EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0548

Uredba Komisije (ES) št. 548/2007 z dne 21. maja 2007 o prilagoditvi več uredb v zvezi z izvoznimi nadomestili za sadje in zelenjavo ter nekaterim predelanim sadjem in zelenjavo zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

OJ L 130, 22.5.2007, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 235 - 247

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/548/oj

22.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 548/2007

z dne 21. maja 2007

o prilagoditvi več uredb v zvezi z izvoznimi nadomestili za sadje in zelenjavo ter nekaterim predelanim sadjem in zelenjavo zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Bolgarije in Romunije,

ob upoštevanju Akta o pristopu Bolgarije in Romunije ter zlasti člena 56 Akta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Nekatere tehnične spremembe so potrebne v več uredbah Komisije v zvezi z izvoznimi nadomestili za sadje in zelenjavo ter nekaterim predelanim sadjem in zelenjavo, da se ustrezno prilagodijo zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 1429/95 z dne 23. junija 1995 o izvedbenih določbah za izvozna nadomestila za predelano sadje in zelenjavo razen nadomestil, dodeljenih za dodane sladkorje (1) vsebuje nekatere navedbe v vseh jezikih Skupnosti. Navedeno uredbo je treba dopolniti z navedbami v bolgarščini in romunščini.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1591/95 z dne 30. junija 1995 o podrobnih pravilih za uporabo izvoznih nadomestil za glukozo in glukozni sirup, ki se uporabljata pri nekateremu predelanemu sadju in zelenjavi (2) vsebuje nekatere navedbe v vseh jezikih Skupnosti. Navedeno uredbo je treba dopolniti z navedbami v bolgarščini in romunščini.

(4)

Uredba Komisije (ES) št. 2315/95 z dne 29. septembra 1995 o podrobnih pravilih za uporabo izvoznih nadomestil za nekatere vrste sladkorja, vključene v skupno ureditev trgov za sladkor, ki se uporablja v nekaterem predelanem sadju in zelenjavi (3), vsebuje nekatere navedbe v vseh jezikih Skupnosti. Navedeno uredbo je treba dopolniti z navedbami v bolgarščini in romunščini.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 1961/2001 z dne 8. oktobra 2001 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2200/96 v zvezi z izvoznimi nadomestili za sadje in zelenjavo (4) vsebuje nekatere vpise v vseh jezikih Skupnosti. Navedeno uredbo je treba dopolniti z vpisi v bolgarščini in romunščini.

(6)

Uredbe (ES) št. 1429/95, (ES) št. 1591/95, (ES) št. 2315/95 in (ES) št. 1961/2001 je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1429/95 se spremeni:

1.

V členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Okence 22 dovoljenja vsebuje eno od navedb iz Priloge.“

2.

Besedilo v Prilogi I k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 2

Uredba (ES) št. 1591/95 se spremeni:

1.

V členu 2 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar mora oddelek 20 zahtevka za dovoljenje in dovoljenja za potrebe izvajanja te uredbe vsebovati eno od navedb iz Priloge.“

2.

Besedilo v Prilogi II k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 3

Uredba (ES) št. 2315/95 se spremeni:

1.

V členu 2(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Oddelek 20 v zahtevku za dovoljenje in v dovoljenju vsebuje eno od navedb iz Priloge.“

2.

Besedilo v Prilogi III k tej uredbi se doda kot Priloga.

Člen 4

Uredba (ES) št. 1961/2001 se spremeni:

1.

V členu 3(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Okence 20 na zahtevkih za dovoljenje vsebuje vsaj enega od naslednjih vpisov, pri čemer je najnižja stopnja izvoznega nadomestila, ki jo je zahteval vlagatelj, da lahko izvaža, izražena z okroglo številko v eurih na tono neto teže.“

2.

Člen 5 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Okence 22 dovoljenj vsebuje vsaj enega od vpisov iz Priloge Ib.“

(b)

V odstavku 6 se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če datum začetka veljavnosti ni enak datumu izdaje v smislu prvega pododstavka, mora okence 22 na dovoljenju vsebovati vsaj enega od vpisov iz Priloge Ic.“

(c)

Odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Veljavna stopnja izvoznega nadomestila je navedena v okencu 22 z enim od vpisov iz Priloge Id.“

3.

