Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0719

2007/719/ES: Odločba Komisije z dne 6. novembra 2007 o določitvi okvirne dodelitve finančnih sredstev za vinsko leto 2007/2008 državam članicam glede na določeno število hektarjev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5293)

OJ L 289, 7.11.2007, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/719/oj

7.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 289/59


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 6. novembra 2007

o določitvi okvirne dodelitve finančnih sredstev za vinsko leto 2007/2008 državam članicam glede na določeno število hektarjev za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5293)

(Besedilo v bolgarskem, španskem, češkem, nemškem, grškem, francoskem, italijanskem, madžarskem, malteškem, portugalskem, romunskem, slovaškem in slovenskem jeziku je edino verodostojno)

(2007/719/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 14(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pravila za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov so določena z Uredbo (ES) št. 1493/1999 in z Uredbo Komisije (ES) št. 1227/2000 z dne 31. maja 2000 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino v zvezi z obsegom vinogradniških površin (2).

(2)

Pravila o finančnem načrtovanju in udeležbi pri financiranju ukrepov prestrukturiranja in preusmeritve iz Uredbe (ES) št. 1227/2000 določajo, da se sklicevanja na določeno proračunsko leto nanašajo na plačila, ki jih države članice dejansko izvedejo med 16. oktobrom in 15. oktobrom naslednjega leta.

(3)

V skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999 se pri dodelitvi finančnih sredstev med države članice upošteva delež vinogradniške površine Skupnosti v zadevni državi članici.

(4)

Za uporabo člena 14(4) Uredbe (ES) št. 1493/1999 je treba finančna sredstva dodeliti glede na določeno število hektarjev.

(5)

Na podlagi člena 1 Uredbe Komisije (ES) št. 968/2007 z dne 17. avgusta 2007 o prispevku Skupnosti za stroške prestrukturiranja in preusmeritve, predvidenem z Uredbo Sveta (ES) št. 1493/1999 za vinsko leto 2007/2008 (3), se za vinsko leto 2007/2008 uporablja člen 13(3) Uredbe (ES) št. 1493/1999, z nekaterimi izjemami za regije, ki so upravičene do financiranja na podlagi konvergenčnega cilja v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (4). Zato je lahko prispevek Skupnosti pri financiranju stroškov prestrukturiranja in preusmeritve v konvergenčnih regijah višji.

(6)

Upoštevati je treba nadomestilo za izgubo dohodka vinogradnikov, ki nastane v obdobju, ko vinograd še ni roden.

(7)

Kadar so izdatki države članice v določenem proračunskem letu manjši od 75 % začetno dodeljenih sredstev, se v skladu s členom 17(5) Uredbe (ES) št. 1227/2000 izdatki, ki naj se priznajo v naslednjem proračunskem letu, in ustrezna celotna površina znižajo za tretjino razlike med tem pragom in dejanskimi izdatki, nastalimi v zadevnem proračunskem letu. Ta določba se uporablja za vinsko leto 2007/2008 v Nemčiji in Grčiji, katerih izdatki za proračunsko leto 2007 znašajo 74 % začetno dodeljenih sredstev, v Luksemburgu, kjer izdatki za proračunsko leto 2007 znašajo 71 % začetno dodeljenih sredstev, na Malti, kjer izdatki za proračunsko leto 2007 znašajo 40 % začetno dodeljenih sredstev in na Slovaškem, kjer izdatki za proračunsko leto 2007 znašajo 27 % začetno dodeljenih sredstev. Na podlagi člena 1(3) Uredbe Komisije (ES) št. 922/2007 z dne 1. avgusta 2007 o odstopanju od Uredbe (ES) št. 1227/2000 glede prehodne ureditve za finančna sredstva, dodeljena Bolgariji in Romuniji za prestrukturiranje in adaptacijo (5), se to znižanje v vinskem letu 2007/2008 ne uporablja za Bolgarijo in Romunijo.

(8)

Začetno dodeljena sredstva se v skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1493/1999 prilagodijo na podlagi dejanskih izdatkov in pregledanih napovedi izdatkov, ki jih predložijo države članice, ob upoštevanju cilja programa in razpoložljivih sredstev –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Okvirna dodeljena finančna sredstva zadevnim državam članicam za vinsko leto 2007/2008 za določeno število hektarjev, ki so namenjena za prestrukturiranje in preusmeritev vinogradov v skladu z Uredbo (ES) št. 1493/1999, so navedena v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Zvezno republiko Nemčijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Republiko Madžarsko, Republiko Malto, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko.

V Bruslju, 6. novembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 143, 16.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1216/2005 (UL L 199, 29.7.2005, str. 32).

(3)  UL L 215, 18.8.2007, str. 4.

(4)  UL L 210, 31.7.2006, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1989/2006 (UL L 411, 30.12.2006, str. 6).

(5)  UL L 201, 2.8.2007, str. 7.


PRILOGA

Okvirno dodeljena finančna sredstva za vinsko leto 2007/2008

Država članica

Površina (ha)

Dodeljena finančna sredstva (EUR)

Bolgarija

2 403

18 044 087

Češka

647

10 897 834

Nemčija

1 545

13 295 911

Grčija

886

8 715 834

Španija

20 233

162 136 325

Francija

14 384

110 676 302

Italija

12 279

101 107 716

Ciper

156

2 219 214

Luksemburg

7

56 800

Madžarska

1 472

11 779 162

Malta

9

103 987

Avstrija

1 170

6 678 313

Portugalska

4 004

34 729 863

Romunija

3 008

25 068 762

Slovenija

139

2 699 939

Slovaška

473

1 789 952

Skupaj

62 816

510 000 000


Top