EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0016

Direktiva Komisije 2007/16/ES z dne 19. marca 2007 o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev(Besedilo velja za EGP).

OJ L 79, 20.3.2007, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 134–142 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 34 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/16/oj

20.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/11


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/16/ES

z dne 19. marca 2007

o izvajanju Direktive Sveta 85/611/EGS o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) glede razjasnitve nekaterih opredelitev

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 85/611/EGS z dne 20. decembra 1985 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP) (1) ter zlasti točke (a) člena 53a Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 85/611/EGS vsebuje več, včasih medsebojno povezanih, opredelitev v zvezi s sredstvi, upravičenimi za kolektivne naložbene podjeme za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (v nadaljevanju: KNPVP), kot sta opredelitev prenosljivih vrednostnih papirjev in opredelitev instrumentov denarnega trga.

(2)

Od sprejetja Direktive 85/611/EGS je raznolikost finančnih instrumentov, s katerimi se trguje na finančnih trgih, precej narasla, kar povzroča negotovost pri ugotavljanju, ali opredelitve zajemajo nekatere kategorije finančnih instrumentov. Zaradi negotovosti pri uporabi opredelitev obstajajo različne razlage Direktive.

(3)

Za zagotovitev enotne uporabe Direktive 85/611/EGS, za pomoč državam članicam pri doseganju skupnega stališča o tem, ali je neka kategorija sredstev upravičena za KNPVP, in za zagotovitev, da se opredelitve razumejo na način, skladen z načeli, na katerih temelji Direktiva 85/611/EGS, kot so načela, ki veljajo za razpršitev tveganj in meje izpostavljenosti, sposobnost KNPVP, da na zahtevo imetnikov enot premoženja izplača svoje enote premoženja in da izračuna čisto vrednost svojih sredstev ob izdaji ali izplačilu enot premoženja, je treba pristojnim organom in udeležencem na trgu zagotoviti večjo zanesljivost glede tega. To bo omogočilo tudi boljše delovanje priglasitvenega postopka za čezmejno distribucijo KNPVP.

(4)

Pojasnila iz te direktive sama ne uvajajo novih obveznosti glede ravnanja ali poslovanja pristojnih organov ali udeležencev na trgu. Ne vzpostavljajo izčrpnih seznamov finančnih instrumentov in transakcij, temveč osvetljujejo osnovna merila kot pomoč pri ocenjevanju, ali različne opredelitve zajemajo vrsto finančnih instrumentov.

(5)

Upravičenost sredstva za KNPVP je treba oceniti ne samo glede na to, ali je zajeto v opredelitvah, kot jih pojasnjuje to besedilo, ampak tudi v zvezi z ostalimi zahtevami Direktive 85/611/EGS. Pristojni nacionalni organi bi lahko sodelovali v okviru Odbora evropskih regulativnih organov s področja vrednostnih papirjev (CESR) pri razvijanju enotnih pristopov k praktični, vsakodnevni uporabi teh pojasnil v okviru svojih nadzornih nalog, zlasti v povezavi z drugimi zahtevami Direktive 85/611/EGS, kot so postopki nadzora ali obvladovanja tveganja, in pri zagotavljanju nemotenega delovanja potnega lista za produkte.

(6)

Direktiva 85/611/EGS prenosljive vrednostne papirje opredeljuje izključno s formalnopravnega vidika. Zaradi tega se lahko opredelitev prenosljivih vrednostnih papirjev uporablja za široko vrsto finančnih produktov z različnimi lastnostmi in stopnjami likvidnosti. Za vsakega od teh finančnih produktov je treba zagotoviti skladnost med opredelitvijo prenosljivih vrednostnih papirjev in drugimi določbami Direktive.

(7)

Zaprti skladi so vrsta sredstev, ki jih Direktiva 85/611/EGS ne navaja izrecno kot upravičeno sredstvo za KNPVP. Vendar se enote zaprtih skladov pogosto obravnavajo kot prenosljivi vrednostni papirji in njihovo sprejetje v trgovanje na zakonsko urejenem trgu pogosto daje podlago za tako obravnavo. Zato je treba udeležencem na trgu in pristojnim organom zanesljivo dati vedeti, ali opredelitev prenosljivih vrednostnih papirjev zajema enote zaprtih skladov. Pristojni nacionalni organi bi lahko sodelovali v okviru CESR pri razvijanju enotnih pristopov k praktični, vsakodnevni uporabi teh meril, ki se uporabljajo pri zaprtih skladih, zlasti glede najmanjših temeljnih standardov v povezavi z mehanizmi upravljanja.

