EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0057

Direktiva Komisije 2007/57/ES z dne 17. septembra 2007 o spremembi nekaterih prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov ditiokarbamatov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 243, 18.9.2007, p. 61–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; implicitno zavrnjeno 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/57/oj

18.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/61


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/57/ES

z dne 17. septembra 2007

o spremembi nekaterih prilog k direktivam Sveta 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS glede mejnih vrednosti ostankov ditiokarbamatov

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/895/EGS z dne 23. novembra 1976 o določanju najvišjih dovoljenih ravni za ostanke pesticidov v in na sadju in zelenjavi (1) ter zlasti člena 5 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/362/EGS z dne 24. julija 1986 o določanju mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na žitih (2) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 86/363/EGS z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora (3) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/642/EGS z dne 27. novembra 1990 o določitvi najvišjih dovoljenih vrednosti ostankov pesticidov v in na nekaterih proizvodih kmetijskega izvora, vključno s sadjem in zelenjavo (4), ter zlasti člena 7 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (MRL) odražajo uporabo najmanjših količin pesticidov, potrebnih za učinkovito varstvo rastlin, uporabljenih na tak način, da je količina ostankov najmanjša možna in toksikološko sprejemljiva, zlasti glede ocenjenega vnosa s hrano.

(2)

MRL za pesticide se nenehno pregledujejo in spreminjajo, da se tako upoštevajo nove informacije, vključno z novimi ali spremenjenimi uporabami. Komisija je prejela informacije o novih ali spremenjenih uporabah, zaradi česar je treba spremeniti vrednosti ostankov za maneb, mankozeb, metiram, propineb in tiram.

(3)

Aktivna snov ziram je bila vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (5) z Direktivo Komisije 2003/81/ES (6). Vključitev v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS je temeljila na oceni predloženih informacij za predlagano uporabo. Razpoložljive informacije so bile pregledane in zadostujejo za določitev nekaterih MRL.

(4)

MRL na ravni Skupnosti za maneb, mankozeb, metiram, propineb in tiram so že določene z direktivami 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS. Navedene vrednosti so se upoštevale pri sprejemanju MRL, ki jih zadeva ta direktiva. MRL so določene za celo skupino navedenih pesticidov, ki so znani tudi kot ditiokarbamati, saj v rutinskem spremljanju ni mogoče posamično določiti ostankov maneba, mankozeba, metirama, propineba, tirama in zirama. Vendar za propineb, tiram in ziram obstajajo posamične metode, čeprav niso rutinske. Navedene metode je treba uporabiti za vsak primer posebej, če se zahteva posebno določanje količine za propineb, ziram in/ali tiram.

(5)

Poročila Komisije o pregledu, ki so bila pripravljena za vključitev zadevnih aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, so za navedene snovi določila sprejemljiv dnevni vnos (ADI) in po potrebi akutni referenčni odmerek (ARfD). Izpostavljenost potrošnikov živilskim proizvodom, tretiranih z zadevno aktivno snovjo, je bila ocenjena in ovrednotena v skladu s postopki Skupnosti. Upoštevane so bile tudi smernice, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija (7), in mnenje Znanstvenega odbora za rastline (8) o uporabljeni metodologiji. Ugotovljeno je bilo, da predlagane MRL ne bodo povzročile prekoračitve navedenih ADI ali ARfD.

(6)

MRL je treba določiti na spodnji meji analitskega določanja, kadar dovoljene uporabe fitofarmacevtskih sredstev nimajo za posledico zaznavnih količin ostankov pesticidov v ali na živilu, ali kadar ni dovoljenih uporab, ali kadar uporabe, ki so jih države članice dovolile, niso podprte s potrebnimi podatki, ali kadar uporabe v tretjih državah, ki imajo za posledico ostanke v ali na živilih, ki se lahko dajo na trg v Skupnosti, niso podprte s takimi potrebnimi podatki.

(7)

Zato je treba MRL iz prilog k direktivam 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS spremeniti, da se omogočita ustrezen nadzor in kontrola prepovedi njihove uporabe ter da se zaščiti potrošnik. Če so bile MRL že določene v prilogah k navedenim direktivam, jih je primerno spremeniti. Če MRL še niso bile določene, je primerno, da se prvič določijo.

(8)

Direktive 76/895/EGS, 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V Prilogi II k Direktivi 76/895/EGS se črta vnos v zvezi s tiramom.

Člen 2

Direktiva 86/362/EGS se spremeni v skladu s Prilogo I k tej direktivi.

Člen 3

Direktiva 86/363/EGS se spremeni v skladu s Prilogo II k tej direktivi.

