Help Print this page 

Document 32007R1402

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1402/2007 z dne 28. novembra 2007 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2008 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 517/94
  • In force
OJ L 311, 29.11.2007, p. 27–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1402/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 28/11/2007
  • Date of effect: 01/01/2008; začetek veljavnosti glej člen 5
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

29.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/27


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1402/2007

z dne 28. novembra 2007

o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2008 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 517/94

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti (1), in zlasti člena 17(3) in (6) ter člena 21(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 517/94 je določila količinske omejitve za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav, ki se dodelijo po načelu „prvi prispe, prvi dobi“.

(2)

V skladu z navedeno uredbo je mogoče v nekaterih okoliščinah uporabiti drugačne metode dodelitve, razdeliti kvote v tranše ali rezervirati delež posebne količinske omejitve izključno za vloge, ki jim je priloženo dokazilo o preteklem uvozu.

(3)

Pravila za upravljanje kvot, določenih za leto 2008, je treba sprejeti pred začetkom kvotnega leta, da nimajo neupravičenega vpliva na kontinuiteto trgovinskih tokov.

(4)

Izkazalo se je, da so ukrepi, sprejeti prejšnja leta, kakor so tisti, določeni v Uredbi Komisije (ES) št. 1785/2006 z dne 4. decembra 2006 o določitvi pravil za upravljanje in razdelitev tekstilnih kvot, določenih za leto 2007 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 517/94 (2), zadovoljivi in je zato ustrezno sprejeti podobna pravila za leto 2008.

(5)

Da bi lahko ugodili čim večjemu številu gospodarskih subjektov, je ustrezno metodo dodelitve po načelu „prvi prispe, prvi dobi“ oblikovati bolj prožno, tako da se določijo najvišje količine, ki se lahko po navedeni metodi dodelijo posameznemu gospodarskemu subjektu.

(6)

Za zagotovitev kontinuitete pri trgovini in učinkovitega upravljanja kvot je treba gospodarskim subjektom omogočiti, da je v začetni vlogi za uvozno dovoljenje za leto 2008 količina enaka količini, uvoženi leta 2007.

(7)

Da bi zagotovili optimalno porabo količin, je treba gospodarskim subjektom, ki so porabili vsaj polovico že odobrene količine, dovoliti, da zaprosijo za dodatno količino, če so te na voljo v kvotah.

(8)

Da bi zagotovili dobro upravljanje, morajo uvozna dovoljenja veljati devet mesecev od datuma izdaje, vendar največ do konca leta. Države članice morajo izdati dovoljenja šele potem, ko jih Komisija uradno obvesti, da so količine na voljo, ter samo če gospodarski subjekt lahko dokaže, da ima pogodbo, in lahko potrdi, kadar ni s posebno določbo določeno drugače, da mu v skladu s to uredbo še ni bilo dodeljeno uvozno dovoljenje Skupnosti za zadevne kategorije in države. Pristojne nacionalne organe je treba pooblastiti, da na podlagi vlog uvoznikov podaljšajo dovoljenja, v okviru katerih je bila do datuma vloge porabljena vsaj polovica odobrene količine, za tri mesece in do 31. marca 2009.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za tekstil, ustanovljenega s členom 25 Uredbe (ES) št. 517/94 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Namen te uredbe je določiti pravila za upravljanje količinskih kvot za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov, določenih v prilogah III B in IV k Uredbi (ES) št. 517/94 za leto 2008.

Člen 2

Kvote iz člena 1 je treba dodeliti kronološko, kakor je Komisija prejela uradna obvestila držav članic o vlogah posameznih gospodarskih subjektov za količine, ki ne presegajo največjih količin na gospodarski subjekt, določenih v Prilogi I.

Največje količine ne veljajo za gospodarske subjekte, ki lahko ob predložitvi prve vloge za leto 2008 pristojnim nacionalnim organom dokažejo, da so glede na določene kategorije in tretje države uvozili več, kot znaša največja količina za vsako kategorijo v skladu z uvoznimi dovoljenji, odobrenimi za leto 2007.