(8)

Dodatna pravna varnost je potrebna tudi glede tega, ali se kot prenosljivi vrednostni papirji kategorizirajo finančni instrumenti, ki so povezani z dosežki drugih sredstev, vključno s sredstvi, ki jih Direktiva 85/611/EGS navaja, ali ki jih taka sredstva podpirajo. Treba je razjasniti, da če povezava z osnovno ali drugo sestavino instrumenta vključuje element, ki ga je treba šteti za vloženi izvedeni instrument, spada finančni instrument v podkategorijo prenosljivih vrednostnih papirjev, ki vključujejo izvedeni element. Zato je treba za ta element uporabiti merila za izvedene finančne instrumente iz Direktive 85/611/EGS.

(9)

Da bi za finančni instrument veljala opredelitev instrumentov denarnega trga iz Direktive 85/611/EGS, mora izpolnjevati določena merila, zlasti se mora z njim običajno trgovati na denarnem trgu, mora biti likviden in imeti mora vrednost, ki jo je mogoče kadar koli točno določiti. Treba je zagotoviti enotno uporabo teh meril ob upoštevanju določenih tržnih praks. Treba je tudi pojasniti, da je merila treba razumeti skladno z drugimi načeli Direktive 85/611/EGS. Opredelitev instrumentov denarnega trga mora vključevati finančne instrumente, ki niso sprejeti v trgovanje oz. s katerimi se ne trguje na zakonsko urejenem trgu in za katere Direktiva 85/611/EGS navaja merila poleg splošnih meril za instrumente denarnega trga. Zato je treba razjasniti ta merila prav tako z vidika zahtev za varstvo vlagateljev in ob upoštevanju načel Direktive, kot je likvidnost portfelja, kakor izhaja iz člena 37 Direktive.

(10)

V okviru Direktive 85/611/EGS je treba izvedene finančne instrumente šteti za likvidna finančna sredstva, če izpolnjujejo merila iz navedene direktive. Treba je zagotoviti enotno uporabo teh meril in tudi pojasniti, da je treba ta merila razumeti na način, skladen z drugimi določbami navedene direktive. Pojasniti je treba tudi, da če izvedeni kreditni instrumenti izpolnjujejo ta merila, so to izvedeni finančni instrumenti v smislu Direktive 85/611/EGS in so zato upravičeni do obravnave kot likvidna finančna sredstva.

(11)

Potreba po razjasnitvi je še zlasti nujna za izvedene instrumente na osnovi finančnih indeksov. Trenutno obstaja široka paleta finančnih indeksov, ki so osnova za izvedeni instrument. Ti indeksi se lahko razlikujejo glede na svojo sestavo ali težo sestavin. V vseh primerih je treba zagotoviti, da je KNPVP sposoben izpolniti svoje obveznosti v zvezi z likvidnostjo portfelja, kakor izhaja iz člena 37 Direktive 85/611/EGS, in izračunom čiste vrednosti sredstev ter da na te obveznosti ne vplivajo negativno lastnosti osnovnih instrumentov izvedenega finančnega instrumenta. Treba je pojasniti, da izvedeni instrumenti na osnovi finančnih indeksov, katerih sestava je dovolj raznolika, ki so dovolj reprezentativen odraz trga, na katerega se nanašajo, ter so predmet ustreznega obveščanja glede sestave in izračuna indeksa, spadajo v kategorijo izvedenih instrumentov kot finančna likvidna sredstva. Pristojni nacionalni organi bi lahko sodelovali v okviru CESR pri razvijanju enotnih pristopov k praktični, vsakodnevni uporabi teh meril v zvezi z indeksi na podlagi sredstev, ki jih Direktiva ne identificira individualno kot upravičena sredstva.

