Help Print this page 

Document 32007R0545

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 545/2007 z dne 16. maja 2007 o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo (od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 )
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
OJ L 129, 17.5.2007, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/545/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 16/05/2007
  • Date of effect: 20/05/2007; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 12
  • Date of end of validity: 11/12/2010; zastarelo glej JO C 336/2010 P 1
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

17.5.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 545/2007

z dne 16. maja 2007

o odprtju in upravljanju uvozne tarifne kvote za zamrznjeno goveje meso, namenjeno za predelavo (od 1. julija 2007 do 30. junija 2008)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1254/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso (1) in zlasti člena 32(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Seznam CXL Svetovne trgovinske organizacije Skupnosti nalaga, da odpre letno tarifno kvoto v višini 50 700 ton za uvoz zamrznjenega govejega mesa, namenjenega za predelavo. Poleg tega se je zaradi pogajanj, ki so privedla k Sporazumu v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Avstralijo v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994 o spremembah ugodnosti na seznamih Češke republike, Republike Estonije, Republike Ciper, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike v okviru njihovega pristopa k Evropski uniji (2), ki je bil odobren s Sklepom Sveta 2006/106/ES (3), Komisija obvezala s 1. julijem 2006 vključiti v svoj seznam za vse države članice povečanje v višini 4 003 ton navedene uvozne tarifne kvote.

(2)

Za kvotno leto 2007/2008, ki se začne s 1. julijem 2007, je treba določiti izvedbena pravila.

(3)

Za uvoz zamrznjenega govejega mesa v skladu s tarifno kvoto veljajo uvozne carine in pogoji, določeni v skladu z zaporedno številko 13 Priloge 7 k tretjemu delu Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (4).

(4)

Pri uvozu v Skupnost v skladu s tarifno kvoto je treba predložiti uvozno dovoljenje v skladu s prvim pododstavkom člena 29(1) Uredbe (ES) št. 1254/1999. Za uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe, se brez poseganja v dodatne pogoje, ki jih določa ta uredba, uporabljajo določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1445/95 z dne 26. junija 1995 o pravilih za uporabo uvoznih in izvoznih dovoljenj za goveje in telečje meso ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2377/80 (5) in Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (6).

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (7), podrobno določa uporabo uvoznih pravic, status vlagateljev in vprašanje uvoznih dovoljenj. Brez poseganja v dodatne pogoje, ki jih določa ta uredba, je treba od 1. julija 2007 uporabljati določbe Uredbe (ES) št. 1301/2006 za uvozna dovoljenja, izdana na podlagi te uredbe.

(6)

Primerno je, da se ta uvozna tarifna kvota upravlja najprej z dodeljevanjem uvoznih pravic in nato z izdajo uvoznih dovoljenj, kot določa člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1301/2006. Izvajalci, ki so pridobili uvozne pravice, bi se tako v kvotnem obdobju lahko odločili glede na svoje dejanske trgovinske tokove, kdaj želijo vložiti zahtevek za uvozna dovoljenja. Treba je omogočiti izdajo dovoljenj po razdelitvi uvoznih pravic na podlagi zahtevkov predelovalcev, ki izpolnjujejo pogoje. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje obdobje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja uvozne tarifne kvote.

(7)

Da bi se izognili špekulacijam, je treba dostop do kvot dodeliti samo dejavnim predelovalcem, ki predelavo izvajajo v predelovalnih obratih, odobrenih v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (8), ali predelovalnim obratom v Bolgariji in Romuniji, ki so bili odobreni za izvoz predelanih mesnih proizvodov v Skupnost v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (9), pred pristopom navedenih držav k Evropski uniji 1. januarja 2007.

(8)

Da bi se preprečile špekulacije, je treba predelovalcem izdati uvozna dovoljenja le za količine, za katere so jim bile dodeljene uvozne pravice. Prav tako je zato treba položiti varščino hkrati z zahtevkom za uvozne pravice. Zahtevek za uvozna dovoljenja, ki ustrezajo dodeljenim pravicam, bi moral biti osnovna zahteva v smislu Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 z dne 22. julija 1985 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode (10).

(9)

Uporaba tarifne kvote zahteva strog nadzor uvoza in učinkovite preglede glede njegove uporabe in namembnega kraja. Predelavo je zato treba odobriti le v obratu, ki je naveden v uvoznem dovoljenju.

