EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0709

2007/709/ES: Odločba Komisije z dne 31. oktobra 2007 o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5284) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 287, 1.11.2007, p. 29–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/709/oj

1.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/29


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 31. oktobra 2007

o spremembi Odločbe 2007/554/ES o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5284)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/709/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2) ter zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po izbruhu slinavke in parkljevke v Veliki Britaniji je bila sprejeta Odločba Komisije 2007/554/ES z dne 9. avgusta 2007 o nekaterih zaščitnih ukrepih proti slinavki in parkljevki v Združenem kraljestvu (3) za povečanje nadzornih ukrepov za slinavko in parkljevko, ki jih izvaja navedena država članica v okviru Direktive Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke (4).

(2)

Odločba 2007/554/ES določa pravila, ki se uporabljajo za odpremo proizvodov z območij visokega in nizkega tveganja v Veliki Britaniji, ki se štejejo za varne in so bili proizvedeni pred uvedbo omejitev v Veliki Britaniji iz surovin, ki izvirajo z območij zunaj zaprtih območij, ali so bili obdelani na način, ki je dokazano učinkovit za inaktivacijo morebitnega virusa slinavke in parkljevke.

(3)

S sprejetjem Odločbe 2007/664/ES je Komisija določila pravila za odpremljanje nekaterih kategorij mesa z nekaterih območij, naštetih v dodatni Prilogi III, v katerih najmanj 90 dni pred zakolom ni bilo izbruha slinavke in parkljevke in ki izpolnjujejo nekatere natančno opredeljene pogoje.

(4)

Na podlagi informacij, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, je zdaj, ko je pretekla več kot ena inkubacijska doba po zadnjem potrjenem izbruhu, primerno nadalje odpraviti nekatere omejitve za meso, zamrznjeno seme, jajčne celice in zarodke, proizvedene iz živali z območij, v katerih leta 2007 ni bilo izbruha slinavke in parkljevke.

(5)

Vendar je glede na epidemiološko stanje v Združenem kraljestvu in njegovo regionalizacijo ter ob upoštevanju pogojev za ponovno uvedbo statusa brez slinavke in parkljevke treba podaljšati uporabo Odločbe 2007/554/ES do 15. decembra 2007.

(6)

Odločbo 2007/554/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2007/554/ES se spremeni:

1.

V členu 2 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Prepoved iz odstavka 2 se ne uporablja za meso, ki je označeno kot zdravstveno ustrezno v skladu s poglavjem III oddelka I Priloge I k Uredbi (ES) št. 854/2004, pod pogojem, da:

(a)

je poreklo mesa jasno določeno in je bilo od datuma proizvodnje prepeljano in skladiščeno ločeno od neprimernega mesa, v skladu s to odločbo, za odpremljanje izven območij, navedenih v Prilogi I;

(b)

meso izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:

(i)

pridobljeno je bilo pred 15. julijem 2007 ali

(ii)

izvira iz živali, ki so se redile vsaj 90 dni pred zakolom in bile zaklane; ali v primeru mesa, pridobljenega iz divjadi dovzetnih vrst za slinavko in parkljevko (‚divjad‘), ki so bile ubite izven območij iz prilog I in II, ali

(iii)

izpolnjuje pogoje iz točk (c), (d) in (e);

(c)

meso je bilo pridobljeno iz domačih kopitarjev ali gojene divjadi dovzetnih vrst za slinavko in parkljevko (‚gojena divjad‘), kot je določeno za vsako kategorijo mesa v enem od ustreznih stolpcev 4 do 7 v Prilogi II, in izpolnjuje naslednje pogoje:

(i)

živali so bile rejene vsaj 90 dni pred zakolom na gospodarstvih znotraj območij, določenih v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III, v katerih vsaj v navedenem obdobju ni bilo izbruha slinavke in parkljevke;

(ii)

v 21 dneh pred datumom prevoza v klavnico ali, v primeru gojene divjadi, pred datumom zakola na gospodarstvu, so živali ostale pod nadzorom pristojnih veterinarskih organov na enem samem gospodarstvu, ki se nahaja v središču območja s polmerom vsaj 10 km, v katerem vsaj v obdobju 30 dni pred datumom natovarjanja ni bilo izbruha slinavke in parkljevke;

(iii)

nobene živali, dovzetne za slinavko in parkljevko, niso bile prepeljane na gospodarstvo iz točke (ii) v 21 dneh pred datumom natovarjanja ali, v primeru gojene divjadi, pred datumom zakola na gospodarstvu, razen v primeru prašičev, ki prihajajo s preskrbovalnih gospodarstev, ki izpolnjujejo pogoje iz točke (ii), pri katerih se obdobje 21 dni lahko skrajša na 7 dni;

