Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0739

2007/739/ES: Sklep Sveta z dne 22. oktobra 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki

OJ L 300, 17.11.2007, p. 51–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/739/oj

17.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/51


SKLEP SVETA

z dne 22. oktobra 2007

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki

(2007/739/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s členom 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum o partnerstvu in sodelovanju o vzpostavitvi partnerstva med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Rusko federacijo na drugi (1) (v nadaljnjem besedilu „SPS“) je začel veljati 1. decembra 1997.

(2)

Člen 21(1) SPS določa, da trgovino z nekaterimi jeklenimi izdelki urejajo naslov III, razen člena 15, in določbe sporazuma o količinski ureditvi.

(3)

V letih od 1995 do 2006 so trgovino z nekaterimi jeklenimi izdelki urejali sporazumi med pogodbenicama SPS. Zato je ustrezno skleniti nov sporazum, ki upošteva razvoj v odnosih med pogodbenicama.

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki se odobri v imenu Skupnosti.

2.   Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Skupnost zavezujoč.

V Luxembourgu, 22. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  UL L 327, 28.11.1997, str. 3.


Top

17.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 300/52


SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani in

RUSKA FEDERACIJA

na drugi strani,

ki sta pogodbenici tega sporazuma, STA SE –

KER je Sporazum med Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki (1) začel veljati 1. decembra 1997;

KER pogodbenici želita spodbuditi urejen in uravnotežen razvoj trgovine z jeklom med Evropsko skupnostjo (v nadaljnjem besedilu „Skupnostjo“) in Rusko federacijo (v nadaljnjem besedilu „Rusijo“);

KER člen 21 SPS določa, da trgovino z nekaterimi jeklenimi izdelki iz nekdanje Evropske skupnosti za premog in jeklo (v nadaljnjem besedilu „ESPJ“) urejajo naslov III, razen člena 15, in določbe sporazuma;

KER je ta sporazum tisti iz člena 21 SPS;

OB UPOŠTEVANJU procesa vstopa Rusije v Svetovno trgovinsko organizacijo (STO) in podpore Skupnosti vključevanju Rusije v mednarodni trgovinski sistem;

KER so v letih 1995–2006 trgovino z nekaterimi jeklenimi izdelki urejali sporazumi; ker je ustrezno skleniti nov sporazum, ki upošteva razvoj v odnosih med pogodbenicama;

KER bi moralo ta sporazum spremljati sodelovanje med pogodbenicama na področju jeklarske industrije, vključno z ustrezno izmenjavo podatkov v okviru kontaktne skupine za premog in jeklo, predvidene v Protokolu 1 k SPS –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

1.   Ta sporazum se uporablja za trgovino z jeklenimi izdelki iz nekdanje ESPJ.

2.   Za trgovino z jeklenimi izdelki iz Priloge I lahko veljajo količinske omejitve.

3.   Za trgovino z jeklenimi izdelki, ki niso navedeni v Prilogi I, ne veljajo količinske omejitve.

4.   Za jeklene izdelke na področjih, ki jih ne ureja ta sporazum, se uporabljajo ustrezne določbe SPS.

Člen 2

1.   Pogodbenici se strinjata, da bosta vzpostavili in v obdobju veljavnosti tega sporazuma ohranili ureditev, ki določa količinske omejitve iz Priloge II za izvoz izdelkov iz Priloge I iz Rusije v Skupnost. Za tak izvoz velja sistem dvojne kontrole, kakor je določen v Protokolu A, ki je priložen k temu sporazumu.

2.   Pogodbenici se strinjata, da se uvoz izdelkov, vključenih v Prilogo I, iz Rusije v Skupnost v obdobju od 1. januarja 2007 do dne začetka veljavnosti tega sporazuma odšteje od količinskih omejitev iz Priloge II.

3.   Uvoz količin, ki presegajo tiste, ki so navedene v Prilogi II, se dovoli, če jeklarska industrija Skupnosti ne more zadovoljiti notranjega povpraševanja, rezultat tega pa je pomanjkljiva ponudba enega ali več izdelkov iz Priloge I. Na zahtevo katere koli pogodbenice se takoj začnejo posvetovanja za določitev stopnje pomanjkanja na podlagi objektivnih dokazov. Skupnost po končanih posvetovanjih sproži notranje postopke za povečanje količinskih omejitev iz Priloge II.

4.   V primeru, da države kandidatke za članstvo v Evropski uniji pristopijo k Evropski uniji pred njegovim prenehanjem veljavnosti, pogodbenici sporazumno povečata količinske omejitve iz Priloge II.

Člen 3

1.   Za dajanje izdelkov iz Priloge I, uvoženih na carinsko območje Skupnosti, v prost promet, se zahteva predložitev uvoznega dovoljenja, ki so ga izdali pristojni organi države članice na podlagi predložitve izvoznega dovoljenja, ki so ga izdali organi Rusije, in dokazila o poreklu v skladu z določbami Protokola A, ki je priložen k temu sporazumu.