(10)

Da bi se zagotovila uporaba uvoženega mesa v skladu s specifikacijami tarifne kvote, je treba položiti varščino. Višino varščine je treba določiti ob upoštevanju razlike med carinskimi dajatvami, ki veljajo znotraj in zunaj kvote.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za govedino in teletino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V skladu s pogoji iz te uredbe se za obdobje od 1. julija 2007 do 30. junija 2008 odpre uvozna tarifna kvota v višini 54 703 ton v protivrednosti zamrznjenega govejega mesa s kostmi, ki je razvrščeno v oznake KN 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ali 0206 29 91 in je namenjeno za predelavo v Skupnosti (v nadaljnjem besedilu „kvota“).

Člen 2

1.   V tej uredbi „proizvod A“ pomeni predelan proizvod z oznakami KN 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 ali 1602 50 80, ki ne vsebuje drugega mesa razen mesa goveda, z razmerjem med kolagenom in beljakovinami, ki ne presega 0,45, in vsebuje po teži najmanj 20 % pustega mesa brez drobovine in maščobe z mesom ter želejem, kar ustreza najmanj 85 % skupne neto teže.

Vsebnost kolagena se določi tako, da se vsebnost hidroksiprolina pomnoži s faktorjem 8. Vsebnost hidroksiprolina se določi v skladu z metodo ISO 3496/1994.

Vsebnost pustega govejega mesa brez maščobe se določi v skladu s postopkom, določenim v Prilogi k Uredbi Komisije (EGS) št. 2429/86 (11).

Drobovina vključuje naslednje: glave in dele glave (vključno z ušesi), spodnje dele nog, repe, srce, seske, jetra, ledvice, priželjc in trebušno slinavko, možgane, pljuča, goltanec, notranjo mišično prepono, vranico, notranjo jajčno opno, hrbtenjačo, užitno kožo, reprodukcijske organe (npr. maternico, jajčnike in testise), ščitnico, hipofizo.

Proizvod se dovolj toplotno obdela, da se zagotovi koagulacija mesnih beljakovin v celotnem proizvodu, kar povzroči, da se na površini reza ne pojavijo sledovi rdečkaste tekočine, kadar se proizvod prereže vzdolž najdebelejšega dela.

2.   V tej uredbi „proizvod B“ pomeni predelan proizvod, ki vsebuje goveje meso, razen:

(a)

proizvodov iz člena 1(1)(a) Uredbe (ES) št. 1254/1999; ali

(b)

proizvodov iz odstavka 1 tega člena.

Vendar se kot proizvod B šteje predelani proizvod z oznako KN 0210 20 90, ki je bil sušen ali prekajen, tako da sta se zato barva in čvrstost svežega mesa v celoti izgubili ter razmerje med vodo in beljakovinami ne presega 3,2.

Člen 3

1.   Celotna količina iz člena 1 se razdeli na dve količini:

(a)

43 000 ton zamrznjenega govejega mesa, namenjenega za proizvodnjo proizvodov A;

(b)

11 703 ton zamrznjenega govejega mesa, namenjenega za proizvodnjo proizvodov B.

2.   Kvota je označena z naslednjima zaporednima številkama:

(a)

09.4057 za količine iz odstavka 1(a);

(b)

09.4058 za količine iz odstavka 1(b).

3.   Uvozne carinske dajatve, ki se uporabljajo za zamrznjeno goveje meso iz kvote, so določene v Prilogi I.

Člen 4

1.   Kvota se upravlja najprej z dodeljevanjem uvoznih pravic in nato z izdajo uvoznih dovoljenj.

2.   Uporabljajo se uredbe (ES) št. 1445/95, (ES) št. 1291/2000 in (ES) št. 1301/2006, razen če ni v tej uredbi določeno drugače.

Člen 5

1.   Z odstopanjem od člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 namesto ukvarjanja s trgovino s tretjimi državami, kot navaja navedeni člen, vlagatelji zahtevkov za uvozne pravice dokažejo, da so bili odobreni kot predelovalni obrati iz člena 4 Uredbe (ES) št. 853/2004 in da so bili dejavni pri proizvodnji predelanih proizvodov, ki vsebujejo goveje meso, med obema referenčnima obdobjema iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006.

Predelovalni obrati iz Bolgarije in Romunije, ki so bili odobreni v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 854/2004 za izvoz v Skupnost in so bili dejavni pri proizvodnji predelanih proizvodov, ki vsebujejo goveje meso, med obema referenčnima obdobjema iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006, lahko vložijo zahtevek za uvozne pravice na podlagi kvote.

Zahtevek za uvozne pravice ne sme presegati 10 % nobene količine iz člena 3(1).

2.   Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz odstavka 1 se predložijo skupaj z zahtevkom za uvozne pravice.

Z odstopanjem od drugega odstavka člena 5 Uredbe (ES) št. 1301/2006 pristojni nacionalni organ odloči, katera so sprejemljiva dokumentarna dokazila o skladnosti z navedenimi pogoji.

