Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0964

Uredba Komisije (ES) št. 964/2007 z dne 14. avgusta 2007 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za riž s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržni leti 2007/2008 in 2008/2009

OJ L 213, 15.8.2007, p. 26–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 16/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/964/oj

15.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 213/26


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 964/2007

z dne 14. avgusta 2007

o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za riž s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržni leti 2007/2008 in 2008/2009

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 980/2005 z dne 27. junija 2005 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (1) in zlasti člena 12(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) ter zlasti člena 10(2) in člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1401/2002 (3) določa podrobna pravila za odprtje in upravljanje tarifnih kvot za riž s poreklom iz najmanj razvitih držav za tržna leta 2002/03 do 2008/09. Po začetku uporabe navedene uredbe so bile sprejete ali spremenjene horizontalne ali sektorske uredbe, ki jih je treba upoštevati pri tej tarifni kvoti, in sicer Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4), Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (5) ter Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (6).

(2)

Uredba (ES) št. 1301/2006 določa zlasti podrobna pravila za zahtevke za izdajo uvoznih dovoljenj, status vlagatelja in izdajo dovoljenj. Navedena uredba se uporablja ne glede na dodatne pogoje ali odstopanja, ki jih določijo sektorske uredbe. Zato je zaradi jasnosti treba prilagoditi upravljanje tarifnih kvot Skupnosti za uvoz riža s poreklom iz najmanj razvitih držav s sprejetjem nove uredbe in razveljavitvijo Uredbe (ES) št. 1401/2002.

(3)

Člen 12(5) Uredbe (ES) št. 980/2005 določa, da je treba, dokler se ne bodo dajatve skupne carinske tarife s 1. septembrom 2009 v celoti opustile, odpreti globalne tarifne kvote z dajatvijo nič za vsako tržno leto za proizvode iz oznake KN 1006 s poreklom iz držav, ki so v skladu s Prilogo I navedene uredbe upravičene do posebnega režima za najmanj razvite države. Navedena tarifna kvota se za proizvode iz oznake KN 1006 izračuna na podlagi količine 2 895 ton za tržno leto 2002/2003 v protivrednosti oluščenega riža, povečane za 15 % za vsako naslednjo tržno leto. Na tej podlagi je treba določiti količine za prihodnja tržna leta.

(4)

Zaradi dobrega upravljanje navedenih kvot je treba omogočiti izvajalcem, da vložijo zahtevke prvih sedem dni tržnega leta, ki se začne 1. septembra, in določiti možnost, da vložijo nove zahtevke prvih sedem dni februarja, če preostane kaj količin. S to uredbo je treba določiti tudi posebna pravila, ki se uporabljajo za pripravo zahtevkov za izdajo dovoljenj, njihovo izdajanje, trajanje veljavnosti in sporočanje podatkov Komisiji ter ustrezne upravne ukrepe za zagotovitev, da se ne preseže določena kvota. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote. Poleg tega je za izboljšanje nadzora kvote treba določiti znesek varščine v višini, ki ustreza tveganju.

(5)

Določbe za dokazilo o poreklu iz členov 67 do 97 Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (7) opredeljujejo pojem „izdelki s poreklom“, ki se uporablja za splošne tarifne preferenciale. Določiti je treba njihovo uporabo.

(6)

Navedene ukrepe je treba začeti uporabljati od začetka naslednjega tržnega leta, to je 1. septembra 2007.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Letni tarifni kvoti za uvoz z dajatvijo nič iz člena 12(5) Uredbe (ES) št. 980/2005 se odpreta prvi dan vsakega tržnega leta za izdelke iz oznake KN 1006, v protivrednosti oluščenega riža, pod naslednjimi pogoji:

(a)

zaporedna številka 09.4177 in količina 5 821 ton za tržno leto 2007/2008;

(b)

zaporedna številka 09.4178 in količina 6 694 ton za tržno leto 2008/2009;

Kvoti iz prvega pododstavka se uporabljata le za uvoz s poreklom iz držav, ki so v skladu s Prilogo I Uredbe (ES) št. 980/2005 upravičene do posebnega režima za najmanj razvite države.

2.   Pretvorbeni količnik med oluščenim rižem in neoluščenim rižem, manj brušenim ali v celoti brušenim, je določen v členu 1 Uredbe Komisije št. 467/67/EGS (8), razen za lomljeni riž, katerega količine, za katere je vložen zahtevek, se štejejo po njegovi dejanski teži.

