Help Print this page 

Document 32007R1348

Title and reference
Uredba Evropske centralne banke (ES) št. 1348/2007 z dne 9. novembra 2007 o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv Evropske centralne banke po uvedbi eura na Cipru in Malti (ECB/2007/11)
  • In force
OJ L 300, 17.11.2007, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 49 - 51

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1348/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 09/11/2007
  • Date of effect: 18/11/2007; začetek veljavnosti datum objave + 1 glej člen 4.1
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska centralna banka
  • Form: Uredba
Text

17.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/44


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (ES) št. 1348/2007

z dne 9. novembra 2007

o prehodnih določbah za uporabo obveznih rezerv Evropske centralne banke po uvedbi eura na Cipru in Malti

(ECB/2007/11)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 19.1 in prve alinee člena 47.2 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 1745/2003 z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (2),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (3),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (4) ter zlasti členov 5(1) in 6(4) uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropske centralne banke (ES) št. 2423/2001 z dne 22. novembra 2001 o konsolidirani bilanci stanja v sektorju monetarnih finančnih institucij (ECB/2001/13) (5),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sprejetje eura na Cipru in Malti 1. januarja 2008 pomeni, da bodo od tega datuma kreditne institucije in podružnice kreditnih institucij na Cipru in Malti obvezniki za obvezne rezerve.

(2)

Vključitev teh subjektov v sistem obveznih rezerv Evropske centralne banke (ECB) zahteva sprejetje prehodnih določb za zagotovitev nemotene vključitve brez ustvarjanja nesorazmernega bremena za kreditne institucije v sodelujočih državah članicah, vključno s Ciprom in Malto.

(3)

Člen 5 Statuta v povezavi s členom 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti vsebuje obveznost držav članic, da na nacionalni ravni oblikujejo in izvajajo vse ustrezne ukrepe za zbiranje statističnih informacij, potrebnih za izpolnjevanje zahtev ECB za statistično poročanje, in za zagotovitev pravočasne priprave na sprejetje eura na področju statistike.

(4)

Glede na člene 3.5 in 4.7 Poslovnika Evropske centralne banke sta bila guvernerja centralnih bank Central Bank of Cyprus in Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta povabljena, da sodelujeta v postopku, ki vodi k sprejetju te uredbe –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi imajo pojmi „institucija“, „obvezne rezerve“, „obdobje izpolnjevanja“, „osnova za obvezne rezerve“ in „sodelujoča država članica“ enak pomen kot v Uredbi (ES) št. 1745/2001 (ECB/2003/9).

Člen 2

Prehodne določbe za institucije na Cipru in Malti

1.   Z odstopanjem od člena 7 Uredbe (ES) št. 1745/2003 (ECB/2003/9) bo za institucije na Cipru in Malti prehodno obdobje izpolnjevanja potekalo od 1. januarja 2008 do 15. januarja 2008.

2.   Osnova za obvezne rezerve bo za prehodno obdobje izpolnjevanja za vsako institucijo na Cipru in Malti opredeljena glede na elemente njene bilance stanja na 31. oktober 2007. Institucije na Cipru in Malti bodo sporočile svojo osnovo za obvezne rezerve centralni banki Central Bank of Cyprus oziroma centralni banki Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta v skladu z okvirom ECB za poročanje denarne in finančne statistike, kakor je določen v Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13). Institucije na Cipru in Malti, za katere velja odstopanje po členu 2(2) Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), bodo izračunale osnovo za obvezne rezerve za prehodno obdobje izpolnjevanja na podlagi svoje bilance stanja na 30. september 2007.

3.   Za prehodno obdobje izpolnjevanja bo obvezne rezerve posamezne institucije na Cipru in Malti izračunala bodisi ta institucija bodisi za njo pristojna nacionalna centralna banka. Oseba, ki bo izračunala obvezne rezerve, bo izračun predložila drugi osebi in ji dala na voljo dovolj časa, da ga bo le-ta lahko preverila in predlagala popravke. Izračunane obvezne rezerve, vključno z morebitnimi popravki, bosta obe osebi potrdili najkasneje 11. decembra 2007. Če stranka, ki je bila obveščena, ne bo potrdila zneska obveznih rezerv do 11. decembra 2007, se bo štelo, da priznava, da se izračunani znesek uporabi za prehodno obdobje izpolnjevanja.

