Help Print this page 

Document 32007R1356

Title and reference
Uredba Sveta (ES) št. 1356/2007 z dne 19. novembra 2007 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske ter o zaključku postopka glede uvoza nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Malezije
  • No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2011
OJ L 304, 22.11.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1356/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/11/2007
  • Date of effect: 23/11/2007; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 2
  • Date of end of validity: 28/09/2011; glej 32006R1425
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Additional information: damping
Procedure
Relationship between documents
Text

22.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 304/5


UREDBA SVETA (ES) št. 1356/2007

z dne 19. novembra 2007

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske ter o zaključku postopka glede uvoza nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas s poreklom iz Malezije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 384/1996 z dne 22. decembra 1995 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, („osnovna uredba“) (1),

ob upoštevanju člena 2 Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 (2),

ob upoštevanju predloga, ki ga je predložila Komisija po posvetovanju s svetovalnim odborom,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   PREDHODNI POSTOPEK

(1)

Svet je z Uredbo (ES) št. 1425/2006 uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz v Skupnost nekaterih vreč in vrečk iz plastičnih mas, ki se uvrščajo pod oznake KN ex 3923 21 00 (oznaka TARIC 3923210020), ex 3923 29 10 (oznaka TARIC 3923291020) in ex 3923 29 90 (oznaka TARIC 3923299020), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) in Tajske. Zaradi velikega števila sodelujočih strank je bil izbran vzorec kitajskih in tajskih proizvajalcev izvoznikov in za družbe, vključene v vzorec, so bile uvedene individualne stopnje dajatve v višini od 4,8 % do 14,3 %, medtem ko je bila pri drugih sodelujočih družbah, ki niso bile vključene v vzorec, določena stopnja dajatve v višini 8,4 % za LRK in 7,9 % za Tajsko. Za družbe, ki se niso predstavile ali v preiskavi niso sodelovale, je bila uvedena stopnja dajatve v višini 28,8 % za LRK in 14,3 % za Tajsko.

(2)

Člen 2 Uredbe (ES) št. 1425/2006 določa, da kadar kateri koli novi proizvajalec izvoznik v LRK ali na Tajskem Komisiji predloži zadostne dokaze:

(i)

da izdelkov iz člena 1(1) navedene uredbe v obdobju preiskave (od 1. aprila 2004 do 31. marca 2005) ni izvažal v Skupnost (prvi pogoj);

(ii)

da ni povezan z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem v LRK ali na Tajskem, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni z navedeno uredbo (drugi pogoj), in

(iii)

da je dejansko izvažal zadevne izdelke v Skupnost po obdobju preiskave, na katerem temeljijo ukrepi, ali je sklenil nepreklicno pogodbeno obveznost o izvozu velike količine v Skupnost (tretji pogoj).

Člen 1 navedene uredbe se lahko spremeni tako, da se novemu proizvajalcu izvozniku odobri stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso vključene v vzorec, in sicer 8,4 % za kitajske in 7,9 % za tajske družbe.

B.   ZAHTEVE NOVIH PROIZVAJALCEV IZVOZNIKOV

(3)

Devet družb (šest kitajskih in tri tajske) je vložilo zahtevek za odobritev iste obravnave kot je bila odobrena družbam, ki so sodelovale pri prvotni preiskavi in niso bile vključene v vzorec („obravnava novega proizvajalca izvoznika“).

(4)

Za ugotovitev, ali vložniki izpolnjujejo pogoje za odobritev obravnave novega proizvajalca izvoznika iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1425/2006, je bilo s preiskavo preverjeno, ali:

v obdobju preiskave (od 1. aprila 2004 do 31. marca 2005) v Skupnost niso izvažali izdelkov, opisanih v členu 1(1) navedene uredbe,

niso povezani z nobenim izvoznikom ali proizvajalcem v LRK ali na Tajskem, za katerega veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni z navedeno uredbo, in

da so zadevne izdelke dejansko izvažali v Skupnost po obdobju preiskave, na katerem temeljijo ukrepi, oziroma so prevzeli nepreklicno pogodbeno obveznost o izvozu velike količine v Skupnost,

(5)

Vsem devetim vložnikom, ki so bili pozvani k predložitvi dokazov o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, je bil poslan vprašalnik.

