Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1275

Uredba Komisije (ES) št. 1275/2007 z dne 29. oktobra 2007 o spremembi Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Besedilo velja za EGP)

OJ L 284, 30.10.2007, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 227 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1275/oj

30.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 284/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1275/2007

z dne 29. oktobra 2007

o spremembi Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 999/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (1), ter zlasti člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 999/2001 določa pravila za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE) pri živalih. Uporablja se za proizvodnjo in dajanje na trg živih živali in proizvodov živalskega izvora.

(2)

Priloga IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 določa pravila za uvoz živih živali, zarodkov, jajčnih celic in proizvodov živalskega izvora v Skupnost. Odstranjevanje snovi s specifičnim tveganjem iz proizvodov, ki so namenjeni za hrano in krmo, je najpomembnejši ukrep za zaščito javnega zdravja.

(3)

V skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 999/2001 se status držav članic ali tretjih držav ali njihovih regij v zvezi z govejo spongiformno encefalopatijo (BSE) določa s klasifikacijo v eno od treh kategorij: zanemarljivo tveganje za BSE, nadzorovano tveganje za BSE in nedoločeno tveganje za BSE. Navedeni člen prav tako določa ponovno oceno kategorizacije Skupnosti za države, potem ko Mednarodni urad za kužne bolezni uvede postopek za klasifikacijo držav po kategorijah.

(4)

Do sprejetja sklepa o statusu držav članic in tretjih držav v zvezi z BSE določa Uredba (ES) št. 999/2001 prehodne ukrepe, ki se uporabljajo v obdobju do 1. julija 2007. V skladu s prehodnimi ukrepi glede BSE so omejitve za uvoz v Skupnost iz tretjih držav s tveganjem za BSE zajemale mesne proizvode iz Direktive Sveta 77/99/EGS (2), ki je vključevala obdelana čreva (živalska čreva). Poleg tega je bila uvedena možnost tristranske trgovine, da bi tretje države s tveganjem za BSE lahko izvažale obdelana čreva, dobavljena iz držav, v katerih je tveganje za BSE majhno.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 722/2007 (3) je 25. junija 2007 spremenila Uredbo (ES) št. 999/2001. Tako spremenjena Uredba (ES) št. 999/2001 je uvedla sistem Skupnosti za razvrščanje držav glede na tveganje z BSE, ki je v skladu s sistemom Svetovne organizacije za zdravje živali. Ta ni določil le uvrstitve vseh držav v eno od treh kategorij: zanemarljivo tveganje za BSE, nadzorovano tveganje za BSE in nedoločeno tveganje za BSE, temveč je tudi uvedel pravila trgovine glede na kategorijo tveganja.

(6)

Pravila za uvoz v zvezi z novim sistemom razvrščanja se sklicujejo na mesne proizvode iz Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (4), ki ni vključevala obdelanih črev. V skladu s pogoji, ki se uporabljajo do 1. julija 2007, in da se zagotovi enaka raven varstva potrošnikov, je treba obdelana čreva vključiti na seznam proizvodov, ki jih zajemajo pravila uvoza glede TSE v Uredbi (ES) št. 999/2001. Zato je treba ustrezno spremeniti Prilogo IX k navedeni uredbi.

(7)

Pogoji uvoza glede TSE se ne uporabljajo za tretje države s statusom zanemarljivega tveganja za BSE. Če so čreva dobavljena iz države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE in obdelana v tretji država z drugačnim statusom tveganja za BSE, je treba pojasniti pogoje uvoza. Zaradi skladnosti je treba v novih določbah ponovno omogočiti tristransko trgovino.

(8)

Uredbo (ES) št. 999/2001 je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 147, 31.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 727/2007 (UL L 165, 27.6.2007, str. 8).

(2)  UL L 26, 31.1.1977, str. 85. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 807/2007 (UL L 122, 16.5.2003, str. 36).

(3)  UL L 164, 26.6.2007, str. 7.

(4)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Poglavje C Priloge IX k Uredbi (ES) št. 999/2001 se spremeni:

(a)

Oddelek A se nadomesti z naslednjim:

„ODDELEK A

Proizvodi

Za naslednje proizvode govejega, ovčjega in kozjega izvora, kakor so opredeljeni z Uredbo (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (1), veljajo pogoji iz oddelkov B, C in D glede na kategorijo tveganja za BSE za državo porekla:

sveže meso,

mleto meso in mesni pripravki,

mesni proizvodi,

obdelana čreva,

topljena živalska mast,

ocvirki in

želatina.

(b)

V oddelku C se doda naslednja točka 5:

„5.

V primeru črev, prvotno dobavljenih iz države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE, je treba pri uvozu obdelanih črev predložiti veterinarsko spričevalo, ki dokazuje:

(a)

da je država ali regija v skladu s členom 5(2) opredeljena kot država ali regija z nadzorovanim tveganjem za BSE;

(b)

da so bile živali, iz katerih so bili dobljeni proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora, rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v državi ali regiji z zanemarljivim tveganjem za BSE ter pregledane pred smrtjo in po njej;

(c)

če so bila čreva dobavljena iz države ali regije z ugotovljenimi avtohtonimi primeri BSE:

(i)

da so bile živali rojene po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, dobljenimi iz prežvekovalcev, ali

(ii)

da proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora ne vsebujejo ali niso dobljeni iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V.“

(c)

V oddelku D se doda naslednja točka 5:

„5.

V primeru črev, prvotno dobavljenih iz države ali regije z zanemarljivim tveganjem za BSE, je treba pri uvozu obdelanih črev predložiti veterinarsko spričevalo, ki dokazuje:

(a)

da je država ali regija v skladu s členom 5(2) opredeljena kot država ali regija z nedoločenim tveganjem za BSE;

(b)

da so bile živali, iz katerih so bili dobljeni proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora, rojene, neprekinjeno rejene in zaklane v državi ali regiji z zanemarljivim tveganjem za BSE ter pregledane pred smrtjo in po njej;

(c)

če so bila čreva dobavljena iz države ali regije z ugotovljenimi avtohtonimi primeri BSE:

(i)

da so bile živali rojene po datumu učinkovite uveljavitve prepovedi krmljenja prežvekovalcev z mesno-kostno moko in ocvirki, dobljenimi iz prežvekovalcev; ali

(ii)

da proizvodi govejega, ovčjega in kozjega izvora ne vsebujejo ali niso dobljeni iz snovi s specifičnim tveganjem iz Priloge V.“


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.“


Top