Vendar lahko pristojni organ odobri vnos na gospodarstvo iz točke (ii) živali, dovzetnih za slinavko in parkljevko, ki izpolnjujejo pogoje iz točk (i) in (ii) in ki:

izvirajo iz gospodarstva, na katero v 21 dneh pred datumom prevoza na gospodarstvo iz točke (ii) ni bilo vnesenih živali, dovzetnih za slinavko in parkljevko, razen prašičev, ki prihajajo s preskrbovalnih gospodarstev, pri katerih se obdobje 21 dni lahko skrajša na 7 dni; ali

so bile pri testiranju na protitelesa proti virusu slinavke in parkljevke, ki je bil opravljen na vzorcu krvi, odvzetem 10 dni pred datumom prevoza na gospodarstvo iz točke (ii), negativne; ali

izvirajo z gospodarstva, ki se je med serološko raziskavo na podlagi protokola vzorčenja, ustreznega za ugotavljanje 5 % razširjenosti slinavke in parkljevke, z vsaj 95 % stopnjo zanesljivosti, izkazalo za negativno.

(iv)

živali ali trupi, v primeru gojene divjadi, zaklani na gospodarstvu, so bili prepeljani pod uradnim nadzorom z gospodarstva iz točke (ii) v imenovano klavnico v prevoznih sredstvih, ki so bila pred natovarjanjem očiščena in razkužena;

(v)

živali so bile zaklane manj kot 24 ur po prihodu v klavnico in ločeno od živali, katerih meso ni primerno za odpremljanje z območja, navedenega v Prilogi I;

(d)

meso, če je označeno kot pozitivno v stolpcu 8 Priloge III, je bilo pridobljeno iz divjadi, zaklane na območjih, v katerih ni bilo izbruha slinavke in parkljevke v obdobju 90 dni pred datumom zakola in v oddaljenosti vsaj 20 km od območij, ki niso določena v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III;

(e)

Meso iz točk (c) in (d) mora poleg tega izpolnjevati naslednje pogoje:

(i)

odpremljanje takega mesa smejo odobriti pristojni veterinarski organi Združenega kraljestva, če:

so bile živali iz točke (c)(iv) prepeljane v obrat brez stika z gospodarstvi z območij, določenih v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III ter

se gospodarstvo ne nahaja v grofiji Surrey;

(ii)

meso je zmeraj jasno označeno, trgovano, skladiščeno in prepeljano ločeno od mesa, ki ni primerno za odpremljanje z območja, navedenega v Prilogi I;

(iii)

med inšpekcijskim pregledom po zakolu uradnega veterinarja na gospodarstvu odpreme ali na gospodarstvu iz točke (c)(ii), v primeru gojene divjadi, zaklane na gospodarstvu, ali v primeru divjadi na obratu za obdelavo divjačine, ni bilo kliničnih znakov ali dokazov po zakolu za slinavko in parkljevko;

(iv)

meso je ostalo v obratih ali na gospodarstvih iz točke (e)(iii) vsaj 24 ur po inšpekcijskem pregledu po zakolu živali iz točk (c) in (d);

(v)

kakršna koli priprava mesa za odpremo izven območja iz Priloge I se začasno ustavi:

v primeru diagnoze slinavke in parkljevke v obratu ali na gospodarstvu iz točke (e)(iii) do zakola vseh prisotnih živali in odstranitve vsega mesa in vseh mrtvih živali ter po preteku 24 ur po celotnem čiščenju in razkužitvi navedenih obratov in gospodarstev pod nadzorom uradnega veterinarja, ter

v primeru zakola v istem obratu živali, dovzetnih za slinavko in parkljevko, ki prihajajo z gospodarstev znotraj območij iz Priloge I, ki ne izpolnjujejo pogojev iz točke 4(c) ali (d) do zakola vseh prisotnih živali ter čiščenja in razkužitve navedenih obratov pod nadzorom uradnega veterinarja;

(vi)

centralni veterinarski organi drugim državam članicam in Komisiji posredujejo seznam navedenih obratov in gospodarstev, ki so jih odobrili za namene uporabe točk (c), (d) in (e).“

2.

V členu 6 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Prepovedi iz odstavka 1 se ne uporabljajo za:

(a)

semena, jajčne celice in zarodke, ki so bili proizvedeni pred 15. julijem 2007;

(b)

zamrznjeno seme in zarodke goveda, zamrznjeno seme prašičev ter zamrznjeno seme in zarodke ovc in koz, uvožene v Združeno kraljestvo v skladu s pogoji iz direktiv 88/407/EGS, 89/556/EGS, 90/429/EGS in 92/65/EGS v tem zaporedju in ki so bili od vnosa v Združeno kraljestvo skladiščeni in prepeljani ločeno od semena, jajčnih celic in zarodkov, neprimernih za odpremljanje v skladu z odstavkom 1;

(c)

zamrznjeno seme in zarodke goveda, prašičev, ovc in koz, rejenih vsaj 90 dni pred datumom zbiranja in med zbiranjem znotraj območij, določenih v stolpcih 1, 2 in 3 Priloge III, in ki:

(i)

so bili shranjeni pod odobrenimi pogoji najmanj 30 dni pred datumom odpreme, ter

(ii)

so bili odvzeti od živali donorjev iz centrov ali z gospodarstev, brez slinavke in parkljevke vsaj tri mesece pred datumom odvzetja semena in 30 dni po datumu odvzetja in se nahajajo v središču območja s polmerom 10 km, v katerem vsaj v obdobju 30 dni pred datumom odvzetja ni bilo primera slinavke in parkljevke.

