EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0894

Uredba Sveta (ES) št. 894/2007 z dne 23. julija 2007 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

OJ L 205, 7.8.2007, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 005 P. 178 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/894/oj

7.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/35


UREDBA SVETA (ES) št. 894/2007

z dne 23. julija 2007

o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe v povezavi s členom 300(2) in prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost in Demokratična republika Sao Tome in Principe sta sklenili in parafirali Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki ribičem Skupnosti omogoča ribolovne možnosti v vodah, ki so pod suverenostjo ali jurisdikcijo Demokratične republike Sao Tome in Principe.

(2)

V interesu Skupnosti je, da odobri navedeni sporazum.

(3)

Treba bi bilo opredeliti način razdeljevanja ribolovnih možnosti med države članice –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Ribolovne možnosti, ki jih določa Protokol k Sporazumu, se med države članice razdelijo na naslednji način:

Ribolovna kategorija

Vrsta plovila

Država članica

Dovoljenja ali kvota

Ribolov tunov

Zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami

Španija

13

Francija

12

Ribolov tunov

Plovila za ribolov s površinskimi parangali

Španija

13

Portugalska

5

Če zahtevki za dovoljenja v teh državah članicah ne izčrpajo vseh ribolovnih možnosti, določenih s Protokolom, lahko Komisija upošteva zahtevke za dovoljenja katere koli druge države članice.

Člen 3

Države članice, katerih plovila lovijo na podlagi Sporazuma, Komisijo obvestijo o količinah posameznega staleža, ujetega v saotomejskem ribolovnem območju, v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Uredbi Komisije (ES) št. 500/2001 z dne 14. marca 2001 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 o nadzoru ulova z ribiškimi plovili Skupnosti v vodah tretjih držav in mednarodnih vodah (1).

Člen 4

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

Člen 5

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2007

Za Svet

Predsednik

L. AMADO


(1)  UL L 73, 15.3.2001, str. 8.


SPORAZUM O PARTNERSTVU V RIBIŠKEM SEKTORJU

med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo

DEMOKRATIČNA REPUBLIKA SAO TOME IN PRINCIPE,

v nadaljnjem besedilu „Sao Tome in Principe“,

in

EVROPSKA SKUPNOST,

v nadaljnjem besedilu „Skupnost“,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“, STA SE –

OB UPOŠTEVANJU tesnega sodelovanja med Skupnostjo in Sao Tomejem in Principom, zlasti v okviru Sporazuma iz Cotonouja, in njune skupne želje po okrepitvi tega sodelovanja;

OB UPOŠTEVANJU želje pogodbenic, da s sodelovanjem spodbudita odgovorno izkoriščanje ribolovnih virov;

OB UPOŠTEVANJU določb Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu;

ODLOČENI, da bosta uporabljali sklepe in priporočila Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna, v nadaljnjem besedilu „ICCAT“;

ZAVEDAJOČ SE pomembnosti načel iz Kodeksa odgovornega ribištva, sprejetega na Konferenci FAO leta 1995;

ODLOČENI, da zaradi skupnega interesa sodelujeta pri uvedbi odgovornega ribolova, da zagotovita dolgoročno ohranjanje in trajnostno izkoriščanje živih morskih virov;

V PREPRIČANJU, da mora takšno sodelovanje temeljiti na medsebojnem dopolnjevanju pobud in ukrepov, ki jih pogodbenici lahko izvajata skupaj ali posamično in zagotavljajo usklajenost politik in sinergijo naporov;

ODLOČENI, da za dosego teh ciljev vzpostavita dialog o sektorski ribiški politiki, ki jo je sprejela vlada Sao Tomeja in Principa, in določita primerna sredstva za zagotovitev učinkovitega izvajanja te politike in vključitve gospodarskih subjektov in civilne družbe v proces;