2.   Za uvoz izdelkov iz Priloge I na carinsko območje Skupnosti ne veljajo količinske omejitve iz Priloge II, pod pogojem, da jih spremlja izjava, da so namenjeni za ponovni izvoz iz Skupnosti v enakem stanju ali po obdelavi v okviru upravnega sistema nadzora, ki obstaja v Skupnosti.

3.   Dovoli se prenos dela količinskih omejitev, ki ni bil porabljen v prvem koledarskem letu, do ustreznih količinskih omejitev za naslednje koledarsko leto v višini do 7 % ustrezne količinske omejitve iz Priloge II za zadevno skupino izdelkov za leto, v katerem ni bila porabljena. Rusija obvesti Skupnost najpozneje do 31. marca naslednjega leta, ali namerava uporabiti to določbo.

4.   Do 7 % količinske omejitve za določeno skupino izdelkov se lahko prenese na drugo skupino ali več skupin znotraj iste kategorije izdelkov, kar pomeni znotraj kategorije SA ali SB. Ob tem so dovoljeni prenosi med kategorijami SA in SB do 25 000 ton. Poleg tega se lahko med SA in SB prenese naslednjih 25 000 ton, če se tako dogovorita pogodbenici. Če Rusija zahteva prenos teh dodatnih 25 000 ton, jo Skupnost v razumnem času obvesti o svoji odločitvi, po možnosti v roku 60 dni od dne prejema te zahteve. Takšni prenosi se v koledarskem letu lahko zgodijo enkrat. Morebitni popravek količinskih omejitev zaradi prenosa velja le za tekoče koledarsko letu. Rusija obvesti Skupnost najpozneje do 1. marca, ali namerava uporabiti to določbo.

Člen 4

1.   Da bi bil sistem dvojne kontrole čim bolj učinkovit in da bi čim bolj zmanjšali možnosti zlorab in izogibanja:

organi Skupnosti do 28. dne v mesecu obvestijo organe Rusije o uvoznih dovoljenjih, ki so jih izdali v preteklem mesecu,

ruski organi do 28. dne v mesecu obvestijo Skupnost o izvoznih dovoljenjih, ki so jih izdali v preteklem mesecu.

V primeru večjih razhajanj in ob upoštevanju časovnih dejavnikov v zvezi s takimi podatki lahko katera koli pogodbenica zahteva posvetovanja, ki se začnejo takoj.

2.   Brez poseganja v odstavek 1 in z namenom zagotovitve učinkovite uporabe tega sporazuma se Skupnost in Rusija strinjata, da bosta naredili vse, kar je treba, da bi preprečili izogibanje določbam sporazuma, preiskali in sprejeli vse potrebne zakonske in/ali upravne ukrepe proti izogibanju, zlasti v obliki pretovarjanja, preusmerjanja, lažnih deklaracij glede države ali kraja porekla, ponarejanja dokumentov, lažnih deklaracij glede količin, opisa ali uvrstitve blaga. V skladu s tem se Skupnost in Rusija strinjata, da bosta sprejeli potrebne predpise in upravne postopke, ki omogočajo učinkovite ukrepe proti takemu izogibanju, kar vključuje sprejetje pravno zavezujočih prisilnih ukrepov proti zadevnim izvoznikom in/ali uvoznikom.

3.   Če bi Skupnost na podlagi podatkov, ki so ji na voljo, menila, da je prišlo do izogibanja določbam tega sporazuma, lahko zahteva posvetovanja z Rusijo, ki se začnejo takoj.

4.   Dokler se posvetovanja iz odstavka 3 ne končajo uspešno, Rusija kot previdnostni ukrep, če tako zahteva Skupnost, sprejme vse potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da se v primeru, kadar obstajajo zadostni dokazi o izogibanju določbam, popravijo količinske omejitve, o katerih sta se pogodbenici dolžni dogovoriti po posvetovanjih iz odstavka 3, za koledarsko leto, v katerem je bila predložena zahteva za posvetovanja iz odstavka 3, ali za naslednje leto, če je omejitev za navedeno koledarsko leto izčrpana.

5.   Če pogodbenici med posvetovanji iz odstavka 3 ne dosežeta vzajemno zadovoljive rešitve, ima Skupnost pravico:

(a)

odpisati ustrezne količine glede na količinske omejitve po Sporazumu, kadar obstaja dovolj dokazov, da uvoz izdelkov iz Sporazuma, ki so po poreklu iz Rusije, pomeni izogibanje določbam tega sporazuma;

(b)

zavrniti uvoz zadevnih izdelkov, kadar obstaja dovolj dokazov o napačnem deklariranju količin, opisa ali uvrstitve.

6.   Pogodbenici se strinjata, da bosta v celoti sodelovali pri preprečevanju in učinkovitem obravnavanju težav, ki izhajajo iz izogibanja določbam tega sporazuma.

Člen 5

1.   Skupnost količinskih omejitev, določenih na podlagi tega sporazuma za uvoz jeklenih izdelkov iz Priloge I v Skupnost, ne razporedi na regionalne deleže.