Člen 6 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Zahtevke za dovoljenje mora spremljati izvod izvozne deklaracije za proizvode. Deklaracija mora vsebovati vsaj enega od vpisov iz Priloge Ie.“

(b)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Okence 20 dovoljenj vsebuje vsaj enega od vpisov iz Priloge If.“

(c)

V odstavku 8 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Izvozna dovoljenja se izdajo 14. delovni dan po koncu izvoznega obdobja za navedeno obdobje. Okence 22 na dovoljenjih vsebuje vsaj enega od vpisov iz Priloge Ig, skupaj s stopnjo izvoznega nadomestila, ki je določena v skladu s prvim pododstavkom odstavka 7, in količino, ki se po potrebi zmanjša za odstotek, naveden v drugem pododstavku odstavka 7.“

4.

Besedilo v Prilogi IV k tej uredbi se vstavi kot Priloga Ia, Priloga Ib, Priloga Ic, Priloga Id, Priloga Ie, Priloga If in Priloga Ig.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 141, 24.6.1995, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 498/2004 (UL L 80, 18.3.2004, str. 20).

(2)  UL L 150, 1.7.1995, str. 91. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 498/2004.

(3)  UL L 233, 30.9.1995, str. 70. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 498/2004.

(4)  UL L 268, 9.10.2001, str. 8. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA I

„PRILOGA

Navedbe iz člena 3(3):

:

v bolgarščini

:

Възстановяване при износ, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден сертификата)

:

v španščini

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

v češčini

:

Náhrada platná pro nejvýše … (množství, na které byla licence udělena)

:

v danščini

:

Restitutionen omfatter højst … (den mængde, licensen er udstedt for)

:

v nemščini

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

v estonščini

:

Toetus kehtib maksimaalselt … (kogus, mille jaoks litsents on välja antud) toote kohta

:

v grščini

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

v angleščini

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence issued)

:

v francoščini

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

v italijanščini

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

v latvijščini

:

Kompensācija attiecas uz ne vairāk kā … (daudzums, par ko izsniegta atļauja)

:

v litovščini

:

Grąžinamoji išmoka taikoma ne daugiau nei … (kiekis, kuriam išduota licencija)

:

v madžarščini

:

A visszatérítés az alábbi maximális mennyiségre érvényes: … (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiállítják)

:

v malteščini

:

Rifużjoni valida għal mhux aktar minn … (kwantità li għaliha ġiet maħruġa l liċenzja)

:

v nizozemščini

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

v poljščini

:

Pozwolenie ważne dla nie więcej niż … (ilość, dla której wydano pozwolenie)

:

v portugalščini

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

v romunščini

:

Restituire valabilă pentru maximum … (cantitatea pentru care a fost emisă licența de export)

:

v slovaščini

:

Náhrada platná pre maximálne … (množstvo, pre ktoré je povolenie vydané)

:

v slovenščini

:

Nadomestilo, veljavno za največ … (količina, za katero je bilo izdano dovoljenje)o

:

v finščini

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

v švedščini

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).”


PRILOGA II

„PRILOGA

Navedbe iz drugega odstavka člena 2:

:

v bolgarščini

:

Глюкоза, използвана в един или повече продукти, изброени в член 1 (1) (б) на регламент (ЕИО) № 426/86

:

v španščini

:

Glucosa utilizada en uno o varios productos enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 426/86

:

v češčini

:

Glukosa používaná v jednom nebo více produktech uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 426/86

:

v danščini

:

Glucose anvendt i et eller flere af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 426/86

:

v nemščini

:

Glukose, einem oder mehreren der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EWG) Nr. 426/86 genannten Erzeugnisse zugesetzt

:

v estonščini

:

Glükoos, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EMÜ) nr 426/86 artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud tootes

:

v grščini

:

Γλυκόζη η οποία χρησιμοποιείται σε ένα ή περισσότερα των προϊόντων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (EOK) αριθ. 426/86

:

v angleščini

:

Glucose used in one or more products as listed in Article 1(1)(b) of Regulation (EEC) No 426/86

:

v francoščini

:

Glucose mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l'article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 426/86

:

v italijanščini

:

Glucosio incorporato in uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86

:

v latvijščini

:

Glikoze, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kuri uzskaitīti Regulas (EEK) Nr. 426/86 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā

:

v litovščini

:

Gliukozė naudojama viename ar daugiau produktų, išvardytų Reglamento (EEB) Nr. 426/86 1 straipsnio 1 dalies b punkte

:

v madžarščini

:

A 426/86/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt egy vagy több termékben felhasznált glükóz

:

v malteščini

:

Glukożju wżat fi prodott wieħed jew aktar elenkati fl-Artikolu 1 (1) (b) tar-Regolament (KEE) Nru 426/86

:

v nizozemščini

:

Glucose, verwerkt in een of meer van de in artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 426/86 genoemde produkten

:

v poljščini

:

Glukoza zastosowana w jednym lub więcej produktach wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 426/86.