Člen 4

Direktiva 90/642/EGS se spremeni v skladu s Prilogo III k tej direktivi.

Člen 5

Države članice najpozneje 18. marca 2008 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 19. marca 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 6

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 17. septembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 340, 9.12.1976, str. 26. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/8/ES (UL L 63, 1.3.2007, str. 9).

(2)  UL L 221, 7.8.1986, str. 37. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/27/ES (UL L 128, 16.5.2007, str. 31).

(3)  UL L 221, 7.8.1986, str. 43. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/28/ES (UL L 135, 26.5.2007, str. 6).

(4)  UL L 350, 14.12.1990, str. 71. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/39/ES (UL L 165, 27.6.2007, str. 25).

(5)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/52/ES (UL L 214, 17.8.2007, str. 3).

(6)  UL L 224, 6.9.2003, str. 29.

(7)  Smernice za napoved vnosa ostankov pesticidov s hrano (popravljene), ki jih je pripravil GEMS/Program za prehrano v sodelovanju z Odborom Codex za ostanke pesticidov, ki jih je objavila Svetovna zdravstvena organizacija leta 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8)  Mnenje Znanstvenega odbora za rastline glede vprašanj v zvezi s spremembami prilog k direktivam Sveta 86/362/EGS, 86/363/EGS in 90/642/EGS (mnenje, ki ga je dal Znanstveni odbor za rastline 14. julija 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


PRILOGA I

V delu A Priloge II k Direktivi 86/362/EGS se vrstice za „maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (izražen kot CS2)“ nadomestijo z naslednjim:

„Ostanki pesticidov

Mejne vrednosti v mg/kg

Ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom (1)  (2)

1 pšenica, rž, tritikala, sevka (ma, mz)

2 ječmen, oves (ma, mz)

0,05 (4) druga žita

Propineb (izražen kot propilendiamin) (3)

0,05 (4)

ŽITA

Tiram (izražen kot tiram) (3)

0,1 (4)

ŽITA

Ziram (izražen kot ziram) (3)

0,1 (4)

ŽITA


(1)  MRL, izražene kot CS2, lahko nastanejo iz različnih ditiokarbamatov in zato ne odražajo ene same dobre kmetijske prakse (DKP). Zato ni primerno uporabiti te MRL za preverjanje usklajenosti z DKP.

(2)  V oklepajih izvor ostanka (ma: maneb; mz: mankozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

(3)  Ker je končen rezultat vseh ditiokarbamatov ostanek CS2, razlikovanje med njimi na splošno ni možno. Vendar za propineb, ziram in tiram obstajajo metode za določanje posamičnih ostankov. Te metode je treba izvajati za vsak primer posebej, če se zahteva posebno določanje količine za propineb, ziram in/ali tiram.

(4)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.“


PRILOGA II

V delu B Priloge II k Direktivi 86/363/EGS se vrstice za „maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (izražen kot CS2)“ nadomestijo z naslednjim:

 

Mejne vrednosti v mg/kg

Ostanki pesticidov

za meso, vključno z maščobo, mesnimi izdelki, drobovino in živalskimi maščobami, navedenimi v Prilogi I pod tarifnimi številkami ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 in 1602

za mleko in mlečne izdelke, navedene v Prilogi I pod tarifnimi številkami 0401, 0402, 0405 00 in 0406

za sveža jajca brez lupine, za jajca perutnine in jajčne rumenjake, navedene v Prilogi I pod tarifnima številkama 0407 00 in 0408

„Ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom

0,05 (1)

0,05 (1)

0,05 (1)


(1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.“


PRILOGA III

V delu A Priloge II k Direktivi 90/642/EGS se vrstica za „maneb, mankozeb, metiram, propineb, zineb (izražen kot CS2)“ nadomesti z naslednjim:

 

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Skupine in primeri posameznih živil, za katere se uporabljajo MRL

Ditiokarbamati, izraženi kot CS2, vključno z manebom, mankozebom, metiramom, propinebom, tiramom in ziramom (1), (2)

Propineb (izražen kot propilendiamin) (3)

Tiram (izražen kot tiram) (3)

Ziram (izražen kot ziram) (3)

1.   