Pred odpremo semena iz točk (a), (b) in (c) centralni veterinarski organ drugim državam članicam in Komisiji sporoči seznam centrov in ekip, ki jih je odobril za namene uporabe tega odstavka.“

3.

V členu 17 se besedilo „15. novembra 2007“ nadomesti z besedilom „15. decembra 2007“.

4.

Priloga III se nadomesti z besedilom v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Države članice spremenijo ukrepe, ki jih uporabljajo v trgovini, tako da jih uskladijo s to odločbo. O spremembah nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33). Popravljena različica v UL L 195, 2.6.2004, str. 12.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 210, 10.8.2007, str. 36. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/664/ES (UL L 270, 13.10.2007, str. 21).

(4)  UL L 306, 22.11.2003, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/104/ES (UL L 363, 20.12.2006, str. 352).


PRILOGA

„PRILOGA III

1

2

3

4

5

6

7

8

SKUPINA

ADNS

Upravna enota

G

O/K

S

GD

D

Scottish Islands

131

Shetland Islands

+

+

+

+

+

123

Orkney Islands

+

+

+

+

+

124

NA H-Eileanan An Iar

+

+

+

+

+

Scotland

121

Highland

+

+

+

+

 

122

Moray

+

+

+

+

 

126

Aberdeenshire

+

+

+

+

 

128

Aberdeen City

+

+

+

+

 

79

Angus

+

+

+

+

 

81

Dundee City

+

+

+

+

 

80

Clackmannanshire

+

+

+

+

 

90

Perth & Kinross

+

+

+

+

 

127

Fife

+

+

+

+

 

85

Falkirk

+

+

+

+

 

88

Midlothian

+

+

+

+

 

96

West Lothian

+

+

+

+

 

129

City of Edinburgh

+

+

+

+

 

130

East Lothian

+

+

+

+

 

92

Scottish Borders

+

+

+

+

 

94

Stirling

+

+

+

+

 

125

Argyll and Bute

+

+

+

+

 

83

East Dunbartonshire

+

+

+

+

 

84

East Renfrewshire

+

+

+

+

 

86

City of Glasgow

+

+

+

+

 

87

Inverclyde

+

+

+

+

 

89

North Lanarkshire

+

+

+

+

 

91

Renfrewshire

+

+

+

+

 

93

South Lanarkshire

+

+

+

+

 

95

West Dunbartonshire

+

+

+

+

 

82

East Ayrshire

+

+

+

+

 

132

North Ayrshire

+

+

+

+

 

133

South Ayrshire

+

+

+

+

 

134

Dumfries & Galloway

+

+

+

+

 

England

141

Cumbria

+

+

+

+

 

169

Northumberland

+

+

+

+

 

10

Gateshead

+

+

+

+

 

16

Newcastle upon Tyne

+

+

+

+

 

17

North Tyneside

+

+

+

+

 

26

South Tyneside

+

+

+

+

 

29

Sunderland

+

+

+

+

 

144

Durham

+

+

+

+

 

52

Darlington

+

+

+

+

 

55

Hartlepool

+

+

+

+

 

58

Middlesbrough

+

+

+

+

 

64

Redcar and Cleveland

+

+

+

+

 

69

Stockton-on-Tees

+

+

+

+

 

151

Lancashire

+

+

+

+

 

38

Blackburn with Darwen

+

+

+

+

 

39

Blackpool

+

+

+

+

 

176

North Yorkshire excluding Selby

+

+

+

+

 

177

Selby District

+

+

+

+

 

78

York

+

+

+

+

 

53

East Riding of Yorkshire

+

+

+

+

 

45

City of Kingston upon Hull

+

+

+

+

 

60

North East Lincolnshire

+

+

+

+

 

61

North Lincolnshire

+

+

+

+

 

 

West Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

32

Wakefield District

+

+

+

+

 

11

Kirklees District

+

+

+

+

 

6

Calderdale District

+

+

+

+

 

4

Bradford

+

+

+

+

 

13

Leeds

+

+

+

+

 

 

South Yorkshire consisting of

 

 

 

 

 

1

Barnsley District

+

+

+

+

 

8

Doncaster District

+

+

+

+

 