(12)

Direktiva 85/611/EGS priznava kot podkategorijo prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga instrumente, ki vključujejo izvedeni element. Z vključitvijo izvedenega elementa v prenosljivi vrednostni papir ali instrument denarnega trga, se celotni finančni instrument ne pretvori v izvedeni finančni instrument, kar ne bi bilo zajeto v opredelitvah za prenosljive vrednostne papirje ali instrumente denarnega trga. Zato je treba pojasniti, ali se lahko šteje, da je finančni izvedeni instrument vključen v drug instrument. Poleg tega pri vključitvi izvedenega instrumenta v prenosljiv vrednostni papir ali instrument denarnega trga obstaja nevarnost, da se pravila o izvedenih instrumentih iz Direktive 85/611/EGS zaobidejo. Zaradi tega Direktiva zahteva identifikacijo vloženega izvedenega elementa in upoštevanje teh pravil. Glede na stopnjo finančne inovativnosti identifikacija vloženega izvedenega elementa ni vedno očitna. Da bi v tem pogledu dosegli večjo zanesljivost, je treba določiti merila za identifikacijo takih elementov.

(13)

V skladu z Direktivo 85/611/EGS tehnike in instrumenti v zvezi s prenosljivimi vrednostnimi papirji ali instrumenti denarnega trga za namen učinkovitega upravljanja portfelja niso zajeti v opredelitvah prenosljivih vrednostnih papirjev in instrumentov denarnega trga. Za pojasnitev meja teh opredelitev je treba določiti merila za identifikacijo transakcij, zajetih v teh tehnikah in instrumentih. Treba je tudi opozoriti, da je treba te tehnike in instrumente razumeti skladno z drugimi obveznostmi KNPVP, zlasti glede njegovega profila tveganj. To pomeni, da morajo biti skladni s pravili iz Direktive 85/611/EGS o obvladovanju tveganja in razpršitvi tveganj ter z njenimi omejitvami glede prodaje na kratko in zadolževanja.

(14)

Direktiva 85/611/EGS določa merila za opredelitev KNPVP, ki posnemajo indekse obveznic ali delnic. KNPVP, ki izpolnjujejo ta merila, se obravnavajo bolj fleksibilno kar zadeva mejne koncentracije izdajateljev. Zato je treba doseči jasno razumevanje teh meril in zagotoviti njihovo enotno uporabo v vseh državah članicah. To vključuje dajanje nadaljnjih pojasnil glede tega, ali se KNPVP lahko šteje za KNPVP, ki posnema indekse, in s tem večje gotovosti glede okoliščin, ki upravičujejo to preferencialno obravnavo KNPVP, ki posnemajo indekse.

(15)

Strokovno je svetoval Odbor evropskih regulativnih organov s področja vrednostnih papirjev.

(16)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora evropskih regulativnih organov s področja vrednostnih papirjev –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Predmet

Ta direktiva določa pravila, ki pojasnjujejo naslednje izraze z namenom, da bi se ti enotno uporabljali:

1.

prenosljivi vrednostni papirji, kot so opredeljeni v členu 1(8) Direktive 85/611/EGS;

2.

instrumenti denarnega trga, kot so opredeljeni v členu 1(9) Direktive 85/611/EGS;

3.

likvidna finančna sredstva, kot so navedena v opredelitvi KNPVP iz člena 1(2) Direktive 85/611/EGS, v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti;

4.

prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, ki vključujejo izvedene finančne instrumente, kot je navedeno v četrtem pododstavku člena 21(3) Direktive 85/611/EGS;

5.

tehnike in instrumenti za učinkovito upravljanje portfelja, kot so navedeni v členu 21(2) Direktive 85/611/EGS;

6.

KNPVP, ki posnemajo indekse, kot so navedeni v členu 22a(1) Direktive 85/611/EGS.

Člen 2

Člen 1(8) Direktive 85/611/EGS

Prenosljivi vrednostni papirji

1.   Navedba prenosljivih vrednostnih papirjev iz člena 1(8) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba finančnih instrumentov, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

možna izguba, ki jo lahko utrpi KNPVP, ker ima te instrumente, je omejena na znesek, ki je bil plačan zanje;

(b)

njihova likvidnost ne ogroža sposobnosti KNPVP, da je v skladu s členom 37 Direktive 85/611/EGS;

(c)

zanje je na razpolago zanesljivo vrednotenje:

(i)

pri vrednostnih papirjih, sprejetih na zakonsko urejen trg ali s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu, kot so navedeni v točkah od (a) do (d) člena 19(1) Direktive 85/611/EGS, v obliki natančnih, zanesljivih in rednih cen, ki so tržne cene ali cene, dane na razpolago prek sistemov vrednotenja, neodvisnih od izdajateljev;

(ii)

pri drugih vrednostnih papirjih, kot so navedeni v členu 19(2) Direktive 85/611/EGS, v obliki rednega vrednotenja na podlagi informacij izdajatelja vrednostnega papirja ali informacij iz pristojnih naložbenih raziskav;