:

v portugalščini

:

Glicose utilizada num ou mais produtos enumerados no n.o 1, alínea b), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 426/86

:

v romunščini

:

Glucoză folosită în unul sau mai multe produse listate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 426/86

:

v slovaščini

:

V jednom alebo viacerých produktoch vymenovaných v článku 1, odsek 1, bod b) nariadenia (EHS) č. 426/86 sa použila glukóza

:

v slovenščini

:

Glukoza, dodana enemu ali večim proizvodom, navedenim v členu 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 426/86

:

v finščini

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (ETY) N:o 426/86 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellussa tuotteessa käytetty glukoosi

:

v švedščini

:

Glukos som tillsätts i en eller flera av produkterna i artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 426/86.“


PRILOGA III

„PRILOGA

Navedbe iz točke (b) člena 2(1):

:

v bolgarščini

:

Захар, използвана в един или повече продукти, изброени в член 1 (1) (б) на регламент (ЕИО) № 426/86

:

v španščini

:

Azúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en la letra b) del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) no 426/86,

:

v češčini

:

Cukr používaný v jednom nebo více produktech uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 426/86,

:

v danščini

:

Sukker anvendt i et eller flere af de produkter, der er nævnt i artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EØF) nr. 426/86,

:

v nemščini

:

Zucker, einem oder mehreren der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EWG) Nr. 426/86 genannten Erzeugnissen zugesetzt,

:

v estonščini

:

Suhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EMÜ) nr 426/86 artikli 1 lõike 1 punktis b loetletud tootes,

:

v grščini

:

Ζάχαρη πoυ χρησιμoπoιείται σε έvα ή περισσότερα τωv πρoϊόvτωv πoυ απαριθμoύvται στo άρθρo 1 παράγραφoς 1 στoιχείo β) τoυ καvovισμoύ (ΕΟΚ) αριθ. 426/86,

:

v angleščini

:

Sugar used in one or more products as listed in Article 1(1)(b) of Regulation (EEC) No 426/86,

:

v francoščini

:

Sucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’article 1er paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 426/86,

:

v italijanščini

:

Zucchero incorporato in uno o più prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86,

:

v latvijščini

:

Cukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kuri uzskaitīti Regulas (EEK) Nr. 426/86 1. panta 1. punkta b) apakšpunktā,

:

v litovščini

:

Cukrus naudojamas viename ar daugiau produktų, išvardytų Reglamento (EEB) Nr. 426/86 1 straipsnio 1 dalies b punkte,

:

v madžarščini

:

A 426/86/EGK rendelet 1. cikke (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt egy vagy több termékben felhasznált cukor,

:

v malteščini

:

Zokkor użat f’prodott wieħed jew aktar kif elenkat fl-Artikolu 1 (1) (b) tar-Regolament (KEE) Nru 426/86,

:

v nizozemščini

:

Suiker, verwerkt in een of meer van de in artikel 1, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 426/86 genoemde produkten,

:

v poljščini

:

Cukier zastosowany w jednym lub więcej produktach wymienionych w art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 426/86,

:

v portugalščini

:

Açúcar utilizado num ou mais produtos enumerados no n.o 1, alínea b), do artigo 1.o do Regulamento (CEE) n.o 426/86,

:

v romunščini

:

Zahăr încorporat într-unul sau mai multe produse enumerate la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 426/86

:

v slovaščini

:

V jednom alebo viacerých produktoch vymenovaných v článku 1, odsek 1, bod b) nariadenia (EHS) č. 426/86 sa použil cukor,

:

v slovenščini

:

Sladkor, dodan enemu ali večim proizvodom, navedenim v členu 1(1)(b) Uredbe (EGS) št. 426/86,

:

v finščini

:

Yhdessä tai useammassa asetuksen (ETY) N:o 426/86 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa luetellussa tuotteessa käytetty sokeri,

:

v švedščini

:

Socker som tillsätts i en eller flera av produkterna i artikel 1.1 b i förordning (EEG) nr 426/86.“


