Help Print this page 

Document 32007R0249

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 249/2007 z dne 8. marca 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1431/94 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odpiranju in določitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso in nekatere druge kmetijske proizvode
  • No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; implicitno zavrnjeno 32007R1385
OJ L 69, 9.3.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 893–895 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/249/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 08/03/2007
  • Date of effect: 09/03/2007; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 29/11/2007; implicitno zavrnjeno 32007R1385
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

9.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 69/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 249/2007

z dne 8. marca 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1431/94 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o odpiranju in določitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot Skupnosti za perutninsko meso in nekatere druge kmetijske proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni tržni ureditvi za perutninsko meso (1) in zlasti člena 6(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 z dne 29. marca 1994 o odprtju in zagotavljanju upravljanja določenih tarifnih kvot Skupnosti za visoko kakovostno goveje in prašičje meso, meso perutnine, pšenico in soržico, otrobe, pelete in druge ostanke (2) ter zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tarifna kvota skupine številka 1, ki je določena v Prilogi I k Uredbi Komisije (ES) št. 1431/94 (3), z zaporedno številko 09.4410 in z oznakami KN 0207 14 10, 0207 14 50 in 0207 14 70 (zamrznjeni kosi piščanca), se posebej dodeli Braziliji.

(2)

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in Brazilijo, sklenjen v okviru pogajanj v skladu s členom XXIV:6 in členom XXVIII Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 1994, ki je bil odobren s Sklepom Sveta 2006/963/ES (4), določa letno uvozno tarifno kvoto za perutninsko meso, in sicer za 2 332 ton določenih zamrznjenih kosov kokoši (oznake KN 0207 14 10, 0207 14 50 in 0207 14 70), na stopnjo 0 %.

(3)

Navedeno količino je treba dodati h kvoti skupine številka 1.

(4)

Uredbo (ES) št. 1431/94 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni v tej uredbi, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1431/94 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. marca 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 679/2006 (UL L 119, 4.5.2006, str. 1).

(2)  UL L 91, 8.4.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2198/95 (UL L 221, 19.9.1995, str. 3).

(3)  UL L 156, 23.6.1994, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1938/2006 (UL L 407, 30.12.2006, str. 150).

(4)  UL L 397, 30.12.2006, str. 10.


PRILOGA

„PRILOGA I

Stopnja znižanja carine, določena na 100 %

Piščanci

Država

Številka skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Letne količine

(v tonah)

Brazilija

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

9 432

Tajska

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Drugo

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300


Purani

Država

Številka skupine

Zaporedna številka

Oznaka KN

Letne količine

(v tonah)

Brazilija

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

1 800

Drugo

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485“


Top