Sadje, presno, sušeno ali nekuhano, konzervirano z zamrzovanjem, brez dodanega sladkorja; orehi

(i)

CITRUSI

5 (mz)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Grenivke

 

 

 

 

Limone

 

 

 

 

Limete

 

 

 

 

Mandarine (vključno s klementinami in podobnimi hibridi)

 

 

 

 

Pomaranče

 

 

 

 

Pomelo

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(ii)

LUPINARJI (oluščeni ali neoluščeni)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Mandeljni

 

 

 

 

Brazilski oreški

 

 

 

 

Indijski orehi

 

 

 

 

Kostanj

 

 

 

 

Kokosovi orehi

 

 

 

 

Lešniki

 

 

 

 

Makadamija

 

 

 

 

Pekani

 

 

 

 

Pinjole

 

 

 

 

Pistacije

 

 

 

 

Orehi

0,1 (mz)

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

 

 

 

(iii)

PEČKATO SADJE

5 (ma, mz, me, pr, t, z)

0,3

 

 

Jabolka

 

 

5

0,1 (4)

Hruške

 

 

5

1

Kutine

 

 

 

 

Drugo

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

(iv)

KOŠČIČASTO SADJE

 

 

 

 

Marelice

2 (mz, t)

 

3

 

Češnje

2 (mz, me, pr, t, z)

0,3

3

5

Breskve (vključno z nektarinami in podobnimi hibridi)

2 (mz, t)

 

3

 

Slive

2 (mz, me, t, z)

 

2

2

Drugo

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

(v)

JAGODIČJE IN DROBNO SADJE

 

 

 

0,1 (4)

(a)

Namizno grozdje in vinsko grozdje

5 (ma, mz, me, pr, t)

 

 

 

Namizno grozdje

 

1

0,1 (4)

 

Vinsko grozdje

 

1

3

 

(b)

Jagode (ne gozdne)

10 (t)

0,05 (4)

10

 

(c)

Rozgasto sadje (ne gozdno)

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Robide

 

 

 

 

Ostrožnice

 

 

 

 

Loganove robide

 

 

 

 

Maline

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje (ne gozdno)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Borovnice

 

 

 

 

Ameriške brusnice

 

 

 

 

Ribez (rdeči, črni in beli)

5 (mz)

 

 

 

Kosmulje

 

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

 

 

 

(e)

Gozdno jagodičevje in sadje

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

(vi)

MEŠANO SADJE

 

 

0,1 (4)

0,1 (4)

Avokado

 

 

 

 

Banane

2 (mz, me)

 

 

 

Dateljni

 

 

 

 

Fige

 

 

 

 

Kivi

 

 

 

 

Kumkvat

 

 

 

 

Liči

 

 

 

 

Mango

2 (mz)

 

 

 

Olive (namizne)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Olive (za olje)

5 (mz, pr)

0,3

 

 

Papaja

7 (mz)

 

 

 

Pasijonka

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Granatno jabolko

 

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

2.

Zelenjava, sveža ali nekuhana, zamrznjena ali sušena

 

 

 

0,1 (4)

(i)

ZELENJAVA – KORENOVKE IN GOMOLJNICE

 

 

0,1 (4)

 

Rdeča pesa

0,5 (mz)

 

 

 

Korenje

0,2 (mz)

 

 

 

Kasava (manioka)

 

 

 

 

Gomoljna zelena

0,3 (ma, me, pr, t)

0,3

 

 

Hren

0,2 (mz)

 

 

 

Topinambur

 

 

 

 

Pastinak

0,2 (mz)

 

 

 

Peteršilj – koren

0,2 (mz)

 

 

 

Redkev

 

 

 

 

Beli koren

0,2 (mz)

 

 

 

Sladki krompir

 

 

 

 

Podzemna koleraba

 

 

 

 

Repa

 

 

 

 

Jam

 

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

(ii)

ČEBULASTA ZELENJAVA

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Česen

0,1 (mz)

 

 

 

Čebula

1 (ma, mz)

 

 

 

Šalotka

1 (ma, mz)

 

 

 

Spomladanska čebula

1 (mz)

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

 

 

 

(iii)

ZELENJAVA – PLODOVKE

 

 

0,1 (4)

 

(a)

Razhudnikovke

 

 

 

 

Paradižnik

3 (mz, me, pr)

2

 

 

Paprika

5 (mz, pr)

1

 

 

Jajčevec

3 (mz, me)

 

 

 

Bamija

0,5 (mz)

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

(b)

Bučnice z užitno lupino

2 (mz, pr)

 

 

 

Kumare

 

2

 

 

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

Bučke

 

 

 

 

Drugo

 

0,05 (4)

 

 

(c)

Bučnice z neužitno lupino

1 (mz, pr)

 

 

 

Melone

 

1

 

 

Buče

 

 

 

 

Lubenice

 

1

 

 

Drugo

 

0,05 (4)

 

 

(d)

Sladka koruza

0,05 (4)

0,05 (4)