V ŽELJI, da določita načine in pogoje, ki bodo urejali ribolovne dejavnosti plovil Skupnosti v vodah Sao Tomeja in Principa, ter načine in pogoje za podporo Skupnosti za uvedbo odgovornega ribolova v teh vodah;

TRDNO ODLOČENI, da si bosta prizadevali za tesnejše gospodarsko sodelovanje v ribiški industriji in z njo povezanih dejavnostih z ustanovitvijo in razvojem skupnih podjetij, ki bodo vključevala podjetja obeh pogodbenic –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Predmet

Ta sporazum določa načela, predpise in postopke, ki urejajo:

gospodarsko, finančno, tehnično in znanstveno sodelovanje v ribiškem sektorju za spodbujanje odgovornega ribolova v ribolovnih območjih Sao Tomeja in Principa za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov ter za razvoj ribiškega sektorja v Sao Tomeju in Principu,

pogoje za dostop ribiških plovil Skupnosti do ribolovnih območij Sao Tomeja in Principa,

sodelovanje glede podrobnih pravil za nadzor ribolova v ribolovnih območjih Sao Tomeja in Principa, da se zagotovi spoštovanje zgoraj navedenih pogojev, učinkovitost ukrepov za ohranjanje in upravljanje ribolovnih virov ter preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova,

partnerstva med podjetji za razvoj gospodarskih dejavnosti v ribiškem sektorju in z njimi povezanih dejavnosti v skupnem interesu.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tem sporazumu:

(a)

„organi Sao Tomeja in Principa“ pomenijo vlado Sao Tomeja in Principa;

(b)

„organi Skupnosti“ pomenijo Evropsko komisijo;

(c)

„ribolovno območje Sao Tomeja in Principa“ pomeni vode, ki so na področju ribištva pod suverenostjo ali jurisdikcijo Sao Tomeja in Principa;

(d)

„ribiško plovilo“ pomeni plovilo, opremljeno za gospodarsko izkoriščanje živih vodnih virov;

(e)

„plovilo Skupnosti“ pomeni ribiško plovilo, ki plove pod zastavo države članice Skupnosti in je registrirano v Skupnosti;

(f)

„skupni odbor“ pomeni odbor, sestavljen iz predstavnikov Skupnosti in Sao Tomeja in Principa, kot je opredeljen v členu 9 tega sporazuma;

(g)

„pretovarjanje“ pomeni prenos dela ali celotnega ulova ribiškega plovila na drugo plovilo v pristanišču ali na morju;

(h)

„neobičajne okoliščine“ pomenijo okoliščine, ki niso naravni pojavi in so izven razumnega nadzora ene od pogodbenic ter preprečujejo opravljanje ribolovnih dejavnosti v vodah Sao Tomeja in Principa;

(i)

„mornarji iz držav AKP“ so mornarji, ki so državljani neevropske države, podpisnice Sporazuma iz Cotonouja; zato je mornar Sao Tomeja in Principa mornar iz držav AKP;

(j)

„prilov“ je kakršna koli količina ulovljenih vrst, ki niso navedene v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982.

Člen 3

Načela in cilji, v skladu s katerimi se izvaja ta sporazum

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali odgovoren ribolov v ribolovnih območjih Sao Tomeja in Principa po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v teh vodah, brez poseganja v sporazume, sklenjene med državami v razvoju znotraj geografske regije, vključno z vzajemnimi sporazumi o ribolovu.

2.   Pogodbenici sodelujeta z namenom izvajanja sektorske ribiške politike, ki jo je sprejela vlada Sao Tomeja in Principa, in zato vzpostavita politični dialog o potrebnih reformah. Pogodbenici se predhodno posvetujeta o morebitnem sprejetju ukrepov na tem področju.

3.   Pogodbenici sodelujeta tudi pri skupnem ali enostranskem izvajanju predhodnih, sprotnih in naknadnih vrednotenj ukrepov, programov in dejavnosti, ki jih izvajata na podlagi določb tega sporazuma.