2.   Pogodbenici sodelujeta, da bi preprečili nenadne in škodljive spremembe tradicionalnih trgovinskih tokov v Skupnost. Če bi nastopila nenadna in škodljiva sprememba tradicionalnih trgovinskih tokov (vključno z regionalno koncentracijo ali izgubo tradicionalnih strank), ima Skupnost pravico, da zahteva posvetovanja za zadovoljivo razrešitev problema. Taka posvetovanja se začnejo takoj.

3.   Rusija si prizadeva zagotoviti, da se uvoz izdelkov iz Priloge I v Skupnost med letom čim bolj enakomerno razporedi. Pri nenadnem in škodljivem povečanju uvoza ima Skupnost pravico, da zahteva posvetovanja za zadovoljivo razrešitev problema. Taka posvetovanja se začnejo takoj.

4.   Poleg obveznosti iz odstavka 3 in kadar dovoljenja, ki jih izdajajo ruski organi, dosežejo 90 % količinskih omejitev za zadevno koledarsko leto, lahko katera koli pogodbenica zahteva posvetovanja o količinskih omejitvah za zadevno leto. Taka posvetovanja se začnejo takoj. Dokler izid posvetovanj še ni poznan, lahko ruski organi še naprej izdajajo izvozna dovoljenja za izdelke iz Priloge I, če ne presežejo količin, navedenih v Prilogi II.

Člen 6

1.   Kadar se kateri koli izdelek iz Priloge I uvaža v Skupnost iz Rusije pod pogoji, ki povzročajo ali pretijo, da bodo povzročili znatno škodo proizvajalcem podobnih izdelkov v Skupnosti, Skupnost Rusiji predloži vse ustrezne podatke, da bi poiskali rešitev, ki bi bila sprejemljiva za obe pogodbenici. Pogodbenici nemudoma začneta posvetovanja.

2.   Če na posvetovanjih iz odstavka 1 ni dosežen dogovor v 30 dneh od predložitve zahteve Skupnosti za posvetovanja, lahko Skupnost uporabi pravico do ukrepanja v smislu zaščitnih ukrepov v skladu z določbami SPS.

3.   Določbe člena 18 SPS se uporabljajo ne glede na določbe tega sporazuma.

Člen 7

1.   Uvrstitev izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, temelji na tarifni in statistični nomenklaturi Skupnosti, v nadaljnjem besedilu „kombinirani nomenklaturi“ ali s kratico „KN“. Spremembe kombinirane nomenklature (KN), sprejete v skladu s postopki, ki veljajo v Skupnosti v zvezi z izdelki iz Priloge I, ali odločitve v zvezi z uvrstitvijo blaga nimajo za posledico zmanjšanja količinskih omejitev izdelkov, navedenih v Prilogi II.

2.   Poreklo izdelkov, ki jih zajema ta sporazum, se ugotavlja v skladu s pravili, ki veljajo v Skupnosti. Rusijo se obvesti o morebitnih spremembah teh pravil o poreklu, kar pa nima za posledico zmanjšanja količinskih omejitev iz tega sporazuma. Postopki za nadzor porekla zgoraj navedenih izdelkov so določeni v Protokolu A, ki je priložen k temu sporazumu.

Člen 8

1.   Brez poseganja v redno izmenjavo podatkov o izvoznih in uvoznih dovoljenjih iz člena 4(1) se pogodbenici strinjata, da si bosta v ustreznih presledkih izmenjevali razpoložljive statistične podatke o trgovini z izdelki iz Priloge I, ob upoštevanju najkrajših obdobij, v katerih se pripravijo zadevni podatki, ki obsegajo izvozna in uvozna dovoljenja, izdana v skladu s členom 3, ter statistične podatke o uvozu in izvozu za zadevne izdelke.

2.   V primeru večjega razhajanja med izmenjanimi podatki lahko katera koli pogodbenica zahteva posvetovanja.

Člen 9

1.   Brez poseganja v določbe o posvetovanjih, predvidenih za posebne okoliščine v prejšnjih členih, se posvetovanja na zahtevo katere koli pogodbenice skličejo zaradi reševanja kakršnih koli težav, ki nastanejo pri uporabi tega sporazuma. Posvetovanja potekajo v duhu sodelovanja in z željo po uskladitvi razhajanj med pogodbenicama.

2.   Kadar ta sporazum določa takojšnji začetek posvetovanj, se pogodbenici obvežeta, da bosta uporabili vsa razumna sredstva, da to zagotovita.

3.   Vsa druga posvetovanja urejajo naslednje določbe:

o vsaki zahtevi za posvetovanja se pisno obvesti drugo pogodbenico,

kadar je to primerno, zahtevi v razumnem času sledi poročilo, ki navaja razloge za posvetovanja,

posvetovanja se začnejo v roku enega meseca od datuma zahteve,

pogodbenici si prizadevata doseči obojestransko sprejemljivo rešitev v roku enega meseca od začetka pogajanj, razen kadar tega roka pogodbenici sporazumno ne podaljšata.

