EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0786

2007/786/ES: Sklep Sveta z dne 22. oktobra 2007 o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji
Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

OJ L 317, 5.12.2007, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 111 P. 155 - 156

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/786/oj

5.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/63


SKLEP SVETA

z dne 22. oktobra 2007

o podpisu in začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

(2007/786/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu iz leta 2005 in zlasti člena 6(2) Akta,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 23. oktobra 2006 pooblastil Komisijo, da v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic začne pogajanja z Izraelom zaradi prilagoditve Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani (1), v nadaljevanju „Evro-mediteranski sporazum“, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji.

(2)

Pogajanja so se zaključila v zadovoljstvo Komisije.

(3)

Besedilo Protokola, dogovorjeno z Izraelom, v členu 9(2) predvideva začasno uporabo Protokola pred začetkom njegove veljavnosti.

(4)

S pridržkom njegove poznejše sklenitve bi bilo treba Protokol podpisati v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic ter ga začasno uporabljati –

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu se odobri v imenu Skupnosti in njenih držav članic, s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Evropske skupnosti in njenih držav članic, s pridržkom sklenitve Protokola.

Člen 3

Pod pogojem vzajemnosti se ta protokol uporablja začasno od 1. januarja 2007 do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

V Luxembourgu, 22. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 147, 21.6.2000, str. 3.


Top

5.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/65


PROTOKOL

k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani, da se upošteva pristop Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji

KRALJEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BOLGARIJA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA DANSKA,

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

HELENSKA REPUBLIKA,

KRALJEVINA ŠPANIJA,

FRANCOSKA REPUBLIKA,

IRSKA,

ITALIJANSKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA CIPER,

REPUBLIKA LATVIJA,

REPUBLIKA LITVA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MADŽARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALJEVINA NIZOZEMSKA,

REPUBLIKA AVSTRIJA,

REPUBLIKA POLJSKA,

PORTUGALSKA REPUBLIKA,

ROMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAŠKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALJEVINA ŠVEDSKA,

ZDRUŽENO KRALJESTVO VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

v nadaljnjem besedilu „države članice“, ki jih zastopa Svet Evropske unije,

in

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljnjem besedilu „Skupnost“, ki jo zastopata Svet Evropske unije in Komisija Evropskih skupnosti,

na eni strani, in

DRŽAVA IZRAEL, v nadaljnjem besedilu „Izrael“,

na drugi strani,

SO SE –

KER je bil Evro-mediteranski sporazum o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Državo Izrael na drugi strani, v nadaljnjem besedilu „Evro-mediteranski sporazum“, podpisan v Bruslju 20. novembra 1995 in je začel veljati 1. junija 2000;

KER sta bila Pogodba in Akt o pristopu Republike Bolgarije in Romunije k Evropski uniji podpisana v Luxembourgu 25. aprila 2005 in sta začela veljati 1. januarja 2007;

KER je treba pristop novih držav pogodbenic k Evro-mediteranskemu sporazumu v skladu s členom 6(2) Akta o pristopu iz leta 2005 odobriti s sklenitvijo protokola k navedenemu sporazumu;

KER so v skladu s členom 21 Evro-mediteranskega sporazuma potekala posvetovanja, da bi se zagotovilo upoštevanje skupnih interesov Skupnosti in Izraela –

DOGOVORILE O NASLEDNJEM:

Člen 1

Republika Bolgarija in Romunija, v nadaljevanju „novi državi članici“ postaneta pogodbenici Evro-mediteranskega sporazuma in se vsaka posebej, enako kot druge države članice, seznanita z besedili Evro-mediteranskega sporazuma ter s skupnimi izjavami, izjavami in izmenjavami pisem ter jih sprejmeta.

POGLAVJE 1

SPREMEMBE BESEDILA EVRO-MEDITERANSKEGA SPORAZUMA, VKLJUČNO S PRILOGAMI IN PROTOKOLI

Člen 2

Kmetijski, predelani kmetijski in ribiški proizvodi

1.   Preglednico 1 Priloge VI k Evro-mediteranskemu sporazumu, ki določa tarifne koncesije za uvoz v Skupnost blaga s poreklom iz Izraela, se dopolni z dodatno tarifno koncesijo, kot sledi:

„Oznaka KN (1)

Poimenovanje blaga (2)

Letna kvota

(v tonah)

Koncesija v mejah kvote

ex21069098

Osnove iz citrusov za pripravo brezalkoholnih pijač, ki vsebujejo po masi najmanj 30 % koncentriranega sadnega soka in ne več kot 50 % saharoze, ki ne vsebujejo mleka ali mlečnih izdelkov

5 550 (3)

33 % znižanje kmetijske komponente

2.   Nadaljnje tarifne koncesije za prilagoditev dvostranskih koncesij pri kmetijskih, predelanih kmetijskih ali ribiških proizvodih bosta pogodbenici sklenili v skladu z določbami iz Priloge.