4.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta zagotovili izvajanje tega sporazuma v skladu z načeli dobrega gospodarskega in družbenega upravljanja ter ob upoštevanju stanja ribolovnih virov.

5.   Zaposlovanje mornarjev iz držav AKP na plovilih Skupnosti ureja Deklaracija Mednarodne organizacije dela (ILO) o temeljnih načelih in pravicah pri delu, ki se neposredno po pravu uporablja pri ustreznih pogodbah in splošnih pogojih zaposlovanja. To zadeva zlasti svobodo združevanja in dejansko priznanje pravice do pogajanj za sklenitev kolektivnih pogodb ter odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in opravljanju poklica.

Člen 4

Sodelovanje na področju znanosti

1.   V obdobju veljavnosti Sporazuma si Skupnost in Sao Tome in Principe prizadevata spremljati razvoj stanja virov v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa.

2.   Pogodbenici se na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru Mednarodne komisije za ohranjanje atlantskega tuna (ICCAT), ter v luči najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj posvetujeta v skupnem odboru iz člena 9 Sporazuma, da bi, po potrebi po znanstvenem srečanju in sporazumno, sprejeli ukrepe za trajnostno upravljanje ribolovnih virov, ki vplivajo na dejavnosti plovil Skupnosti.

3.   Pogodbenici se obvezujeta, da se bosta medsebojno posvetovali, bodisi neposredno, vključno s posvetovanji na ravni podregije v okviru COREP (Regionalnega ribiškega odbora za Gvinejski zaliv), bodisi v okviru pristojnih mednarodnih organizacij, da zagotovita upravljanje in ohranjanje živih virov v Atlantiku ter sodelujeta v ustreznih znanstvenih raziskavah.

Člen 5

Dostop plovil Skupnosti do ribolovnih območij Sao Tomeja in Principa

1.   Sao Tome in Principe se zavezuje, da bo plovilom Skupnosti dovolil opravljanje ribolovnih dejavnosti v svojem ribolovnem območju v skladu s tem sporazumom ter Protokolom in Prilogo.

2.   Za ribolovne dejavnosti, ki jih ureja ta sporazum, veljajo veljavni zakoni in predpisi Sao Tomeja in Principa. Organi Sao Tomeja in Principa obvestijo Skupnost o vseh spremembah navedene zakonodaje.

3.   Sao Tome in Principe se zavezuje, da bo sprejel vse ustrezne ukrepe za učinkovito izvajanje določb v zvezi z nadzorom ribolova, določenih v Protokolu. Plovila Skupnosti sodelujejo z organi Sao Tomeja in Principa, pristojnimi za izvajanje navedenega nadzora.

4.   Skupnost se zavezuje, da bo sprejela vse ustrezne določbe za zagotovitev skladnosti njenih plovil z določbami tega sporazuma in zakonodajo, ki ureja ribolov v vodah pod jurisdikcijo Sao Tomeja in Principa.

Člen 6

Dovoljenja

1.   Plovila Skupnosti lahko ribolovne dejavnosti v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa opravljajo le, če imajo ribolovno dovoljenje, izdano v skladu s tem sporazumom in Protokolom k Sporazumu.

2.   Postopek za pridobitev ribolovnega dovoljenja za plovilo, veljavne takse in način plačila s strani lastnika plovila so določeni v Prilogi k Protokolu.

Člen 7

Finančni prispevek

1.   Skupnost plača Sao Tomeju in Principu finančni prispevek v skladu z določili in pogoji, določenimi v Protokolu in Prilogi. Navedeni enkratni prispevek se določi glede na:

(a)

dostop plovil Skupnosti do voda in ribolovnih virov Sao Tomeja in Principa ter

(b)

finančno podporo Skupnosti za spodbujanje odgovornega ribolova in trajnostnega izkoriščanja ribolovnih virov v vodah Sao Tomeja in Principa.

