Pohištvo in stanovanjska oprema [COICOP 05.1.1]

61

Kuhinjsko pohištvo

62

Pohištvo za spalnice

63

Pohištvo za dnevne sobe in jedilnice

64

Drugo pohištvo in stanovanjska oprema

 

Preproge in druge talne obloge [COICOP 05.1.2]

65

Preproge in druge talne obloge

 

Popravilo pohištva, stanovanjske opreme in talnih oblog [COICOP 05.1.3]

66

Popravilo pohištva, stanovanjske opreme in talnih oblog

 

Tekstilni izdelki za gospodinjstvo

 

Tekstilni izdelki za gospodinjstvo [COICOP 05.2.0]

67

Tekstilni izdelki za gospodinjstvo

 

Gospodinjski aparati

 

Veliki električni ali neelektrični gospodinjski aparati [COICOP 05.3.1]

68

Veliki električni ali neelektrični gospodinjski aparati

 

Mali električni gospodinjski aparati [COICOP 05.3.2]

69

Mali električni gospodinjski aparati

 

Popravilo gospodinjskih aparatov [COICOP 05.3.3]

70

Popravilo gospodinjskih naprav

 

Steklenina, namizni pribor in gospodinjski pripomočki

 

Steklenina, namizni pribor in gospodinjski pripomočki [COICOP 05.4.0]

71

Steklenina, namizni pribor in gospodinjski pripomočki

 

Orodje in oprema za hišo in vrt

 

Večje orodje in oprema [COICOP 05.5.1]

72

Večje orodje in oprema

 

Manjše orodje in različni dodatki [COICOP 05.5.2]

73

Manjše orodje in različni dodatki

 

Blago in storitve za redno vzdrževanje gospodinjstva

 

Potrošni material za gospodinjstvo [COICOP 05.6.1]

74

Potrošni material za gospodinjstvo

 

Storitve za dom in gospodinjstvo [COICOP 05.6.2]

75

Storitve za dom

76

Storitve za gospodinjstvo

ZDRAVSTVO

 

Medicinski izdelki, pripomočki in oprema

 

Farmacevtski izdelki [COICOIP 06.1.1]

77

Farmacevtski izdelki

 

Drugi medicinski izdelki [COICOP 06.1.2]

78

Drugi medicinski izdelki

 

Terapevtski pripomočki in oprema [COICOP 06.1.3]

79

Terapevtski pripomočki in oprema

 

Ambulantne storitve

 

Zdravstvene storitve [COICOP 06.2.1]

80

Zdravstvene storitve

 

Zobozdravstvene storitve [COICOP 06.2.2]

81

Zobozdravstvene storitve

 

Paramedicinske storitve [COICOP 06.2.3]

82

Paramedicinske storitve

 

Bolnišnične storitve

 

Bolnišnične storitve [COICOP 06.3.0]

83

Bolnišnične storitve

PROMET

 

Nakup prevoznih sredstev

 

Motorna vozila [COICOP 07.1.1]

84

Motorna vozila z dizelskim motorjem

85

Motorna vozila z bencinskim motorjem delovne prostornine manj kot 1 200 ccm

86

Motorna vozila z bencinskim motorjem delovne prostornine od 1 200 ccm do 1 699 ccm

87

Motorna vozila z bencinskim motorjem delovne prostornine od 1 700 ccm do 2 999 ccm

88

Motorna vozila z bencinskim motorjem delovne prostornine več kot 3 000 ccm

 

Motorna kolesa [COICOP 07.1.2]

89

Motorna kolesa

 

Kolesa [COICOP 07.1.3]

90

Kolesa

 

Vprežna vozila [COICOP 07.1.4]

91

Vprežna vozila

 

Uporaba osebnih vozil

 

Rezervni deli in dodatki za osebna vozila [COICOP 07.2.1]

92

Rezervni deli in dodatki za osebna vozila

 

Goriva in maziva za osebna vozila [COICOP 07.2.2]

93

Goriva in maziva za osebna vozila

 

Vzdrževanje in popravilo osebnih vozil [COICOP 07.2.3]

94

Vzdrževanje in popravilo osebnih vozil

 

Druge storitve v zvezi z osebnimi vozili [COICOP 07.2.4]

95

Druge storitve v zvezi z osebnimi vozili

 

Prevozne storitve

 

Železniški potniški prevoz [COICOP 07.3.1]

