Help Print this page 

Document 32007R0142

Title and reference
Uredba Komisije (ES) št. 142/2007 z dne 14. februarja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1610/2006 o odstopanju od določb Uredbe (ES) št. 327/98 in Uredbe (ES) št. 1291/2000 glede nekaterih uvoznih dovoljenj, izdanih v okviru nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža za tranšo za julij 2006
  • In force
OJ L 43, 15.2.2007, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 840–842 (MT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/142/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 14/02/2007
  • Date of effect: 15/02/2007; začetek veljavnosti datum objave glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

15.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 142/2007

z dne 14. februarja 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1610/2006 o odstopanju od določb Uredbe (ES) št. 327/98 in Uredbe (ES) št. 1291/2000 glede nekaterih uvoznih dovoljenj, izdanih v okviru nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža za tranšo za julij 2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1095/96 z dne 18. junija 1996 o izvajanju koncesij, določenih v Seznamu CXL, sestavljenem po zaključku pogajanj v okviru člena XXIV.6 GATT (1) in zlasti člena 1 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. september 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) in zlasti člena 13(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1610/2006 (3) je bila veljavnost dovoljenj, izdanih za uvoz oluščenega neobrušenega, dobro brušenega ali manj brušenega riža za tranšo julij 2006 nekaterih uvoznih kvot, odprtih z Uredbo Komisije (ES) št. 327/98 z dne 10. februarja 1998 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža (4), na zahtevo zadevnih uvoznikov podaljšana do 31. decembra 2006. Poleg tega je bila v nekaterih primerih uporaba teh dovoljenj poenostavljena glede porekla in oznake KN uvoženega riža.

(2)

Kljub zadevnim določbam nekatera uvozna dovoljenja niso mogla biti uporabljena v času njihove veljavnosti zaradi motenj pretoka pri uvozu riža v Skupnost, zlasti zaradi navzočnosti riža, kontaminiranega z gensko spremenjenim rižem na ameriškem trgu in zaradi iz teh izhajajočih tveganj za ovire pri uvozu. Zaradi teh posebnih okoliščin je treba državam članicam dati možnost, da odstopajo od Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (5) in od primera do primera sprostiti varščino, ki so jo vložili uvozniki, ko so izpolnjeni nekateri pogoji.

(3)

Državam članicam je treba tudi omogočiti, da zadevnim uvoznikom vrnejo izvozna dovoljenja, ki so bila predložena v podporo zahtevku za uvozno dovoljenje v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 327/98.

(4)

Uredbo (ES) št. 1610/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1610/2006 se spremeni:

1.

Vstavi se člen 2a:

„Člen 2a

1.   Z odstopanjem od člena 35(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 države članice lahko po analizi od primera do primera sprostijo varščino iz člena 4(2) Uredbe (ES) št. 327/98, vloženo za uvozna dovoljenja iz člena 1 te uredbe, ki niso bila porabljena pred koncem njihovega roka veljavnosti, pod pogojem, da:

(a)

imetnik uvoznega dovoljenja vrne neporabljeno(-a) uvozno(-a) dovoljenje(-a) pristojnim organom in zahteva sprostitev pripadajoče varščine,

(b)

pristojni organi držav članic razpolagajo z zadostnimi dokazi, da je zadevni uvoznik delal v dobri veri in se primerno trudil, da bi porabil uvozno(-a) dovoljenje(-a) v roku veljavnosti.

2.   Izvirnik izvoznega dovoljenja, ki je spremljal zahtevek za uvozno dovoljenje v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 327/98, se vrne imetniku uvoznega dovoljenja, za katerega se sprosti varščina na podlagi odstavka 1 tega člena.“

2.

Členu 3 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Države članice do 31. marca 2007 elektronsko sporočijo Komisiji številko neizkoriščenega(-ih) uvoznega(-ih) dovoljenja(-nj), za katere je bila varščina sproščena v skladu s členom 2a, ter tudi količine (tone) zadevnih proizvodov po oznakah kombinirane nomenklature (oznake KN).“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. februarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Član Komisije


(1)  UL L 146, 20.6.1996, str. 1.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 299, 28.10.2006, str. 11.

(4)  UL L 37, 11.2.1998, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2019/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 48).

(5)  UL L 152, 24.06.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).


Top