EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1433

Uredba Komisije (ES) št. 1433/2007 z dne 5. decembra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

OJ L 320, 6.12.2007, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; implicitno zavrnjeno 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1433/oj

6.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 320/18


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1433/2007

z dne 5. decembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 31(1) Uredbe (ES) št. 1493/1999 določa, da se alkohol, ki ga prevzame intervencijska agencija, odstrani bodisi na podlagi javne dražbe ali z razpisom.

(2)

Javni razpisi za alkohol so edine prodaje iz intervencijskih zalog v kmetijstvu, pri katerih Komisija odloča o vsaki prodaji navedenega proizvoda in jo odpira. Zaradi poenostavitve zakonodaje in usklajevanja ukrepov upravljanja trga pri skupni ureditvi enotnega trga je tudi za prodajo alkohola treba uvesti stalen javni razpis, ki ga odpre Komisija, in delne javne razpise, ki jih odprejo države članice.

(3)

Da bi bila obvestila o delnih javnih razpisih v državah članicah dostopna vsem odobrenim podjetjem v Skupnosti, je treba določiti, da se navedena obvestila objavijo elektronsko.

(4)

Da bi preprečili, da se vsa zaloga alkohola proda naenkrat ali v korist enega samega podjetja, je treba omejiti največjo količino, ki jo je mogoče dati naprodaj z vsakim delnim javnim razpisom.

(5)

Zaradi redne in čim boljše odstranitve alkohola ob upoštevanja poletnega in božičnega mrtvila je treba določiti rok za delne javne razpise enkrat na mesec, razen julija in decembra.

(6)

Natančno je treba določiti korake in lastnosti delnega javnega razpisa.

(7)

Nedavna izkušnja je pokazala, da načrti obratov, v katerih se alkohol predeluje v absolutni alkohol, niso nujni za odobritev podjetij, ki lahko sodelujejo pri prodajah alkohola za uporabo v obliki bioetanola v Skupnosti. Zato je treba to zahtevo odstraniti s seznama listin, ki jih je treba predložiti za odobritev.

(8)

Zaradi varstva interesov ponudnikov med postopkom delnega javnega razpisa so potrebne določbe o omejitvi fizičnega premikanja alkohola, ki je naprodaj, in sicer od objave obvestila o delnem javnem razpisu do takrat, ko ga odpelje izbrani ponudnik.

(9)

Uredbo Komisije (ES) št. 1623/2000 (2) je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1623/2000 se spremeni:

1.

V naslovu III se spremeni poglavje IV:

(a)

v pododdelku III se členi 92 do 94(d) nadomestijo z naslednjim:

„Člen 92

Stalni javni razpis

1.   Objavi se stalni javni razpis za alkohol izključno za uporabo v sektorju goriva v Skupnosti v obliki bioetanola.

2.   V ta namen se obvestilo o stalnem javnem razpisu objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 92a

Delni javni razpisi

1.   Intervencijska agencija v času veljavnosti stalnega javnega razpisa objavi delne javne razpise. V ta namen intervencijska agencija objavi obvestilo o javnem razpisu in o njem ustrezno obvesti javnost, in to zlasti tako, da ga izobesi na svojem sedežu in objavi na svojem spletišču ali spletišču pristojnega ministrstva.

2.   Obvestilo o javnem razpisu izrecno navaja rok in kraj za predložitev ponudb. Količina vsakega delnega razpisa je največ 100 000 hl.

3.   Rok za predložitev ponudb za vsak delni javni razpis se izteče zadnji delovni dan vsakega meseca ob 13. uri (po bruseljskem času). Julija in decembra se ne predloži nobena ponudba.

4.   Prvi delni javni razpis se začne v mesecu po objavi obvestila o stalnem javnem razpisu.

5.   Vsaka država članica, katere zaloge vinskega alkohola Skupnosti dosegajo ali presegajo 100 000 hl, odpre delni javni razpis v smislu tega člena.