96

Železniški potniški prevoz

 

Cestni potniški prevoz [COICOP 07.3.2]

97

Cestni potniški prevoz

 

Zračni potniški prevoz [COICOP 07.3.3]

98

Zračni potniški prevoz

 

Potniški prevoz po morju in celinskih plovnih poteh [COICOP 07.3.4]

99

Potniški prevoz po morju in celinskih plovnih poteh

 

Kombinirani potniški prevoz [COICOP 07.3.5]

100

Kombinirani potniški prevoz

 

Drugi stroški prevoznih storitev [COICOP 07.3.6]

101

Drugi stroški prevoznih storitev

 

KOMUNIKACIJA

 

Poštne storitve

 

Poštne storitve [COICOP 08.1.0]

102

Poštne storitve

 

Telefonske in telefaks naprave

 

Telefonske in telefaks naprave [COICOP 08.2.0]

103

Telefonske in telefaks naprave

 

Telefonske in telefaks storitve

 

Telefonske in telefaks storitve [COICOP 08.3.0]

104

Telefonske in telefaks storitve

PROSTI ČAS IN KULTURA

 

Avdiovizualna in fotografska oprema ter oprema za obdelavo podatkov

 

Oprema za sprejemanje, snemanje ter reprodukcijo zvoka in slike [COICOP 09.1.1]

105

Oprema za sprejemanje, snemanje ter reprodukcijo zvoka in slike

 

Fotografska in kinematografska oprema ter optični instrumenti [COICOP 09.1.2]

106

Fotografska in kinematografska oprema ter optični instrumenti

 

Oprema za obdelavo podatkov [COICOP 09.1.3]

107

Oprema za obdelavo podatkov

 

Nosilci zvoka in slike [COICOP 09.1.4]

108

Posneti nosilci zvoka in slike

109

Prazni nosilci zvoka in slike

 

Popravilo avdiovizualne in fotografske opreme ter opreme za obdelavo podatkov [COICOP 09.1.5]

110

Popravilo avdiovizualne in fotografske opreme ter opreme za obdelavo podatkov

 

Drugi večji trajni izdelki za prosti čas in kulturo

 

Večji trajni izdelki za dejavnosti v prostem času na prostem [COICOP 09.2.1]

111

Večji trajni izdelki za dejavnosti v prostem času na prostem

 

Glasbila in večji trajni izdelki za dejavnosti v prostem času v zaprtih prostorih [COICOP 09.2.2]

112

Glasbila in večji trajni izdelki za dejavnosti v prostem času v zaprtih prostorih

 

Vzdrževanje in popravilo drugih večjih trajnih izdelkov za prosti čas in kulturo [COICOP 09.2.3]

113

Vzdrževanje in popravilo drugih večjih trajnih izdelkov za prosti čas in kulturo

 

Drugi predmeti in oprema za prosti čas, vrtnarstvo in hišne živali

 

Igre, igrače in hobiji [COICOP 09.3.1]

114

Igre, igrače in hobiji

 

Oprema za šport, taborjenje in rekreacijo na prostem [COICOP 09.3.2]

115

Oprema za šport, taborjenje in rekreacijo na prostem

 

Vrtnarstvo, rastline in cvetje [COICOP 09.3.3]

116

Vrtnarstvo, rastline in cvetje

 

Hišne živali in proizvodi za njih [COICOP 09.3.4]

117

Hišne živali in proizvodi za njih

 

Veterinarske in druge storitve za hišne živali [COICOP 09.3.5]

118

Veterinarske in druge storitve za hišne živali

 

Storitve za prosti čas in kulturne storitve

 

Storitve za prosti čas in kulturne storitve [COICOP 09.4.1]

119

Storitve za prosti čas in kulturne storitve

 

Kulturne storitve [COICOP 09.4.2]

120

Fotografske storitve

121

Druge kulturne storitve

 

Igre na srečo [COICOP 09.4.3]

122

Igre na srečo

 

Časopisi, knjige in pisalne potrebščine

 

Knjige [COICOP 09.5.1]

123

Knjige

 

Časopisi in periodični tisk [COICOP 09.5.2]

124

Časopisi in periodični tisk

 

Razne tiskovine, pisalne potrebščine in pribor za risanje [COICOP 09.5.3 in 09.5.4]

125

Razne tiskovine, pisalne potrebščine in pribor za risanje

 

