EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1142

Uredba Komisije (ES) št. 1142/2007 z dne 1. oktobra 2007 o izdaji dovoljenja za novo uporabo 3-fitaze (Natuphos) kot krmnega dodatka (Besedilo velja za EGP)

OJ L 256, 2.10.2007, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 120 - 122

No longer in force, Date of end of validity: 26/02/2020; razveljavil 32020R0172 . Latest consolidated version: 14/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1142/oj

2.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1142/2007

z dne 1. oktobra 2007

o izdaji dovoljenja za novo uporabo 3-fitaze (Natuphos) kot krmnega dodatka

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (1) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil predložen zahtevek za izdajo dovoljenja za pripravek iz Priloge k tej uredbi. V skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003 so bili temu zahtevku priloženi zahtevani podatki in dokumenti.

(3)

Zahtevek zadeva uvrstitev dovoljenja za novo uporabo encimskega pripravka iz 3-fitaze (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G in Natuphos 10 000 L), ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 101 672) in spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“, kot krmnega dodatka za kokoši nesnice in purane za pitanje.

(4)

Uporaba navedenega encimskega pripravka je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 243/2007 (2) dovoljena za odstavljene pujske, prašiče za pitanje in piščance za pitanje.

(5)

Evropska agencija za varnost hrane (Agencija) je v svojih mnenjih z dne 17. aprila 2007 navedla, da 3-fitaza (Natuphos 5 000, Natuphos 5 000 G, Natuphos 5 000 L, Natuphos 10 000 G in Natuphos 10 000 L), ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 101 672) nima škodljivega vpliva na zdravje živali, ljudi ali na okolje (3). Poleg tega je ugotovila, da navedeni pripravek ne predstavlja nobenega drugega tveganja, ki bi v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 1831/2003 izključevalo dovoljenje. V skladu s tem mnenjem uporaba navedenega pripravka za ti dodatni kategoriji živali ni škodljiva. Agencija v mnenju priporoča ustrezne ukrepe za varnost uporabnikov. Meni, da ni potrebe po posebnih zahtevah v zvezi s poprodajnim nadzorom. S tem mnenjem potrjuje tudi poročilo o metodi analize krmnega dodatka, ki ga je predložil referenčni laboratorij Skupnosti, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(6)

Ocena navedenega pripravka je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato je treba dovoliti uporabo navedenega pripravka, kakor je opredeljeno v Prilogi k tej uredbi.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „zootehnični dodatki“ in funkcionalno skupino „pospeševalci prebavljivosti“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(2)  UL L 73, 13.3.2007, str. 4.

(3)  Mnenje znanstvenega sveta za dodatke in izdelke ali snovi, ki se uporabljajo v živalski krmi, o varnosti in učinkovitosti encimskega pripravka Natuphos (3-fitaza), ki jo proizvaja Aspergillus niger, za kokoši nesnice in purane za pitanje. Sprejeto 17. aprila 2007. The EFSA Journal [Bilten EFSA] (2007) 472, str. 1–4.


PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka

Ime imetnika dovoljenja

Dodatek

(trgovsko ime)

Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enote aktivnosti/kg popolne krmne mešanice z vsebnostjo vlage 12 %

Kategorija zootehničnih dodatkov. Funkcionalna skupina: pospeševalci prebavljivosti.

4a1600

BASF Aktiengesellschaft

3-fitaza EC 3.1.3.8

(Natuphos 5 000 Natuphos 5 000 G Natuphos 5 000 L Natuphos 10 000 G Natuphos 10 000 L)

 

Sestava dodatka:

3-fitaza, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 101.672) z najmanjšo aktivnostjo:

v trdni obliki: 5 000 FTU (1)/g

v tekoči obliki: 5 000 FTU/ml

 

Lastnosti aktivne snovi:

3-fitaza, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 101.672)

 

Analizna metoda (2)

Kolorimetrična metoda, s katero se meri anorganski fosfat, ki ga encim sprošča iz substrata fitata.

kokoši nesnice

250 FTU

 

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kilogram popolne krmne mešanice: 300–400 FTU;

3.

Za uporabo v krmi, ki vsebuje več kot 0,23 % fitinsko vezanega fosforja.

22.10.2017

purani za pitanje

 

250 FTU

 

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kilogram popolne krmne mešanice: 500 FTU.

3.

Za uporabo v krmi, ki vsebuje več kot 0,23 % fitinsko vezanega fosforja.


(1)  1 FTU je količina encima, ki sprosti 1 mikromol anorganskega fosfata iz natrijevega fitata na minuto pri pH 5,5 in 37 °C.

(2)  Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija Skupnosti: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top