Člen 3

Pravila o poreklu

Protokol [4] se spremeni:

1.

v členu 3(1) in členu 4(1) se črta sklic na nove države članice;

2.

Priloga IVa se nadomesti:

„Različica v bolgarščini

Износителят на продуктите, които се обхващатот този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Različica v španščini

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Različica v češčini

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Različica v danščini

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Različica v nemščini

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Različica v estonščini

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Različica v grščini

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Različica v angleščini

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Različica v francoščini

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Različica v italijanščini

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Različica v latvijščini

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Različica v litovščini

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinès kilmés prekés.

Različica v madžarščini

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Različica v malteščini

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Različica v nizozemščini

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Različica v poljščini

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Različica v portugalščini

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Različica v romunščini

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Različica v slovenščini

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Različica v slovaščini

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Različica v finščini

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Različica v švedščini

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Različica v hebrejščini

Image

3.

Priloga IVb se nadomesti:

„Različica v bolgarščini

Износителят на продуктите, които се обхващат от този документ [митническо разрешение № … (1)] декларира, че освен когато ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v španščini

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación clara en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial. … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v češčini

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v danščini

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v nemščini

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v estonščini

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v grščini

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v angleščini

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v francoščini

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v italijanščini

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo espressa indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v latvijščini

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v litovščini

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v madžarščini

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v malteščini

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v nizozemščini

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v poljščini

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v portugalščini

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v romunščini

Exportatorul produselor la care se referă acest document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v slovenščini

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v slovaščini

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v finščini

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v švedščini

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Različica v hebrejščini

Image

POGLAVJE 2

PREHODNE DOLOČBE

Člen 4

Dokazila o poreklu in upravno sodelovanje

1.   Dokazila o poreklu, ki jih ustrezno izda Izrael ali nova država članica v okviru dvostranskih sporazumov o prosti trgovini ali avtonomnih ureditev, ki veljajo za obe strani, se sprejmejo v posamezni državi po tem protokolu, če:

(a)

pridobitev takega porekla podeljuje preferencialno tarifno obravnavo na podlagi preferencialnih tarifnih ukrepov iz Evro-mediteranskega sporazuma ali na podlagi Sistema splošnih preferencialov Skupnosti;

(b)

so bili dokazilo o poreklu in prevozne listine izdani najpozneje na dan pred dnem pristopa;

(c)

se dokazilo o poreklu predloži carinskim organom v obdobju štirih mesecev od dneva pristopa.

Kjer je bilo blago deklarirano za uvoz v Izrael ali novo državo članico pred datumom pristopa po dvostranskih sporazumih o prosti trgovini ali avtonomnih ureditvah, ki so se takrat uporabljale med Izraelom in zadevno novo državo članico, se lahko dokazilo o poreklu, izdano naknadno po navedenih sporazumih ali ureditvah, prav tako sprejme, če je bilo predloženo carinskim organom v štirih mesecih od datuma pristopa.

2.   Izrael in novi državi članici imajo pravico obdržati dovoljenje, s katerim jim je bil v okviru dvostranskih sporazumov o prosti trgovini ali avtonomnih ureditev, ki se uporabljajo med njimi, dodeljen status „pooblaščenih izvoznikov“, če:

(a)

je taka določba predvidena tudi v sporazumu, ki sta ga Izrael in Skupnost sklenila pred datumom pristopa, in

(b)

če odobreni izvoznik uporablja veljavna pravila o poreklu po navedenem sporazumu.

Ta dovoljenja se najpozneje v letu dni po pristopu zamenjajo z novimi dovoljenji, izdanimi v skladu s pogoji iz Evro-mediteranskega sporazuma.

3.   Zahteve po naknadni potrditvi dokazil o poreklu, ki so bila izdana po dvostranskih sporazumih o prosti trgovini ali avtonomnih ureditvah iz zgornjih odstavkov 1 in 2, lahko predložijo pristojni carinski organi Izraela ali novih držav članic in jih ti tudi sprejemajo v obdobju treh let po izdaji zadevnega dokazila o poreklu. Takšno preverjanje se opravi v skladu z dvostranskimi sporazumi o prosti trgovini, ki so veljali na datum izdaje takega dokazila o poreklu.

Člen 5

Blago v tranzitu

1.   Določbe Evro-mediteranskega sporazuma se lahko uporabljajo za blago, izvoženo iz Izraela v eno od novih držav članic ali iz ene od novih držav članic v Izrael, ki je v skladu z določbami Protokola [4] in je na dan pristopa na poti ali je začasno uskladiščeno v carinskem skladišču ali v prosti coni v Izraelu ali novi državi članici.

2.   V takih primerih se lahko odobri preferencialna obravnava, za katero je treba carinskim organom države uvoznice v štirih mesecih od dneva pristopa predložiti dokazila o poreklu, ki so jih izdali carinski organi države izvoznice naknadno.

SPLOŠNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 6

Izrael se zavezuje, da ne bo vlagal zahtevkov, zahtev ali pritožb, spremenil ali umaknil nobene koncesije iz členov XXIV.6 in XXVIII sporazuma GATT 1994 glede kmetijskih, predelanih kmetijskih ali ribiških proizvodov v zvezi s to širitvijo Skupnosti, pod pogojem, da se za druge izdelke, ki jih ne zajema oznaka KN 2106 90 98, zaključijo pogajanja o novem dodatnem protokolu za prilagoditev dvostranskih trgovinskih koncesij za kmetijske, predelane kmetijske ali ribiške proizvode v skladu s Prilogo k temu protokolu.

Člen 7

Ta protokol je sestavni del Evro-mediteranskega sporazuma.

Priloga k temu protokolu je njegov sestavni del.

Člen 8

1.   Ta protokol v skladu s svojimi postopki odobrijo Skupnost, Svet Evropske unije v imenu držav članic in Izrael.

2.   Pogodbenice obvestijo druga drugo o dokončanju ustreznih postopkov iz odstavka 1. Listine o odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretariatu Sveta Evropske unije.

Člen 9

1.   Ta protokol začne veljati prvi dan prvega meseca po datumu deponiranja zadnje listine o odobritvi.

2.   Ta protokol se začasno uporablja od 1. januarja 2007.

3.   Ne glede na odstavka 1 in 2 tega člena, se člen 2(1) tega protokola začne uporabljati prvi dan meseca, ki sledi datumu podpisa tega protokola.

Člen 10

Ta protokol je sestavljen v dveh izvodih v vsakem od uradnih jezikov pogodbenic, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Člen 11

Besedilo Evro-mediteranskega sporazuma, vključno s prilogami in protokoli, ki so njegov sestavni del, ter Sklepna listina s priloženimi izjavami se sestavijo v bolgarskem in romunskem jeziku (4) in ta besedila so prav tako verodostojna kot izvirna besedila.

Pridružitveni svet odobri ta besedila.

Съставено в Брюксел, 31 октомври 2007 г.

Hecho en Bruselas, el 31 de octubre de 2007.

V Bruselu dne 31. října 2007.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2007.

Geschehen zu Brüssel am 31. Oktober 2007.

Brüsselis, 31. oktoober 2007.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 31 Οκτωβρίου 2007.

Done at Brussels on the 31 October 2007, which corresponds to the 19th day of Heshvan in the year five thousend seven hundred and sixty eight in the Hebrew calendar.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 31 ottobre 2007.

Briselē, 2007. gada 31. oktobrī.

Priimta Briuselyje, 2007 m. spalio 31 d.

Kelt Brüsszelben, 2007. október 31-én.

Magħmul fi Brussell, 31 ta' Ottubru 2007.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2007.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2007 r.

Feito em Bruxelas, em 31 de Outubro de 2007.

Întocmit la Bruxelles, 31 octombrie 2007.

V Bruseli 31. októbra 2007.

V Bruslju, dne 31. oktobra 2007.

Tehty Brysselissä 31. lokakuuta 2007.

Som skedde i Bryssel den 31 oktober 2007.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā —

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Community

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienas vārdā —

Europos bendrijų vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskiej

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisöjen puolesta

För Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image

За Държавата Израел

Por el Estado de Israel

Za Stát Izrael

For Staten Israel

Für den Staat Israel

Iisraeli Riigi nimel

Για τα Κράτος του Ισραήλ

For the State of Israel

Pour l'État d'Israël

Per lo Stato di Israele

Izraēlas Valsts vārdā —

Izraelio Valstybės vardu

Izrael Állam részéről

Għall-Istat ta' Iżrael

Voor de Staat Israël

W imieniu Państwa Izrael

Pelo Estado de Israel

Pentru statul Israel

Za Izraelský štát

Za Državo Izrael

Israelin valtion puolesta

På Staten Israels vägnar

Image

Image


(1)  Oznake KN iz Uredbe (ES) št. 1549/2006 (UL L 301, 31.10.2006, str. 1).

(2)  Kjer so navedene „ex“ oznake KN, se preferencialna shema določi s skupno uporabo oznake KN in ustreznega poimenovanja.

(3)  Za leto 2007 bo ta kvota znašala 3 240 ton.“

(4)  Bolgarska in romunska jezikovna različica bosta naknadno objavljeni v Posebni izdaji Uradnega lista.


PRILOGA

O ureditvah, ki se uporabljajo za trgovinske koncesije za kmetijske, predelane kmetijske in ribiške proizvode

Pogodbenice se strinjajo, da sta dejanski obseg trgovine in pogoji dostopa na trg med Izraelom in Bolgarijo ter med Izraelom in Romunijo po določilih obstoječih dvostranskih sporazumih o prosti trgovini merilo za določanje najmanjše količine za prilagoditev dvostranskih trgovinskih koncesij za kmetijske, predelane kmetijske ali ribiške proizvode v Evro-mediteranskem sporazumu, ki se bo izvajal v okviru novega Dodatnega protokola.

Top