Člen 10

1.   Ta sporazum začne veljati na dan podpisa. V veljavi je do 31. decembra 2008, ob upoštevanju morebitnih sprememb, o katerih se pogodbenici dogovorita, in razen kadar se sporazum ne odpove ali preneha veljati v skladu z določbami odstavkov 3 ali 4. Sporazum se po 31. decembru 2008 avtomatsko podaljša vsako leto pod pogojem, da ena od pogodbenic Sporazuma ne odpove s pisnim uradnim obvestilom drugi pogodbenici vsaj šest mesecev pred prenehanjem njegove veljavnosti. Z vsakim letnim podaljšanjem se količine za vsako skupino izdelkov povečajo za 2,5 %.

2.   Pogodbenici lahko kadar koli na podlagi vzajemnega soglasja predlagata spremembe tega sporazuma, ki začnejo učinkovati v skladu z njunim dogovorom.

3.   Katera koli pogodbenica lahko odpove ta sporazum, če drugo pogodbenico o tem obvesti vsaj šest mesecev vnaprej. V tem primeru Sporazum preneha veljati ob izteku odpovednega roka in omejitve, določene s tem sporazumom, se sorazmerno zmanjšajo glede na datum začetka učinkovanja, razen kadar se pogodbenici ne dogovorita drugače.

4.   Če Rusija pristopi k STO pred iztekom veljavnosti tega sporazuma, Sporazum preneha veljati na dan pristopa.

5.   Priloge, Potrjeni zapisnik, izjave in Protokol A, ki so priloženi temu sporazumu, so njegov sestavni del.

Ta sporazum je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in ruskem jeziku, pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna.

Изготвено в Мафра на двадесет и шести октомври, две хиляди и седма година.

Hecho en Mafra, el veintiseis de octubre de dos mil siete.

V Mafře dne dvacátého šestého října dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Mafra, den seksogtyvende oktober to tusind og syv.

Geschehen zu Mafra am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendsieben.

Sõlmitud Mafras kahekümne kuuendal oktoobril kahe tuhande seitsmendal aastal.

Έγινε στη Μάφρα, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Mafra on the twenty-sixth day of October in the year two thousand and seven.

Fait à Mafra, le vingt-six octobre deux mille sept.

Fatto a Mafra, addì ventisei ottobre duemilasette.

Mafrā, divi tūkstoši septītā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta Mafroje, du tūkstančiai septintųjų metų spalio dvidešimt šeštą dieną.

Kelt Mafrában, a kétezer-hetedik év október havának huszonhatodik napján.

Magħmul f'Mafra, fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Mafra, de zesentwintigste oktober tweeduizendzeven.

Sporządzono w Mafrze dnia dwudziestego szóstego października dwa tysiące siódmego roku.

Feito em Mafra, em vinte e seis de Outubro de dois mil e sete.

Întocmit la Mafra la douăzeci și șase octombrie două mii șapte.

V Mafre dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícsedem.

V Mafri, šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč sedem.

Tehty Mafrassa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Mafra den tjugosjätte oktober år tjugohundrasju.

Совершено в г. Мафра двадцать шестого октября 2007 г.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Европейскoe coобщнeстbo

Image

Image

За Руската Федерация

Por la Federación de Rusia

Za Ruskou federaci

For Den Russiske Føderation

Für die Russische Föderation

Venemaa Föderatsiooni nimel

Για τη Ρωσική Ομοσπονδία

For the Russian Federation

Pour la Fédération de Russie

Per la Federazione russa

Krievijas Federācijas vārdā

Rusijos Federacijos vardu

Az Orosz Föderáció részéről

Għall-Federazzjoni Russa

Voor de Russische Federatie

W imieniu Federacji Rosyjskiej

Pela Federação da Rússia

Pentru Federația Rusă

Za Ruskú federáciu

Za Rusko federacijo

Venäjän federaation puolesta

På ryska federationen vägnar

За Pоссийскую Федерацико

Image


(1)  UL L 327, 28.11.1997, str. 3.


PRILOGA I

SA Ploščato valjani izdelki

SA1. Kolobarji

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225303010

 

7225401510

 

7225502010

 

7225301000

 

7225309000

SA2. Debela pločevina

 

7208400010

 

7208512010

 

7208512091

 

7208512093

 

7208512097

 

7208512098

 

7208519100

 

7208519810

 

7208519891

 

7208519899

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Drugi ploščato valjani izdelki

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211233091

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000

SA4. Legirani izdelki

 

7226200010

 

7226912000

 

7226919100

 

7226919900

 

7226997010

SA5. Legirane plošče kvarto

 

7225401230

 

7225404000

 

7225406000

 

7225990010

SA6. Legirana hladno valjana in prevlečena pločevina

 

7225508000

 

7225910010

 

7225920010

 

7226920010

SB Podolgovati izdelki

SB1. Gredi

 

7207198010

 

7207208010

 

7216311000

 

7216319000

 

7216321100

 

7216321900

 

7216329100

 