(6)

Družbam, ki izpolnjujejo navedene tri pogoje, se s spremembo Prilog I in II Uredbe (ES) št. 1425/2006 lahko odobri stopnja dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso bile vključene vzorec, tj. 8,4 % za kitajske in 7,9 % za tajske družbe.

(7)

Štiri družbe (dve kitajski in dve tajski), ki so vložile zahtevek za obravnavo novega proizvajalca izvoznika, niso odgovorile na poslani vprašalnik. Zato ni bilo mogoče preveriti, ali izpolnjujejo pogoje iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1425/2006, zato je bilo treba njihov zahtevek zavrniti.

(8)

Dve družbi sta poslali informacije, za katere je bilo ugotovljeno, da so nepopolne. Zato ni bilo mogoče preveriti, ali ti dve družbi izpolnjujeta pogoje iz člena 2 Uredbe (ES) št. 1425/2006, zato je bilo treba njun zahtevek zavrniti.

(9)

Za eno kitajsko družbo je bilo ugotovljeno, da je povezana z družbo, za katero veljajo protidampinški ukrepi, uvedeni z Uredbo (ES) št. 1425/2006, kar pomeni, da ne izpolnjuje enega od zgoraj navedenih pogojev, zato je bil njen zahtevek za obravnavo novega proizvajalca izvoznika zavrnjen.

(10)

Zahtevek neke druge kitajske družbe pa je bil zavrnjen, ker družba nima lastnih proizvodnih obratov in se zato ne more šteti za proizvajalca izvoznika.

(11)

Dokazi, ki jih je predložil preostali proizvajalec izvoznik (tajska družba) se štejejo za zadostne za odobritev stopnje dajatve, ki se uporablja za sodelujoče družbe, ki niso bile vključene v vzorec (tj. 7,9 % za tajske družbe), in s tem tudi za vključitev na seznam v Prilogi II („Priloga“) k Uredbi (ES) št. 1425/2006.

(12)

Sodelujoči vložniki in industrija Skupnosti so bili obveščeni o ugotovitvah preiskave in so imeli možnost predložiti svoje pripombe.

(13)

Vsi argumenti in predlogi zainteresiranih strank so bili analizirani in upoštevani, če so bili utemeljeni.

C.   RAZJASNITEV IN POPRAVEK

(14)

Službe Komisije so bile opozorjene, da bi lahko izraz „debelina vrečke“ povzročal zmedo v postopku carinjenja. Zato je bilo sklenjeno, da se s to uredbo navedeno razjasni, obenem pa se popravi tudi nepravilno sklicevanje v členu 2 Uredbe (ES) št. 1425/2006 –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1425/2006 se spremeni:

(i)

člen 1(1) se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

1.   Uvedejo se dokončne protidampinške dajatve na uvoz vreč in vrečk iz plastičnih mas, ki vsebujejo najmanj 20 mas. % polietilena, katerih debelina plasti ne presega 100 mikrometrov (μm), s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske ter se uvrščajo pod oznake KN ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 in ex 3923 29 90 (oznake TARIC 3923210020, 3923291020 in 3923299020).“;

(ii)

v členu 2 se besedilo „spremeni člen 1(3)“

glasi „spremeni člen 1(2)“;

(iii)

v Prilogi II se v seznam tajskih proizvajalcev za „K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD.“ vstavi naslednja družba:

Družba

Mesto

„POLY PLAST (THAILAND) CO., LTD

Samutsakorn“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. novembra 2007

Za Svet

Predsednik

L. AMADO


(1)  UL L 56, 6.3.1996, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2117/2005 (UL L 340, 23.12.2005, str. 17).

(2)  UL L 270, 29.9.2006, str. 4.


Top