(d)

zanje so na razpolago ustrezne informacije:

(i)

pri vrednostnih papirjih, sprejetih na zakonsko urejen trg ali s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu, kot so navedeni v točkah od (a) do (d) člena 19(1) Direktive 85/611/EGS, v obliki rednih, natančnih in celovitih informacij za trg o vrednostnem papirju ali, kjer je ustrezno, o portfelju vrednostnega papirja;

(ii)

pri drugih vrednostnih papirjih, kot so navedeni v členu 19(2) Direktive 85/611/EGS, v obliki rednih in natančnih informacij za KNPVP o vrednostnem papirju ali, če je ustrezno, o portfelju vrednostnega papirja;

(e)

so prenosljivi;

(f)

njihova pridobitev je skladna z naložbenimi cilji ali naložbeno politiko KNPVP, ali obema, v skladu z Direktivo 85/611/EGS;

(g)

njihova tveganja so primerno zajeta v proces obvladovanja tveganj za KNPVP.

Za namene točk (b) in (e) prvega odstavka, in razen če so za KNPVP na voljo informacije, ki vodijo k drugi določitvi, se za finančne instrumente, sprejete v trgovanje na zakonsko urejenem trgu ali s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu v skladu s točkami (a), (b) ali (c) člena 19(1) Direktive 85/611/EGS, predpostavlja, da ne ogrožajo sposobnosti KNPVP, da so v skladu s členom 37 Direktive 85/611/EGS, in da so prenosljivi.

2.   Prenosljivi vrednostni papirji, kot so navedeni v členu 1(8) Direktive 85/611/EGS, vključujejo:

(a)

enote v zaprtih skladih, ustanovljenih kot investicijske družbe in vzajemni skladi, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(i)

izpolnjujejo merila iz odstavka 1;

(ii)

za njih veljajo mehanizmi upravljanja, ki se uporabljajo za gospodarske družbe;

(iii)

če dejavnost upravljanja premoženja izvaja drug subjekt v imenu zaprtega sklada, za ta subjekt veljajo nacionalni predpisi za namen varstva vlagateljev;

(b)

enote zaprtih skladov, ustanovljenih v skladu s pogodbenim pravom, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(i)

izpolnjujejo merila iz odstavka 1;

(ii)

za njih veljajo mehanizmi upravljanja, enakovredni mehanizmom upravljanja, ki se uporabljajo za gospodarske družbe iz točke (a)(ii);

(iii)

upravlja jih subjekt, za katerega veljajo nacionalni predpisi za namen varstva vlagateljev;

(c)

finančni instrumenti, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(i)

izpolnjujejo merila iz odstavka 1;

(ii)

podprti so z drugimi sredstvi ali povezani z dosežki drugih sredstev, ki so lahko drugačna od sredstev iz člena 19(1) Direktive 85/611/EGS.

3.   Če finančni instrument iz točke (c) odstavka 2 vsebuje vloženo izvedeno sestavino, kot je navedeno v členu 10 te direktive, za to sestavino uporablja člen 21 Direktive 85/611/EGS.

Člen 3

Člen 1(9) Direktive 85/611/EGS

Instrumenti, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu

1.   Navedba instrumentov denarnega trga kot instrumentov iz člena 1(9) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba:

(a)

finančnih instrumentov, ki so sprejeti v trgovanje na zakonsko urejenem trgu ali s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu v skladu s točkami (a), (b) in (c) člena 19(1) Direktive 85/611/EGS;

(b)

finančnih instrumentov, ki niso sprejeti v trgovanje.

2.   Navedba instrumentov denarnega trga kot instrumentov, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu, iz člena 1(9) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba finančnih instrumentov, ki izpolnjujejo eno od naslednjih meril:

(a)

njihova zapadlost ob izdaji je do vključno 397 dni;

(b)

njihova preostala zapadlost je do vključno 397 dni;

(c)

so predmet rednih popravkov donosa v skladu z okoliščinami na denarnem trgu najmanj vsakih 397 dni;

(d)

njihov profil tveganj, vključno s kreditnim in obrestnim tveganjem, ustreza profilu tveganj finančnih instrumentov, ki imajo zapadlost, kot je navedena v točkah (a) ali (b), ali so predmet popravkov donosa, kot je navedeno v točki (c).