Počitniški paketi

 

Počitniški paketi [COICOP 09.6.0]

126

Počitniški paketi

IZOBRAŽEVANJE

 

Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje

 

Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje [COICOP 10.1.0]

127

Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje

 

Srednješolsko izobraževanje

 

Srednješolsko izobraževanje [COICOP 10.2.0]

128

Srednješolsko izobraževanje

 

Višješolsko izobraževanje

 

Višješolsko izobraževanje [COICOP 10.3.0]

129

Višješolsko izobraževanje

 

Visokošolsko in univerzitetno izobraževanje

 

Visokošolsko in univerzitetno izobraževanje [COICOP 10.4.0]

130

Visokošolsko in univerzitetno izobraževanje

 

Izobraževanje, ki ni opredeljivo po stopnji

 

Izobraževanje, ki ni opredeljivo po stopnji [COICOP 10.5.0]

131

Izobraževanje, ki ni opredeljivo po stopnji

RESTAVRACIJE IN HOTELI

 

Gostinske storitve

 

Restavracije, kavarne in podobno [COICOP 11.1.1]

132

Storitve v restavracijah vseh vrst

133

Gostilne, bari, kavarne, čajnice in podobno

 

Menze [COICOP 11.1.2]

134

Menze

 

Nastanitvene storitve

 

Nastanitvene storitve [COICOP 11.2.0]

135

Nastanitvene storitve

RAZNOVRSTNO BLAGO IN STORITVE

 

Osebna nega

 

Frizerski in lepotni saloni [COICOP 12.1.1]

136

Frizerski in lepotni saloni

 

Električni aparati za osebno nego [COICOP 12.1.2]

137

Električni aparati za osebno nego

 

Drugi aparati in izdelki za osebno nego [COICOP 12.1.3]

138

Drugi aparati in izdelki za osebno nego

 

Prostitucija

 

Prostitucija [COICOP 12.2.0]

139

Prostitucija

 

Predmeti za osebno rabo, drugje neomenjeni

 

Nakit in ure [COICOP 12.3.1]

140

Nakit in ure

 

Drugi predmeti za osebno rabo [COICOP 12.3.2]

141

Drugi predmeti za osebno rabo

 

Socialno varstvo

 

Socialno varstvo [COICOP 12.4.0]

142

Socialno varstvo

 

Zavarovanje

 

Zavarovanje [COICOP 12.5.1, 12.5.2, 12.5.3, 12.5.4 in 12.5.5]

143

Zavarovanje

 

Finančne storitve, drugje neomenjene

 

PMSFP [COICOP 12.6.1]

144

PMSFP

 

Druge finančne storitve, drugje neomenjene [COICOP 12.6.2]

145

Druge finančne storitve, drugje neomenjene

 

Druge storitve, drugje neomenjene

 

Druge storitve, drugje neomenjene [COICOP 12.7.0]

146

Druge storitve, drugje neomenjene

SALDO IZDATKOV REZIDENTOV V TUJINI IN IZDATKOV NEREZIDENTOV NA EKONOMSKEM OZEMLJU

 

Skupni izdatki rezidenčnih gospodinjstev za potrošnjo drugje po svetu

 

Skupni izdatki rezidenčnih gospodinjstev za potrošnjo drugje po svetu

147

Skupni izdatki rezidenčnih gospodinjstev za potrošnjo drugje po svetu

 

Skupni izdatki nerezidenčnih gospodinjstev za potrošnjo na ekonomskem ozemlju

 

Skupni izdatki nerezidenčnih gospodinjstev za potrošnjo na ekonomskem ozemlju

148

Skupni izdatki nerezidenčnih gospodinjstev za potrošnjo na ekonomskem ozemlju

INDIVIDUALNI IZDATKI ZA POTROŠNJO NEPRIDOBITNIH INSTITUCIJ, KI OPRAVLJAJO STORITVE ZA GOSPODINJSTVA

STANOVANJE

 

Stanovanje

 

Stanovanje [COPNI 01.0.0]

149

Stanovanje

ZDRAVSTVO

 

Zdravstvo

 

Zdravstvo [COPNI 02.1.1 do 02.6.0]

150

Zdravstvo

PROSTI ČAS IN KULTURA

 

Prosti čas in kultura

 

Prosti čas in kultura [COPNI 03.1.0 in 03.2.0]

151

Prosti čas in kultura

IZOBRAŽEVANJE

 