7216329900

 

7216331000

 

7216339000

SB2. Jeklo za žice

 

7213100000

 

7213200000

 

7213911000

 

7213912000

 

7213914100

 

7213914900

 

7213917000

 

7213919000

 

7213991000

 

7213999000

 

7221001000

 

7221009000

 

7227100000

 

7227200000

 

7227901000

 

7227905000

 

7227909500

SB3. Drugi podolgovati izdelki

 

7207191210

 

7207191291

 

7207191299

 

7207205200

 

7214200000

 

7214300000

 

7214911000

 

7214919000

 

7214991000

 

7214993100

 

7214993900

 

7214995000

 

7214997100

 

7214997900

 

7214999500

 

7215900010

 

7216100000

 

7216210000

 

7216220000

 

7216401000

 

7216409000

 

7216501000

 

7216509100

 

7216509900

 

7216990010

 

7218992000

 

7222111100

 

7222111900

 

7222118100

 

7222118900

 

7222191000

 

7222199000

 

7222309710

 

7222401000

 

7222409010

 

7224900289

 

7224903100

 

7224903800

 

7228102000

 

7228201010

 

7228201091

 

7228209110

 

7228209190

 

7228302000

 

7228304100

 

7228304900

 

7228306100

 

7228306900

 

7228307000

 

7228308900

 

7228602010

 

7228608010

 

7228701000

 

7228709010

 

7228800010

 

7228800090

 

7301100000


PRILOGA II

KOLIČINSKE OMEJITVE

(v tonah)

Izdelki

Leto 2007

Leto 2008

SA Ploščati izdelki

SA1. Kolobarji

1 042 090

1 035 000

SA2. Debela pločevina

270 820

275 000

SA3. Drugi ploščati izdelki

565 770

595 000

SA4. Legirani izdelki

94 860

105 000

SA5. Legirane plošče kvarto

20 460

25 000

SA6. Legirana hladno valjana in prevlečena pločevina

105 000

110 000

SB. Podolgovati izdelki

SB1. Gredi

55 800

55 000

SB2. Jeklo za žice

275 000

324 000

SB3. Drugi podolgovati izdelki

474 200

507 000

Opomba: SA in SB sta kategoriji izdelkov.

SA1 do SA6 in SB1 do SB3 so skupine izdelkov.


POTRJENI ZAPISNIK

V okviru tega sporazuma sta se pogodbenici dogovorili:

v okviru izmenjave podatkov v zvezi z izvoznimi in uvoznimi dovoljenji iz člena 4(1) bosta pogodbenici pošiljali navedene podatke ne samo za Skupnost kot celoto, temveč tudi za države članice,

če pogodbenici med posvetovanji iz člena 5(2) ne moreta doseči zadovoljive rešitve, bo Rusija na željo Skupnosti sodelovala tako, da ne bo izdala izvoznih dovoljenj za namembni kraj, v katerem bi uvoz na podlagi takih dovoljenj poslabšal težave, ki bi jih povzročile nenadne in škodljive spremembe tradicionalnih trgovinskih tokov, vendar pa se razume, da Rusija lahko še naprej izdaja dovoljenja za druge namembne kraje Skupnosti;

pogodbenici sodelujeta, da bi preprečili nenadne in škodljive spremembe tradicionalnih trgovinskih tokov v zvezi s kolobarji (skupino izdelkov SA1); Rusija bo dala prednost pošiljkam svojim tradicionalnim strankam za te izdelke, da ne bi povzročila motenj na trgu Skupnosti, obe pogodbenici pa bosta druga drugo takoj obvestili, če bi se pojavile težave, in

Rusija bo ustrezno upoštevala občutljivo naravo majhnih regionalnih trgov znotraj Skupnosti tako glede njihovih tradicionalnih potreb po blagu kot glede preprečevanja regionalnih koncentracij.


IZJAVA št. 1

Rusija izjavlja, da bi lahko v primeru, da bi ruski gospodarski subjekti v Skupnosti ustanovili storitvena središča za nadaljnjo obdelavo izdelkov iz tega sporazuma, ki so bili uvoženi iz Rusije, zahtevala povečanje količinskih omejitev iz Priloge II. V tem primeru bo Skupnost preučila take zahteve za povečanje in pogodbenici bosta po potrebi začeli posvetovanja.


IZJAVA št. 2

Pogodbenici izjavljata, da si prizadevata doseči popolno liberalizacijo trgovine z jeklenimi izdelki. Obe pogodbenici tudi priznavata, da je združljivost predpisov o konkurenci, državni pomoči in okolju znotraj vsake pogodbenice pomemben pogoj za spodbujanje trgovine med njima. V ta namen in na zahtevo Rusije Skupnost zagotovi tehnično pomoč v okviru ustreznih proračunskih sredstev, namenjenih za pomoč Rusiji pri sprejemanju in izvajanju zakonskih določb, ki bodo združljive s tistimi, ki jih je sprejela in jih uporablja Skupnost. Tehnična pomoč se podeljuje na podlagi podrobno opredeljenih projektov, s katerimi se strinjata obe pogodbenici.