20

Rotherham District

+

+

+

+

 

24

Sheffield District

+

+

+

+

 

 

Greater Manchester consisting of

 

 

 

 

 

30

Tameside District

+

+

+

+

 

18

Oldham District

+

+

+

+

 

19

Rochdale District

+

+

+

+

 

5

Bury District

+

+

+

+

 

3

Bolton District

+

+

+

+

 

21

Salford District

+

+

+

+

 

31

Trafford District

+

+

+

+

 

15

Manchester District

+

+

+

+

 

27

Stockport District

+

+

+

+

 

34

Wigan District

+

+

+

+

 

 

Merseyside consisting of

 

 

 

 

 

12

Knowsley District

+

+

+

+

 

14

Liverpool District

+

+

+

+

 

23

Sefton District

+

+

+

+

 

28

St. Helens District

+

+

+

+

 

74

Warrington

+

+

+

+

 

140

Cheshire County

+

+

+

+

 

54

Halton

+

+

+

+

 

35

Wirral District

+

+

+

+

 

142

Derbyshire County

+

+

+

+

 

44

City of Derby

+

+

+

+

 

157

Nottinghamshire County

+

+

+

+

 

47

City of Nottingham

+

+

+

+

 

153

Lincolnshire

+

+

+

+

 

159

Shropshire

+

+

+

+

 

71

Telford and Wrekin

+

+

+

+

 

161

Staffordshire County

+

+

+

+

 

50

City of Stoke-on-Trent

+

+

+

+

 

170

Devon County

+

+

+

+

 

73

Torbay

+

+

+

+

 

136

Plymouth

+

+

+

+

 

171

Cornwall County

+

+

+

+

 

143

Dorset County

+

+

+

 

 

62

Poole

+

+

+

 

 

40

Bournemouth

+

+

+

 

 

160

Somerset County

+

+

+

 

 

120

North Somerset

+

+

+

 

 

37

Bath and North East Somerset

+

+

+

 

 

43

City of Bristol

+

+

+

 

 

68

South Gloucestershire

+

+

+

 

 

51

Herefordshire County

+

+

+

 

 

167

Worcestershire County

+

+

+

 

 

9

Dudley District

+

+

+

 

 

2

Birmingham District

+

+

+

 

 

22

Sandwell District

+

+

+

 

 

36

Wolverhampton District

+

+

+

 

 

33

Walsall District

+

+

+

 

 

25

Solihull District

+

+

+

 

 

7

Coventry District

+

+

+

 

 

152

Leicestershire County

+

+

+

 

 

46

City of Leicester

+

+

+

 

 

65

Rutland

+

+

+

 

 

48

City of Peterborough

+

+

+

 

 

154

Norfolk County

+

+

+

 

 

162

Suffolk County

+

+

+

 

 

172

Isles of Scilly

+

+

+

+

 

114

Isle of Wight

+

+

+

+

 

Wales

115

Sir Ynys Mon – Isle of Anglesey

+

+

+

+

 

116

Gwynedd

+

+

+

+

 

103

Conwy

+

+

+

+

 

108

Sir Ddinbych-Denbigshir

+

+

+

+

 

111

Sir Y Fflint-Flintshire

+

+

+

+

 

113

Wrecsam-Wrexham

+

+

+

+

 

173

North Powys

+

+

+

+

 

174

South Powys

+

+

+

+

 

118

Sir Ceredigion-Ceredigion

+

+

+

+

 

110

Sir Gaerfyrddin – Carmarthen

+

+

+

+

 

119

Sir Benfro-Pembrokeshire

+

+

+

+

 

97

Abertawe-Swansea

+

+

+

+

 

102

Castell-Nedd Port Talbot-Neath Port Talbot

+

+

+

+

 

105

Pen-y-Bont Ar Ogwr – Bridgend

+

+

+

+

 

107

Rhondda/Cynon/Taf

+

+

+

+

 

99

Bro Morgannwg-The Valee of Glamorgan

+

+

+

+

 

98

Bleanau Gwent

+

+

+

+

 

112

Tor-Faen – Tor Faen

+

+

+

+

 

101

Casnewydd – Newport

+

+

+

+

 

104

Merthyr Tudful-Merthyr Tydfil

+

+

+

+

 

100

Caerffili – Caerphilly

+

+

+

+

 

117

Caerdydd – Cardiff

+

+

+

+

 

109

Sir Fynwy – Monmouthshire

+

+

+

+

 

ADNS

=

koda sistema obveščanja o boleznih živali (Odločba 2005/176/ES)

G

=

goveje meso

O/K

=

ovčje in kozje meso

S

=

svinjsko meso

GD

=

gojena divjad iz vrst, nedovzetnih za slinavko in parkljevko

D

=

divjad iz vrst, nedovzetnih za slinavko in parkljevko“


Top