Izobraževanje

 

Izobraževanje [COPNI 04.1.0 do 04.7.0]

152

Izobraževanje

SOCIALNO VARSTVO

 

Socialno varstvo

 

Socialno varstvo [COPNI 05.1.0 in 05.2.0]

153

Socialno varstvo

DRUGE STORITVE

 

Druge storitve

 

Druge storitve [COPNI 06.0.0 do 09.2.0]

154

Druge storitve

INDIVIDUALNI IZDATKI DRŽAVE ZA POTROŠNJO

STANOVANJE

 

Stanovanje

 

Stanovanje

155

Stanovanje

ZDRAVSTVO

 

Storitve in nadomestila na področju zdravstva

 

Medicinski izdelki, pripomočki in oprema

156

Farmacevtski izdelki

157

Drugi medicinski izdelki

158

Terapevtski pripomočki in oprema

 

Zdravstvene storitve

159

Ambulantne medicinske storitve

160

Ambulantne zobozdravstvene storitve

161

Ambulantne paramedicinske storitve

162

Bolnišnične storitve

 

Opravljanje zdravstvenih storitev

 

Sredstva za zaposlene

163

Zdravniki splošne medicine

164

Medicinske sestre in drugo medicinsko osebje

165

Nemedicinsko osebje

 

Vmesna potrošnja

166

Farmacevtski izdelki

167

Drugo medicinsko blago

168

Terapevtski pripomočki in oprema

169

Vmesna potrošnja, drugje neomenjena

 

Bruto poslovni presežek

170

Bruto poslovni presežek

 

Neto davki na proizvodnjo

171

Neto davki na proizvodnjo

 

Prihodki od prodaje

172

Prihodki od prodaje

PROSTI ČAS IN KULTURA

 

Prosti čas in kultura

 

Prosti čas in kultura

173

Prosti čas in kultura

IZOBRAŽEVANJE

 

Storitve in povračila na področju izobraževanja

 

Storitve in nadomestila na področju izobraževanja

174

Storitve in nadomestila na področju izobraževanja

 

Opravljanje izobraževalnih storitev

 

Sredstva za zaposlene

175

Predšolsko in osnovnošolsko izobraževanje

176

Srednješolsko izobraževanje

177

Višješolsko izobraževanje

178

Visokošolsko in univerzitetno izobraževanje

 

Vmesna potrošnja

179

Vmesna potrošnja

 

Bruto poslovni presežek

180

Bruto poslovni presežek

 

Neto davki na proizvodnjo

181

Neto davki na proizvodnjo

 

Prihodki od prodaje

182

Prihodek od prodaje

SOCIALNO VARSTVO

 

Socialno varstvo

 

Socialno varstvo

183

Socialno varstvo

KOLEKTIVNI IZDATKI DRŽAVE ZA POTROŠNJO

KOLEKTIVNE STORITVE

 

Kolektivne storitve

 

Sredstva za zaposlene

184

Sredstva za zaposlene (kolektivne storitve na področju obrambe)

185

Sredstva za zaposlene (kolektivne storitve, razen tistih na področju obrambe)

 

Vmesna potrošnja

186

Vmesna potrošnja (kolektivne storitve na področju obrambe)

187

Vmesna potrošnja (kolektivne storitve, razen tistih na področju obrambe)

 

Bruto poslovni presežek

188

Bruto poslovni presežek

 

Neto davki na proizvodnjo

189

Neto davki na proizvodnjo

 

Prihodki od prodaje

190

Prihodki od prodaje

IZDATKI ZA BRUTO INVESTICIJE V OSNOVNA SREDSTVA

STROJI IN OPREMA

 

Kovinski izdelki in oprema

 

Kovinski izdelki, razen strojev in opreme [CPA 28.11 do 28.75]

191

Kovinski izdelki, razen strojev in opreme

 

Stroji za splošno rabo [CPA 29.11 do 29.24]

192

Motorji in turbine, črpalke in kompresorji

193

Drugi stroji za splošno rabo

 

Stroji za posebne namene [CPA 29.31 do 29.72]

194

Kmetijski in gozdarski stroji

195

Strojno orodje

196

Metalurški, rudarski in gradbeni stroji ter stroji za delo v kamnolomih

197

Stroji za predelavo živil, pijač in tobaka

198

Stroji za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja

199

Drugi stroji za posebne namene

 