PRILOGA IV

PRILOGA Ia

Vpisi iz prvega pododstavka člena 3(2):

:

v bolgarščini

:

Заявление, подлежащо на фиксиране от Комисията на възстановяване при износ в размер, не по —малък от … евро/тон нетно тегло (минимален размер, поискан от заявителя) на датата на приемане на заявлението

:

v španščini

:

Solicitud condicionada a la fijación, por parte de la Comisión, de un tipo de restitución superior o igual a … [tipo mínimo solicitado por el solicitante del certificado] EUR/tonelada neta, en la fecha efectiva de la solicitud

:

v češčini

:

Žádost s výhradou stanovení sazby subvence Komisí vyšší než nebo rovnající se EUR …/t (minimální sazba požadovaná žadatelem) ke skutečnému dni podání žádosti

:

v danščini

:

Ansøgning betinget af, at Kommissionen fastsætter en restitutionssats på mindst … (den minimumssats, licensansøgeren ansøger om) EUR/t netto på den faktiske ansøgningsdato

:

v nemščini

:

Antrag vorbehaltlich eines von der Kommission am tatsächlichen Tag der Antragstellung festgesetzten Erstattungssatzes von mindestens … EUR/t Eigengewicht (vom Antragsteller beantragter Satz)

:

v estonščini

:

Taotluse puhul kehtib tingimus, et komisjon kinnitab toetusemäära vähemalt … eurot netotonni kohta (taotleja soovitud alammäär) tegelikul taotluse esitamise kuupäeval

:

v grščini

:

Αίτηση με την επιφύλαξη του καθορισμού από την Επιτροπή ύψους επιστροφής ανώτερου ή ίσου προς … (ελάχιστο ύψος που ζητά ο υποβάλλων αίτηση πιστοποιητικού) ευρώ/τόνο καθαρού βάρους κατά την πραγματική ημερομηνία της αίτησης

:

v angleščini

:

Application subject to the fixing by the Commission of a refund rate of not less than EUR …/t net (minimum rate sought by the applicant) on the actual date of application

:

v francoščini

:

Demande sous réserve de la fixation par la Commission d'un taux de restitution supérieur ou égal à … (taux minimal demandé par le demandeur de certificat) EUR/t net à la date effective de la demande

:

v italijanščini

:

Domanda condizionata alla fissazione, da parte della Commissione, di un tasso di restituzione superiore o pari a … (tasso minimo chiesto dal richiedente del titolo) EUR/t netta alla data effettiva della domanda

:

v latvijščini

:

Uz pieteikumu attiecas faktiskajā pieteikuma iesniegšanas dienā Komisijas noteikta kompensācijas likme, kas nav mazāka par … EUR/t tīrsvarā (pieteikuma iesniedzēja pieprasītā minimālā likme)

:

v litovščini

:

Paraiška atsižvelgiant į Komisijos nustatytą grąžinamosios išmokos dydį, ne mažesnį nei … EUR/t neto (minimalus pareiškėjo pageidaujamas dydis) paraiškos pateikimo dieną

:

v madžarščini

:

Az engedély kérelmezésének előfeltétele az, hogy a Bizottság a kérelmezés tényleges napján minimum az alábbi összegben rögzíti a visszatérítés mértékét: … (az engedélykérelmező által igényelt legalacsonyabb visszatérítési mérték) euró/nettó tonna.

:

v malteščini

:

Applikazzjoni soġġetta għall-iffissar ta' rata ta' rifużjoni mill-Kummissjoni ta' mhux inqas minn EUR …/t netta (rata minima mitluba mill-applikant) fid-data attwali ta' l-applikazzjoni

:

v nizozemščini

:

Aanvraag onder voorbehoud dat de Commissie op de daadwerkelijke aanvraagdatum een restitutie vaststelt die niet lager is dan … EUR/ton netto (door de certificaataanvrager gevraagde minimumrestitutie)

:

v poljščini

:

Wniosek podlegający ustaleniu przez Komisję stawki refundacji wyższej lub równej … EUR/t netto (stawka minimalna wnioskowana przez osobę składającą wniosek o pozwolenie) w dniu składania wniosku

:

v portugalščini

:

Pedido sob reserva da fixação pela Comissão de uma taxa de restituição superior ou igual a … (taxa mínima pedida pelo requerente de certificado) EUR/tonelada líquida na data efectiva do pedido.