V takem primeru lahko pristojni organi odobrijo uvoz, ki ne presega uvoženih količin v letu 2007 iz zadevnih tretjih držav in za zadevne kategorije, kadar je na voljo dovolj kvot.

Člen 3

Vsak uvoznik, ki je že porabil 50 % ali več količine, ki mu je bila dodeljena v skladu s to uredbo, lahko predloži dodatno vlogo v zvezi z isto kategorijo in državo porekla za količine, ki ne presegajo največjih količin, določenih v Prilogi I.

Člen 4

1.   Pristojni nacionalni organi, navedeni v Prilogi II, lahko 4. januarja 2008 od 10. ure naprej uradno obvestijo Komisijo o količinah iz zahtevkov za uvozna dovoljenja.

Čas, določen v prvem pododstavku, se razume kot bruseljski čas.

2.   Pristojni nacionalni organi izdajo dovoljenja šele potem, ko Komisija v skladu s členom 17(2) Uredbe (ES) št. 517/94 objavi, da so količine na razpolago za uvoz.

Dovoljenja izdajo le, kadar gospodarski subjekt:

(a)

dokaže, da ima pogodbo, ki se nanaša na dobavo blaga, in

(b)

pisno potrdi, da mu, glede na zadevne kategorije in države:

(i)

v skladu s to uredbo doslej dovoljenje ni bilo dodeljeno ali

(ii)

je bilo v skladu s to uredbo dovoljenje dodeljeno, vendar je porabil vsaj 50 % odobrenih količin.

3.   Uvozna dovoljenja veljajo devet mesecev od datuma izdaje, vendar najdlje do 31. decembra 2008.

Pristojni nacionalni organi lahko na zahtevo uvoznika za tri mesece podaljšajo dovoljenja, če je bilo do datuma zahtevka porabljenih vsaj 50 % odobrenih količin. Tako podaljšanje v nobenem primeru ne velja dlje kot do 31. marca 2009.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. novembra 2007

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 67, 10.3.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 337, 5.12.2006, str. 5.


PRILOGA I

Največje količine iz členov 2 in 3

Zadevna država

Kategorija

Enota

Največja količina

Severna Koreja

1

kilogrami

10 000

2

kilogrami

10 000

3

kilogrami

10 000

4

kosi

10 000

5

kosi

10 000

6

kosi

10 000

7

kosi

10 000

8

kosi

10 000

9

kilogrami

10 000

12

pari

10 000

13

kosi

10 000

14

kosi

10 000

15

kosi

10 000

16

kosi

10 000

17

kosi

10 000

18

kilogrami

10 000

19

kosi

10 000

20

kilogrami

10 000

21

kosi

10 000

24

kosi

10 000

26

kosi

10 000

27

kosi

10 000

28

kosi

10 000

29

kosi

10 000

31

kosi

10 000

36

kilogrami

10 000

37

kilogrami

10 000

39

kilogrami

10 000

59

kilogrami

10 000

61

kilogrami

10 000

68

kilogrami

10 000

69

kosi

10 000

70

kosi

10 000

73

kosi

10 000

74

kosi

10 000

75

kosi

10 000

76

kilogrami

10 000

77

kilogrami

5 000

78

kilogrami

5 000

83

kilogrami

10 000

87

kilogrami

10 000

109

kilogrami

10 000

117

kilogrami

10 000

118

kilogrami

10 000

142

kilogrami

10 000

151A

kilogrami

10 000

151B

kilogrami

10 000

161

kilogrami

10 000


PRILOGA II

Seznam uradov za izdajo dovoljenj iz člena 4

1.

Avstrija

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Tel. (43-1) 711 00-0

Fax (43-1) 711 00-8386

2.

Belgija

FOD Economie, KMO,

Middenstand en Energie

Economisch Potentieel

KBO-Beheerscel — Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 277 67 13

Fax (32-2) 277 50 63

SPF économie, PME, classes moyennes et énergie

Potentiel économique

Cellule de gestion BCE — Licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Tél. (32-2) 277 67 13

Fax (32-2) 548 65 70

3.

