Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0708

2007/708/ES: Sklep Komisije z dne 31. oktobra 2007 o spremembi seznama strokovnjakov, imenovanih za člane znanstvenih odborov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja ter podaljšanju njihovega mandata

OJ L 287, 1.11.2007, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/708/oj

1.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 287/25


SKLEP KOMISIJE

z dne 31. oktobra 2007

o spremembi seznama strokovnjakov, imenovanih za člane znanstvenih odborov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja ter podaljšanju njihovega mandata

(2007/708/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 152 in 153 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa Komisije 2004/210/ES z dne 3. marca 2004 o ustanovitvi znanstvenih odborov na področju varstva potrošnikov, javnega zdravja in okolja (1) ter zlasti člena 3 in prvega pododstavka člena 7(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep 2004/210/ES določa ustanovitev Znanstvenega odbora za potrošniške proizvode („ZOPP“), Znanstvenega odbora za zdravstvena in okoljska tveganja („ZOZOT“) in Znanstvenega odbora za nastajajoča in na novo ugotovljena zdravstvena tveganja („ZONNUZT“) (v nadaljnjem besedilu „znanstveni odbori“). V skladu s členom 3(4) navedenega sklepa mora Komisija imenovati člane navedenih znanstvenih odborov.

(2)

V skladu s členom 7(1) navedenega sklepa, kakor je bil spremenjen s Sklepom Komisije 2007/263/ES, so člani imenovani v znanstvene odbore za dobo treh let in ne morejo biti člani odbora več kakor tri zaporedne mandate. Vendar lahko Komisija v izjemnih okoliščinah mandate takih odborov podaljša za obdobje največ 18 mesecev za zagotovitev kontinuitete strokovnega znanja.

(3)

Odločba C(2004) 2788 o imenovanju članov treh znanstvenih odborov, ki so bili ustanovljeni s Sklepom 2004/210/ES, določa, da so strokovnjaki, ki so našteti v Prilogi I k navedeni odločbi, imenovani kot člani treh znanstvenih odborov, ustanovljenih s Sklepom 2004/210/ES.

(4)

Mandat članov sedanjih znanstvenih odborov bo potekel julija 2007. Vendar je treba sestavo znanstvenih odborov spremeniti, da se upošteva začetek veljavnosti Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94, ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (2). Poleg tega je treba mandat članov podaljšati do 31. decembra 2008, da bi Komisija ustrezno pripravila pregled zagotavljanja znanstvenega svetovanja glede prihodnjih nalog znanstvenih odborov, brez prekinitve zagotavljanja znanstvenega svetovanja v prehodnem obdobju do ustanovitve Evropske agencije za kemikalije.

(5)

Zato mora Komisija imenovati člane znanstvenih odborov za obdobje, ki se konča 31. decembra 2008.

(6)

Nekateri sedanji člani znanstvenih odborov so izrazili namero, da ne bodo podaljšali mandata za dodatno obdobje do 31. decembra 2008. Navedene člane je zato treba črtati s seznama strokovnjakov, ki so imenovani za člane znanstvenih odborov iz Priloge I k Odločbi C(2004) 2788.

(7)

Odločbo C(2004) 2788 je zato treba ustrezno spremeniti –

SKLENILA:

Člen 1

Spremenjeni seznam strokovnjakov, ki so imenovani za člane znanstvenih odborov iz Priloge I k Odločbi C(2004) 2788 in objavljeni v seriji C 209 Uradnega lista z dne 31. avgusta 2006, se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej odločbi.

Člen 2

Mandat članov znanstvenih odborov iz člena 1 se podaljša do 31. decembra 2008.

V Bruslju, 31. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 66, 4.3.2004, str. 45. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2007/263/ES (UL L 114, 1.5.2007, str. 14).

(2)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1. Popravljena različica v UL L 136, 29.5.2007, str. 3.


PRILOGA

Seznam strokovnjakov, imenovanih za člane znanstvenih odborov

Spremenjeni seznam strokovnjakov po abecednem vrstnem redu, ki jih je Komisija imenovala za člane znanstvenih odborov, ustanovljenih s Sklepom Komisije 2004/210/ES z dne 3. marca 2004, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2007/263/ES. Ta seznam nadomešča seznam, objavljen v Uradnem listu C 209 z dne 31. avgusta 2006.

Znanstveni odbor za potrošniške proizvode (ZOPP)

Dr. Claire Chambers

Consultant Toxicologist, Chambers Toxicological Consulting. Research associate at the University of Dublin, Ireland.

Prof. Gisela Degen

Head of Biochemical-Toxicological Laboratory, Institut für Arbeitsphysiologie, University of Dortmund, Germany.

Prof. Ruta Dubakiene

Head of Allergy Centre, Vilnius University Antakalnis Clinical Hospital, Lithuania.

Dr. Bozena Jazwiec-Kanyion

Environmental scientist at the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health, Poland.

Prof. Em. Vassilios Kapoulas

Emeritus Professor of Biochemistry, University of Ioannina, Greece.

Prof. Jean Krutmann

Director, Institut für Umweltmedizinische Forschung (IUF), Heinrich-Heine-University, Düsseldorf, Germany.

Prof. Carola Lidén

Head of Department of Occupational and Environmental Health, Stockholm Centre for Public Health, Sweden.