:

v romunščini

:

Cerere condiționată de stabilire de către Comisie a unei rate de restituire de nu mai puțin de … euro/tonă net (rata minimă cerută de solicitant) la data reală a cererii.

:

v slovaščini

:

Žiadosť s výhradou stanovenia výšky náhrady Komisiou najmenej … EUR/t netto (minimálna výška požadovaná žiadateľom) ku skutočnému dňu podania žiadosti

:

v slovenščini

:

Zahtevek, za katerega Komisija določi stopnjo nadomestila, višjo ali enako … EUR/t (najnižja stopnja, zahtevana s strani vlagatelja) na dejanski datum vložitve zahtevka

:

v finščini

:

Hakemus, joka edellyttää, että komissio vahvistaa tukimäärän, joka on vähintään … euroa/nettotonni (todistuksen hakijan pyytämä vähimmäismäärä) tosiasiallisena hakupäivänä

:

v švedščini

:

Ansökan med förbehåll för att kommissionen fastställer ett bidragsbelopp på minst … (minimibidragssats som den licenssökande begärt) euro/ton nettovikt vid det faktiska datumet för ansökan.

PRILOGA Ib

Vpisi iz člena 5(2):

:

v bolgarščini

:

Възстановяване при износ, валидно за не повече от … тона нетно тегло (количество, за което е издаден сертификата)

:

v španščini

:

Restitución válida para … toneladas netas [cantidad para la que se haya expedido el certificado], como máximo

:

v češčini

:

Subvence platná pro nejvýše … tun čisté hmotnosti (množství, na které je licence vydána)

:

v danščini

:

Restitutionen gælder for højst … ton(s) netto (den mængde, licensen er udstedt for)

:

v nemščini

:

Erstattung gültig für höchstens … Tonnen Eigengewicht (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

v estonščini

:

Toetus kehtib maksimaalselt … netotonni kohta (kogus, mille jaoks litsents on välja antud)

:

v grščini

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

v angleščini

:

Refund valid for not more than … tonnes net (quantity for which licence issued)

:

v francoščini

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) tonnes net au maximum

:

v italijanščini

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo) t nette

:

v latvijščini

:

Kompensācija attiecas uz ne vairāk kā … tonnām tīrsvarā (daudzums, par kuru izsniegta atļauja)

:

v litovščini

:

Grąžinamoji išmoka taikoma ne daugiau nei … tonų neto (kiekis, kuriam išduota licencija)

:

v madžarščini

:

A visszatérítés legfeljebb a következő mennnyiségre érvényes: … (az a mennyiség, melyre az engedélyt kiállították) nettó tonna

:

v malteščini

:

Rifużjoni valida għal mhux aktar minn … tunnellata netta (kwantità li għaliha ġiet maħruġa l-liċenzja)

:

v nizozemščini

:

Restitutie geldig voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven) ton netto

:

v poljščini

:

Refundacja ważna dla nie więcej niż … ton netto (ilość, dla której pozwolenie zostało wydane)

:

v portugalščini

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado) toneladas líquidas, no máximo

:

v romunščini

:

Restituire valabilă pentru maximum … tone net (cantitatea pentru care a fost eliberată licența)

:

v slovaščini

:

Náhrada platná pre maximálne ... ton netto (množstvo, na ktoré sa povolenie vydáva)

:

v slovenščini

:

Nadomestilo veljavno za največ … ton neto teže (količina, za katero je bilo izdano dovoljenje)

:

v finščini

:

Tukea myönnetään enintään … nettotonnin määrälle (määrä, jolle todistus on myönnetty)

:

v švedščini

:

Bidrag som gäller för högst … ton nettovikt (kvantitet för vilken licensen är utfärdad).

PRILOGA Ic

Vpisi iz četrtega pododstavka člena 5(6):

:

v bolgarščini

:

Сертификат, валиден от … (начална дата на валидност)

:

v španščini

:

Certificado válido a partir del … (fecha de comienzo del período de validez)

:

v češčini

:

Licence platná od … (den začátku platnosti)

:

v danščini

:

Licensen er gyldig fra … (gyldighedsperiodens begyndelse)

:

v nemščini

:

Lizenz gültig ab … (Beginn der Gültigkeitsdauer)

:

v estonščini

:

Litsents kehtib alates … (kehtivuse alguse kuupäev)

:

v grščini

:

Πιστοποιητικό ισχύον από … (ημερομηνία έναρξης ισχύος)

