EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0795

2007/795/ES: Sklep Komisije z dne 4. decembra 2007 o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2007 za študije, ocene učinkov in ocen na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike

OJ L 322, 7.12.2007, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/795/oj

7.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 322/34


SKLEP KOMISIJE

z dne 4. decembra 2007

o finančnem prispevku Skupnosti za leto 2007 za študije, ocene učinkov in ocen na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike

(2007/795/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine (1) in zlasti člena 20 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Odločbo 90/424/EGS lahko Skupnost sprejme ali državam članicam ali mednarodnim organizacijam pomaga pri sprejetju tehničnih in znanstvenih ukrepov, potrebnih za razvoj zakonodaje Skupnosti na področju veterine in za razvoj izobraževanja ali usposabljanja na področju veterine.

(2)

Študije, ocene učinkov, kakor tudi sistematične in pravočasne ocene programov odhodkov na področjih varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike so bistvenega pomena za izvajanje navedenih ukrepov, podpirale pa bodo tudi ukrepe, opredeljene v akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010.

(3)

Vse posamezne naloge so predmet posebnih pogodb na podlagi okvirne pogodbe za oceno, za katero je bil leta 2004 izveden javni razpis. Te posebne pogodbe morata podpisati Komisija ter izbrani izvajalec, določen v okvirni pogodbi.

(4)

Študije, ocene učinkov in ocene na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike morajo biti del nadaljnjega razvoja zakonodaje Skupnosti na področju veterine za razvoja izobraževanja ali usposabljanja na področju veterine, podpirale pa bodo tudi ukrepe, opredeljene v akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010.

(5)

Zato je primerno, da Skupnost financira študije, ocene učinkov in ocene na področju varnosti hrane, zdravja in dobrega počutja živali ter zootehnike za leto 2007. Treba je določiti najvišji znesek, ki ga je treba dodeliti za te ukrepe.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SKLENILA:

Edini člen

Ukrepi iz Priloge se odobrijo in se financirajo iz proračunske vrstice 17 04 02 01 proračuna Evropskih skupnosti za leto 2007 do največ 700 000 EUR.

V Bruslju, 4. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 224, 18.8.1990, str. 19. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Področje: Varnost hrane, zdravje in dobro počutje živali ter zootehnika.

Pravna podlaga: Odločba Sveta 90/424/EGS z dne 26. junija 1990 o odhodkih na področju veterine.

Cilji politike: Akcijski načrt Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010 (1) je opredelil več področij ukrepanja, zlasti nadgradnjo obstoječih minimalnih standardov zaščite in dobrega počutja živali, ter uvedel standardizirane kazalnike dobrega počutja živali. Glede prevoza živali znanstvenih izvedenci svetujejo, da so potrebna nova ustrezna pravila o potovalnih časih in gostoti natovarjanja. Zato je komisar Kyprianou, med drugim na Svetu za kmetijstvo oktobra 2007, že večkrat napovedal, da Komisija proučuje to vprašanje in želi predlagati revizijo Uredbe Sveta (ES) št. 1/2005 (2) v letu 2009.

Glede označevanja dobrega počutja živali akcijski načrt Komisijo poziva, da predloži poročilo o možnosti programa obveznega označevanja za piščančje meso in mesne izdelke na podlagi izpolnjevanja pogojev standardov dobrega počutja živali ter poroča Svetu in Parlamentu o nadaljnji uporabi merljivih kazalnikov v zakonodaji Skupnosti na področju dobrega počutja živali. Poleg tega je Svet Komisijo maja 2007 (3) pozval, da mu predloži poročilo o označevanju dobrega počutja živali, da bi se omogočila poglobljena razprava o tej zadevi. Zaradi tega je treba predložiti širšo študijo o učinku označevanja dobrega počutja živali in o referenčnem središču za dobro počutje živali, ki bi lahko služilo kot evropski usklajevalni organ za različne pobude v zvezi z dobrim počutjem živali (standardizacija/certificiranje kazalnikov dobrega počutja, programi revizij, podatkovne zbirke v zvezi z obstoječimi certificiranimi oznakami).

Naloge: Različne vrste študij in druge storitve, ki bodo Komisiji v pomoč pri oblikovanju in pripravi predlogov.

Za leto 2007 so predvidene študije in druge storitve, ki bodo podpirale izvajanje Akcijskega načrta Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010, zlasti za pripravo ocen učinkov v zvezi s prevozom živali, zakolom in pripravo poročila o označevanju dobrega počutja živali, kot ga zahteva Svet.

Odobrena sredstva 2007: 17 04 02 01 – Drugi ukrepi na področju veterine, dobrega počutja živali in javnega zdravja: 700 000 EUR.

Število načrtovanih posebnih ukrepov: Približno štirje.

Za vse ukrepe se uporabljajo skupna pravila o javnih naročilih, izvedli pa se bodo s pomočjo posebnih pogodb na podlagi okvirne pogodbe. Posebne pogodbe bodo podpisane v zadnjem četrtletju leta 2007.


(1)  Sporočilo Komisije Evropskemu Parlamentu in Svetu o akcijskem načrtu Skupnosti za zaščito in dobro počutje živali 2006–2010, COM(2006) 13 končni.

(2)  UL L 3, 5.1.2005, str. 1.

(3)  Konferenca „Dobro počutje živali“ – Izboljšanje z označevanjem? – Sklepi Sveta, http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/agricult/94008.pdf


Top