IZJAVA št. 3

Pogodbenici se strinjata, da brez poseganja v določbe člena 19 SPS za drugo pogodbenico ne uporabljata količinskih omejitev, carin, dajatev ali katerih koli podobnih ukrepov v zvezi z izvozom odpadkov in ostankov železa ali jekla pod oznako 7204 kombinirane nomenklature ES.

Brez poseganja v prejšnji odstavek Rusija trenutno uporablja davek na izvoz odpadkov in ostankov železa ali jekla pod oznako 7204 kombinirane nomenklature ES. Trenutni davek znaša 15 %, vendar ne manj kakor 15 EUR na tono za vse izdelke pod oznako 7204, razen za izdelek 7204 41 00, za katerega znaša 5 %.

Pogodbenici se strinjata, da bosta nadaljevali razpravo za dosego zadovoljive rešitve. Prav tako se razume, da se količinske omejitve iz Priloge II k Sporazumu povečajo za 12 %, če Rusija popolnoma ukine omenjeni davek, ali za nižji odstotek, ki se ga določi, če se davek zniža, pod pogojem, da Rusija ne uvede drugega ukrepa, ki bi lahko oviral prost izvoz.

Izdelki posebnega pomena za Skupnost so: 7204 10 00, 7204 21 10, 7204 41 10, 7204 49 10, 7204 49 30, 7204 49 91 in 7204 49 99.


PROTOKOL A

NASLOV I

UVRŠČANJE

Člen 1

Pristojni organi Skupnosti se zavezujejo, da bodo Rusijo obvestili o vseh spremembah v kombinirani nomenklaturi (KN), skupaj s popolnim opisom izdelkov iz tega sporazuma, vsaj mesec dni pred dnem začetka njihove veljavnosti v Skupnosti.

NASLOV II

POREKLO

Člen 2

1.   Izdelke iz tega sporazuma s poreklom iz Rusije (poreklo, kot je določeno v skladu z ustreznimi uredbami Skupnosti) za izvoz v Skupnost v skladu z ureditvijo, uvedeno s tem sporazumom, spremlja potrdilo o poreklu iz Rusije, ki je skladno z vzorcem, priloženim k temu protokolu.

2.   Potrdilo o poreklu potrdijo pristojne ruske organizacije, pooblaščene v skladu z rusko zakonodajo, če se zadevni izdelki lahko obravnavajo kot izdelki s poreklom iz navedene države.

Člen 3

Potrdilo o poreklu se izda samo na pisno zahtevo, ki jo predloži izvoznik ali na izvoznikovo odgovornost njegov pooblaščeni zastopnik. Pristojne ruske organizacije, pooblaščene v skladu z rusko zakonodajo, zagotovijo, da je potrdilo o poreklu pravilno izpolnjeno, in v ta namen zahtevajo vso potrebno dokazno dokumentacijo ali izvedejo vsa preverjanja za katera menijo, da so ustrezna.

Člen 4

Odkritje majhnih razhajanj med izjavami na potrdilu o poreklu in izjavami v dokumentih, predloženih carinskemu uradu zaradi formalnosti, potrebnih za uvoz izdelkov, samo po sebi ne vzbudi dvoma v izjave v potrdilu.

NASLOV III

SISTEM DVOJNE KONTROLE ZA IZDELKE, ZA KATERE VELJAJO KOLIČINSKE OMEJITVE

ODDELEK I

Izvoz

Člen 5

Pristojni ruski vladni organi izdajo izvozno dovoljenje za vse pošiljke jeklenih izdelkov iz tega sporazuma, ki so poslane iz Rusije, do ustreznih količinskih omejitev, določenih v Prilogi II k Sporazumu.

Člen 6

1.   Izvozno dovoljenje ustreza vzorcu, priloženemu k temu protokolu, in velja za izvoz na celotno carinsko območje Skupnosti.

2.   Vsako izvozno dovoljenje mora med drugim potrditi, da je bila količina zadevnega izdelka odpisana od ustrezne količinske omejitve, določene za zadevni izdelek v Prilogi II k Sporazumu.

Člen 7

Pristojne organe Skupnosti je treba nemudoma obvestiti o umiku ali spremembi že izdanega izvoznega dovoljenja.

Člen 8

1.   Izvoz se odpiše od količinskih omejitev, določenih za leto, v katerem je bila opravljena odprema blaga, tudi kadar je izvozno dovoljenje izdano po takšni odpremi.

2.   Za namen uporabe odstavka 1 se šteje, da je bila odprema blaga opravljena na dan, ko je bilo blago naloženo na prevozno sredstvo, uporabljeno za izvoz, in je naveden v tovornem listu ali drugi prevozni listini.

ODDELEK II

Uvoz

Člen 9

Za izdelke, za katere veljajo količinske omejitve, se za sprostitev v prost promet v Skupnosti zahteva predložitev uvoznega dovoljenja.