Člen 4

Člen 1(9) Direktive 85/611/EGS

Likvidni instrumenti z vrednostjo, ki jo je mogoče kadar koli natančno določiti

1.   Navedba instrumentov denarnega trga kot likvidnih instrumentov iz člena 1(9) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba finančnih instrumentov, ki se lahko prodajo z omejenimi stroški v primerno kratkem časovnem obdobju, ob upoštevanju obveznosti KNPVP, da na zahtevo katerega koli imetnika enot premoženja svoje enote premoženja ponovno odkupijo ali izplačajo.

2.   Navedba instrumentov denarnega trga kot instrumentov z vrednostjo, ki jo je mogoče kadar koli natančno določiti, iz člena 1(9) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba finančnih instrumentov, za katere so na razpolago natančni in zanesljivi sistemi vrednotenja, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

KNPVP omogočajo izračunati čisto vrednost sredstev v skladu z vrednostjo, pri kateri bi si finančni instrument iz portfelja lahko izmenjali dobro obveščeni voljni stranki v premišljenem poslu;

(b)

temeljijo na tržnih podatkih ali modelih vrednotenja, vključno s sistemi na podlagi amortiziranih stroškov.

3.   Predpostavlja se, da so merila iz odstavkov 1 in 2 izpolnjena pri finančnih instrumentih, s katerimi se običajno trguje na denarnem trgu za namene člena 1(9) Direktive 85/611/EGS in ki so sprejeti v trgovanje ali s katerimi se trguje na zakonsko urejenem trgu v skladu s točkami (a), (b) ali (c) člena 19(1) navedene direktive, razen če so za KNPVP na voljo informacije, ki vodijo k drugi določitvi.

Člen 5

Člen 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS

Instrumenti, katerih izdaja ali izdajatelj sta zakonsko urejena za varstvo vlagateljev in prihrankov

1.   Navedba instrumentov denarnega trga, s katerimi se ne trguje na zakonsko urejenem trgu in katerih izdaja ali izdajatelj sta zakonsko urejena za varstvo vlagateljev in prihrankov, iz člena 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba finančnih instrumentov, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

izpolnjujejo eno od meril iz člena 3(2) ter vsa merila iz člena 4(1) in (2);

(b)

so zanje na razpolago ustrezne informacije, vključno z informacijami, ki omogočajo ustrezno oceno kreditnih tveganj v zvezi z naložbo v take instrumente, ob upoštevanju odstavkov 2, 3 in 4 tega člena;

(c)

so prosto prenosljivi.

2.   Za instrumente denarnega trga, zajete v drugi in četrti alinei člena 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS, ali za instrumente denarnega trga, ki jih izdaja lokalna ali regionalna oblast države članice ali mednarodna javna organizacija, vendar za katere država članica ali v primeru zvezne države, ki je država članica, ena od članic, ki sestavljajo federacijo, ne jamči, ustrezne informacije iz točke (b) odstavka 1 tega člena zajemajo naslednje:

(a)

informacije o izdaji ali programu za izdajo ter o pravnem in finančnem položaju izdajatelja pred izdajo instrumenta denarnega trga;

(b)

dopolnjevanje informacij iz točke (a) v rednih obdobjih in ob vsakem pomembnem dogodku;

(c)

informacije iz točke (a), ki so jih preverile ustrezno usposobljene tretje strani, ki niso podrejene navodilom izdajatelja;

(d)

razpoložljivi in zanesljivi statistični podatki o izdaji ali programu za izdajo.

3.   Za instrumente denarnega trga, zajete v tretji alinei člena 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS, ustrezne informacije iz točke (b) odstavka 1 tega člena zajemajo naslednje:

(a)

informacije o izdaji ali programu za izdajo ali o pravnem in finančnem položaju izdajatelja pred izdajo instrumenta denarnega trga;

(b)

dopolnjevanje informacij iz točke (a) v rednih obdobjih in ob vsakem pomembnem dogodku;

(c)

razpoložljivi in zanesljivi statistični podatki o izdaji ali programu za izdajo ali drugih podatkov, ki omogočajo ustrezno oceno kreditnih tveganj v zvezi z naložbo v take instrumente.

4.   Za vse instrumente denarnega trga, zajete v prvi alinei člena 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS, razen za instrumente denarnega trga iz odstavka 2 tega člena, in tiste, ki jih izda Evropska centralna banka ali centralna banka države članice, ustrezne informacije iz točke (b) odstavka 1 tega člena zajemajo informacije o izdaji ali programu za izdajo ali o pravnem in finančnem položaju izdajatelja pred izdajo instrumenta denarnega trga.