2.   Del finančnega prispevka, naveden v točki 1(a) zgoraj, se določi glede na cilje, ki jih pogodbenici opredelita sporazumno in v skladu z določbami Protokola ter jih je treba doseči v okviru sektorske ribiške politike, ki jo določi vlada Sao Tomeja in Principa, in v skladu z letnim in večletnim programom za njeno izvajanje.

3.   Finančni prispevek Skupnosti se izplača vsako leto v skladu s podrobnimi pravili, določenimi v Protokolu, ter ob upoštevanju določb tega sporazuma in Protokola glede morebitne spremembe njegove višine zaradi:

(a)

neobičajnih okoliščin;

(b)

sporazumnega zmanjšanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, zaradi ukrepov za upravljanje zadevnih staležev, če je to na podlagi najboljšega razpoložljivega znanstvenega mnenja potrebno za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje virov;

(c)

sporazumnega povečanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, če najboljše razpoložljivo znanstveno mnenje potrdi, da stanje virov to dopušča;

(d)

ponovne ocene pogojev finančne podpore za izvajanje sektorske ribiške politike v Sao Tomeju in Principu, če to upravičujejo rezultati letnega in večletnega programa, ki jih ugotovita pogodbenici;

(e)

odpovedi tega sporazuma v skladu s členom 13 Sporazuma;

(f)

začasne prekinitve izvajanja tega sporazuma v skladu s členom 12 Sporazuma.

Člen 8

Spodbujanje sodelovanja na ravni gospodarskih subjektov in civilne družbe

1.   Pogodbenici spodbujata gospodarsko, znanstveno in tehnično sodelovanje v ribiškem sektorju in z njim povezanih sektorjih. Med seboj se posvetujeta za uskladitev različnih ukrepov, ki se lahko sprejmejo v ta namen.

2.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali izmenjavo informacij o ribolovnih tehnikah in orodjih, metodah konzerviranja in postopkih industrijske predelave ribiških proizvodov.

3.   Pogodbenici si prizadevata ustvariti ugodne pogoje za spodbujanje odnosov med njunimi podjetji na tehničnem, gospodarskem in trgovskem področju, in sicer s spodbujanjem vzpostavitve okolja, naklonjenega razvijanju poslovanja in naložb.

4.   Pogodbenici spodbujata zlasti ustanavljanje skupnih podjetij, ki so v obojestranskem interesu, ob sistematičnem upoštevanju veljavne zakonodaje Sao Tomeja in Principa ter Skupnosti.

Člen 9

Skupni odbor

1.   Ustanovi se skupni odbor, ki je odgovoren za nadzor uporabe tega sporazuma. Skupni odbor opravlja naslednje naloge:

(a)

nadzira izpolnjevanje, razlago in uporabo Sporazuma ter zlasti določanje in oceno izvajanja letnega in večletnega programa iz člena 7(2);

(b)

zagotavlja potrebne povezave za zadeve skupnega interesa na področju ribolova, zlasti statistično analizo podatkov o ulovu;

(c)

deluje kot forum za mirno reševanje sporov, ki lahko nastanejo zaradi razlage ali uporabe Sporazuma;

(d)

kjer je potrebno, ponovno oceni stopnjo ribolovnih možnosti in posledično finančnega prispevka;

(e)

katero koli drugo nalogo, ki jo pogodbenici določita sporazumno.

2.   Skupni odbor se sestane vsaj enkrat letno, izmenično v Sao Tomeju in Principu in Skupnosti, predseduje pa mu pogodbenica, ki gosti zasedanje. Na zahtevo ene od pogodbenic se lahko skliče tudi izredno zasedanje.

Člen 10

Geografsko območje, na katerem se uporablja Sporazum

Ta sporazum se na eni strani uporablja na ozemljih, na katerih se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, pod pogoji, določenimi v navedeni pogodbi, in na drugi strani na ozemlju Sao Tomeja in Principa.

