Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0038

Direktiva 2007/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o naknadnem opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali

OJ L 184, 14.7.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 035 P. 99 - 102

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/38/oj

14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/25


DIREKTIVA 2007/38/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 11. julija 2007

o naknadnem opremljanju težkih tovornih vozil, registriranih v Skupnosti, z ogledali

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 71(1)(c) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Številne prometne nesreče povzročijo vozniki težkih tovornih vozil, ki spregledajo druge udeležence v cestnem prometu v neposredni bližini ali poleg svojega vozila. Tovrstne nesreče so pogosto povezane s spremembo smeri v križiščih, na priključnih cestah ali v krožnem prometu, ko vozniki zaradi mrtvih kotov v neposredni okolici svojega vozila spregledajo druge udeležence v prometu. Ocenjeno je, da vsako leto v Evropi v tovrstnih okoliščinah umre okoli 400 ljudi, ki v večini primerov predstavljajo ranljive udeležence v cestnem prometu, kot so kolesarji, motoristi ali pešci.

(2)

V Beli knjigi „Evropska prometna politika za leto 2010: čas za odločitev“ z dne 12. septembra 2001 si je Komisija zastavila cilj, da se do leta 2010 razpolovi število smrti na cestah v EU. V svojem tretjem akcijskem programu za varnost v cestnem prometu, se je zavezala, da bo raziskala vprašanje naknadnega opremljanja težkih tovornih vozil, ki so že v prometu, z napravami za posredno gledanje, ki bi zmanjšale njihove mrtve kote in tako pripomogle k zmanjšanju števila smrtnih primerov v cestnem prometu.

(3)

V okviru končnega poročila je skupina na visoki ravni CARS 21 v svojem desetletnem načrtu z naslovom „Konkurenčni avtomobilski regulativni sistem za 21. stoletje“ priporočila celostni pristop glede varnosti v cestnem prometu, vključno z obvezno uvedbo novih varnostnih ukrepov, kot so ogledala za zmanjšanje mrtvih kotov pri težkih tovornih vozilih.

(4)

Naprave za posredno gledanje, kot so širokokotna ogledala in ogledala za opazovanje bližnjega področja, kamere, zasloni ali drugi homologirani sistemi za posredno gledanje, izboljšajo vidno polje voznika in povečajo varnost vozila.

(5)

Čeprav ima Direktiva 2003/97/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji naprav za posredno gledanje in vozil, opremljenih s temi napravami (3), velike možnosti za zmanjšanje smrtnih primerov, se nanaša samo na novo registrirana vozila.

(6)

Obveznosti iz Direktive 2003/97/ES torej ne veljajo za vozila, ki so že v prometu. Ocenjeno je, da bodo ta vozila v celoti zamenjana šele do leta 2023.

(7)

Da bi se zmanjšalo število nesreč s smrtnim izidom in hudimi poškodbami, ki jih v skupini ranljivih udeležencev cestnega prometa povzročajo ta vozila, je treba medtem poskrbeti za naknadno opremljanje zadevnih vozil z napravami za posredno gledanje.

(8)

Vozila, ki so že v prometu, bi morala biti zato opremljena z ogledali za zmanjšanje mrtvih kotov na bočni strani, ki izpolnjujejo tehnične zahteve Direktive 2003/97/ES. To je tehnično izvedljivo pri večini zadevnih vozil.

(9)

Vendar pa je pri vozilih, ki imajo kratek čas do izteka življenjske dobe, pri vozilih, katerih bočna ogledala pokrijejo le malo manjše vidno polje, kot ga zahteva Direktiva 2003/97/ES, in pri vozilih, ki jih zaradi ekonomičnosti ni smiselno opremiti z ogledali, skladnimi s to direktivo, treba v ustrezni in sorazmerni obliki poskrbeti za izjeme in odstopanja.

(10)

Pravila in postopki iz te direktive ne bi smeli vplivati na vozila kategorij N2 in N3, ki so bila prvotno registrirana in/ali homologirana in/ali dana v uporabo pred 1. januarjem 2000 in ki se uporabljajo v glavnem zaradi zgodovinskega pomena.

