EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0680

2007/680/ES: Odločba Komisije z dne 22. oktobra 2007 o spremembi Sklepa 2006/410/ES o določitvi zneskov, ki bodo na voljo EKSRP v skladu s členi 10(2), 143d in 143e Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003, in zneskov, ki bodo na voljo za odhodke EKJS, ter Odločbe 2006/636/ES o določitvi letne razdelitve zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013 (notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5106)

OJ L 280, 24.10.2007, p. 27–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 003 P. 67 - 70

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/680/oj

24.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 280/27


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. oktobra 2007

o spremembi Sklepa 2006/410/ES o določitvi zneskov, ki bodo na voljo EKSRP v skladu s členi 10(2), 143d in 143e Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003, in zneskov, ki bodo na voljo za odhodke EKJS, ter Odločbe 2006/636/ES o določitvi letne razdelitve zneska podpore Skupnosti za razvoj podeželja po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5106)

(2007/680/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1290/2005 z dne 21. junija 2005 o financiranju skupne kmetijske politike (1) ter zlasti člena 12(2) in (3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (2) in zlasti člena 69(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po členu 4(1) Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 z dne 27. marca 2007 o pravilih za prostovoljno modulacijo neposrednih plačil, predvidenih v Uredbi (ES) št. 1782/2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete ter o spremembah Uredbe (ES) št. 1290/2005 Komisija za vsako državo članico določi neto zneske, ki izhajajo iz uporabe prostovoljne modulacije in se dodajo letni razdelitvi zneskov za podporo Skupnosti razvoju podeželja iz člena 69(4) in (5) Uredbe (ES) št. 1698/2005.

(2)

Po členu 12 Uredbe (ES) št. 1290/2005 Komisija določi zneske, ki bodo v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 378/2007 ter členom 10(2), členom 143d in členom 143e Uredbe Sveta (ES) št. 1782/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete (3) na voljo EKSRP, ter neto zneske, ki bodo na voljo za izdatke EKJS.

(3)

Zneske, ki bodo na voljo EKSRP, in neto zneske, ki bodo na voljo za izdatke EKJS, je treba določiti na podlagi najvišjih letnih zneskov za proračunska leta 2007–2013.

(4)

Sklep Komisije 2006/410/ES (4) je določil zneske, ki izhajajo iz uporabe znižanj neposrednih plačil iz člena 10(2), člena 143d in člena 143e Uredbe (ES) št. 1782/2003, ki bodo na voljo EKSRP, ter neto zneske, ki bodo na voljo za izdatke EKJS, za proračunska leta 2007–2013.

(5)

Sklep Sveta 2006/493/ES (5) je določil znesek podpore Skupnosti razvoju podeželja za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, letne razdelitve in najmanjše zneske, ki se dodelijo regijam, ki so upravičene do pomoči iz konvergenčnega cilja.

(6)

Odločba Komisije 2006/636/ES (6) je določila razdelitev podpore Skupnosti razvoju podeželja po državah članicah za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2013, vključno z zneski, ki se prenesejo na EKSRP.

(7)

Zaradi sprejetja Odločbe Komisije 2007/679/ES z dne 22. oktobra 2007 o določitvi neto zneskov, ki izhajajo iz uporabe prostovoljne modulacije v Združenem kraljestvu za koledarska leta 2007–2012 (7), v skladu s členom 4(1) Uredbe (ES) št. 378/2007, je treba prilagoditi zneske, ki bodo na voljo EKSRP, in jih dodati letni razdelitvi podpore Skupnosti razvoju podeželja za Združeno kraljestvo.

(8)

Sklep 2006/410/ES in Odločbo 2006/636/ES je zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Sklep 2006/410/ES se spremeni:

1.

edini člen se nadomesti z naslednjim:

„Edini člen

Zneski, dani na voljo Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja (EKSRP) za proračunska leta 2007–2013 v skladu s členom 10(2), členom 143d in členom 143e Uredbe (ES) št. 1782/2003 ter členom 1(1) Uredbe (ES) št. 378/2007 in pa tudi razpoložljivi neto zneski za izdatke Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) so določeni v Prilogi k temu sklepu.“;

2.

Priloga k Sklepu se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej odločbi.

Člen 2

V razpredelnici iz Priloge k Odločbi 2006/636/ES se zneski za Združeno kraljestvo in skupni zneski, ki so vsota zneskov vseh držav članic, nadomestijo z zneski iz Priloge II k tej odločbi.

Člen 3

Ta odločba se uporablja od proračunskega leta 2008 dalje.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 209, 11.8.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 378/2007 (UL L 95, 5.4.2007, str. 1).

(2)  UL L 277, 21.10.2005, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2012/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 8).

(3)  UL L 270, 21.10.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 552/2007 (UL L 131, 23.5.2007, str. 10).

(4)  UL L 163, 15.6.2006, str. 10.

(5)  UL L 195, 15.7.2006, str. 22.

(6)  UL L 261, 22.9.2006, str. 32. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo 2007/383/ES (UL L 142, 5.6.2007, str. 21).

(7)  Glej stran 25 tega uradnega lista.


PRILOGA I

„PRILOGA

(v mio EUR)

Proračunsko leto

Zneski, dani na voljo EKSRP

Neto zneski, dani na voljo za izdatke EKJS

Člen 10(2) Uredbe (ES) št. 1782/2003

Člen 143d Uredbe (ES) št. 1782/2003

Člen 143e Uredbe (ES) št. 1782/2003

Člen 1(1) Uredbe (ES) št. 378/2007

2007

984

22

 

 

44 753

2008

1 241

22

 

362,0

44 592

2009

1 252

22

 

424,0

44 981

2010

1 257

22

 

464,4

45 402,6

2011

1 231

22

484

475,5

45 404,5

2012

1 231

22

484

481,6

45 874,4

2013

1 228

22

484

481,6

46 358,4“


PRILOGA II

(trenutne cene (v EUR))

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj 2007–2013

Od tega minimalno za upravičene regije iz konvergenčnega cilja

Združeno kraljestvo

263 996 373

645 001 582

698 582 271

741 000 084

748 834 332

752 295 626

748 964 152

4 598 674 420

188 337 515

Skupaj

12 343 028 110

12 904 462 561

12 915 336 508

12 926 752 114

13 346 691 325

13 301 303 256

13 245 900 813

90 983 474 687

31 232 644 963“


Top