4.   Členi 3(2) do (4) se uporabljajo mutatis mutandis za institucije na Cipru, tako da lahko te institucije za svoje začetno obdobje izpolnjevanja iz svoje osnove za obvezne rezerve izključijo obveznosti do institucij na Cipru in Malti, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2001 (ECB/2003/9).

Členi 3(2) do (4) se uporabljajo mutatis mutandis za institucije na Malti, tako da lahko te institucije za svoje začetno obdobje izpolnjevanja iz svoje osnove za obvezne rezerve izključijo obveznosti do institucij na Cipru in Malti, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2001 (ECB/2003/9).

Člen 3

Prehodne določbe za institucije v drugih sodelujočih državah članicah

1.   Obstoj prehodnega obdobja izpolnjevanja za institucije na Cipru in Malti ne bo vplival na obdobje izpolnjevanja, ki velja za institucije v drugih sodelujočih državah članicah na podlagi člena 7 Uredbe (ES) št. 1745/2001 (ECB/2003/9).

2.   Institucije v drugih sodelujočih državah članicah se lahko odločijo, da bodo iz svojih osnov za obvezne rezerve za obdobji izpolnjevanja od 12. decembra 2007 do 15. januarja 2008 in od 16. januarja 2008 do 12. februarja 2008 izključile vse obveznosti do institucij na Cipru in Malti, čeprav se v času izračuna obveznih rezerv te institucije še ne bodo nahajale na seznamu institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve, iz člena 2(3) Uredbe (ES) št. 1745/2001 (ECB/2003/9).

3.   Institucije v drugih sodelujočih državah članicah, ki želijo izključiti obveznosti do institucij na Cipru in Malti, bodo za obdobji izpolnjevanja od 12. decembra 2007 do 15. januarja 2008 in od 16. januarja 2008 do 12. februarja 2008 izračunale svoje obvezne rezerve na podlagi svoje bilance stanja na 31. oktober 2007 oziroma 30. november 2007 in sporočile tabelo v skladu z opombo (5) v Tabeli 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), v kateri bodo institucije na Cipru in Malti že prikazane kot obvezniki sistema obveznih rezerv ECB.

To ne bo vplivalo na obveznost institucij, da sporočijo statistične informacije za ti obdobji v skladu s Tabelo 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), v kateri bodo institucije na Cipru in Malti še vedno prikazane kot banke v kategoriji „Ostali svet“.

Tabele je treba sporočiti v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13).

4.   Za obdobja izpolnjevanja, ki se začnejo v decembru 2007 ter januarju in februarju 2008, bodo institucije v drugih sodelujočih državah članicah, za katere velja odstopanje po členu 2(2) Uredbe (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13) in ki želijo izključiti obveznosti do institucij na Cipru in Malti, izračunale svoje obvezne rezerve na podlagi svoje bilance stanja na 30. september 2007 in sporočile tabelo v skladu z opombo (5) v Tabeli 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), v kateri bodo institucije na Cipru in Malti že prikazane kot obvezniki sistema obveznih rezerv ECB.

To ne bo vplivalo na obveznost institucij, da sporočijo statistične informacije za ta obdobja v skladu s Tabelo 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13), v kateri bodo institucije na Cipru in Malti še vedno prikazane kot banke v kategoriji „Ostali svet“.

Tabele je treba sporočiti v skladu z roki in postopki, določenimi v Uredbi (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13).

Člen 4

Začetek veljavnosti in uporaba

1.   Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Če ta uredba ne vsebuje posebnih določb, se uporabljajo določbe uredb (ES) št. 1745/2001 (ECB/2003/9) in (ES) št. 2423/2001 (ECB/2001/13).

V Frankfurtu na Majni, 9. novembra 2007

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 134/2002 (UL L 24, 26.1.2002, str. 1).

(2)  UL L 250, 2.10.2003, str. 10.

(3)  UL L 318, 27.11.1998, str. 4.

(4)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(5)  UL L 333, 17.12.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 4/2007 (ECB/2006/20) (UL L 2, 5.1.2007, str. 3).


Top