EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0878

Sklep št. 878/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2007 o spremembi in podaljšanju Sklepa št. 804/2004/ES o delovnem programu Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II)

OJ L 193, 25.7.2007, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 022 P. 141 - 145

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; razveljavil 32014R0250

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/878(1)/oj

25.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/18


SKLEP št. 878/2007/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. julija 2007

o spremembi in podaljšanju Sklepa št. 804/2004/ES o delovnem programu Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti (program Herkul II)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 280 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost in države članice so si zastavile cilj preprečevati goljufije in druge nezakonite dejavnosti, ki škodujejo finančnim interesom Skupnosti, vključno s tihotapljenjem in ponarejanjem cigaret. Da se doseže ta cilj bi bilo treba uporabiti vsa razpoložljiva sredstva, pri tem pa ohraniti trenutno delitev in ravnovesje odgovornosti med nacionalno ravnjo in ravnjo Skupnosti.

(2)

Dejavnosti, ki so namenjene boljšemu informiranju, izvajanju študij in zagotavljanju usposabljanja ali tehnične pomoči, znatno pripomorejo k izboljšanju zaščite finančnih interesov Skupnosti.

(3)

Podpora takim pobudam v obliki donacij je v preteklosti omogočila, da se okrepi delovanje Skupnosti in držav članic v boju proti goljufijam in pri zaščiti finančnih interesov Skupnosti ter da se dosežejo cilji iz programa Herkul za obdobje 2004–2006.

(4)

Člen 7(a) Sklepa št. 804/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) od Komisije zahteva, da Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) o izvajanju programa Herkul in o ustreznosti njegovega nadaljevanja. Zaključki tega poročila ugotavljajo, da so bili cilji, zastavljeni s programom Herkul, doseženi. Poročilo prav tako priporoča, da se program podaljša za obdobje 2007–2013.

(5)

Za utrditev dejavnosti Skupnosti in držav članic na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti, vključno z bojem proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret, bi moral novi program zajeti vse izdatke poslovanja, ki zadevajo splošne ukrepe Komisije (OLAF) za boj proti goljufijam, in sicer v enotnem temeljnem aktu.

(6)

Dodelitev donacij in javnih naročil za spodbujanje in izvajanje programa bi bilo treba opraviti v skladu z določbami iz Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (4), in njenimi izvedbenimi pravili. Primerno je, da se donacije za poslovanje izključi iz programa, saj se v preteklosti niso uporabljale kot sredstva za podporo pobudam.

(7)

Državam pristopnicam in državam kandidatkam bi bilo treba omogočiti, da lahko sodelujejo pri programu Herkul II na podlagi memoranduma o soglasju, ki se pripravi v skladu z ustreznimi okvirnimi sporazumi.

(8)

Ta sklep določa finančna sredstva za celotno obdobje trajanja programa in za proračunski organ v letnem proračunskem postopku predstavlja prednostni referenčni okvir v smislu točke 37 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (5)

SKLENILA:

Člen 1

Spremembe

Sklep št. 804/2004/ES se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Cilji programa

1.   Ta sklep vzpostavlja akcijski program Skupnosti za spodbujanje dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti. Program je poznan kot program Herkul II (v nadaljnjem besedilu ‚program‘).

2.   Program spodbuja dejavnosti v skladu s splošnimi merili, določenimi v tem sklepu. Osredotoča se zlasti na naslednje cilje:

(a)

izboljšanje čezmejnega in multidisciplinarnega sodelovanja med organi držav članic, Komisijo in OLAF;

(b)

vzpostavitev omrežij, ki povezujejo države članice, države pristopnice in države kandidatke – v skladu z memorandumom o soglasju – ter lajšanje izmenjave informacij, izkušenj in najboljših praks ob upoštevanju različnih tradicij vsake države članice;

(c)

zagotavljanje tehnične in operativne podpore organom kazenskega pregona držav članic v njihovem boju proti nezakonitim čezmejnim dejavnostim, zlasti podpore carinskim organom;

(d)

vzpostavljanje geografskega ravnovesja, ki ne bo ogrožalo operativne učinkovitosti, z vključevanjem po možnosti vseh držav članic, držav pristopnic in držav kandidatk – v skladu z memorandumom o soglasju – v dejavnosti, ki se financirajo iz programa;

(e)

povečanje števila ukrepov in njihova okrepitev na področjih, ki so opredeljena kot najbolj občutljiva, zlasti na področju tihotapljenja in ponarejanja cigaret.“

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 1a

Dejavnosti

Program se izvaja z naslednjimi dejavnostmi na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti, vključno s tistimi na področju preprečevanja in boja proti tihotapljenju in ponarejanju cigaret:

(a)

tehnična pomoč za nacionalne organe z:

(i)

zagotavljanjem posebnega znanja, opreme in orodij informacijske tehnologije za izboljšanje čezmejnega sodelovanja in sodelovanja z OLAF;

