EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0811

Uredba Komisije (ES) št. 811/2007 z dne 11. julija 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov

OJ L 182, 12.7.2007, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 288 - 289

No longer in force, Date of end of validity: 08/08/2015; implicitno zavrnjeno 32015R1366

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/811/oj

12.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/5


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 811/2007

z dne 11. julija 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 917/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 z dne 26. aprila 2004 o ukrepih, ki izboljšujejo splošne pogoje za proizvodnjo in trženje čebelarskih proizvodov (1), in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se izognili nejasnostim, je treba v členu 2(3) Uredbe Komisije (ES) št. 917/2004 (2) natančno določiti, da se morajo ukrepi čebelarskih programov izvesti pred koncem proračunskega leta, na katerega se nanašajo.

(2)

Možnost, da se finančne omejitve za posamezni ukrep čebelarskega programa med proračunskim letom spremenijo, ne da bi bilo treba takšno spremembo odobriti v skladu s postopkom iz člena 5 Uredbe (ES) št. 797/2004, je trenutno omejena na največ 20 % navedenih finančnih omejitev.

(3)

Ta omejitev v višini 20 % je z administrativnega vidika nedvomno preveč omejevalna tako za države članice kot tudi za Komisijo. Zato jo je treba odpraviti.

(4)

Zaradi poenostavitve mora biti prilagajanje ukrepov čebelarskih programov med proračunskim letom prožnejše in je zato treba odpraviti omejitve za novo dodelitev proračunskih sredstev glede na vrsto ukrepov v okviru proračunskih sredstev, odobrenih za posamezno državo članico.

(5)

Treba je določiti, da se prilagoditve ukrepov čebelarskih programov sporočijo Komisiji, saj določeni ukrepi niso bili navedeni v prvotno predloženem triletnem programu.

(6)

Uredbo (ES) št. 917/2004 je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, določeni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 917/2004 se spremeni:

1.

Člen 2 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se črta drugi pododstavek;

(b)

v odstavku 3 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Ukrepi čebelarskih programov, ki so določeni za vsako leto triletnega obdobja, se v celoti izvedejo pred 31. avgustom proračunskega leta, na katerega se nanašajo.“

2.

Člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Ukrepi čebelarskih programov se lahko med proračunskim letom prilagodijo, vendar morajo ostati v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 797/2004. Finančne omejitve za posamezni ukrep se lahko spremenijo, če ni presežena skupna zgornja meja načrtovanih letnih izdatkov in prispevek Skupnosti k financiranju čebelarskih programov ne presega 50 % izdatkov, ki jih pokriva zadevna država članica.

Zadevna država članica sporoči Komisiji vsako načrtovano prilagoditev ukrepov med proračunskim letom v skladu s prvim pododstavkom, v primeru da posamezni ukrep ni bil prvotno načrtovan in sporočen v triletnem programu. Če Komisija ne nasprotuje, se prilagoditev začne uporabljati prvi dan drugega meseca po navedenem sporočilu.

Najkasneje dva meseca po koncu vsakega proračunskega leta države članice sporočijo Komisiji povzetek izvrševanja izdatkov glede na vrsto ukrepa.“

3.

Člen 7 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 125, 28.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 163, 30.4.2004, str. 83. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).


Top