:

v angleščini

:

Licence valid from … (date of commencement of validity)

:

v francoščini

:

Certificat valable à partir du … (date de début de validité)

:

v italijanščini

:

Titolo valido dal … (data di decorrenza della validità)

:

v latvijščini

:

Atļauja derīga no (derīguma termiņa sākuma datums)

:

v litovščini

:

Licencija galioja nuo … (įsigaliojimo data)

:

v madžarščini

:

Az engedély a következő dátumtól érvényes: … (az érvényesség kezdetének dátuma)

:

v malteščini

:

Liċenzja valida minn … (data minn meta tibda l-validità)

:

v nizozemščini

:

Certificaat geldig vanaf … (datum van begin van de geldigheidsduur)

:

v poljščini

:

Pozwolenie ważne od … (data rozpoczęcia okresu ważności)

:

v portugalščini

:

Certificado válido a partir de … (data de início da validade)

:

v romunščini

:

Licență valabilă de la … (data începerii perioadei de valabilitate)

:

v slovaščini

:

Povolenie platné od … (dátum začiatku platnosti)

:

v slovenščini

:

Dovoljenje veljavno od … (datum začetka veljavnosti)

:

v finščini

:

Todistus voimassa … (voimassaolon alkamispäivä) alkaen

:

v švedščini

:

Licens giltig från … (datum för giltighetstidens början).

PRILOGA Id

Vpisi iz člena 5(7):

:

v bolgarščini

:

Сертификат за предварително фиксиране на възстановяването в размер на … евро/тон нетно тегло

:

v španščini

:

Certificado con fijación anticipada de la restitución a un tipo de … EUR/t neta

:

v češčini

:

Licence s náhradou stanovenou předem ve výši … EUR na tunu čisté hmotnosti

:

v danščini

:

Licens med forudfastsættelse af restitutionen til … EUR/ton netto

:

v nemščini

:

Lizenz mit Vorausfestsetzung der Erstattung zum Satz von … EUR/t Eigengewicht

:

v estonščini

:

Litsents, mille puhul on eelnevalt kinnitatud toetus … eurot netotonni kohta

:

v grščini

:

Πιστοποιητικό με προκαθορισμό της επιστροφής σε … ευρώ/τόνο καθαρού βάρους

:

v angleščini

:

Licence with refund fixed in advance at EUR …/tonne net

:

v francoščini

:

Certificat avec fixation à l'avance de la restitution au taux de … EUR/t net

:

v italijanščini

:

Titolo con fissazione anticipata della restituzione al tasso di … EUR/t netta

:

v latvijščini

:

Atļauja ar iepriekš noteiktu kompensāciju … EUR/t tīrsvarā

:

v litovščini

:

Licencija su iš anksto nustatyta grąžinamąja išmoka, kuri yra … EUR/t neto

:

v madžarščini

:

A visszatérítés előzetes rögzítésével rendelkező engedély, a visszatérítés mértéke: … euró/nettó tonna

:

v malteščini

:

Liċenzja b’rifużjoni stabbilita bil-quddiem f’EUR …/tunnellata netta

:

v nizozemščini

:

Certificaat met vaststelling vooraf van de restitutie op … EUR/ton netto

:

v poljščini

:

Pozwolenie z wcześniejszym ustaleniem refundacji w wysokości … EUR/t netto

:

v portugalščini

:

Certificado com prefixação da restituição à taxa de … EUR/t líquida

:

v romunščini

:

Licență cu stabilirea în avans a restituirii la o rată de … euro/tonă net

:

v slovaščini

:

Povolenie s vopred stanovenou náhradou vo výške … EUR/t netto

:

v slovenščini

:

Dovoljenje z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila v višini … EUR/t neto teže

:

v finščini

:

Todistus, jossa vientitueksi on vahvistettu ennakolta … euroa/nettotonni

:

v švedščini

:

Licens med förutfastställelse av bidraget på ett belopp av … euro/ton nettovikt.