Člen 6

Člen 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS

Ustanova, ki je predmet pravil varnega in skrbnega poslovanja, po mnenju pristojnih organov vsaj tako strogih kot pravila iz zakonodaje Skupnosti

Navedba ustanove, ki je predmet pravil varnega in skrbnega poslovanja, po mnenju pristojnih organov vsaj tako strogih kot pravila iz zakonodaje Skupnosti, iz tretje alinee člena 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS, se razume kot navedba izdajatelja, za katerega veljajo in ki izpolnjuje pravila varnega in skrbnega poslovanja in izpolnjuje eno izmed naslednjih meril:

1.

ima sedež v Evropskem gospodarskem prostoru;

2.

ima sedež v državah OECD iz Skupine desetih;

3.

ima vsaj dolgoročno bonitetno oceno;

4.

se lahko na podlagi poglobljene analize izdajatelja dokaže, da so pravila varnega in skrbnega poslovanja, ki se uporabljajo za izdajatelja, vsaj tako stroga kot pravila iz zakonodaje Skupnosti.

Člen 7

Člen 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS

Instrumenti listinjenja, katerih koristi izhajajo iz bančnih kreditnih linij

1.   Navedba instrumentov listinjenja, iz četrte alinee člena 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS, se razume kot navedba strukture, bodisi v obliki gospodarske družbe, sklada ali pogodbe, ki je bila ustanovljena za namene dejavnosti listinjenja.

2.   Navedba bančne kreditne linije iz četrte alinee člena 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS, se razume kot navedba bančne storitve, ki jo zagotovi finančna ustanova, ki je sama skladna s tretjo alineo člena 19(1)(h) Direktive 85/611/EGS.

Člen 8

Člena 1(2) in 19(1)(g) Direktive 85/611/EGS

Finančna likvidna sredstva glede na izvedene finančne instrumente

1.   Navedba finančnih likvidnih sredstev iz člena 1(2) Direktive 85/611/EGS se glede na izvedene finančne instrumente razume kot navedba izvedenih finančnih instrumentov, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

njihovi osnovni instrumenti zajemajo enega ali več od naslednjih elementov:

(i)

sredstva, kot so našteta v členu 19(1) Direktive 85/611/EGS, vključno s finančnimi instrumenti z eno ali več lastnostmi teh sredstev;

(ii)

obrestne mere;

(iii)

devizni tečaji ali valute;

(iv)

finančni indeksi;

(b)

pri izvedenih finančnih instrumentih OTC morajo izpolnjevati pogoje iz druge in tretje alinee člena 19(1)(g) Direktive 85/611/EGS.

2.   Izvedeni finančni instrumenti iz člena 19(1)(g) Direktive 85/611/EGS vključujejo instrumente, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

omogočajo prenos kreditnega tveganja sredstva iz točke (a) odstavka 1 tega člena neodvisno od drugih tveganj v zvezi s tem sredstvom;

(b)

ne pripeljejo do izročila ali prenosa sredstev, vključno v obliki denarnih sredstev, ki niso sredstva iz člena 19(1) in (2) Direktive 85/611/EGS;

(c)

izpolnjujejo merila za izvedene finančne instrumente OTC iz druge in tretje alinee člena 19(1)(g) Direktive 85/611/EGS ter iz odstavkov 3 in 4 tega člena;

(d)

njihovo tveganje je primerno zajeto v procesu obvladovanja tveganja KNPVP in njegovih mehanizmih notranjega kontroliranja ob tveganjih v zvezi z asimetrično informiranostjo med KNPVP in nasprotno stranko pri kreditnih izvedenih instrumentih, ki izhaja iz možnega dostopa nasprotne stranke do nejavnih informacij o podjetjih, katerih sredstva se uporablja s kreditnimi izvedenimi instrumenti.

3.   Za namene tretje alinee člena 19(1)(g) Direktive 85/611/EGS se navedba poštene vrednosti razume kot navedba zneska, za katerega se lahko zamenja sredstvo ali za katerega se lahko poravna obveznost med dobro obveščenima voljnima strankama v premišljenem poslu.

