Help Print this page 

Document 32007R1000

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 1000/2007 z dne 29. avgusta 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 831/2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene (Besedilo velja za EGP )
  • No longer in force, Date of end of validity: 07/07/2013; razveljavil 32013R0557
OJ L 226, 30.8.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1000/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 29/08/2007
  • Date of effect: 19/09/2007; začetek veljavnosti datum objave +20 glej člen 2
  • Date of end of validity: 07/07/2013; razveljavil 32013R0557
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
  • Additional information: velja za EGP
Relationship between documents
Text

30.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1000/2007

z dne 29. avgusta 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 831/2002 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 o statističnih podatkih Skupnosti glede dostopa do zaupnih podatkov v znanstvene namene

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti (1) in zlasti člena 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 831/2002 (2) za sestavo statističnih zaključkov v znanstvene namene določa pogoje, pod katerimi bi bilo mogoče odobriti dostop do zaupnih podatkov, poslanih organu Skupnosti. Navaja tudi kategorije teles, katerih raziskovalcem se lahko odobri tak dostop, razlikuje pa med telesi, ki se jim dostop odobri neposredno, ter tistimi, ki se jim dostop odobri na podlagi mnenja Odbora za zaupnost statističnih podatkov. Uredba prav tako vsebuje seznam različnih statističnih pregledov in virov podatkov, na katere se nanaša.

(2)

Znanstvene raziskave pogosto izvajajo enote ali oddelki v nacionalnih statističnih zavodih in centralnih bankah držav članic ter Evropski centralni banki (ECB). Ta telesa dajejo ustrezna jamstva v zvezi z zaupnim obravnavanjem in zaščito podatkov ter dostop do njih zgolj v znanstvene namene. Zato je treba tem telesom prav tako odobriti dostop neposredno.

(3)

Raziskovalci in znanstvena skupnost na splošno vedno bolj izražajo zahtevo po dostopu do zaupnih podatkov iz statističnega pregleda izobraževanja odraslih (AES) v znanstvene namene. AES vsebuje podatke o zapletenih vzorcih udeležbe odraslih v izobraževanju in usposabljanju, dostopu do informacij o možnostih izobraževanja ter profilu udeležencev in neudeležencev (npr. socialno-ekonomsko okolje, razlogi za učenje, ovire, vedenje, samoocena jezikovnih in računalniških znanj). Ta statistični pregled je zato treba dodati na seznam iz Uredbe (ES) št. 831/2002.

(4)

Z Uredbo (ES) št. 1177/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. junija 2003 o statistiki Skupnosti o dohodku in življenjskih pogojih (EU-SILC) (3) se pogoji iz Uredbe (ES) št. 831/2002 uporabljajo tudi za dostop do zaupnih podatkov v znanstvene namene iz statistike Evropske unije o dohodkih in življenjskih pogojih (EU-SILC). Vendar EU-SILC v Uredbi (ES) št. 831/2002 ni omenjen. Zaradi jasnosti je treba EU-SILC prav tako dodati na seznam iz Uredbe (ES) št. 831/2002.

(5)

Uredbo (ES) št. 831/2002 je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za zaupnost statističnih podatkov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 831/2002 se spremeni:

1.

V členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Organ Skupnosti lahko omogoči dostop do zaupnih podatkov raziskovalcem iz teles, ki sodijo v katero koli izmed naslednjih kategorij:

(a)

univerze in druge visokošolske organizacije, ustanovljene v skladu z akti Skupnosti ali z zakonodajo države članice;

(b)

raziskovalne organizacije ali institucije, ustanovljene v skladu z akti Skupnosti ali z zakonodajo države članice;

(c)

nacionalni statistični zavodi držav članic;

(d)

Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav članic;

(e)

druge agencije, organizacije in institucije na podlagi mnenja Odbora za zaupnost statističnih podatkov, v skladu s postopkom iz člena 20(2) Uredbe (ES) št. 322/97.“

2.

V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Organ Skupnosti lahko v svojih prostorih odobri dostop do zaupnih podatkov, pridobljenih iz naslednjih statističnih pregledov ali virov statističnih podatkov:

seznam gospodinjstev Evropske skupnosti,

statistični pregled delovne sile,

statistični pregled Skupnosti o inovacijah,

statistični pregled nadaljevalnega poklicnega usposabljanja,

statistični pregled strukture plač,

statistika Evropske unije o dohodku in življenjskih pogojih,

statistični pregled izobraževanja odraslih.

Vendar dostop do podatkov za posamezne raziskovalne projekte ni možen, če tako sklene državni organ, ki je te podatke posredoval.“

3.

V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Organ Skupnosti lahko omogoči dostop do skupin anonimnih mikropodatkov, pridobljenih iz naslednjih statističnih pregledov ali virov statističnih podatkov:

seznam gospodinjstev Evropske skupnosti,

statistični pregled delovne sile,

statistični pregled Skupnosti o inovacijah,

statistični pregled nadaljevalnega poklicnega usposabljanja,

statistični pregled strukture plač,

statistika Evropske unije o dohodku in življenjskih pogojih,

statistični pregled izobraževanja odraslih.

Vendar dostop do podatkov za posamezne raziskovalne projekte ni možen, če tako sklene državni organ, ki je te podatke posredoval.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. avgusta 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 133, 18.5.2002, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1104/2006 (UL L 197, 19.7.2006, str. 3).

(3)  UL L 163, 3.7.2003, str. 1.


Top