Člen 11

Trajanje

Ta sporazum se uporablja za obdobje štirih let od datuma začetka njegove veljavnosti; s tihim soglasjem pogodbenic se podaljšuje za dodatna obdobja štirih let, razen če se Sporazum odpove v skladu s členom 13 Sporazuma.

Člen 12

Začasna prekinitev

1.   Uporaba tega sporazuma se lahko na pobudo ene izmed pogodbenic začasno prekine v primeru velikega nesoglasja glede uporabe določb Sporazuma. Pri taki prekinitvi mora zadevna pogodbenica poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred začetkom veljavnosti prekinitve. Po prejemu uradnega obvestila pogodbenici skličeta posvetovanja za mirno rešitev nesoglasij.

2.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na trajanje prekinitve.

Člen 13

Odpoved

1.   Vsaka izmed pogodbenic lahko ta sporazum odpove v primeru neobičajnih dogodkov, kot so zmanjšanje zadevnih staležev, ugotovljeno znižanje ravni izkoriščanja ribolovnih možnosti, dodeljenih plovilom Skupnosti, ali neupoštevanje obvez, ki sta jih pogodbenici sprejeli glede boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

2.   Zadevna pogodbenica pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da odpoveduje Sporazum, in sicer vsaj šest mesecev pred dnevom izteka začetnega obdobja ali vsakega dodatnega obdobja.

3.   Po uradnem obvestilu iz prejšnjega odstavka pogodbenici skličeta posvetovanja.

4.   Plačilo finančnega prispevka iz člena 7 za leto, v katerem začne odpoved veljati, se zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

Člen 14

Protokol in Priloga

Protokol in Priloga sta sestavna dela tega sporazuma.

Člen 15

Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti v vodah Sao Tomeja in Principa ureja veljavna zakonodaja Sao Tomeja in Principa, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

Člen 16

Razveljavitev

Ta sporazum z dnem začetka svoje veljavnosti razveljavi in nadomesti Sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa, ki je začel veljati 25. februarja 1984.

Vendar Protokol, ki za obdobje od 1. junija 2006 do 31. maja 2010 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa, ostaja v veljavi za obdobje iz člena 1(1) navedenega protokola in je sestavni del tega sporazuma.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta sporazum, napisan v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno, stopi v veljavo na dan, ko pogodbenici druga drugo uradno obvestita, da so bili njuni notranji postopki, potrebni v ta namen, zaključeni.

PROTOKOL

o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s Sporazumom med Demokratično republiko Sao Tome in Principe in Evropsko skupnostjo o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa, za obdobje od 1. junija 2006 do 31. maja 2010

Člen 1

Obdobje uporabe in ribolovne možnosti

1.   Od 1. junija 2006 in za obdobje štirih let so ribolovne možnosti, dodeljene na podlagi člena 5 Sporazuma, naslednje:

izrazito selivske vrste (vrste, navedene v Prilogi 1 h Konvenciji Združenih narodov iz leta 1982):

zamrzovalna plovila za ribolov tunov s potegalkami: 25 plovil,

plovila s površinskimi parangali: 18 plovil.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju določb členov 4 in 5 tega protokola.

3.   Plovila, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, lahko ribolovne dejavnosti v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa izvajajo le, če imajo ribolovno dovoljenje, izdano na podlagi tega protokola in v skladu s podrobnimi pravili iz Priloge k temu protokolu.

Člen 2

Finančni prispevek – načini plačevanja

1.   Finančni prispevek iz člena 7 Sporazuma je za obdobje iz člena 1 sestavljen iz letnega zneska v višini 552 500 EUR, ki ustreza referenčni tonaži 8 500 ton na leto, in posebnega letnega zneska v višini 1 105 000 EUR, namenjenega podpori in izvajanju pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike Sao Tomeja in Principa. Ta posebni znesek je sestavni del enkratnega finančnega prispevka iz člena 7 Sporazuma.

