Help Print this page 

Document 32007R0968

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 968/2007 z dne 17. avgusta 2007 o prispevku Skupnosti za stroške prestrukturiranja in preusmeritve, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 za vinsko leto 2007/2008
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
OJ L 215, 18.8.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/968/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 17/08/2007
  • Date of effect: 21/08/2007; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 11/12/2010; zastarelo glej JO C 336/2010 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

18.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 215/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 968/2007

z dne 17. avgusta 2007

o prispevku Skupnosti za stroške prestrukturiranja in preusmeritve, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 za vinsko leto 2007/2008

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 80(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 določa, da v regijah, uvrščenih pod cilj 1 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah za strukturne sklade (2), prispevek Skupnosti za stroške prestrukturiranja in preusmeritve ne sme presegati 75 % teh stroškov.

(2)

Uredba (ES) št. 1260/1999 je bila razveljavljena z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 (3) o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu, z začetkom veljavnosti 1. januarja 2007. V skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1260/1999 so bile regije, ki so bile uvrščene pod cilj 1, tiste regije, ki so ustrezale ravni II nomenklature statističnih teritorialnih enot (raven NUTS II), katerih BDP na prebivalca, merjen po kupni moči, znaša manj kot 75 % povprečja Skupnosti. V skladu s členom 5(1) Uredbe (ES) št. 1083/2006 so te regije upravičene do finančnih sredstev v okviru cilja „konvergenca“.

(3)

Nekatere regije, ki so uvrščene pod cilj 1, niso uvrščene pod cilj „konvergenca“. Nasprotno, ozemlje Bolgarije in Romunije je zajeto v cilj „konvergenca“, vendar očitno ni zajeto v cilj 1.

(4)

To povzroča določene praktične težave pri izvajanju načrtov za prestrukturiranje in preusmeritev, ki so pripravljeni in odobreni za vinsko leto 2007/2008, saj sedanje besedilo člena 13(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 ne omogoča niti višjih finančnih sredstev za regije, uvrščene pod cilj 1, ker več ne obstajajo, niti za konvergenčne regije, ker jih navedena določba ne opredeljuje. Vendar bi moral biti cilj jasen, tj. zagotoviti višjo stopnjo pomoči za manj razvite regije.

(5)

Prehodna ureditev, ki se trenutno uporablja in je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 225/2007 (4), ponuja rešitev le za vinsko leto 2006/2007. Zato je ustrezno, da se do reforme skupne ureditve trga za vino, za vinsko leto 2007/2008 zagotovi možnost dodelitve višje stopnje podpore, predvidene v členu 13(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 za konvergenčne regije.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se uporablja za vinsko leto 2007/2008 za regije, ki so opredeljene kot konvergenčne regije, v skladu z Uredbo (ES) št. 1083/2006, in izključuje regije iz člena 8(1) in (2) navedene uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 161, 26.6.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1198/2006 (UL L 223, 15.8.2006, str. 1).

(3)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1989/2006 (UL L 411, 30.12.2006, str. 6).

(4)  UL L 64, 2.3.2007, str. 25.


Top