Člen 93

Obvestilo o delnem javnem razpisu

Intervencijska agencija poleg podatkov iz člena 92a(2) navede za količine alkohola, ki jih ima na zalogi:

(a)

posebne pogoje javnega razpisa ter lokacijo skladišč, v katerih je alkohol za prodajo;

(b)

količino alkohola iz delnega javnega razpisa, izraženo v hektolitrih s 100 vol. %;

(c)

serije;

(d)

pogoje plačila;

(e)

formalnosti za pridobitev vzorca;

(f)

višino razpisne varščine iz prvega pododstavka člena 94(1) in varščine za vestno izvajanje pogodbe iz člena 94c(3).

Člen 93a

Odobritev podjetij

1.   Alkohol se dodeli podjetjem s sedežem v Skupnosti in ga je treba uporabiti v skladu z nameni iz člena 92.

2.   Za dodelitev iz odstavka 1 države članice odobrijo podjetja, ki se jim zdijo primerna ter so vložila zahtevek in priložila naslednje dokumente:

(a)

izjavo, da je podjetje sposobno na leto uporabiti vsaj 50 000 hektolitrov alkohola;

(b)

lokacijo uprave podjetja;

(c)

ime in naslov obratov, v katerih se alkohol predeluje v absolutni alkohol, in navedbo letne predelovalne zmogljivosti;

(d)

izvod dovoljenja za delovanje obrata, ki ga je izdal nacionalni organ zadevne države članice;

(e)

zagotovilo podjetja, da bodo vsi končni kupci uporabili alkohol izključno za proizvodnjo goriva v obliki bioetanola v Skupnosti.

3.   Odobritev v eni državi članici velja za celotno Skupnost.

4.   Podjetja, ki so bila odobrena do 9. decembra 2007, se v tej uredbi štejejo za odobrena.

5.   Države članice takoj obvestijo Komisijo o vsaki novi odobritvi ali preklicu odobritve in navedejo natančni datum odločitve.

6.   Komisija skrbi, da je posodobljeni seznam odobrenih podjetij po vsaki spremembi takoj dostopen državam članicam.

Člen 93b

Pogoji za alkohol

Intervencijska agencija ukrene vse potrebno, da se alkohol v kadeh, ki so naprodaj, ne sme več fizično premikati do izdaje naloga o njegovem odvozu, razen če se intervencijska agencija ne odloči za zamenjavo iz logističnih razlogov, za katere je treba jasno določiti pogoje v obvestilu o delnem javnem razpisu.

Člen 93c

Oddaja ponudb

1.   Zainteresirana podjetja, ki so bila odobrena do objave obvestila o delnem javnem razpisu, sodelujejo na delnem javnem razpisu tako, da pri intervencijski agenciji, ki ima zalogo alkohola, oddajo pisno ponudbo, za katero pridobijo potrdilo o prejemu, ali da jo intervencijski agenciji pošljejo s kakršnim koli pisnim telekomunikacijskim sredstvom s potrdilom o prejemu.

2.   Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo na serijo. Če ponudnik predloži več ponudb na serijo, nobena od ponudb ni sprejemljiva.

Člen 94

Pogoji za ponudbe

1.   Ponudba je sprejemljiva samo, če ji je ob predložitvi priloženo dokazilo, da je bila pri intervencijski agenciji, ki ima zalogo zadevnega alkohola, položena razpisna varščina, ki znaša 4 EUR na hektoliter alkohola s 100 vol. %.

Zadevne intervencijske agencije zato ponudnikom nemudoma izdajo potrdilo, da je bila položena razpisna varščina za količine, za katere je odgovorna vsaka intervencijska agencija.

2.   Veljavnost ponudbe po roku za njeno predložitev, polog varščine o vestnem izvajanju pogodbe in plačilo cene so osnovne zahteve v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 94a

Obvestila o ponudbah

1.   Intervencijske agencije dan po izteku roka iz člena 92a(3) sporočijo Komisiji serije, cene ponudnikov in količino alkohola iz vsake serije. Intervencijske agencije navedejo tudi morebitno zavrnitev ponudbe in po potrebi razloge za zavrnitev.