2.   Odstavek 1 se uporablja ob upoštevanju členov 4, 5 in 7 tega protokola.

3.   V obdobju uporabe tega protokola Skupnost vsako leto plača vsoto zneskov iz odstavka 1, tj. 663 000 EUR.

4.   Če skupni ulov plovil Skupnosti v vodah Sao Tomeja in Principa presega 8 500 ton letno, se znesek 552 500 EUR finančnega prispevka poveča za 65 EUR za vsako dodatno tono ulova. Vendar skupni letni znesek, ki ga plača Skupnost, ne sme presegati dvakratnega zneska referenčne tonaže (tj. 1 105 000 EUR). Če količine ulova plovil Skupnosti presegajo količine, enakovredne dvakratnemu skupnemu letnemu znesku (17 000 ton), se znesek za presežek plača naslednje leto.

5.   Finančni prispevek iz odstavka 1 se plača najpozneje 15. maja 2007 za prvo leto in najpozneje 31. julija 2007, 2008 in 2009 za naslednja leta.

6.   Ob upoštevanju določb člena 6 je uporaba navedenega prispevka v izključni pristojnosti organov Sao Tomeja in Principa.

7.   Finančni prispevek se plača na račun državne zakladnice Sao Tomeja in Principa, odprt pri finančni instituciji, ki jo določijo organi Sao Tomeja in Principa.

Člen 3

Sodelovanje na področju odgovornega ribolova – znanstveno sodelovanje

1.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta v vodah Sao Tomeja in Principa spodbujali odgovoren ribolov po načelu nediskriminacije med različnimi ribiškimi ladjevji v navedenih vodah.

2.   V obdobju veljavnosti tega protokola si Skupnost in organi Sao Tomeja in Principa prizadevajo spremljati razvoj stanja virov v ribolovnem območju Sao Tomeja in Principa.

3.   Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spodbujali sodelovanje na ravni podregije v zvezi z odgovornim ribolovom in zlasti v okviru Regionalnega odbora za ribištvo v Gvinejskem zalivu (COREP).

4.   V skladu s členom 4 Sporazuma ter na podlagi priporočil in resolucij, sprejetih v okviru Mednarodne komisije za ohranjanje atlantskega tuna (ICCAT), ter v luči najboljših razpoložljivih znanstvenih mnenj se pogodbenici posvetujeta v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma in po potrebi po znanstvenem srečanju (če možno na ravni podregije) sporazumno sprejmeta ukrepe, ki zagotavljajo trajnostno upravljanje ribolovnih virov, povezanih z dejavnostmi plovil Skupnosti.

Člen 4

Sporazumna sprememba ribolovnih možnosti

1.   Ribolovne možnosti iz člena 1 se lahko sporazumno povečajo, če na podlagi zaključkov znanstvenega srečanja iz člena 3(4) to povečanje ne škoduje trajnostnemu upravljanju virov Sao Tomeja in Principa. V tem primeru se finančni prispevek 552 500 EUR iz člena 2(1) poveča sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve. Vendar pa skupni znesek finančnega prispevka, ki ga izplača Evropska skupnost glede na referenčno tonažo, ne sme preseči dvakratnika zneska 552 500 EUR. Če letne količine ulova plovil Skupnosti presegajo dvakratnik količine 8 500 ton (tj. 17 000 ton), se znesek za presežek plača naslednje leto.

2.   Če pa se pogodbenici dogovorita o zmanjšanju ribolovnih možnosti iz člena 1, se finančni prispevek zmanjša sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve.

3.   Pogodbenici lahko po posvetovanju in sporazumno prerazporedita ribolovne možnosti med različne vrste plovil, pri čemer morata upoštevati morebitna priporočila znanstvenega srečanja iz člena 3 glede upravljanja staležev, ki bi jih takšna prerazporeditev lahko prizadela. Pogodbenici se sporazumeta o ustrezni prilagoditvi finančnega prispevka, če je to upravičeno zaradi prerazporeditve ribolovnih možnosti.

