EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1060

Uredba Komisije (ES) št. 1060/2007 z dne 14. septembra 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, irske, španske, italijanske, madžarske, slovaške in švedske intervencijske agencije

OJ L 242, 15.9.2007, p. 8–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 21/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1060/oj

15.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1060/2007

z dne 14. septembra 2007

o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, irske, španske, italijanske, madžarske, slovaške in švedske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 40(1)(g) ter člena 40(2)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 39(1) Uredbe Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje trga Skupnosti za sladkor in sistem kvot (2), določa, da intervencijske agencije lahko prodajajo sladkor šele, ko Komisija sprejme ustrezno odločitev.

(2)

Takšna odločitev je bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 38/2007 z dne 17. januarja 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije (3). V skladu z navedeno uredbo je zadnji rok za oddajo ponudb med 13. in 26. septembrom 2007.

(3)

Predvideti je mogoče, da bodo intervencijske zaloge v večini zadevnih držav članic obstajale tudi po izteku navedenega zadnjega obdobja za oddajo ponudb. Da bi odgovorili na tržne potrebe, je primerno odpreti nadaljnji stalni javni razpis, da bi dali te zaloge na voljo za izvoz.

(4)

Izvozna nadomestila se lahko določijo v skladu s členoma 32 in 33 Uredbe (ES) št. 318/2006. Izvoz Skupnosti v nekatere bližnje namembne države in v tretje države, ki proizvodom iz Skupnosti priznavajo preferencialni uvozni režim, je trenutno v posebno ugodnem konkurenčnem položaju. Zato je treba izvozna nadomestila za navedene namembne države ukiniti. Glede na povezavo med odobritvijo nadomestil in nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz intervencijskih agencij, se nadaljnja prodaja iz te uredbe niti ne bi smela predvideti za izvoz v navedene namembne države.

(5)

Da bi se izognili kakršnim koli zlorabam pri ponovnem uvozu ali ponovnem vnosu proizvodov iz sektorja sladkorja, za katera so bila izplačana izvozna nadomestila, v Skupnost, se za celotno skupino držav Zahodnega Balkana ne bo odobrilo izvozno nadomestilo.

(6)

V skladu s členom 42(2)(c) Uredbe (ES) št. 952/2006 je primerno določiti najmanjšo dovoljeno količino na ponudnika ali na serijo.

(7)

Da bi upoštevali razmere na trgu Skupnosti, je treba sprejeti določbo, da Komisija določi najvišje izvozno nadomestilo za vsak delni javni razpis.

(8)

Belgijska, češka, irska, španska, italijanska, madžarska, slovaška in švedska intervencijska agencija morajo ponudbe sporočiti Komisiji. Ponudniki morajo ostati anonimni.

(9)

V skladu s členom 42(1)(d) Uredbe (ES) št. 952/2006 bi bilo treba z razpisom določiti ceno, ki se plača uspešnemu ponudniku.

(10)

Zaradi upoštevanja različne kakovosti intervencijskega sladkorja se mora ta cena nanašati na standardne kakovosti in treba je sprejeti določbo za prilagoditev te cene.

(11)

V skladu s členom 42(2)(e) Uredbe (ES) št. 952/2006 je primerno določiti obdobje veljavnosti izvoznih dovoljenj.

(12)

Da bi se zagotovilo ustrezno upravljanje količin sladkorja v skladiščih intervencijskih agencij, je treba sprejeti določbo, da morajo države članice Komisiji sporočiti dejansko prodano in izvoženo količino.

(13)

Drugi odstavek člena 59 Uredbe (ES) št. 952/2006 določa, da se Uredba Komisije (ES) št. 1262/2001 (4) še naprej uporablja za sladkor, odkupljen v intervencijo pred 10. februarjem 2006. Vendar je za nadaljnjo prodajo intervencijskega sladkorja to razlikovanje nepotrebno in bi njegovo izvajanje državam članicam povzročilo upravne težave. Zato je primerno, da se Uredba (ES) št. 1262/2001 ne uporablja za nadaljnjo prodajo intervencijskega sladkorja v skladu s to uredbo.

(14)

Pri količinah, ki so na voljo državi članici in ki se lahko dodelijo, ko Komisija določi najvišje izvozno nadomestilo, bi bilo treba upoštevati količine, ki so bile dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1059/2007 z dne 14. septembra 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu Skupnosti iz zalog belgijske, češke, irske, španske, italijanske, madžarske, slovenske, slovaške in švedske intervencijske agencije (5).

(15)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Belgijska, češka, irska, španska, italijanska, madžarska, slovaška in švedska intervencijska agencija dajo za prodajo s stalnim javnim razpisom za izvoz v vse namembne kraje, razen namembne kraje iz tretjega pododstavka, skupno količino 601 981 ton sladkorja, ki je bil sprejet v intervencijo in dan na voljo za izvoz.

