EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0257

Uredba Komisije (ES) št. 257/2007 z dne 9. marca 2007 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 800/1999 glede dokazil o opravljenih carinskih formalnostih za uvoz mleka in mlečnih izdelkov v tretji državi

OJ L 71, 10.3.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 896–898 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/257/oj

10.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 71/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 257/2007

z dne 9. marca 2007

o odstopanju od Uredbe (ES) št. 800/1999 glede dokazil o opravljenih carinskih formalnostih za uvoz mleka in mlečnih izdelkov v tretji državi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti tretje alinee člena 31(10) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tretja alinea člena 31(10) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se v primeru diferenciranega nadomestila nadomestilo izplača po dokazu, da so izdelki dosegli namembni kraj, naveden v dovoljenju, ali drug namembni kraj, za katerega je bilo določeno nadomestilo. Izjeme od tega pravila so mogoče v skladu s postopkom, predpisanim v členu 42 navedene uredbe, pod pogojem da so predpisani pogoji, ki dajejo enakovredna jamstva.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 351/2004 z dne 26. februarja 2004 o določitvi izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) je za vse mlečne izdelke od 27. februarja 2004 dalje uvedla nadomestila, ki so glede na namembni kraj različne stopnje.

(3)

Člen 16 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 z dne 15. aprila 1999 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (3) navaja, kateri dokumenti se lahko uporabljajo kot dokazilo o opravljenih uvoznih carinskih formalnostih v tretji državi v primerih, ko je stopnja nadomestila glede na namembni kraj različna. Na podlagi navedenega člena lahko Komisija v določenih posebnih primerih, ki morajo biti opredeljeni, določi, da se lahko kot dokazilo o uvozu v skladu s tem členom predloži določen dokument ali pa se uvoz dokaže na drug način.

(4)

Izplačilo nadomestil v skladu z zahtevami iz člena 16 Uredbe (ES) št. 800/1999 zahteva znatno spremembo upravnih postopkov za nacionalne organe in izvoznike, kar ima upravne posledice in predstavlja znatno finančno breme. Pridobitev dokazila iz člena 16 navedene uredbe lahko v nekaterih državah povzroči precejšnje upravne težave. Nadalje lahko postane pridobitev dokazila zaradi posebnih pogojev za izvoz mlečnih izdelkov težja in predstavlja večje stroške.

(5)

Da bi omilili nekatere upravne in finančne omejitve za izvoznike in da bi organom in izvoznikom omogočili vzpostavitev novih ureditev za navedene izdelke in uvedbo postopkov, nujnih za zagotavljanje nemotenega poteka potrebnih formalnosti, Uredba Komisije (ES) št. 423/2006 z dne 13. marca 2006 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 800/1999 glede dokazil o opravljenih carinskih formalnostih za uvoz mleka in mlečnih izdelkov v tretji državi (4), kot je določeno v členu 16 Uredbe (ES) št. 800/1999, določa prehodno obdobje, v katerem je poenostavljeno dokazovanje o opravljenih carinskih formalnostih. To obdobje se je izteklo 31. decembra 2006.

(6)

Vendar v mnogih namembnih državah še niso vzpostavljeni primerni postopki in ustrezna sredstva za zagotovitev potrebnih dokumentov. Da bi preprečili možnost, da se trgovcem izvozno nadomestilo zaradi omenjenega razloga ne odobri, mora prehodna ureditev ostati na voljo.

(7)

Primerno je opomniti na določila iz člena 20 Uredbe (ES) št. 800/1999, ki pristojnim organom držav članic dovoljujejo, da v primeru dvoma glede namembnega kraja izvoženih izdelkov za vsa nadomestila zahtevajo dodatna dokazila, ki zadovoljivo dokazujejo, da je bil izdelek dejansko dan na trg v tretji državi uvoznici.

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   V primeru izvoza izdelkov, navedenih pod oznakami KN 0401 do 0405, ki se izvaja v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1255/1999 in pri katerem izvoznik ne more zagotoviti dokazila iz člena 16(1) Uredbe (ES) št. 800/1999, se domneva, da je bil izdelek uvožen v tretjo državo ob predložitvi kopije prevozne listine in enega od dokumentov, navedenih v členu 16(2) Uredbe (ES) št. 800/1999.

2.   Za namene uporabe člena 20 Uredbe (ES) št. 800/1999 države članice upoštevajo določila iz odstavka 1 tega člena.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za izvozne deklaracije, sprejete od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 60, 27.2.2004, str. 46.

(3)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(4)  UL L 75, 14.3.2006, str. 3.


Top