(ii)

podporo skupnim operacijam;

(iii)

okrepitvijo izmenjav osebja;

(b)

izobraževanje, seminarji in konference, ki so namenjeni:

(i)

izboljšanju razumevanja mehanizmov Skupnosti in nacionalnih mehanizmov;

(ii)

izmenjavi izkušenj med organi držav članic, držav pristopnic in držav kandidatk;

(iii)

usklajevanju dejavnosti držav članic, držav pristopnic, držav kandidatk in tretjih držav;

(iv)

širjenju zlasti operativnega znanja;

(v)

podpori visokokakovostnih raziskovalnih dejavnosti, vključno s študijami;

(vi)

izboljšanju sodelovanja med praktiki in teoretiki;

(vii)

osveščanju zaposlenih v sodstvu in drugih pravnih poklicih glede zaščite finančnih interesov Skupnosti;

(c)

podpora v obliki:

(i)

razvijanja in zagotavljanja posebnih podatkovnih zbirk in orodij informacijske tehnologije, ki omogočajo lažji dostop do podatkov in njihovo boljšo analizo;

(ii)

povečane izmenjave podatkov;

(iii)

razvijanja in zagotavljanja orodij informacijske tehnologije za raziskave, spremljanje in obveščevalno delo.“

3.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Financiranje Skupnosti

1.   Financiranje Skupnosti se lahko izvaja v naslednjih pravnih oblikah v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002:

(a)

donacije;

(b)

javna naročila.

2.   Upravičenci do donacij morajo za izpolnjevanje pogojev za pridobitev donacije Skupnosti za dejavnost, usmerjeno v zaščito finančnih interesov Skupnosti, spoštovati določbe iz tega sklepa. Dejavnost mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za dejavnost Skupnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti, in upoštevati posebna merila, določena v posameznih razpisih za oddajo predlogov programov, v skladu s prioritetami, navedenimi v letnem programu donacij, ki podrobneje opredeljuje splošna merila iz tega sklepa.

3.   Financiranje Skupnosti z javnimi naročili ali dodelitvami donacij krije izdatke poslovanja za dejavnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti.

4.   Dejavnosti, ki jih izvajajo organi, ki jih v skladu s programom lahko financira Skupnost (z javnim naročilom ali donacijo), spadajo v poglavje o dejavnostih, katerih namen je krepitev ukrepov Skupnosti za zaščito finančnih interesov in doseganje ciljev v splošnem evropskem interesu na tem področju ali ciljev, ki so del politike Evropske unije na tem področju.“

4.

Vstavijo se naslednji členi:

„Člen 2a

Organi, ki so upravičeni do financiranja s strani Skupnosti

V skladu s programom so do financiranja s strani Skupnosti upravičeni naslednji organi:

(a)

vse nacionalne in regionalne uprave držav članic ali držav izven Skupnosti, kakor so opredeljene v členu 3, ki spodbujajo krepitev dejavnosti Skupnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti;

(b)

vse raziskovalne in izobraževalne ustanove, ki so pravne osebe najmanj eno leto ter so ustanovljene in delujejo v državah članicah ali državah izven Skupnosti, kakor so opredeljene v členu 3, in ki spodbujajo krepitev dejavnosti Skupnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti;

(c)

vse nepridobitne organizacije, ki so pravne osebe najmanj eno leto ter so ustanovljene in delujejo v državah članicah ali državah izven Skupnosti, kakor so opredeljene v členu 3, in ki spodbujajo krepitev dejavnosti Skupnosti na področju zaščite finančnih interesov Skupnosti.

Člen 2b

Izbira upravičencev

Organi, ki so v skladu s členom 2a upravičeni do donacije za dejavnost, se izberejo z razpisi za zbiranje predlogov v skladu s prednostnimi nalogami, navedenimi v letnem programu donacij, ki podrobneje opredeljuje splošna merila, določena v tem sklepu. Donacije za dejavnosti, zajete v programu, se dodelijo v skladu s splošnimi merili, navedenimi v tem sklepu.

Člen 2c

Merila za oceno vlog za donacije

Vloge za donacije za dejavnosti se ocenijo glede na:

(a)

skladnost predlagane dejavnosti s cilji programa;

(b)

komplementarnost predlagane dejavnosti z drugimi podprtimi dejavnostmi;

(c)

izvedljivost predlagane dejavnosti, tj. dejansko možnost, da se lahko izvede z uporabo predlaganih sredstev;

(d)

razmerje med stroški in koristmi predlagane dejavnosti;

(e)

dodano korist predlagane dejavnosti;

(f)

velikost ciljne javnosti predlagane dejavnosti;

(g)

nadnacionalne in multidisciplinarne vidike predlagane dejavnosti;

(h)

geografski obseg predlagane dejavnosti.

Člen 2d

Upravičeni izdatki

Pri izračunu donacije se v skladu s členom 2(4) upoštevajo samo izdatki, potrebni za uspešno izvedbo dejavnosti.