Prof. Jean-Paul Marty

Professor of Pharmacology, Laboratory of Dermopharmacology and Cosmetology, Faculty of Pharmacy, University of Paris South, France.

Prof. Thomas Platzek

Professor, Dr. rer. nat., Bundesinstitut für Risikobewertung, Germany.

Dr. Suresh Chandra Rastogi

Senior Research Scientist, Department of Environmental Chemistry and Microbiology, National Environmental Institute, Denmark.

Prof. Jean Revuz

Chef de service, Service universitaire de dermatologie, hôpital Henri-Mondor, France.

Prof. Vera Maria Rogiers

Head of Department, Department of Toxicology, Dermato-Cosmetology and Pharmacognosy, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgium.

Prof. Tore Sanner

Head of Department of Environmental and Occupational Cancer, The Norwegian Radium Hospital Institute for Cancer Research, Norway.

Prof. Günter Speit

Professor of Human Genetics, Department of Human Genetics, University Clinic Ulm, Germany.

Dr. Jacqueline van Engelen

Centre for Substances and Integrated Risk Assessment, Senior scientist, National Institute for Public Health and the Environment, (RIVM), Netherlands.

Dr. Ian White

Consultant Dermatologist, St. John’s Institute of Dermatology, St Thomas’ Hospital, United Kingdom.


Znanstveni odbor za zdravstvena in okoljska tveganja (ZOZOT)

Prof. Herman Autrup

Professor of Environmental Medicine, Department of Environmental and Occupational Medicine, University of Arhus, Denmark.

Prof. Peter Calow

Guest Professor at the Department of Life Sciences and Chemistry, Roskilde University, Denmark.

Prof. Dr. Wolfgang Dekant

Professor at the Institut für Toxikologie Universität Würzburg, Germany.

Prof. Em. Helmut Greim

Professor of Toxicology at the Institute of Toxicology and Environmental Hygiene, Technical University of Munich, Germany.

Prof. Wojciech Hanke

Head of Environmental Reproductive Hazard Unit, Department of Environmental Epidemiology, Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland.

Prof. Dr. Colin Janssen

Professor of Ecotoxicology, Ghent University, Belgium.

Prof. Bo Oscar Jansson

Professor at the Institute of Applied Environmental Research, Stockholm University, Sweden.

Dr. Hannu Komulainen

Head of Laboratory of Toxicology, Division of Environmental Health, National Public Health Institute, Finland.

Dr. Ole Ladefoged

Senior Scientist Danish Food and Veterinary Research, Institute of Food Safety and Nutrition, Denmark.

Prof. Johannes Linders

Risk evaluator, expert in Pesticides, Centre for Substances and Risk Assessment, National Institute of Public Health and Environment (IRVM), Netherlands.

Dr. Inge Mangelsdorf

Head of Department of Chemical Risk Assessment, Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine, Germany.

Prof. Marco Nuti

Professor, Dipartimento di Chimica e biotecnologie agrarie, Pisa University, Italia.

Prof. Anne Steenhout

Professor of Ecotoxicology, Institute for Environmental Management and Physical Planning (GEEPSIH), Université Libre de Bruxelles, Belgium.

Dr. Jose Tarazona

Director of Department of the Environment INIA, Spanish National Institute For Agriculture and Food Research and Technology, Spain.

Dr. Emanuela Testai

Senior Scientist, Environment and Primary Prevention Mechanisms of Toxicity Unit, Istituto superiore di Sanità, Italy.

Prof. Marco Vighi

Professor of Ecology and Applied Ecology, Department of Environmental Sciences, University of Milano Bicocca, Italy.

Dr. Matti Viluksela

Senior researcher on Toxicology, Environmental Health Department, National Public Health Institute, Finland.


Znanstveni odbor za nastajajoča in novo opredeljena zdravstvena tveganja (ZONNUZT)

Prof. Anders Ahlbom

Professor and Head of Division of Epidemiology, Institute of Environmental Medicine. Director of Division of Epidemiology, Stockholm County Council, Karolinska Intitutet, Sweden.

Prof. James Bridges

Professor of Toxicology and Environmental Health, United Kingdom.

Dr. Wilhelmus De Jong

Toxicological Pathologist Laboratory for Toxicology Pathology and Genetics, National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Netherlands.

Prof. Philippe Hartemann

Professeur de santé publique, Département environnement et santé publique, Faculté de médecine, université de Nancy, France.

Dr. Thomas Jung

Research group leader, Laboratory of Micro- and Nanostructure, Paul Scherrer Institut, Switzerland.

Prof. Mats-Olof Mattsson

Professor in Biology, Department of Natural Sciences, Orebro University, Sweden.

Dr Jean-Marie Pagès

Directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Faculté de médecine, université de Marseille, France.

Prof. Konrad Rydzynski

Director General Nofer Institute of Occupational Medicine, Poland.

Dr. Dorothea Stahl

Assistant Medical Director, Institute for Transfusion Medicine and Transplantation Immunology, University of Muenster, Germany.

Dr Mogens Thomsen

Directeur de recherche, Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Rangeuil, France.

Prof. David Williams

Director Centre for Tissue Engineering, Department of Clinical Engineering, University of Liverpool, United Kingdom.


Top