EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0815

2007/815/ES: Odločba Komisije z dne 29. novembra 2007 o izvajanju Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2008–2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5738)

OJ L 326, 12.12.2007, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/815/oj

12.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 326/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 29. novembra 2007

o izvajanju Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s sprejetjem strateških smernic za obdobje 2008–2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5738)

(Besedilo v bolgarskem, češkem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, grškem, madžarskem, italijanskem, latvijskem, litovskem, malteškem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/815/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe št. 573/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ in razveljavitvi Odločbe Sveta 2004/904/ES (1) ter zlasti člena 17 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora določiti strateške smernice, ki določajo okvir za posredovaje sklada v povezavi z večletnim načrtovanjem programov v obdobju 2008–2013.

(2)

Smernice morajo določiti prednostne naloge ter v skladu s členom 14(4) Odločbe št. 573/2007/ES posebne prednostne naloge, ki državam članicam, ki niso vključene v Kohezijski sklad, omogočajo, da pri projektih, ki jih sofinancira Sklad, povečajo sofinanciranje prispevka Skupnosti na 75 %.

(3)

Za Dansko v skladu s členom 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ta odločba ni zavezujoča niti se v njej ne uporablja.

(4)

Irska je v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, predložila uradno obvestilo dne 6. septembra 2005, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi Odločbe št. 573/2007/ES.

(5)

Združeno kraljestvo je v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, predložilo uradno obvestilo dne 27. oktobra 2005, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi Odločbe št. 573/2007/ES.

(6)

Ukrepi, določeni v tej odločbi, so v skladu z mnenjem skupnega odbora „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“, ustanovljenim s členom 56 Odločbe št. 574/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za zunanje meje za obdobje 2007–2013 v okviru splošnega programa „Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov“ (2)

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Smernice, ki določajo prednostne naloge in posebne prednostne naloge večletnega načrtovanja programov za obdobje 2008–2013, so opredeljene v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Irsko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Republiko Poljsko, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko, Republiko Finsko, Kraljevino Švedsko, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 29. novembra 2007

Za Komisijo

Franco FRATTINI

Podpredsednik


(1)  UL L 144, 6.6.2007, str. 1.

(2)  UL L 144, 6.6.2007, str. 22.


PRILOGA

Spodaj navedene strateške smernice je treba obravnavati v okviru bolj učinkovitega upravljanja migracijskih tokov na vseh ravneh, kar se je začelo z zasedanjem Evropskega sveta v Tampereju leta 1999.

Za vsakega od ciljev Sklada iz člena 3(1) Odločbe št. 573/2007/ES bodo smernice zlasti uveljavljale prednostne naloge Skupnosti z namenom pospeševanja izvajanja skupnega evropskega azilnega sistema (v nadaljnjem besedilu „CEAS“).

Končni cilj CEAS je zagotovitev enakih pogojev, in sicer s sistemom, ki bi zagotovil osebam, ki resnično potrebujejo zaščito, dostop do visoke stopnje zaščite pod enakimi pogoji v vseh državah članicah, ter hkrati pravično in učinkovito obravnavanje tistih, ki do zaščite niso upravičeni. V tem okviru Evropski sklad za begunce (v nadaljevanju „Sklad“) zagotavlja podporni instrument pri prizadevanjih držav članic za izvajanje azilske politike EU. Njegovo financiranje lahko dopolni, spodbudi in deluje kot katalizator za doseganje zastavljenih ciljev, zmanjša neskladja in izboljša standarde.

Države članice bi morale pri pripravi osnutkov svojih večletnih programov razpoložljiva sredstva tega Sklada usmeriti na vsaj prvi dve od spodaj navedenih prednostnih nalog, medtem ko tretja prednostna naloga ni obvezna.

PREDNOSTNA NALOGA 1:   Izvajanje načel in ukrepov, določenih v pravnem redu Skupnosti na področju azila, vključno s tistimi, ki so povezani s cilji vključevanja.