Najvišje količine na posamezno državo članico so določene v Prilogi I.

Namembni kraji iz prvega pododstavka so:

(a)

tretje države: Andora, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, Albanija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Srbija (6) in Črna gora;

(b)

ozemlja držav članic EU, ki ne sestavljajo carinskega območja Skupnosti: Gibraltar, Ceuta, Melilla, občini Livigno in Campione d'Italia, Heligoland, Grenlandija, Ferski otoki in območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.

Člen 2

1.   Obdobje za oddajo ponudb v odgovor na prvi delni javni razpis se začne 1. oktobra 2007 in konča 10. oktobra 2007 ob 15.00 po bruseljskem času.

Obdobja za oddajo ponudb za drugi in kasnejše delne javne razpise začnejo teči prvi delovni dan po izteku prejšnjega obdobja. Končajo se ob 15.00 po bruseljskem času:

24. oktobra 2007,

7. in 21. novembra 2007,

5. in 19. decembra 2007,

9. in 30. januarja 2008,

13. in 27. februarja 2008,

12. in 26. marca 2008,

9. in 23. aprila 2008,

7. in 28. maja 2008,

11. in 25. junija 2008,

9. in 23. julija 2008,

6. in 27. avgusta 2008,

10. in 24. septembra 2008.

2.   Najmanjša dovoljena količina na ponudbo na serijo v skladu s členom 42(2)(c) Uredbe (ES) št. 952/2006 bo 250 ton, razen če je količina, ki je na voljo za serijo, manjša kot 250 ton. V takšnih primerih mora biti za količino, ki je na voljo, objavljen razpis.

3.   Ponudbe se vložijo pri intervencijski agenciji, ki ima na zalogi sladkor, kot je določeno v Prilogi I.

Člen 3

Zadevne intervencijske agencije Komisiji pošljejo oddane ponudbe najpozneje v dveh urah po izteku roka za vloge iz člena 2(1).

Ponudniki niso identificirani.

Oddane ponudbe se sporočijo v elektronski obliki po vzorcu iz Priloge II.

Če ni bila oddana nobena ponudba, države članice o tem obvestijo Komisijo v istem roku.

Člen 4

1.   Komisija določi najvišje izvozno nadomestilo za beli in surovi sladkor ali odloči, da ne bo sprejela ponudb v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006.

2.   Količina, ki je na voljo za serijo, se zmanjša za količine, oddane isti dan za navedeno serijo po Uredbi Komisije (ES) št. 1059/2007.

Če bi dodelitev po najvišjem izvoznem nadomestilu, določenem v skladu z odstavkom 1, povzročila preseganje zmanjšane razpoložljive količine za serijo, se zadevna dodelitev omeji na zadevno zmanjšano razpoložljivo količino.

Če bi dodelitve za državo članico vsem ponudnikom, ki ponujajo enako izvozno nadomestilo za eno serijo, povzročila preseganje navedene zmanjšane razpoložljive količine za navedeno serijo, se navedena zmanjšana razpoložljiva količina dodeli na naslednji način:

(a)

z razdelitvijo med zadevne ponudnike sorazmerno s skupnimi količinami v vsaki od ponudb; ali

(b)

s porazdelitvijo med zadevne ponudnike glede na največjo količino, določeno za vsakega od njih; ali

(c)

z žrebom.

3.   Cena, ki se plača uspešnemu ponudniku v skladu s členom 42(1)(d) Uredbe (ES) št. 952/2006, je 632 EUR na tono belega sladkorja in 497 EUR na tono surovega sladkorja. Te cene se uporabljajo za beli in surovi sladkor standardne kakovosti, opisane v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

Za intervencijski sladkor, ki ni standardne kakovosti, države članice smiselno prilagodijo ceno v skladu s členom 32(6) in členom 33 Uredbe (ES) št. 952/2006.

Člen 5

1.   Zahtevki za izvozno dovoljenje in izvozna dovoljenja v rubriki 20 vsebujejo eno od navedb iz Priloge III.

2.   Izvozna dovoljenja, izdana v povezavi z delnim javnim razpisom, veljajo od dneva izdaje do konca petega koledarskega meseca po mesecu, v katerem je potekal ta delni javni razpis.

Člen 6

1.   Zadevne intervencijske agencije Komisiji najpozneje peti delovni dan potem, ko Komisija določi najvišje izvozno nadomestilo, v skladu z vzorcem iz Priloge IV sporočijo točno količino, ki je bila prodana v okviru delnega javnega razpisa.