 

 

(iv)

KAPUSNICE

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

(a)

Cvetoče kapusnice

1 (mz)

 

 

 

Brokoli (vključno s kalabrijskim)

 

 

 

 

Cvetača

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

 

 

Brstični ohrovt

2 (mz)

 

 

 

Glavnato zelje

3 (mz)

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

 

 

 

(c)

Listnate kapusnice

0,5 (mz)

 

 

 

Kitajski kapus

 

 

 

 

Listni ohrovt

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(d)

Kolerabica

1 (mz)

 

 

 

(v)

LISTNA ZELENJAVA IN SVEŽA ZELIŠČA

 

0,05 (4)

 

 

(a)

Solate in podobno

5 (mz, me, t)

 

 

 

Kreša

 

 

 

 

Motovilec

 

 

 

 

Solata

 

 

2

 

Endivija (eskarijolka)

 

 

2

 

Rukola

 

 

 

 

Listi in stebla kapusnic, vključno z lističi repe

 

 

 

 

Drugo

 

 

0,1 (4)

 

(b)

Špinača in podobno

0,05 (4)

 

0,1 (4)

 

Špinača

 

 

 

 

Blitva

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(c)

Vodna kreša

0,3 (mz)

 

0,1 (4)

 

(d)

Vitlof

0,5 (mz)

 

0,1 (4)

 

(e)

Zelišča

5 (mz, me)

 

0,1 (4)

 

Prava krebuljica

 

 

 

 

Drobnjak

 

 

 

 

Peteršilj

 

 

 

 

Listi zelene

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

(vi)

STROČNICE (presne)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Fižol (s stroki)

1 (mz)

 

 

 

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,1 (mz)

 

 

 

Grah (s stroki)

1 (ma, mz)

 

 

 

Grah (brez strokov)

0,1 (mz)

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

 

 

 

(vii)

STEBELNA ZELENJAVA (presna)

 

0,05 (4)

0,1 (4)

 

Špargelj

0,5 (mz)

 

 

 

Kardij

 

 

 

 

Belušna zelena

 

 

 

 

Koromač

 

 

 

 

Artičoke

 

 

 

 

Por

3 (ma, mz)

 

 

 

Rabarbara

0,5 (mz)

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

 

 

 

(viii)

GOBE

0,05 (4)

0,05 (4)

0,1 (4)

 

(a)

Gojene gobe

 

 

 

 

(b)

Gozdne gobe

 

 

 

 

3.

Stročnice

 

0,05 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Fižol

0,1 (mz)

 

 

 

Leča

 

 

 

 

Grah

0,1 (mz)

 

 

 

Volčji bob

 

 

 

 

Drugo

0,05 (4)

 

 

 

4.

Seme oljnic

 

0,1 (4)

0,1 (4)

0,1 (4)

Laneno seme

 

 

 

 

Zemeljski oreški

 

 

 

 

Makovo seme

 

 

 

 

Sezamovo seme

 

 

 

 

Sončnično seme

 

 

 

 

Seme oljne ogrščice

0,5 (ma, mz)

 

 

 

Soja

 

 

 

 

Gorčično seme

 

 

 

 

Bombažno seme

 

 

 

 

Konopljino seme

 

 

 

 

Bučno seme

 

 

 

 

Drugo

0,1 (4)

 

 

 

5.

Krompir

0,3 (ma, mz, me, pr)

0,2

0,1 (4)

0,1 (4)

Zgodnji krompir

 

 

 

 

Pozni krompir

 

 

 

 

6.

Čaj (posušeni listi in stebla, fermentirani ali drugače obdelani, Camellia sinensis)

0,1 (4)

0,1 (4)

0,2 (4)

0,2 (4)

7.

Hmelj (sušen), vključno s hmeljnim granulatom in nekoncentriranim prahom

25 (pr)

50

0,2 (4)

0,2 (4)


(1)  MRL, izražene kot CS2, lahko nastanejo iz različnih ditiokarbamatov in zato ne odražajo ene same dobre kmetijske prakse (DKP). Zato ni primerno uporabiti te MRL za preverjanje usklajenosti z DKP.

(2)  V oklepajih izvor ostanka (ma: maneb; mz: mankozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

(3)  Ker je končen rezultat vseh ditiokarbamatov ostanek CS2, razlikovanje med njimi na splošno ni možno. Vendar za propineb, ziram in tiram obstajajo metode za določanje posamičnih ostankov. Te metode je treba izvajati za vsak primer posebej, če se zahteva posebno določanje količine za propineb, ziram in/ali tiram.

(4)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.“


Top