Člen 6

1.   Vsak zahtevek za uvozne pravice za proizvodnjo proizvodov A ali B se navede v protivrednosti mesa s kostmi.

Za namene tega odstavka je 100 kg govejega mesa s kostmi enakovredno 77 kilogramom govejega mesa brez kosti.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za proizvodnjo proizvodov A ali B se vložijo najpozneje do 13.00 po bruseljskem času dne 8. junija 2007.

3.   Z zahtevkom se položi tudi varščina 6 EUR na 100 kg za uvozne pravice.

4.   Države članice najpozneje do 13.00 po bruseljskem času drugi petek po roku za vložitev zahtevkov iz odstavka 2 obvestijo Komisijo o skupnih količinah, za katere je bil vložen zahtevek, in sicer za vsako od obeh kategorij proizvodov.

Člen 7

1.   Uvozne pravice se dodelijo od 7. do najkasneje 16. delovnega dne po roku za obvestilo Komisije iz člena 6(4).

2.   Kadar je zaradi uporabe koeficienta dodeljevanja iz člena 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 število uvoznih pravic, ki se dodelijo, manjše od števila uvoznih pravic, za katere je bil vložen zahtevek, se položena varščina v skladu s členom 6(3) te uredbe takoj sorazmerno sprosti.

Člen 8

1.   Za sprostitev v prosti promet količin, dodeljenih v skladu s kvoto, je treba predložiti uvozno dovoljenje.

2.   Zahtevki za uvozne pravice zajemajo vse dodeljene količine. Ta obveznost je del osnovne zahteve v smislu člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 2220/85.

Člen 9

1.   Zahtevki za dovoljenja se lahko vložijo izključno v državi članici, kjer je vlagatelj vložil zahtevek in pridobil uvozne pravice po kvoti.

Z vsako izdajo uvoznega dovoljenja se ustrezno zmanjšajo pridobljene uvozne pravice in varščina, ki je bila položena v skladu s členom 6(3), se takoj sorazmerno sprosti.

2.   Uvozna dovoljenja se izdajo na ime tržnega udeleženca, ki je pridobil uvozne pravice.

3.   Zahtevek za dovoljenje in dovoljenje vsebujeta naslednje informacije:

(a)

v razdelku 8 državo porekla;

(b)

v razdelku 16 eno od ustreznih oznak KN iz člena 1;

(c)

v razdelku 20 zaporedno številko kvote in najmanj eno od navedb iz Priloge II ter naziv in naslov predelovalnega obrata.

4.   Izvozna dovoljenja so veljavna 120 dni od datuma dejanske izdaje v skladu s členom 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000.

Člen 10

Države članice vzpostavijo sistem fizičnega preverjanja in preverjanja dokumentacije, da bi v treh mesecih od datuma uvoza zagotovile predelavo vsega mesa v predelovalnih obratih in v kategorijo proizvoda, opredeljenega v zadevnem uvoznem dovoljenju.

Sistem vključuje fizične preglede količine in kakovosti na začetku predelave, med predelavo in po končanem procesu predelave. Predelovalci morajo biti zato kadar koli sposobni izkazati istovetnost in rabo uvoženega mesa na podlagi ustrezne proizvodne dokumentacije.

Pri tehničnem preverjanju proizvodne metode lahko pristojni organ dovoli odstopanje v potrebnem obsegu zaradi izgub pri odcejanju in obrezovanju.

Da bi preverile kakovost končnega proizvoda in ugotovile skladnost s predelovalčevo formulo sestave proizvoda, države članice vzamejo reprezentativne vzorce in analizirajo navedene proizvode. Stroške takšnih postopkov plača zadevni predelovalec.

Člen 11

1.   Varščina se položi pri pristojnem organu v času uvoza za zagotovitev, da predelovalec, ki so mu bile dodeljene uvozne pravice, predela celotno količino uvoženega mesa v zahtevani končni proizvod v svojem obratu, opredeljenem v zahtevku za dovoljenje, v treh mesecih od dneva uvoza.

Zneski varščin so določeni v Prilogi III.

2.   Varščina iz odstavka 1 se sprosti v sorazmerju s količino, za katero je pristojni organ v sedmih mesecih prejel zadovoljivo dokazilo, da je bilo uvoženo meso v celoti ali delno predelano v ustrezne proizvode v namembnem obratu v treh mesecih od dneva uvoza.

Če je bilo meso predelano po roku treh mesecev, navedenem v prvem pododstavku, se varščina sprosti, vendar se odšteje 15 % znižanje in dodatno še 2 % od preostalega zneska za vsak dan, za katerega je bil rok prekoračen.