3.   Uporabljajo se uredbe (ES) št. 1291/2000, (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

Člen 2

1.   Zahtevek za uvozno dovoljenje in uvozno dovoljenje vsebujeta naslednje navedbe:

(a)

v oddelku 8 državo porekla in navedbo „da“, označeno s križcem;

(b)

v oddelku 20 zaporedno številko kvote in navedbo „Uredba (ES) št. 964/2007“.

2.   V vsakem zahtevku za dovoljenje je navedena količina v kilogramih brez decimalnih števil.

3.   Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003 je varščina za uvozna dovoljenja 46 EUR na tono.

4.   Zahtevki za izdajo dovoljenj se vložijo pri pristojnih organih zadevne države članice v prvih sedmih dneh zadevnega tržnega leta in po potrebi – če gre za dodatno obdobje iz odstavka 7 – v prvih sedmih dneh februarja istega tržnega leta.

5.   Količnik dodelitve iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 določi Komisija v desetih dneh po zadnjem dnevu roka za obvestilo iz člena 4(a) te uredbe.

Če je ob uporabi prvega pododstavka količina, za katero je treba izdati dovoljenje, manjša od 20 ton, zahtevek pa je bil večji od te količine, lahko izvajalec umakne zahtevek za izdajo dovoljenja v dveh delovnih dneh po začetku veljavnosti uredbe o določitvi količnika dodelitve.

6.   Uvozno dovoljenje se izda dvajseti delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov.

7.   Če uvozna dovoljenja, ki so bila izdana v skladu z odstavkom 6 za zahtevke, vložene prvih sedem dni tržnega leta, ne zajemajo celote zadevne kvote, se preostale količine lahko dodelijo v dodatnem obdobju, ki se začne februarja istega tržnega leta. Če se Komisija odloči za odprtje navedenega dodatnega obdobja, določi in objavi razpoložljive količine pred 1. novembrom istega kvotnega leta.

8.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1342/95 velja uvozno dovoljenje od dneva dejanske izdaje po členu 23(2) Uredbe št. 1291/2000 do konca šestega meseca po tem.

Člen 3

1.   Za sprostitev v prosti promet znotraj kvot iz člena 1 te uredbe je treba predložiti potrdilo o poreklu, obrazec A, izdan v skladu s členi 67 do 97 Uredbe (EGS) št. 2454/93.

2.   Oddelek 4 potrdila o poreklu, obrazec A, vsebuje:

(a)

navedbo „Uredba (ES) št. 964/2007“;

(b)

datum nakladanja riža v upravičeni državi izvoznici in tržno leto, na katerega se nanaša dobava, kot je določeno v členu 3 Uredbe (ES) št. 1785/2003;

(c)

osemmestno oznako KN.

Člen 4

Države članice po elektronski poti sporočijo Komisiji:

(a)

najpozneje do 18. ure po bruseljskem času drugega delovnega dne po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenj podatke o zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 11(1)(a) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo skupnih količin (v teži proizvoda), na katere se nanašajo zahtevki, po osemmestni oznaki KN in državi porekla;

(b)

najpozneje drugi delovni dan po izdaji uvoznih dovoljenj podatke o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo količin (v teži proizvoda), za katere so bila dovoljenja izdana, po osemmestni oznaki KN in državi porekla ter z navedbo količin, za katere so bili zahtevki za izdajo dovoljenja umaknjeni v skladu z drugim pododstavkom člena 2(5);

(c)

najpozneje zadnji dan vsakega meseca podatke o skupnih količinah (v teži proizvoda), dejansko sproščenih v prosti promet ob uporabi te kvote v predpreteklem mesecu in razčlenjenih po osemmestni oznaki KN. Če v nobenem od teh mesecev ni bila v prosti promet sproščena nobena količina, se pošlje „nično“ sporočilo. Vendar navedeno sporočilo ni več potrebno tretji mesec po roku veljavnosti dovoljenj.

Člen 5

Uredba (ES) št. 1401/2002 se razveljavi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 169, 30.6.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 606/2007 (UL L 141, 2.6.2007, str. 4).

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 203, 1.8.2002, str. 42.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1996/2006 (UL L 398, 30.12.2006, str. 1).

(6)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(7)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(8)  UL 204, 24.8.1967, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2325/88 (UL L 202, 27.7.1988, str. 41).


Top