PRILOGA Ie

Vpisi iz člena 6(2):

:

v bolgarščini

:

Износ, при който ще се представи a posteriori заявление за износна лицензия без предварително фиксиране на възстановяването (система Б)

:

v španščini

:

Exportación para la que se presentará una solicitud a posteriori de certificado de exportación sin fìjación anticipada de la restitución (sistema B)

:

v češčini

:

Vývoz, který je předmětem dodatečné žádosti o vývozní licenci bez subvence stanovené předem (systém B)

:

v danščini

:

Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen (system B)

:

v nemščini

:

Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird (System B)

:

v estonščini

:

Ekspordi puhul taotletakse tagantjärele toetuse eelkinnituseta ekspordilitsentsi (süsteem B)

:

v grščini

:

Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής (σύστημα Β)

:

v angleščini

:

Export to be the subject of an a posteriori application for an export licence without advance fixing of the refund (system B)

:

v francoščini

:

Exportation qui fera l'objet d'une demande a posteriori de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution (système B)

:

v italijanščini

:

Esportazione che sarà oggetto di una domanda a posteriori di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione (sistema B)

:

v latvijščini

:

Uz izvešanu attiecas a posteriori pieteikums, lai saņemtu izvešanas atļauju bez iepriekš noteiktas kompensācijas (B sistēma)

:

v litovščini

:

Eksportas pagal vėlesnę paraišką eksporto licencijai be išankstinio grąžinamosios išmokos nustatymo (B sistema)

:

v madžarščini

:

Utólag benyújtott engedélykérelem tárgyát képező, a visszatérítés előzetes rögzítése nélküli kivitel (B rendszer)

:

v malteščini

:

Esportazzjoni għandha tkun soġġetta għall-applikazzjoni a posteriori għal-liċenzja ta’ esportazzjoni mingħajr fissazzjoni bil-quddiem tar-rifużjoni (sistema B)

:

v nizozemščini

:

Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie (B-stelsel) zal worden aangevraagd

:

v poljščini

:

Wywóz mający podlegać a posteriori wnioskowi o pozwolenie na wywóz bez wcześniejszego ustalenia refundacji (system B)

:

v portugalščini

:

Exportação que será objecto de um pedido a posteriori de certificado de exportação sem prefixação da restituição (sistema B)

:

v romunščini

:

Export care va face obiectul unei cereri ulterioare de licență de export fără stabilirea în avans a restituirii (sistem B)

:

v slovaščini

:

Vývoz, ktorý bude predmetom dodatočnej žiadosti o vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady (systém B)

:

v slovenščini

:

Izvoz, za katerega se naknadno zahteva izvozno dovoljenje brez vnaprejšnje določitve nadomestila (sistem B)

:

v finščini

:

Vientiä, josta jätetään jälkikäteen vientitodistus, johon ei sisälly tuen ennakkovahvistusta, koskeva hakemus (B-menettely)

:

v švedščini

:

Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget (system B).

PRILOGA If

Vpisi iz člena 6(4):

:

v bolgarščini

:

Заявление за износна лицензия без предварително фиксиране на възстановяването съгласно член 6 на Регламент (ЕК) № 1961/2001

:

v španščini

:

Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) no 1961/2001

:

v češčini

:

Žádost o vývozní licenci bez subvence stanovené předem v souladu s článkem 6 nařízení Komise (ES) č. 1961/2001

:

v danščini

:

Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 1961/2001

:

v nemščini

:

Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 6 der Verordnung (EG) Nr. 1961/2001

:

v estonščini

:

Toetuse eelkinnituseta ekspordilitsentsi taotlus vastavalt määruse (EÜ) nr 1961/2001 artiklile 6

:

v grščini

:

Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1961/2001

:

v angleščini

:

Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 1961/2001

:

v francoščini

:

Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 1961/2001

:

v italijanščini

:

Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1961/2001

:

v latvijščini

:

Pieteikums, lai saņemtu izvešanas atļauju bez iepriekš noteiktas kompensācijas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1961/2001 6. pantu

:

v litovščini

:

Paraiška eksporto licencijai be išankstinio grąžinamosios išmokos nustatymo remiantis Reglamento (EB) Nr. 1961/2001 6 straipsniu

:

v madžarščini

:

Az 1961/2001/EK rendelet 6. cikkének megfelelően a visszatérítés előzetes rögzítése nélküli kiviteli engedély iránt benyújtott kérelem

:

v malteščini

:

Applikazzjoni għal-liċenzji ta' esportazzjoni mingħajr iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni skond l-Artikolu 6 tar-Regolament (KE) Nru 1961/2001

:

v nizozemščini

:

Aanvraag om een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1961/2001

:

v poljščini

:

Wniosek o pozwolenie na wywóz bez wcześniejszego ustalenia refundacji, zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 1961/2001

:

v portugalščini

:

Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1961/2001

:

v romunščini

:

Cerere de licență de export fără stabilirea în avans a restituirii, conform articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1961/2001

:

v slovaščini

:

Žiadosť o vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 1961/2001

:

v slovenščini

:

Zahtevek za izvozno dovoljenje brez vnaprejšnje določitve nadomestila v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 1961/2001

:

v finščini

:

Asetuksen (EY) N:o 1961/2001 6 artiklan mukainen vientitodistushakemus ilman tuen ennakkovahvistusta

:

v švedščini

:

Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1961/2001.