Bolgarija

Министерство на икономиката и енергетиката

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ ул. „Славянска“ № 8

BG-1052 София

Република България

Тел.

(359-2) 940 70 08/(359-2) 940 76 73/(359-2) 940 78 00

Факс

(359-2) 981 50 41/(359-2) 980 47 10/(359-2) 988 36 54

4.

Ciper

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Tel: ++357 2 867100

Fax: ++357 2 375120

5.

Češka

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 224 90 71 11

Fax: (420) 224 21 21 33

6.

Danska

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.

Estonija

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE15072 Tallinn

Estonia

Tel.: (372) 625 6400

Fax: (372) 631 3660

8.

Finska

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Tel.: (358-9) 61 41

Fax: (358-20) 492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Tel.: (358-9) 61 41

Fax (358-20) 492 28 52

9.

Francija

Ministère de l’économie, des finances et de l’emploi

Direction générale des entreprises

Service des industries manufacturières et des activités postales (SIMAP)

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Tél. (33) 153 44 96 60

Fax (33) 153 44 91 81

10.

Nemčija

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29—35

D-65760 Eschborn

Tel.: (49 61 96) 9 08-0

Fax: (49 61 96) 9 42 26

11.

Grčija

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής

Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. (30210) 328 6021-22

Φαξ: 210 328 60 94

12.

Madžarska

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Postafiók: 1537 Budapest Pf. 345.

Tel.: (36-1) 336 73 00

Fax: (36-1) 336 73 02

13.

Irska

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353-1) 631 21 21

Fax (353-1) 631 28 26

14.

Italija

Ministero del Commercio con l'estero

Direzione generale per la Politica commerciale e per la gestione del regime degli scambi

DIV. III

Viale America 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 75 17, 06 59 93 22 02/22 15

Fax (39) 06 59 93 22 35/22 63

Telex (39) 06 59 64 75 31

15.

Latvija

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tel: (371) 701 30 06

Fax: (371) 728 08 82

16.

Litva

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Tel.: (370-5) 262 87 50/(370-5) 261 94 88

Faks.: (370-5) 262 39 74

17.

Luksemburg

Ministère des affaires étrangères

Office des licences

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Tél. (352) 47 82-371

Fax (352) 46 61-38

18.

Malta

Ministry for Competitiveness and Communication

Commerce Division, Trade Services Directorate Lascaris

Valletta CMR02

Malta

Tel: (356) 21 237 112

Fax: (356) 21 237 900

19.

Nizozemska

Belastingdienst/Douane Centrale dienst voor in- en uitvoer

Engelse Kamp 2

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Nederland

Tel. (31-50) 523 91 11

Fax (31-50) 523 22 10

20.

Poljska

Ministerstwo Gospodarki

pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel: (0048) 22 693 55 53

Fax: (0048) 22 693 40 21

21.

Portugalska

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, 5 – r/c

P-1149-006 Lisboa

Tel.: (351) 218 81 37 00

Fax: (351) 218 81 39 90

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.

Romunija

Ministerul Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Comerțului, Turismului și Profesiilor Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu nr. 16

București, sector 1

RO-010036

Tel.: (40-21) 315 00 81

Fax: (40-21) 315 04 54

E-mail: clc@dce.gov.ro

23.

Slovaška

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava

Slovenská republika

Tel: (421-2) 48 54 20 21/48 54 71 19

Fax: (421-2) 43 42 39 19

24.

Slovenija

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji Plavž 6c

SI-4270 Jesenice

Slovenija

Tel. (386-4) 297 44 70

Faks (386-4) 297 44 72

E-mail: taric.cuje@gov.si

25.

Španija

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 17, 913 49 37 48

Fax (34) 915 63 18 23, 913 49 38 31

26.

Švedska

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Tel.: (46-8) 690 48 00

Fax: (46-8) 30 67 59

27.

Združeno kraljestvo

Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform

Import Licensing Branch

Queensway House

West Precinct

Billingham TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33, 36 43 34

Fax (44-1642) 36 42 03


Top