To bi moralo pomagati pri zagotavljanju ustreznih pogojev za sprejem, pravičnih in učinkovitih postopkov ter celovite in skupne uporabe Ženevske konvencije za ciljne skupine, kot je določeno v Skladu, na podlagi naslednjih instrumentov Skupnosti:

(a)

Uredba Sveta (ES) št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države (Dublinska uredba) (1);

(b)

Uredba Sveta (ES) št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (Uredba EURODAC) (2);

(c)

Uredba Sveta (ES) št. 407/2002 z dne 28. februarja 2002 o pravilih za izvedbo Uredbe (ES) št. 2725/2000 o vzpostavitvi sistema „Eurodac“ za primerjavo prstnih odtisov zaradi učinkovite uporabe Dublinske konvencije (3);

(d)

Direktiva Sveta 2001/55/ES z dne 20. julija 2001 o najnižjih standardih za dodelitev začasne zaščite v primeru množičnega prihoda razseljenih oseb in o ukrepih za uravnoteženje prizadevanj in posledic za države članice pri sprejemanju takšnih oseb (Direktiva o začasni zaščiti) (4);

(e)

Direktiva Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil (Direktiva o pogojih sprejema) (5);

(f)

Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (6), glede določb, ki se nanašajo na begunce;

(g)

Direktiva Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status begunca ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (Direktiva o pogojih) (7);

(h)

Direktiva Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005 o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah (Direktiva o azilnih postopkih) (8).

V okviru te prednostne naloge se prispevek Skupnosti lahko poveča na 75 % za projekte, ki vključujejo naslednji posebni prednostni nalogi:

1.

ukrepe, namenjene upoštevanju posebnih potreb ranljivih oseb, zlasti mladoletnikov brez spremstva, in še posebej ukrepe, namenjene izboljšanju opredelitve pojmov in postopkov, ki jih uporabljajo države članice za prepoznavanje bolj ranljivih prosilcev za azil, ter zagotavljanje ustreznega odziva na take potrebe;

2.

ukrepe, ki izboljšujejo prepoznavanje oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in/ali pospešujejo obravnavo njihovih prošenj na mejah, zlasti z razvojem posebnih programov usposabljanja.

PREDNOSTNA NALOGA 2:   Razvoj referenčnih orodij in metodologij ocenjevanja, da se oceni in izboljša kakovost postopkov za pregled zahtevkov za mednarodno zaščito ter da se podpre upravne strukture, v prizadevanjih, da bi se odzvali na izzive, ki so se pojavili z okrepljenim praktičnim sodelovanjem z drugimi državami članicami.

V okviru te prednostne naloge se prispevek Skupnosti lahko poveča na 75 % za projekte, ki vključujejo naslednje posebne prednostne naloge:

1.

ukrepe, namenjene izvedbi neodvisnega pregleda načina delovanja nacionalnega azilnega sistema izboljšanju njegove učinkovitosti;

2.

razvoj orodij, namenjenih okrepitvi skladnosti pri nacionalnem postopku odločanja o uporabi pravnega reda Skupnosti, kot so podatkovne baze sodne prakse, ki so dosegljive vsem zadevnim zainteresiranim stranem;

3.

ukrepe, namenjene povečanju sposobnosti nacionalnih azilnih služb za sodelovanje z azilnimi službami drugih držav članic, in zlasti za zbiranje, analizo ter ocenitev podatkov o državah ali regijah izvora za namen delitve teh podatkov z drugimi državami članicami.

PREDNOSTNA NALOGA 3:   Ukrepi, ki pomagajo okrepiti delitev odgovornosti med državami članicami in tretjimi državami (neobvezno).

To zlasti zajema podporo za prostovoljna prizadevanja držav članic glede premestitve državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva iz tretje države v državo članico, v kateri jim je dovoljeno prebivati s statusom begunca ali statusom, ki zagotavlja enake pravice in ugodnosti v okviru nacionalne zakonodaje in zakonodaje Skupnosti kot status begunca, ter premestitev prosilcev za azil ali upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami.

V okviru te prednostne naloge se prispevek Skupnosti lahko poveča na 75 % za projekte, ki vključujejo naslednji posebni prednostni nalogi:

1.

ukrepe v zvezi s ponovno naselitvijo oseb iz države ali regije, določene za izvajanje regionalnega programa zaščite;

2.

ukrepe, namenjene premestitvi prosilcev za azil ali upravičencev do mednarodne zaščite iz držav članic, v katerih so azilni sistemi izpostavljeni posebnim pritiskom.


(1)  UL L 50, 25.2.2003, str. 1.

(2)  UL L 316, 15.12.2000, str. 1.

(3)  UL L 62, 5.3.2002, str. 1.

(4)  UL L 212, 7.8.2001, str. 12.

(5)  UL L 31, 6.2.2003, str. 18.

(6)  UL L 251, 3.10.2003, str. 12.

(7)  UL L 304, 30.9.2004, str. 12.

(8)  UL L 326, 13.12.2005, str. 13.


Top