4.   Za namene tretje alinee člena 19(1)(g) Direktive 85/611/EGS se navedba zanesljivega in preverljivega vrednotenja razume kot navedba vrednotenja, ki ga opravi KNPVP, ki ustreza pošteni vrednosti iz odstavka 3 tega člena, ki ne temelji zgolj na kotiranju nasprotne stranke na trgu in ki izpolnjuje naslednji merili:

(a)

osnova za vrednotenje je zanesljiva najnovejša tržna vrednost instrumenta ali, če taka vrednost ni na razpolago, model oblikovanja cen z uporabo primerne priznane metodologije;

(b)

preverjanje vrednotenja izvaja eden od naslednjih dveh subjektov:

(i)

ustrezna tretja stranka, neodvisna od nasprotne stranke pri izvedenem finančnem instrumentu OTC, primerno pogosto in na način, ki ga lahko KNPVP preverja;

(ii)

enota znotraj KNPVP, ki je neodvisna od oddelka, pristojnega za upravljanje premoženja, in ki je primerno opremljena za tak namen.

5.   Navedba finančnih likvidnih sredstev iz členov 1(2) in 19(1)(g) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba, ki izključuje izvedene finančne instrumente na blago.

Člen 9

Člen 19(1)(g) Direktive 85/611/EGS

Finančni indeksi

1.   Navedba finančnih indeksov iz točke (g) člena 19(1) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba indeksov, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

so dovolj raznovrstni, pri čemer so izpolnjena naslednja merila:

(i)

indeks je sestavljen tako, da gibanje cen ali trgovanje v zvezi z eno sestavino ne vpliva neupravičeno na vedenje celotnega indeksa;

(ii)

če je indeks sestavljen iz sredstev iz člena 19(1) Direktive 85/611/EGS, mora biti njegova sestava raznovrstna vsaj v skladu s členom 22a navedene direktive;

(iii)

če je indeks sestavljen iz sredstev, ki niso sredstva iz člena 19(1) Direktive 85/611/EGS, mora biti raznovrsten na način, ki je enakovreden načinu iz člena 22a navedene direktive;

(b)

so dovolj reprezentativen odraz trga, na katerega se nanašajo, pri čemer so izpolnjena naslednja merila:

(i)

indeks meri dosežke reprezentativne skupine osnovnih instrumentov na pomemben in ustrezen način;

(ii)

indeks se redno revidira ali ponovno usklajuje za zagotovitev, da stalno izraža trge, na katere se nanaša, v skladu z merili, ki so javno na razpolago;

(iii)

osnovni instrumenti so dovolj likvidni, kar omogoča uporabnikom, da posnemajo indeks, če je to potrebno;

(c)

so objavljeni na ustrezen način, pri čemer so izpolnjena naslednja merila:

(i)

njihov postopek objave temelji na ustreznih postopkih za zbiranje cen ter za izračun in poznejšo objavo vrednosti indeksa, vključno s postopki oblikovanja cen za sestavine, če tržna cena ni na razpolago;

(ii)

pomembne informacije o zadevah, kot so metodologije izračuna in ponovnega usklajevanja indeksa, sprememba indeksa ali informacije o morebitnih operativnih težavah pri zagotavljanju pravočasnih ali točnih informacij, se zagotavljajo obširno in pravočasno.

2.   Če sestava sredstev, ki so uporabljena z izvedenimi finančnimi instrumenti nanašajo v skladu s členom 19(1) Direktive 85/611/EGS, ne izpolnjuje meril iz odstavka 1 tega člena, se ti izvedeni finančni instrumenti, če izpolnjujejo merila iz člena 8(1) te direktive, štejejo za izvedene finančne instrumente na osnovi kombinacije sredstev iz točk od (i), (ii) in (iii) člena 8(1)(a).

Člen 10

Člen 21(3) Direktive 85/611/EGS, četrti pododstavek

Prenosljivi vrednostni papirji in instrumenti denarnega trga, ki vključujejo izvedene finančne instrumente

1.   Navedba prenosljivih vrednostnih papirjev, ki vključujejo izvedeni finančni instrument, iz četrtega pododstavka člena 21(3) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba finančnih instrumentov, ki izpolnjujejo merila iz člena 2(1) te direktive in ki vsebujejo sestavino, ki izpolnjuje naslednja merila:

(a)

zaradi te sestavine je mogoče nekatere ali vse denarne tokove, ki bi jih drugače zahteval prenosljivi vrednostni papir, ki deluje kot glavna pogodba, spremeniti v skladu z določeno obrestno mero, ceno finančnega instrumenta, deviznim tečajem, indeksom cen ali mer, bonitetno oceno ali kreditnim indeksom ali drugo spremenljivko, zato se spreminjajo na način, podoben načinu pri samostojnih izvedenih finančnih instrumentih;

(b)

njene ekonomske lastnosti in tveganja niso tesno povezane z ekonomskimi lastnostmi in tveganji glavne pogodbe;

(c)

pomembno vpliva na profil tveganj in oblikovanje cene prenosljivega vrednostnega papirja.