Člen 5

Nove ribolovne možnosti

Če ribiška plovila Skupnosti izrazijo zanimanje za ribolovne dejavnosti, ki niso vključene v člen 1, se Skupnost posvetuje s Sao Tomejem in Principom v zvezi z morebitnim dovoljenjem za te nove dejavnosti. Če je to primerno, se pogodbenici sporazumeta o pogojih za te nove ribolovne možnosti in po potrebi spremenita ta protokol in njegovo prilogo.

Člen 6

Začasna ustavitev in revizija plačila finančnega prispevka zaradi neobičajnih okoliščin

1.   Če neobičajne okoliščine, ki niso naravni pojavi, preprečijo opravljanje ribolovnih dejavnosti v izključni ekonomski coni Sao Tomeja in Principa, lahko Evropska skupnost začasno ustavi plačevanje finančnega prispevka iz člena 2(1). Odločitev o začasni ustavitvi se sprejme po predhodnem posvetovanju med pogodbenicama v dveh mesecih po zahtevi ene od pogodbenic, pod pogojem da je Evropska skupnost v celoti poravnala vse zneske, dolgovane do dneva začasne ustavitve plačevanja.

2.   Finančni prispevek se začne ponovno plačevati takoj, ko pogodbenici po posvetovanju sporazumno ugotovita, da okoliščin, zaradi katerih so bile ribolovne dejavnosti ustavljene, ni več in/ali da razmere ponovno omogočajo opravljanje ribolovnih dejavnosti.

3.   Veljavnost dovoljenj za plovila Skupnosti, ki se začasno prekine hkrati z ustavitvijo plačila finančnega prispevka, se podaljša za enako dolgo obdobje, kot je trajala začasna ustavitev ribolovnih dejavnosti.

Člen 7

Spodbujanje odgovornega ribolova v vodah Sao Tomeja in Principa

1.   Od skupnega zneska finančnega prispevka (663 000 EUR) iz člena 2 se letno 50 % (tj. 331 500 EUR) nameni podpori in izvajanju pobud, sprejetih v okviru sektorske ribiške politike, ki jo opredeli vlada Sao Tomeja in Principa.

Sao Tome in Principe upravlja ustrezni znesek na podlagi ciljev, ki jih je treba uresničiti, in pripadajočih letnih in večletnih programov, ki jih pogodbenici določita sporazumno v skladu s spodnjim odstavkom 2 in v skladu s trenutnimi prednostnimi nalogami ribiške politike Sao Tomeja in Principa za zagotovitev trajnostnega in odgovornega upravljanja sektorja.

2.   Na predlog Sao Tomeja in Principa in za namene izvajanja prejšnjega odstavka se Skupnost ter Sao Tome in Principe takoj po začetku veljavnosti Protokola in najpozneje tri mesece po začetku njegove veljavnosti v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma dogovorita o večletnem sektorskem programu in podrobnih pravilih za njegovo izvajanje, ki zajemajo zlasti:

(a)

letne in večletne smernice za uporabo deleža finančnega prispevka iz zgornjega odstavka 1 in posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto;

(b)

letne in večletne cilje, ki jih je treba doseči, za spodbujanje trajnostnega in odgovornega ribolova, ob upoštevanju prednostnih nalog, ki jih Sao Tome in Principe določi v svoji nacionalni ribiški politiki ali drugih politikah, ki so povezane s spodbujanjem odgovornega in trajnostnega ribolova ali nanj vplivajo;

(c)

merila in postopke za vsakoletno vrednotenje rezultatov;

(d)

morebitno spremembo deleža skupnega zneska finančnega prispevka iz odstavka 1 tega člena, ki se uporablja v letih, ki sledijo prvemu letu uporabe tega protokola.

3.   Vse predlagane spremembe večletnega sektorskega programa ali uporabe posebnih zneskov za pobude, ki se bodo izvajale vsako leto, morata odobriti obe pogodbenici v okviru skupnega odbora.