2.   Države članice najpozneje do konca vsakega koledarskega meseca obvestijo Komisijo o količini sladkorja izvoznih nadomestil iz predhodnega meseca, ki so bile vrnjene pristojnim organom, in ustreznih količinah izvoženega sladkorja ob upoštevanju odstopanj, dovoljenih po členu 8(4) in (5) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (7).

Člen 7

Z odstopanjem od drugega odstavka člena 59 Uredbe (ES) št. 952/2006 se navedena uredba uporablja za nadaljnjo prodajo sladkorja iz člena 1 te uredbe, ki je bil sprejet v intervencijo pred 10. februarjem 2006.

Člen 8

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. septembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 39. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 551/2007 (UL L 131, 23.5.2007, str. 7).

(3)  UL L 11, 18.1.2007, str. 4. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 203/2007 (UL L 61, 28.2.2007, str. 3).

(4)  UL L 178, 30.6.2001, str. 48. Uredba, kakor je bila razveljavljena z Uredbo (ES) št. 952/2006.

(5)  Glej stran 3 tega uradnega lista.

(6)  Vključno s Kosovom, pod pokroviteljstvom Združenih narodov, na podlagi resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.

(7)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA I

Države članice, ki imajo zaloge intervencijskega sladkorja

Država članica

Intervencijska agencija

Količine iz zalog intervencijske agencije za prodajo za izvoz

(v tonah)

Belgija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

21 409

Češka

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

30 754

Irska

Intervention Section

on Farm Investment

Subsidies and storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (00 353) 536 34 37

Fax (00 353) 914 28 43

12 000

Španija

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

24 084

Italija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

322 915

Madžarska

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

100 462

Slovaška

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Švedska

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

56 357


PRILOGA II

Vzorec sporočila Komisiji iz člena 3

Obrazec (1)

Stalni javni razpis za nadaljnjo prodajo sladkorja iz intervencijskih agencij

Uredba (ES) št. 1060/2007

1

2

3

4

5

Država članica, ki prodaja intervencijski sladkor

Številke ponudnikov

Št. serije

Količina

(t)

Izvozno nadomestilo

(EUR/100kg)

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

itn.

 

 

 


(1)  Sporočiti po telefaksu na naslednjo številko: (32-2) 292 10 34.


PRILOGA III

Navedbe iz člena 5(1):

v bolgarščini

:

Изнесено с възстановяване съгласно Регламент (ЕО) № 1060/2007

v španščini

:

Exportado con restitución en virtud del Reglamento (CE) no 1060/2007

v češčini

:

Vyvezeno s náhradou podle nařízení (ES) č. 1060/2007

v danščini

:

Eksporteret med restitution i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2007

v nemščini

:

Mit Erstattung ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1060/2007

v estonščini

:

Eksporditud toetusega vastavalt määrusele (EÜ) nr 1060/2007

v grščini

:

Εξαγωγή με επιστροφή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2007

v angleščini

:

Exported with refund pursuant to Regulation (EC) No 1060/2007

v francoščini

:

Exporté avec restitution conformément au règlement (CE) no 1060/2007

v italijanščini

:

Esportato con restituzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2007

v latvijščini

:

Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1060/2007 eksportēts, saņemot kompensāciju

v litovščini

:

Eksportuota su grąžinamąja išmoka, remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1060/2007

v madžarščini

:

Visszatérítéssel exportálva a 1060/2007/EK rendelet szerint

v malteščini

:

Esportat b'rifużjoni skond ir-Regolament (KE) Nru 1060/2007

v nizozemščini

:

Uitgevoerd met restitutie overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2007

v poljščini

:

Wywóz objęty refundacją zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1060/2007

v portugalščini

:

Exportado com restituição, nos termos do Regulamento (CE) n.o 1060/2007

v romunščini

:

Exportat cu restituire în baza Regulamentului (CE) nr. 1060/2007

v slovaščini

:

Vyvezené s náhradou podľa nariadenia (ES) č. 1060/2007

v slovenščini

:

Izvoženo z nadomestilom v skladu z Uredbo (ES) št. 1060/2007

v finščini

:

Viety asetuksen (EY) N:o 1060/2007 mukaisella vientituella

v švedščini

:

Exporterat med exportbidrag enligt förordning (EG) nr 1060/2007


PRILOGA IV

Vzorec sporočila Komisiji iz člena 6(1)

Obrazec (1)

Delni javni razpis z dne … za nadaljnjo prodajo sladkorja iz intervencijskih agencij

Uredba (ES) št. 1060/2007

1

2

Država članica, ki prodaja intervencijski sladkor

Dejansko prodana količina

(v tonah)

 

 


(1)  Sporočiti po telefaksu na naslednjo številko: (32-2) 292 10 34.


Top