Če se dokazilo o predelavi izdela v roku sedmih mesecev, navedenem v prvem pododstavku, in predloži v 18 mesecih po poteku navedenih sedmih mesecev, se povrne zapadli znesek razen 15 % zneska varščine.

3.   Nesproščeni znesek varščine iz odstavka 1 zapade.

Člen 12

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. maja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 21. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 47, 17.2.2006, str. 54.

(3)  UL L 47, 17.2.2006, str. 52.

(4)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 301/2007 (UL L 81, 22.3.2007, str. 11).

(5)  UL L 143, 27.6.1995, str. 35. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1965/2006 (UL L 408, 30.12.2006, str. 26).

(6)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(7)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(8)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(9)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006.

(10)  UL L 205, 3.8.1985, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006.

(11)  UL L 210, 1.8.1986, str. 39.


PRILOGA I

Uvozne dajatve

Proizvod

(oznaka KN)

Za proizvodnjo proizvodov A

Za proizvodnjo proizvodov B

0202 20 30

20 %

20 % + 994,5 EUR/1 000 kg neto

0202 30 10

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg neto

0202 30 50

20 %

20 % + 1 554,3 EUR/1 000 kg neto

0202 30 90

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg neto

0206 29 91

20 %

20 % + 2 138,4 EUR/1 000 kg neto


PRILOGA II

Navedbe iz člena 9(3)(c)

:

v bolgarščini

:

Лицензия, валидна в … (държава-членка издател)_/месо, предназначено за преработка в … [продукти А] [продукти Б] (ненужното се зачертава) в … (точно наименование и номер на одобрението на предприятието, където ще се извърши преработката) / Регламент (ЕО) № 545/2007

:

v španščini

:

Certificado válido en … (Estado miembro expedidor)/carne destinada a la transformación … [productos A] [productos B] (táchese lo que no proceda) en … (designación exacta y número de registro del establecimiento en el que vaya a procederse a la transformación)/Reglamento (CE) no 545/2007

:

v češčini

:

Licence platná v … (vydávající členský stát) / Maso určené ke zpracování … [výrobky A] [výrobky B] (nehodící se škrtněte) v (přesné určení a číslo schválení zpracovatelského zařízení, v němž se má zpracování uskutečnit)/ nařízení (ES) č. 545/2007

:

v danščini

:

Licens gyldig i … (udstedende medlemsstat) / Kød bestemt til forarbejdning til (A-produkter) (B-produkter) (det ikke gældende overstreges) i … (nøjagtig betegnelse for den virksomhed, hvor forarbejdningen sker) / forordning (EF) nr. 545/2007

:

v nemščini

:

In … (ausstellender Mitgliedstaat) gültige Lizenz / Fleisch für die Verarbeitung zu [A-Erzeugnissen] [B-Erzeugnissen] (Unzutreffendes bitte streichen) in … (genaue Bezeichnung des Betriebs, in dem die Verarbeitung erfolgen soll) / Verordnung (EG) Nr. 545/2007

:

v estonščini

:

Litsents on kehtiv … (välja andev liikmesriik) / Liha töötlemiseks … [A toode] [B toode] (kustuta mittevajalik) … (ettevötte asukoht ja loanumber, kus toimub töötlemine / määrus (EÜ) nr. 545/2007

:

v grščini

:

Η άδεια ισχύει … (κράτος μέλος έκδοσης) / Κρέας που προορίζεται για μεταποίηση … [προϊόντα Α] [προϊόντα Β] (διαγράφεται η περιττή ένδειξη) … (ακριβής περιγραφή και αριθμός έγκρισης της εγκατάστασης όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η μεταποίηση) / Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 545/2007

:

v angleščini

:

Licence valid in … (issuing Member State) / Meat intended for processing … [A-products] [B-products] (delete as appropriate) at … (exact designation and approval No of the establishment where the processing is to take place) / Regulation (EC) No. 545/2007

:

v francoščini

:

Certificat valable … (État membre émetteur) / viande destinée à la transformation de … [produits A] [produits B] (rayer la mention inutile) dans … (désignation exacte et numéro d’agrément de l’établissement dans lequel la transformation doit avoir lieu) / règlement (CE) no 545/2007

:

v italijanščini

:

Titolo valido in … (Stato membro di rilascio) / Carni destinate alla trasformazione … [prodotti A] [prodotti B] (depennare la voce inutile) presso … (esatta designazione e numero di riconoscimento dello stabilimento nel quale è prevista la trasformazione) / Regolamento (CE) n. 545/2007