2.   Intervencijske agencije sporočijo te podatke službam Komisije z anonimnim seznamom.

3.   Kadar ni predložena nobena ponudba, intervencijske agencije o tem obvestijo Komisijo v istem roku.

Člen 94b

Dodelitev pogodb

1.   Komisija se skladno s členom 75 Uredbe (ES) št. 1493/1999 na podlagi predloženih ponudb odloči, ali bo pogodbe dodelila ali ne

2.   Kadar Komisija sprejme ponudbe, izbere najugodnejšo ponudbo za serijo in določi prodajno ceno za vsako serijo. Kadar je za serijo več ponudb z navedeno ceno, dodeli intervencijska agencija zadevno količino s sporazumno razdelitvijo količine med navedene ponudnike ali z žrebom.

3.   Komisija obvesti države članice in intervencijske agencije, ki imajo alkohol in katerim so bile predložene ponudbe, o odločbah, sprejetih po tem členu.

4.   Komisija v poenostavljeni obliki objavi rezultate javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 94c

Izjava o dodelitvi

1.   Intervencijska agencija takoj pisno s povratnico obvesti ponudnike o odločitvi glede njihove ponudbe.

2.   V dveh tednih po prejemu obvestila iz odstavka 1 intervencijska agencija izda vsakemu izbranemu ponudniku izjavo o dodelitvi, ki potrjuje, da je bila njegova ponudba uspešna.

3.   V dveh tednih po prejemu obvestila iz odstavka 1 vsak izbrani ponudnik predloži dokazilo, da je pri intervencijski agenciji položil varščino o vestnem izvajanju pogodbe v višini 40 EUR na hektoliter alkohola s 100 vol. %, s katero zagotovi uporabo vsega dodeljenega alkohola v skladu z namenom iz člena 92.

Člen 94ca

Obveščanje Komisije

Intervencijska agencija v petih delovnih dneh po prejemu odločitve iz člena 94b(3) sporoči Komisiji ime in naslov ponudnika za vsako predloženo ponudbo.

Člen 94d

Odvoz alkohola

1.   Intervencijska agencija, ki ima alkohol, in izbrani ponudnik se dogovorita o okvirnih rokih za odvoz alkohola.

2.   Odvoz alkohola je mogoč ob predložitvi naloga o odvozu, ki ga intervencijska agencija izda po prejetju plačila zadevne količine. Količina je določena na hektoliter alkohola s 100 vol. %.

Vsak nalog o odvozu zajema vsaj 1 500 hektolitrov, razen pri zadnjem odvozu v vsaki državi članici.

V nalogu o odvozu je zapisan rok, do katerega je treba alkohol fizično odstraniti iz skladišč zadevne intervencijske agencije. Rok za odvoz ne sme biti daljši od osmih dni od dneva po izdaji naloga o odvozu. Če pa nalog o odvozu zajema več kot 25 000 hektolitrov, je rok lahko daljši od osmih dni, vendar ne sme presegati petnajstih dni.

3.   Lastništvo nad alkoholom, vključenim v odpremni nalog, se prenese na dan, ki je naveden v nalogu in ne sme presegati roka veljavnosti naloga, za zadevne količine pa se šteje, da so bile odpeljane na ta dan. Od tega dne je kupec odgovoren za krajo, izgubo ali uničenje ter za stroške skladiščenja alkohola, ki čaka na odvoz.

4.   Ves alkohol je treba fizično odstraniti šest mesecev po datumu prejema obvestila iz člena 94c(1).

5.   Ves dodeljeni alkohol je treba porabiti v dveh letih od datuma prvega odvoza.

Člen 94e

Sprostitev razpisne varščine

Varščina iz člena 94(1) se takoj sprosti za neuspešne ponudbe.“;

(b)

v pododdelku IV se člena 95 in 96 nadomestita z naslednjim:

„Člen 95

Določbe o javnih prodajah alkohola

1.   Da bi Komisija lahko sestavila uredbe o odprtju javnih prodaj alkohola, zahteva od vsake zadevne države članice, da jo obvesti o naslednjem:

(a)

o količini alkohola, izraženi v hektolitrih alkohola s 100 vol. %, ki se lahko ponudi naprodaj;

(b)

o vrsti zadevnega alkohola;

(c)

o kakovosti serij alkohola z določitvijo zgornje in spodnje meje za lastnosti iz člena 96(4)(d)(i) in (ii) te uredbe.