(11)

Pristojni organi bi morali omogočiti in potrditi nadomestne rešitve za del težkih tovornih vozil, ki ne morejo v celoti izpolnjevati zahtev iz te direktive zaradi tehničnih in/ali gospodarskih razlogov. V takšnih primerih bi morale države članice poslati Komisiji sezname dovoljenih in potrjenih tehničnih rešitev, ki bi jih morala Komisija nato dati na voljo vsem državam članicam.

(12)

Da bi trg lahko obvladal povečano povpraševanje po ogledalih v kratkem času, bi bilo treba poskrbeti za prehodno obdobje.

(13)

Težka tovorna vozila, ki so bila pred datumi za prenos Direktive 2003/97/ES naknadno opremljena z napravami za posredno gledanje, ki v velikem delu pokrivajo vidno polje v skladu z zahtevami navedene direktive, bi bilo treba izvzeti iz zahtev te direktive.

(14)

Izvajanje naknadnega opremljanja bi morali spremljati ustrezni ukrepi za dvigovanje zavesti o nevarnostih mrtvih kotov pri težkih tovornih vozilih, vključno z obveščanjem, namenjenim ranljivim udeležencem v cestnem prometu, ter za pravilno pritrditev in uporabo naprav za posredno gledanje.

(15)

V prometne nesreče zaradi mrtvega kota so vključeni tudi tipi vozil, ki niso zajeti v tej direktivi, kot so lahka tovorna vozila in avtobusi, ki niso opremljeni z izboljšanimi napravami za posredno gledanje. Zato bi bilo treba redno pregledovati zakonodajo Skupnosti o aktivnih in pasivnih varnostnih zahtevah, da se izboljša in spodbuja varnost v cestnem prometu.

(16)

Za celovitejšo analizo in prihodnjo strategijo zmanjšanja prometnih nesreč zaradi mrtvega kota bi morala Komisija v skladu z Odločbo Sveta 93/704/ES z dne 30. novembra 1993 o oblikovanju podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah (4) in drugimi ustreznimi akti Skupnosti, na primer Odločbo št. 2367/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statističnem programu Skupnosti 2003–2007 (5), od držav članic zbrati ustrezne podatke ter jih ustrezno obdelati.

(17)

Direktiva Sveta 96/96/ES z dne 20. decembra 1996 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na tehnične preglede motornih vozil in njihovih priklopnikov (6) določa redne tehnične preglede na motornih vozilih za prevoz blaga z največjo dovoljeno maso, ki presega 3,5 tone, vsaj enkrat na leto. Težka tovorna vozila bi morala opraviti tehnični pregled, če so opremljena med drugim tudi z vzvratnimi ogledali, ki izpolnjujejo zahteve iz te direktive. Potrdila o opravljenem tehničnem pregledu, ki jih izda država članica za vozila, registrirana na njenem ozemlju, se vzajemno priznajo, da vozila lahko prosto vozijo po cestah držav članic.

(18)

Ker cilja te direktive, in sicer naknadnega opremljanja vozil, ki so že v prometu v Skupnosti, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega in učinkov ukrepa lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega okvira, ki je potreben za dosego tega cilja.

(19)

V skladu s točko 34 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje (7) se države članice spodbuja, da za lastne potrebe in v interesu Skupnosti izdelajo in objavijo lastne tabele, ki naj kolikor nazorno je to mogoče prikažejo korelacijo med to direktivo in ukrepi za prenos v nacionalno pravo –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva določa zahteve o opremljanju vozil kategorij N2 in N3, navedenih v točki 2 Priloge II, dela A k Direktivi Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (8), ki so registrirana v Skupnosti, s sistemi za posredno gledanje.

Člen 2

1.   Ta direktiva se uporablja za vozila kategorij N2 in N3, ki niso homologirana ali posamično odobrena v skladu z Direktivo 2003/97/ES.