Člen 10

1.   Uvoznik predloži izvozno dovoljenje najkasneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, v katerem je bilo blago, ki je zajeto v dovoljenju, odpremljeno.

2.   Pristojni organi Skupnosti izdajo uvozno dovoljenje iz člena 9 v 10 delovnih dneh od dne, ko uvoznik predloži izvirnik ustreznega izvoznega dovoljenja.

3.   Uvozna dovoljenja so veljavna štiri mesece od datuma izdaje za uvoz na celotno carinsko območje Skupnosti.

4.   Pristojni organi Skupnosti razveljavijo že izdano uvozno dovoljenje, če je bilo umaknjeno ustrezno izvozno dovoljenje.

Kadar pa so pristojni organi Skupnosti obveščeni o umiku ali razveljavitvi izvoznega dovoljenja šele po sprostitvi izdelkov v prost promet v Skupnosti, se ustrezne količine odpišejo od omejitev, določenih za zadevni izdelek.

Člen 11

Če pristojni organi Skupnosti ugotovijo, da skupna količina izdelkov, zajeta v izvoznih dovoljenjih, ki so jih izdali pristojni organi Rusije, presega omejitve iz Priloge II k Sporazumu, organi Skupnosti začasno prenehajo izdajati nadaljnja uvozna dovoljenja. V tem primeru pristojni organi Skupnosti nemudoma obvestijo pristojne organe Rusije in takoj začnejo posvetovanja iz člena 9(2) Sporazuma.

NASLOV IV

OBRAZEC IN PREDLOŽITEV IZVOZNIH DOVOLJENJ IN POTRDIL O POREKLU TER SKUPNE DOLOČBE V ZVEZI Z IZVOZOM V SKUPNOST

Člen 12

1.   Izvozna dovoljenja in potrdila o poreklu lahko vsebujejo dodatne izvode, ki so kot taki ustrezno označeni. Sestavljena so v angleškem jeziku. Če so izpolnjena na roko, morajo biti napisana s črnilom in tiskanimi črkami.

Ti dokumenti merijo 210 × 297 mm. Uporabi se bel brezlesni, klejen pisalni papir, ki tehta najmanj 25 g/m2. Če imajo dokumenti več izvodov, ima samo prvi izvod, ki je izvirnik, v ozadju natisnjen vzorec giljoše. Ta izvod je jasno označen kot „Original“ (izvirnik), preostali izvodi pa kot „Copies“ (kopije). Pristojni organi Skupnosti sprejmejo samo izvirnik kot veljavni dokument za namen izvoza v Skupnost v skladu z določbami Sporazuma.

2.   Vsak dokument je opremljen s standardizirano zaporedno številko, tiskano ali netiskano, po kateri ga je mogoče identificirati.

To številko sestavljajo naslednji elementi:

dve črki, ki označujeta državo izvoznico: RU,

dve črki, ki označujeta predvideno državo članico carinjenja:

BE

=

Belgija

BG

=

Bolgarija

CZ

=

Češka

DK

=

Danska

DE

=

Nemčija

EE

=

Estonija

EL

=

Grčija

ES

=

Španija

FR

=

Francija

IE

=

Irska

IT

=

Italija

CY

=

Ciper

LV

=

Latvija

LT

=

Litva

LU

=

Luksemburg

HU

=

Madžarska

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemska

AT

=

Avstrija

PL

=

Poljska

PT

=

Portugalska

RO

=

Romunija

SI

=

Slovenija

SK

=

Slovaška

FI

=

Finska

SE

=

Švedska

GB

=

Združeno kraljestvo

enomestna število, ki označuje zadevno leto in je enaka zadnji številki pri letu, npr. „7“ za leto 2007,

dvomestno število od 01 do 99 za označitev posameznega zadevnega urada v državi izvoznici, ki je dokument izdal,

petmestno število, ki teče zaporedoma od 00001 do 99999, dodeljeno predvideni državi članici carinjenja.

Člen 13

Izvozno dovoljenje in potrdilo o poreklu se lahko izdata po odpremi izdelkov, na katere se nanašata. V takih primerih morata vsebovati zaznamek „Issued retrospectively“ (izdano naknadno).

Člen 14

1.   V primeru kraje, izgube ali uničenja izvoznega dovoljenja ali potrdila o poreklu lahko izvoznik zaprosi pristojni organ Rusije, ki je izdal dokument, za dvojnik, ki se sestavi na podlagi izvoznih dokumentov, s katerimi razpolaga izvoznik. Tako izdan dvojnik katerega koli potrdila ali dovoljenja ima zaznamek „Duplicate“ (dvojnik).

2.   Na dvojniku je datum izvirnika izvoznega dovoljenja ali potrdila o poreklu.

NASLOV V

UPRAVNO SODELOVANJE

Člen 15

Skupnost in Rusija tesno sodelujeta pri izvajanju določb tega protokola. V ta namen obe pogodbenici spodbujata stike in izmenjavo mnenj, tudi glede tehničnih zadev.