Upravičeni so tudi odhodki v zvezi s sodelovanjem predstavnikov balkanskih držav, ki so del stabilizacijsko-pridružitvenega procesa za države jugovzhodne Evrope (6), Ruske federacije, držav, ki jih zajema evropska sosedska politika (7), ter še nekaterih držav, s katerimi je Skupnost sklenila sporazume o medsebojni pomoči v carinskih zadevah.

5.

Člen 3 se spremeni:

(a)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

državah pristopnicah;“;

(b)

točki (c) in (d) se nadomestita z naslednjim:

„(c)

državah kandidatkah, pridruženih Evropski uniji v skladu s pogoji, predvidenimi v pridružitvenih sporazumih ali v njihovih dodatnih protokolih o sodelovanju pri programih Skupnosti, ki so sklenjeni ali se bodo sklenili s temi državami.“

6.

Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Izvajanje

Financiranje Skupnosti se izvaja v skladu z Uredbo (ES, Euratom) št. 1605/2002.“

7.

Člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

80 % upravičenih izdatkov za usposabljanje, pospeševanje izmenjave specializiranega osebja in organiziranje seminarjev in konferenc pod pogojem, da gre za upravičence iz člena 2a(a);“;

(b)

v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

90 % upravičenih izdatkov za organiziranje seminarjev in konferenc itd., pod pogojem, da gre za upravičence iz člena 2a(b) in (c).“;

(c)

odstavek 2 se črta.

8.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a

Pregledi in revizije

1.   Upravičenci do donacij zagotovijo, da je dokumentacija, s katero razpolagajo partnerji ali člani, po potrebi na razpolago Komisiji.

2.   Komisija lahko opravi revizijo uporabe financiranja Skupnosti bodisi neposredno s svojim osebjem bodisi s pomočjo usposobljenega zunanjega organa po lastni izbiri. Take revizije se lahko izvajajo med celotnim trajanjem pogodbe ali sporazuma ter v obdobju petih let od dne zadnjega plačila. Komisija lahko na podlagi ugotovitev revizije po potrebi sprejme sklepe o povračilu zneskov.

3.   Osebje Komisije in zunanje osebje, ki imajo dovoljenje Komisije, imajo ustrezne pravice dostopa do lokacij in prostorov, kjer se izvaja dejavnost, in do vseh informacij, ki so potrebne za izvajanje revizij iz odstavka 2, vključno z informacijami v elektronski obliki.

4.   Računsko sodišče in OLAF imata iste pravice kot osebe iz odstavka 3, zlasti pravico dostopa.

5.   Poleg tega Komisija za zaščito finančnih interesov Skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi izvaja preglede in nadzor na kraju samem v zvezi s programom v skladu z Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 (8). Kadar je potrebno, preiskave izvede OLAF, in sicer v skladu z Uredbo (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta (9).

9.

Člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Program se podaljša od 1. januarja 2007 in se zaključi 31. decembra 2013.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Finančna sredstva za izvajanje programa za obdobje 2007–2013 znašajo 98 525 000 EUR.“

10.

Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Spremljanje in ocenjevanje

Komisija (OLAF) Evropskemu parlamentu in Svetu letno zagotavlja informacije o rezultatih programa. Zajete so tudi informacije o skladnosti in dopolnjevanju z drugimi programi in dejavnostmi na ravni Evropske unije.

Neodvisna ocena izvajanja programa, vključno s preučitvijo njegove uspešnosti in doseganja njegovih ciljev, se opravi do 31. decembra 2010.

Komisija (OLAF) do 31. decembra 2014 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o doseganju ciljev programa.“

11.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 7a

Upravljanje programa

Na podlagi analize stroškovne učinkovitosti Komisija lahko zaposli strokovnjake ter uporabi katero koli obliko tehnične in upravne pomoči, ki ne vključuje nalog javnih organov, ki so bile z ad hoc pogodbami o storitvah prenesene na zunanje izvajalce. Komisija prav tako lahko financira študije in organizira srečanja strokovnjakov, da bi olajšala izvajanje programa, ter sprejema ukrepe obveščanja, objavljanja in razširjanja, ki so neposredno povezani z izpolnjevanjem ciljev programa.“

12.

Priloga se črta.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 23. julija 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

L. AMADO


(1)  UL C 302, 12.12.2006, str. 41.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 28. junija 2007.

(3)  UL L 143, 30.4.2004, str. 9.

(4)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES, Euratom) št. 1995/2006 (UL L 390, 30.12.2006, str. 1).

(5)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(6)  Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Hrvaška, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija ter Srbija.

(7)  Alžirija, Armenija, Azerbajdžan, Belorusija, Egipt, Gruzija, Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Moldavija, Palestinska uprava, Sirija, Tunizija in Ukrajina.“

(8)  UL L 292, 15.11.1996, str. 2.

(9)  UL L 136, 31.5.1999, str. 1.“


Top