Električna in optična oprema [CPA 30.01 do 33.50]

200

Pisarniški stroji

201

Računalniki in druga oprema za obdelavo podatkov

202

Električni stroji in aparature

203

Radijska, televizijska in komunikacijska oprema ter aparature

204

Medicinski, precizni in optični instrumenti ter ure

 

Drugi končni izdelki, drugje neomenjeni [CPA 36.11 do 36.63]

205

Drugi končni izdelki, drugje neomenjeni

 

Prevozna sredstva

 

Cestna prevozna sredstva [CPA 34.10 do 34.30 in 35.41 do 35.50]

206

Motorna vozila, priklopniki in polpriklopniki

207

Druga cestna prevozna sredstva

 

Druga prevozna sredstva [CPA 35.11 do 35.30]

208

Ladje, čolni, parniki, vlačilci, plavajoče in vrtalne ploščadi

209

Lokomotive in železniški vozni park

210

Zrakoplovi, helikopterji in druga aeronavtična oprema

GRADBENIŠTVO

 

Stanovanjske stavbe

 

Eno- ali dvostanovanjske stavbe [oddelek CPA 45]

211

Eno- ali dvostanovanjske stavbe

 

Večstanovanjske stavbe [oddelek CPA 45]

212

Večstanovanjske stavbe

 

Nestanovanjske stavbe

 

Kmetijske stavbe [oddelek CPA 45]

213

Kmetijske stavbe

 

Industrijske stavbe in skladišča [oddelek CPA 45]

214

Industrijske stavbe in skladišča

 

Poslovne stavbe [oddelek CPA 45]

215

Poslovne stavbe

 

Druge nestanovanjske stavbe [oddelek CPA 45]

216

Druge nestanovanjske stavbe

 

Nizke gradnje

 

Transportna infrastruktura [oddelek CPA 45]

217

Transportna infrastruktura

 

Cevovodi, komunikacijski in energetski vodi [oddelek CPA 45]

218

Cevovodi, komunikacijski in energetski vodi

 

Druge nizke gradnje [oddelek CPA 45]

219

Druge nizke gradnje

DRUGI PROIZVODI

 

Drugi proizvodi

 

Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi ter proizvodi iz ribogojstva [oddelek CPA 01, 02 in 05]

220

Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi ter proizvodi iz ribogojstva

 

Programska oprema [CPA 72.20]

221

Programska oprema

 

Drugi proizvodi, drugje neomenjeni [CPA drugje neomenjeni.]

222

Drugi proizvodi, drugje neomenjeni

SPREMEMBE ZALOG IN PRIDOBITVE MANJ ODTUJITVE VREDNOSTNIH PREDMETOV

SPREMEMBE ZALOG

 

Spremembe zalog

 

Spremembe zalog

223

Spremembe zalog

PRIDOBITVE MANJ ODTUJITVE VREDNOSTNIH PREDMETOV

 

Pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov

 

Pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov

224

Pridobitve manj odtujitve vrednostnih predmetov

SALDO IZVOZA IN UVOZA

IZVOZ BLAGA IN STORITEV

 

Izvoz blaga

 

Izvoz blaga v EU in institucije EU

225

Izvoz blaga v države EU

226

Izvoz blaga v institucije EU

 

Izvoz blaga v tretje države in mednarodne organizacije

227

Izvoz blaga v tretje države in mednarodne organizacije

 

Izvoz storitev

 

Izvoz storitev v EU in institucije EU

228

Izvoz storitev v države EU

229

Izvoz storitev v institucije EU

 

Izvoz storitev v tretje države in mednarodne organizacije

230

Izvoz storitev v tretje države in mednarodne organizacije

UVOZ BLAGA IN STORITEV

 

Uvoz blaga

 

Uvoz blaga iz EU in institucij EU

231

Uvoz blaga iz držav EU

232

Uvoz blaga iz institucij EU

 

Uvoz blaga iz tretjih držav in mednarodnih organizacij

233

Uvoz blaga iz tretjih držav in mednarodnih organizacij

 

Uvoz storitev

 

Uvoz storitev iz EU in institucij EU

234

Uvoz storitev iz držav EU

235

Uvoz storitev iz institucij EU

 

Uvoz storitev iz tretjih držav in mednarodnih organizacij

236

Uvoz storitev iz tretjih držav in mednarodnih organizacij


Top