Help Print this page 

Document 32007R1227

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1227/2007 z dne 19. oktobra 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 712/2007 glede količin, ki jih zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
OJ L 277, 20.10.2007, p. 10–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1227/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/10/2007
  • Date of effect: 20/10/2007; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 11/12/2010; glej 32007R0712
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

20.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1227/2007

z dne 19. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 712/2007 glede količin, ki jih zajema stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 712/2007 (2) je odprla stalni javni razpis za ponovno prodajo žit iz zalog intervencijskih agencij držav članic na trgu Skupnosti. Navedena uredba v Prilogi I določa 27 502 ton navadne pšenice za zalogo madžarske intervencijske agencije.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1539/2006 z dne 13. oktobra 2006 o sprejetju načrta za dodeljevanje sredstev državam članicam za dobavo hrane iz intervencijskih zalog najbolj ogroženim osebam v Skupnosti za proračunsko leto 2007 (3) med drugim določa količino vsake vrste proizvoda, ki se vzame iz zalog intervencijskih agencij. Navedene količine v točki 9 Priloge III k Uredbi (ES) št. 1539/2006 vključujejo kot dovoljeni prenos znotraj Skupnosti 96 712 ton navadne pšenice iz zalog madžarskih intervencijskih agencij namenjenih Romuniji. Drugi odstavek člena 3(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 3149/92 z dne 29. oktobra 1992 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti (4) določa, da se količine, ki niso bile umaknjene iz intervencijskih zalog do 30. septembra v letu izvajanja načrta, ne dodelijo več državi članici, kateri so bile dodeljene. Romunski organi so 5. septembra 2007 obvestili službe Komisije, da ne bo mogoče upoštevati navedenega roka. Zaradi tega in zaradi razmer na trgu navadne pšenice je treba dobiti nazaj navedeno količino 96 712 ton navadne pšenice in jo dodati količini, ki je bila dana na voljo za prodajo z razpisom, odprtim z Uredbo (ES) št. 712/2007.

(3)

Uredbo (ES) št. 712/2007 je zato treba spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 712/2007 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 735/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 6).

(2)  UL L 163, 23.6.2007, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1046/2007 (UL L 239, 12.9.2007, str. 65).

(3)  UL L 283, 14.10.2006, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 937/2007 (UL L 206, 7.8.2007, str. 5).

(4)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1127/2007 (UL L 255, 29.9.2007, str. 18).


PRILOGA

„PRILOGA I

SEZNAM JAVNIH RAZPISOV

Država članica

Količine, dane na voljo za prodajo na notranjem trgu

(tone)

Intervencijska agencija

Naziv, naslov in drugi podatki

Navadna pšenica

Ječmen

Koruza

Belgique/België

0

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Telefon: (32-2) 287 24 78

Telefaks: (32-2) 287 25 24

E-naslov: webmaster@birb.be

Spletni naslov: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Telefon: (+359 2) 81 87 202

Telefaks: (+359 2) 81 87 267

E-naslov: dfz@dfz.bg

Spletni naslov: www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Statní zemědělsky intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00, Praha 1

Telefon: (420) 222 871 667 – 222 871 403

Telefaks: (420) 296 806 404

E-naslov: dagmar.hejrovska@szif.cz

Spletni naslov: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København

Telefon: (45) 33 95 88 07

Telefaks: (45) 33 95 80 34

E-naslov: mij@dffe.dk in pah@dffe.dk

Spletni naslov: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

38 422

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Telefon: (49-228) 6845-3704

Telefaks 1: (49-228) 6845-3985

Telefaks 2: (49-228) 6845-3276

E-naslov: pflanzlErzeugnisse@ble.de

Spletni naslov: www.ble.de

Eesti

Pŏllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt. 3, 51009 Tartu

Telefon: (372) 7371 200

Telefaks: (372) 7371 201

E-naslov: pria@pria.ee

Spletni naslov: www.pria.ee

Eire/Ireland

Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Telefon: 353 53 91 63400

Telefaks: 353 53 91 42843

Spletni naslov: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (O.P.E.K.E.P.E)

241, Acharnon str., GR-104 46 Athens

Telefon: (30-210) 212 47 87 & 47 54

Telefaks: (30-210) 212 47 91

E-naslov: ax17u073@minagric.gr

Spletni naslov: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Telefon: (34-91) 3474765

Telefaks: (34-91) 3474838

E-naslov: sgintervencion@fega.mapa.es

Spletni naslov: www.fega.es

France

0

13 218

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil-sous-Bois Cedex

Telefon: (33-1) 73 30 20 20

Telefaks: (33-1) 73 30 20 08

E-naslov:

Catherine.LESCOUARC’H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

Spletni naslov: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino, 45, 00184 Roma

Telefon: (39) 0649499558

Telefaks: (39) 0649499761

E-naslov: b.pennacchia@agea.gov.it

Spletni naslov: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV–1981

Telefon: (371) 702 7893

Telefaks: (371) 702 7892

E-naslov: lad@lad.gov.lv

Spletni naslov: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Telefon: (370-5) 268 5049

Telefaks: (370-5) 268 5061

E-naslov: info@litfood.lt

Spletni naslov: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Telefon: (352) 478 23 70

Telefaks: (352) 46 61 38

Teleks: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

124 214

0

2 199 355

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24

H-1095 Budapest

Telefon: (36) 1 219 45 76

Telefaks: (36) 1 219 89 05

E-naslov: ertekesites@mvh.gov.hu

Spletni naslov: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Telefon: (31) 475 355 486

Telefaks: (31) 475 318939

E-naslov: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Spletni naslov: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Telefon:

(43-1) 33151 258

(43-1) 33151 328

Telefaks:

(43-1) 33151 4624

(43-1) 33151 4469

E-naslov: referat10@ama.gv.at

Spletni naslov: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

PL-00-400 Warszawa

Telefon: (48) 22 661 78 10

Telefaks: (48) 22 661 78 26

E-naslov: cereals-intervention@arr.gov.pl

Spletni naslov: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.o 45-51,

1269-163 Lisboa

Telefon:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Telefaks:

(351) 21 384 61 70

E-naslov:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

Spletni naslov: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Telefon: + 40 21 3054802, + 40 21 3054842

Telefaks: + 40 21 3054803

Spletni naslov: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160, 1000 Ljubjana

Telefon: (386) 1 580 76 52

Telefaks: (386) 1 478 92 00

E-naslov: aktrp@gov.si

Spletni naslov: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Telefon: (421-2) 58 243 271

Telefaks: (421-2) 53 412 665

E-naslov: jvargova@apa.sk

Spletni naslov: jvargova@apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Telefon: +358 (0)20 772 007

Telefaks: +358 (0)20 7725 506, +358 (0)20 7725 508

E-naslov: markkinatukiosasto@mavi.fi

Spletni naslov: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens Jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Telefon: (46) 36 15 50 00

Telefaks: (46) 36 19 05 46

E-naslov: jordbruksverket@sjv.se

Spletni naslov: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Telefon: (44) 191 226 5882

Telefaks: (44) 191 226 5824

E-naslov: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

Spletni naslov: www.rpa.gov.uk

Znak ‚—‘ pomeni, da v tej državi članici za navedeno žito ni intervencijske zaloge.“


Top