Najpozneje 12 dni po prejemu zahteve zadevne države članice obvestijo Komisijo o natančni lokaciji in referenčnih podatkih raznih kadi alkohola, ki izpolnjujejo zahteve o kakovosti in skupaj vsebujejo količino alkohola, ki ni manjša od količine iz točke (a) prvega pododstavka tega odstavka.

2.   Potem ko Komisija prejme podatke iz drugega pododstavka odstavka 1, se alkohol v zadevnih kadeh ne sme več fizično premikati do izdaje naloga o njegovem odvozu.

Prepoved ne velja za alkohol v kadeh, ki niso zajete v zadevnih obvestilih o javnih prodajah alkohola in niso opredeljene v odločbi Komisije iz členov 83 do 93 te uredbe.

Zlasti iz logističnih razlogov lahko intervencijske agencije, ki imajo kadi alkohola, ki so zajete v obvestilu držav članic iz odstavka 1, nadomestijo zadevni alkohol z drugim alkoholom iste vrste ali ga zmešajo z drugim alkoholom, dostavljenim intervencijski agenciji, dokler za zadevni alkohol ni izdan nalog o odvozu. Intervencijske agencije držav članic obvestijo Komisijo o nadomestilu alkohola.

Člen 96

Pogoji za serije

1.   Alkohol se prodaja v serijah.

2.   Serijo sestavlja količina alkohola, katerega kakovost je dovolj enotna ter ki je lahko v več kadeh in je na več lokacijah.

3.   Vsaka serija je oštevilčena. Pred številko serije sta črki ‚ES‘.

4.   Vsaka serija je opisana. Navedeni so vsaj naslednji podatki:

(a)

lokacija serije, vključno z referenčnim podatkom, s katerim je mogoče ugotoviti kad, v kateri je alkohol, in količina alkohola v vsaki kadi;

(b)

celotna količina alkohola, izražena v hektolitrih s 100 vol. %; količina lahko niha do 1 % in ne sme presegati 50 000 hektolitrov;

(c)

najnižji delež alkohola v vsaki kadi, izražen v vol. %;

(d)

če je mogoče, kakovost serije z navedbo spodnje in zgornje meje za naslednje:

(i)

za kislost, izraženo v gramih ocetne kisline na hektoliter alkohola s 100 vol. %;

(ii)

za vsebnost metanola, izraženo v gramih na hektoliter alkohola s 100 vol. %;

(e)

napotilo na intervencijski ukrep, ki je bil podlaga za proizvodnjo alkohola, pri čemer se navede tudi zadevni člen Uredbe (ES) št. 1493/1999.“

2.

V členu 101 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Ne glede na odstavek 1 se, ko se alkohol izvozi v tretje države za končno uporabo zgolj v sektorju motornega goriva, pregledi za njegovo dejansko uporabo izvajajo do trenutka, ko se alkohol zmeša s sredstvom za denaturacijo v namembni državi.

Pri odstranitvi alkohola za uporabo kot bioetanol v Skupnosti se navedeni pregledi izvajajo do trenutka, ko alkohol prejme odobreno podjetje iz člena 93a.

V primerih iz prvega in drugega pododstavka mora zadevni alkohol ostati pod nadzorom uradnega organa, ki zagotavlja njegovo uporabo v sektorju motornega goriva na podlagi posebnih davčnih ureditev, ki zahtevajo tako končno uporabo.“

3.

Člen 102 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 102

Uporaba storitev podjetja za nadzor

Obvestilo o delnem javnem razpisu iz člena 92a(1) lahko določi, da se za preverjanje vestnega izvajanja javnega razpisa ter zlasti namena in/ali končne uporabe alkohola lahko uporabijo storitve neodvisnega mednarodnega podjetja za nadzor. Stroški, ki pri tem nastanejo, ter stroški analiz in pregledov na podlagi člena 99 te uredbe bremenijo izbranega ponudnika.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. decembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1234/2007 (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 923/2007 (UL L 201, 2.8.2007, str. 9).


Top