:

v latvijščini

:

Atļauja derīga … (dalībvalsts, kas izsniedz ievešanas atļauju) / pārstrādei paredzēta gaļa … [A produktu] [B produktu] ražošanai (nevajadzīgo nosvītrot) … (precīzs tā uzņēmuma apzīmējums un apstiprinājuma numurs, kurā notiks pārstrāde) / Regula (EK) Nr. 545/2007

:

v litovščini

:

Licencija galioja … (išdavusioji valstybė narė) / Mėsa skirta perdirbimui … [produktai A] [produktai B] (ištrinti nereikalingą) … (tikslus įmonės, kurioje bus perdirbama, pavadinimas ir registracijos Nr.) / Reglamentas (EB) Nr. 545/2007

:

v madžarščini

:

Az engedély … (kibocsátó tagállam) területén érvényes. / Feldolgozásra szánt hús … [A-termék] [B-termék] (a nem kívánt törlendő) … (pontos rendeltetési hely és a feldolgozást végző létesítmény engedélyezési száma) 545/2007/EK rendelet

:

v malteščini

:

Liċenzja valida fi … (Stat Membru tal-ħruġ) / Laħam maħsub għall- ipproċessar … [Prodotti-A] [Prodotti-B] (ħassar skond kif ikun xieraq) fi … (deżinjazzjoni eżatta u Nru. ta' l-istabbiliment fejn se jsir l-ipproċessar) / Ir-Regolament (KE) Nru 545/2007

:

v nizozemščini

:

Certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte) / Vlees bestemd voor verwerking tot [A-producten] [B-producten] (doorhalen wat niet van toepassing is) in … (nauwkeurige aanduiding en toelatingsnummer van het bedrijf waar de verwerking zal plaatsvinden) / Verordening (EG) nr. 545/2007

:

v poljščini

:

Pozwolenie ważne w … (wystawiające Państwo Członkowskie) / Mięso przeznaczone do przetworzenia … [produkty A] [produkty B] (niepotrzebne skreślić) w … (dokładne miejsce przeznaczenia i nr zatwierdzenia zakładu, w któreym ma mieć miejsce przetwarzanie) / rozporządzenie (WE) nr 545/2007

:

v portugalščini

:

Certificado válido em … (Estado-Membro emissor) / carne destinada à transformação … [produtos A] [produtos B] (riscar o que não interessa) em … (designação exacta e número de aprovação do estabelecimento em que a transformação será efectuada) / Regulamento (CE) n.o 545/2007

:

v romunščini

:

Licență valabilă în … (statul membru emitent) / Carne destinată procesării … [produse-A] [produse-B] (se șterge unde este cazul) la … (desemnarea exactă și nr. de aprobare al stabilimentului unde va avea loc procesarea) / Regulamentul (CE) nr. 545/2007

:

v slovaščini

:

Licencia platná v … (vydávajúci členský štát) / Mäso určené na spracovanie … [výrobky A] [výrobky B] (nehodiace sa prečiarknite) v … (presné určenie a číslo schválenia zariadenia, v ktorom spracovanie prebehne) / nariadenie (ES) č. 545/2007

:

v slovenščini

:

Dovoljenje velja v … (država članica, ki ga je izdala) / Meso namenjeno predelavi … [proizvodi A] [proizvodi B] (črtaj neustrezno) v … (točno namembno območje in št. odobritve obrata, kjer bo predelava potekala) / Uredba (ES) št. 545/2007

:

v finščini

:

Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio) / Liha on tarkoitettu [A-luokan tuotteet] [B-luokan tuotteet] (tarpeeton poistettava) jalostukseen …:ssa (tarkka ilmoitus laitoksesta, jossa jalostus suoritetaan, hyväksyntänumero mukaan lukien) / Asetus (EY) N:o 545/2007

:

v švedščini

:

Licensen är giltig i … (utfärdande medlemsstat) / Kött avsett för bearbetning … [A-produkter] [B-produkter] (stryk det som inte gäller) vid … (exakt angivelse av och godkännandenummer för anläggningen där bearbetningen skall ske) / Förordning (EG) nr 545/2007


PRILOGA III

Zneski varščine (1)

(v EUR/1000 kg neto)

Proizvod

(oznaka KN)

Za proizvodnjo proizvodov A

Za proizvodnjo proizvodov B

0202 20 30

1 414

420

0202 30 10

2 211

657

0202 30 50

2 211

657

0202 30 90

3 041

903

0206 29 91

3 041

903


(1)  Menjalni tečaj, ki ga je treba uporabiti, je menjalni tečaj na dan pred pologom varščine.


Top