Člen 16

Za zagotovitev pravilne uporabe tega protokola si Skupnost in Rusija nudita medsebojno pomoč pri preverjanju verodostojnosti in točnosti izdanih izvoznih dovoljenj ter potrdil o poreklu ali katerih koli izjav, danih v skladu s tem protokolom.

Člen 17

Rusija pošlje Skupnosti (Evropski komisiji) imena in naslove pristojnih ruskih vladnih organov, ki so pooblaščeni za izdajo in preverjanje izvoznih dovoljenj, ter pristojnih ruskih organizacij, pooblaščenih v skladu z rusko zakonodajo za izdajo potrdil o poreklu, skupaj z vzorci žigov in podpisov, ki jih uporabljajo. Rusija tudi uradno obvesti Skupnost (Evropsko komisijo) o vseh spremembah teh podrobnosti.

Člen 18

1.   Naknadno preverjanje potrdil o poreklu ali izvoznih dovoljenj se izvaja naključno ali kadar pristojni organi Skupnosti utemeljeno dvomijo o pristnosti potrdila ali dovoljenja ali o točnosti podatkov v zvezi z resničnim poreklom zadevnih izdelkov.

2.   V takih primerih pristojni organi v Skupnosti vrnejo potrdilo o poreklu ali izvozno dovoljenje oziroma njune kopije ustreznim ruskim organom, pri čemer po potrebi navedejo oblikovne ali vsebinske razloge, ki opravičujejo poizvedbo. Če je bil predložen račun, se tak račun ali njegova kopija priloži k potrdilu ali dovoljenju ali njunim kopijam. Organi tudi pošljejo vse informacije, ki so bile pridobljene in ki nakazujejo, da so podatki, navedeni na zadevnem potrdilu ali dovoljenju, netočni.

3.   Določbe iz odstavka 1 se uporabljajo tudi za naknadna preverjanja potrdil o poreklu, predvidenih v členu 2 tega protokola.

4.   Rezultate naknadnih preverjanj, opravljenih v skladu z odstavki 1 in 2, se pristojnim organom Skupnosti sporoči najkasneje v treh mesecih. V obvestilu je navedeno, ali se sporno potrdilo ali dovoljenje nanaša na dejansko izvoženo blago in ali to blago izpolnjuje pogoje za izvoz v skladu z ureditvijo, določeno s Sporazumom. Obvestilo na zahtevo Skupnosti vključuje tudi kopije vseh dokumentov, ki so potrebni za ugotavljanje dejstev in zlasti pravega porekla blaga.

5.   Pristojne ruske organizacije hranijo izvode potrdil in vseh izvoznih dokumentov, ki se nanašajo nanje, vsaj eno leto po izteku veljavnosti Sporazuma zaradi naknadnega preverjanja potrdil o poreklu.

6.   Uporaba postopka naključnega preverjanja iz tega člena ne sme pomeniti ovire za sprostitev zadevnih izdelkov v prost promet.

Člen 19

1.   Če postopek preverjanja iz člena 18 ali če informacije, ki jih imajo na voljo pristojni organi Skupnosti ali Rusije, kažejo ali nakazujejo, da gre za izogibanje ali kršitev določb tega sporazuma, pogodbenici tesno sodelujeta in ustrezno nujno ukrepata, da bi preprečili vsako tako izogibanje ali kršitev.

2.   V ta namen pristojni ruski organi na lastno pobudo ali na zahtevo Skupnosti opravijo ustrezne poizvedbe ali poskrbijo za izvedbo takih poizvedb o dejanjih, ki so ali, za katere Skupnost meni, da so, primeri izogibanja ali kršitve določb tega protokola. Rusija rezultate teh poizvedb sporoči Skupnosti, vključno z vsemi drugimi ustreznimi informacijami, ki omogočajo, da se ugotovi vzrok za izogibanje ali kršitev, vključno z resničnim poreklom blaga.

3.   Po dogovoru med Skupnostjo in Rusijo so pri poizvedbah iz odstavka 2 lahko navzoči uradniki, ki jih imenuje Skupnost.

4.   V okviru sodelovanja iz odstavka 1 si pristojni organi Skupnosti in Rusije izmenjajo vse informacije, za katere ena ali druga pogodbenica meni, da so potrebne za preprečitev izogibanja ali kršitev določb tega sporazuma. Te izmenjave lahko vključujejo informacije o trgovini z vrsto izdelkov, ki so zajeti v tem sporazumu med Rusijo in tretjimi državami, zlasti kadar Skupnost utemeljeno meni, da je možno, da so bili zadevni izdelki pred uvozom v Skupnost v tranzitu preko ozemlja Rusije. To obvestilo lahko na zahtevo Skupnosti vključuje kopije vse ustrezne dokumentacije, kadar je ta na razpolago.

5.   Kadar so dokazi za izogibanje ali kršitve določb tega protokola zadostni, se lahko pristojni organi Rusije in Skupnosti dogovorijo, da sprejmejo ukrepe, potrebne za preprečitev ponovnih primerov takega izogibanja ali kršitev.

Image

Image

Image

Image

Top