2.   Ta direktiva se ne uporablja za:

(a)

vozila kategorij N2 in N3, registrirana pred 1. januarjem 2000;

(b)

vozila kategorije N2 z največjo skupno dovoljeno maso, ki ne presega 7,5 tone, pri katerih namestitev ogledala razreda V ni mogoča na način, ki omogoča izpolnjevanje naslednjih pogojev:

(i)

da noben del ogledala, ne glede na mesto pritrditve, ni manj kot 2 m (lahko se uporablja odstopanje + 10 cm) nad tlemi, ko je vozilo obremenjeno z največjo tehnično dovoljeno maso; in

(ii)

da je ogledalo v celoti vidno z vozniškega mesta;

(c)

vozila kategorij N2 in N3, za katera veljajo nacionalni ukrepi, ki so začeli veljati pred datumi za prenos Direktive 2003/97/ES, z zahtevami po namestitvi drugih načinov za posredno gledanje na sovoznikovi strani, katerih vidno polje pokriva najmanj 95 % celotnega vidnega polja na tleh, ki ga omogočajo ogledala razredov IV in V iz navedene direktive.

Člen 3

1.   S 6. avgustom 2007 in najpozneje 31. marca 2009 države članice zahtevajo, da se vsa vozila iz člena 2(1) na sovoznikovi strani opremijo s širokokotnimi ogledali in ogledali za opazovanje bližnjega področja, ki izpolnjujejo zahteve za ogledala razredov IV in V v skladu z Direktivo 2003/97/ES.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 so vozila skladna z zahtevami te direktive, če so na sovoznikovi strani opremljena s kombinacijo širokokotnih ogledal in ogledal za opazovanje bližnjega področja, katerih vidno polje skupaj pokriva najmanj 95 % vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda IV, in najmanj 85 % vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda V iz Direktive 2003/97/ES.

3.   Vozila iz člena 2, ki jih zaradi pomanjkanja razpoložljivih in ekonomsko učinkovitih tehničnih rešitev ni mogoče opremiti z ogledali, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1 ali 2 tega člena, se lahko opremijo z dodatnimi ogledali in/ali drugimi napravami za posredno gledanje, če kombinacija takšnih naprav pokriva najmanj 95 % vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda IV, in najmanj 85 % vidnega polja na tleh, ki ga omogoča ogledalo razreda V iz Direktive 2003/97/ES.

4.   Države članice pošljejo Komisiji seznam tehničnih rešitev, ki izpolnjujejo zahteve iz tega člena. Komisija z objavo na svojih spletni straneh ali s katerim koli drugim primernim sredstvom zagotovi, da so prejete informacije javno dostopne vsem državam članicam.

Člen 4

1.   Skladnost z zahtevami iz člena 3(1), (2) in (3) se določi z dokazilom, ki ga izda država članica v skladu s členom 3 Direktive 96/96/ES.

2.   Komisija ob pomoči odborov iz člena 8 Direktive 96/96/ES in člena 13(1) Direktive 70/156/EGS, ki delujejo vsak v okviru svoje pristojnosti, sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da je oprema iz člena 3 te direktive nameščena ter preskušena, da se ugotovi njena skladnost in tehnična brezhibnost v skladu z zahtevami iz te direktive. Ti ukrepi se sprejmejo najpozneje do 6. avgusta 2008.

Člen 5

Komisija do 6. avgusta 2011 predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te direktive, skupaj s študijo o prometnih nesrečah zaradi mrtvih kotov, ki zajema vsa vozila in nastale stroške ter katerega namen je izboljšati varnost v cestnem prometu. Na podlagi celovitejše analize stroškov in koristi poročilo Komisije po potrebi spremlja predlog za pregled veljavne zakonodaje.

Člen 6

1.   Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo do 6. avgusta 2008. Države članice takoj sporočijo Komisiji besedila teh določb in korelacijsko tabelo med temi določbami in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 7

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 8

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Strasbourgu, 11. julija 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

M. LOBO ANTUNES


(1)  Mnenje z dne 14. marca 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 25. junija 2007.

(3)  UL L 25, 29.1.2004, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2006/96/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 81).

(4)  UL L 329, 30.12.1993, str. 63. Odločba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(5)  UL L 358, 31.12.2002, str. 1. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 787/2004/ES (UL L 138, 30.4.2004, str. 12).

(6)  UL L 46, 17.2.1997, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003.

(7)  UL C 321, 31.12.2003, str. 1.

(8)  UL L 42, 23.2.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/37/ES (UL L 161, 22.6.2007, str. 60).


Top