4.   Sao Tome in Principe vsako leto v skladu z deležem iz odstavka 1 dodeli znesek za izvajanje večletnega programa. V prvem letu veljavnosti Protokola je treba Skupnost o tej dodelitvi obvestiti ob odobritvi večletnega sektorskega programa v okviru skupnega odbora. Za vsako naslednje leto Sao Tome in Principe o tej dodelitvi obvesti Skupnost najpozneje 1. maja predhodnega leta.

5.   Evropska skupnost lahko, če to upravičuje letno vrednotenje rezultatov izvajanja večletnega sektorskega programa, zahteva prilagoditev finančnega prispevka iz člena 2(1) tega protokola, da dejanski znesek finančnih sredstev, namenjenih izvajanju programa, uskladi s temi rezultati.

Člen 8

Spori – začasna prekinitev uporabe Protokola

1.   Vsak spor med pogodbenicama v zvezi z razlago določb tega protokola in njegovo uporabo se rešuje z medsebojnim posvetovanjem pogodbenic v okviru skupnega odbora iz člena 9 Sporazuma, po potrebi na izrednem zasedanju.

2.   Brez poseganja v člen 9 se uporaba Protokola lahko začasno prekine na pobudo ene izmed pogodbenic, če se meni, da je spor med pogodbenicama resen in če s posvetovanjem v okviru skupnega odbora v skladu z odstavkom 1 ni dosežena sporazumna rešitev spora.

3.   Zadevna pogodbenica mora v primeru začasne prekinitve uporabe Protokola poslati pisno uradno obvestilo o svoji nameri vsaj tri mesece pred datumom, ko naj bi začasna prekinitev začela veljati.

4.   V primeru začasne prekinitve pogodbenici nadaljujeta posvetovanje in skušata doseči sporazumno rešitev spora. Ko spor rešita sporazumno, se Protokol znova začne uporabljati in znesek finančnega prispevka se zniža sorazmerno in po načelu časovne porazdelitve glede na dolžino obdobja, v katerem je bila uporaba Protokola začasno prekinjena.

Člen 9

Začasna prekinitev uporabe Protokola zaradi neplačevanja

Če Skupnost ne opravi plačil iz člena 2, se lahko uporaba tega protokola v skladu z določbami člena 6 začasno prekine pod naslednjimi pogoji:

(a)

Pristojni organi Sao Tomeja in Principa obvestijo Evropsko komisijo o neplačevanju. Evropska komisija opravi ustrezna preverjanja in, če je potrebno, poravna obveznost najpozneje v 60 delovnih dneh od datuma prejema obvestila.

(b)

Če plačila niso bila izvedena ali niso bili navedeni upravičeni razlogi za neplačevanje v roku iz člena 2(5) tega protokola, imajo pristojni organi Sao Tomeja in Principa pravico začasno prekiniti uporabo Protokola. O tem nemudoma obvestijo Evropsko komisijo.

(c)

Protokol se ponovno začne uporabljati takoj, ko je zadevno plačilo opravljeno.

Člen 10

Veljavne določbe nacionalne zakonodaje

Dejavnosti ribiških plovil Skupnosti, ki delujejo v vodah Sao Tomeja in Principa, ureja veljavna zakonodaja Sao Tomeja in Principa, razen če Sporazum, ta protokol ter njegova priloga in dodatki določajo drugače.

Člen 11

Razveljavitev

Priloga k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Sao Tome in Principe o ribolovu v obalnih vodah Sao Tomeja in Principa se razveljavi in nadomesti s Prilogo k temu protokolu.

Člen 12

Začetek veljavnosti

1.   Ta protokol in njegova priloga začneta veljati na dan, ko se pogodbenici medsebojno obvestita, da so bili potrebni postopki zaključeni.

2.   Uporabljata se od 1. junija 2006.


Top