PRILOGA Ig

Vpisi iz prvega pododstavka člena 6(8):

:

v bolgarščini

:

Износна лицензия без предварително фиксиране на възстановяването за … килограма от продуктите, изброени в клетка 16, при размер на възстановяването … евро/тон нетно тегло

:

v španščini

:

Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de … kilogramos de los productos que se indican en la casilla 16, a un tipo de … EUR/tonelada neta

:

v češčini

:

Vývozní licence bez subvence stanovené předem na množství … kilogramů produktů uvedených v poli 16, v sazbě … EUR/t čisté hmotnosti

:

v danščini

:

Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på … kg produkter, anført i rubrik 16, til en sats på … EUR/ton netto

:

v nemščini

:

Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von … kg der in Feld 16 genannten Erzeugnisse zum Satz von … EUR/t Eigengewicht

:

v estonščini

:

Eelkinnituseta ekspordilitsents … kilogrammi lahtris 16 loetletud toodete toetuseks määraga … eurot netotonni kohta

:

v grščini

:

Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής για ποσότητα … χιλιογράμμων των προϊόντων που αναγράφονται στη θέση 16, ύψους … ευρώ/τόνο καθαρού βάρους

:

v angleščini

:

Export licence without advance fixing of the refund for … kilograms of products as listed in box 16, at a rate of EUR …/tonne net

:

v francoščini

:

Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de … kilogrammes de produits figurant à la case 16, au taux de … EUR/t net

:

v italijanščini

:

Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di … kg dei prodotti indicati nella casella 16, al tasso di … EUR/t netta

:

v latvijščini

:

Izvešanas atļauja bez iepriekš noteiktas kompensācijas par … kilogramiem produktu, kas uzskaitīti 16. ailē, ar likmi … EUR/t tīrsvarā

:

v litovščini

:

Eksporto licencija be išankstinio grąžinamosios išmokos nustatymo … kilogramams 16 langelyje nurodytų produktų, taikant … EUR/t neto išmokos dydį

:

v madžarščini

:

A visszatérítés előzetes rögzítése nélküli kiviteli engedély … kilogramm mennyiségű, a 16. rovatban feltüntetett termékekre, … EUR/nettó tonna visszatérítési mértékkel

:

v malteščini

:

Liċenzja ta’ esportazzjoni mingħajr iffissar bil-quddiem tar-rifużjoni għal … kilogramm ta’ prodotti kif elenkati fil-kaxxa 16, b’ rata ta’ EUR …/tunnellata netta

:

v nizozemščini

:

Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor een hoeveelheid van … kg van de in vak 16 genoemde producten, met eenheidsbedrag van de restitutie … EUR/ton netto

:

v poljščini

:

Pozwolenie na wywóz bez wcześniejszego ustalenia refundacji na … kilogramów produktów wymienionych w polu 16, zgodnie ze stawką wynoszącą … EUR/t netto

:

v portugalščini

:

Certificado de exportação sem prefixação da restituição para uma quantidade de … quilogramas de produtos indicados na casa 16, à taxa de … EUR/tonelada líquida

:

v romunščini

:

Licență de export fără stabilirea în avans a restituirii pentru o cantitate de … kilograme de produse listate în căsuța 16, cu rata restituirii de … euro/tonă net

:

v slovaščini

:

Vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady pre … kilogramov produktov uvedených v kolónke 16, vo výške … EUR/t netto

:

v slovenščini

:

Izvozno dovoljenje brez vnaprejšnje določitve nadomestila za … kilogramov proizvoda, kot je navedeno v okencu 16, v višini … EUR/t neto teže

:

v finščini

:

Vientitodistus, joka ei sisällä vientituen ennakkovahvistusta, … kilogramman määrälle kohdassa 16 mainittuja tuotteita, tuen määrä … euroa/nettotonni

:

v švedščini

:

Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av … kilo av de produkter som anges i fält 16, till ett belopp av … euro/ton nettovikt.


Top