2.   Instrumenti denarnega trga, ki izpolnjujejo eno od meril iz člena 3(2) in vsa merila iz člena 4(1) in (2) Direktive ter ki vsebujejo sestavino, ki izpolnjuje merila iz odstavka 1 tega člena, se štejejo za instrumente denarnega trga, ki vključujejo izvedeni finančni instrument.

3.   Prenosljivi vrednostni papir ali instrument denarnega trga se ne sme obravnavati, kot da vključuje izvedeni finančni instrument, če vsebuje sestavino, ki je pogodbeno prenosljiva neodvisno od prenosljivega vrednostnega papirja ali instrumenta denarnega trga. Taka sestavina se šteje za ločen finančni instrument.

Člen 11

Člen 21(2) Direktive 85/611/EGS

Tehnike in instrumenti za učinkovito upravljanje portfelja

1.   Navedba tehnik in instrumentov, povezanih s prenosljivimi vrednostnimi papirji in, ki se jih uporablja za učinkovito upravljanje portfelja iz člena 21(2) Direktive 85/611/EGS, se razume, kot navedba tehnik in instrumentov, ki izpolnjujejo naslednja merila:

(a)

so ekonomsko ustrezni in stroškovno učinkovito izvedeni;

(b)

se uporabljajo z enim ali več naslednjih posebnih ciljev:

(i)

zmanjšanje tveganja;

(ii)

znižanje stroškov;

(iii)

ustvarjanje dodatnega kapitala ali dohodka za KNPVP pri stopnji tveganja, skladni s profilom tveganj KNPVP in pravili o razpršitvi tveganja iz člena 22 Direktive 85/611/EGS;

(c)

njihova tveganja so primerno zajeta v procesu obvladovanja tveganj za KNPVP.

2.   Tehnike in instrumenti, ki izpolnjujejo merila iz odstavka 1 in ki so povezani z instrumenti denarnega trga, se štejejo za tehnike in instrumente, povezane z instrumenti denarnega trga, za učinkovito upravljanje portfelja, kot je navedeno v členu 21(2) Direktive 85/611/EGS.

Člen 12

Člen 22a(1) Direktive 85/611/EGS

KNPVP, ki posnemajo indekse

1.   Navedba posnemanja sestave borznega indeksa ali indeksa dolžniških vrednostnih papirjev iz člena 22a(1) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba posnemanja sestave primarnih sredstev indeksa, vključno z uporabo izvedenih finančnih instrumentov ali drugih tehnik ter instrumentov iz člena 21(2) Direktive 85/611/EGS in člena 11 te direktive.

2.   Navedba indeksa, katerega sestava je dovolj raznovrstna, iz prve alinee člena 22a(1) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba indeksa, ki je v skladu s pravili o razpršitvi tveganj iz člena 22a navedene direktive.

3.   Navedba indeksa, ki je dovolj reprezentativen odraz, iz druge alinee člena 22a(1) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba indeksa, za katerega organizacija, ki ga izračunava, uporablja priznano metodologijo, pri kateri se na splošno ne pojavlja izključitev pomembnega izdajatelja na trgu, na katerega se indeks nanaša.

4.   Navedba indeksa, objavljenega na ustrezen način, iz tretje alinee člena 22a(1) Direktive 85/611/EGS se razume kot navedba indeksa, ki izpolnjuje naslednja merila:

(a)

dostopen je javnosti;

(b)

organizacija, ki izračunava indeks, je neodvisna od KNPVP, ki posnema indeks.

Točka (b) ne preprečuje organizacijam, ki izračunavajo indeks, in KNPVP, da bi bili del iste gospodarske skupine, če je vzpostavljena učinkovita ureditev za obvladovanje navzkrižja interesov.

Člen 13

Prenos

1.   Države članice sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 23. marca 2008. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice te predpise uporabljajo od 23. julija 2008.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 15

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. marca 2007

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 375, 31.12.1985, str. 3. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/1/ES (UL L 79, 24.3.2005, str. 9).


Top