EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0670

Sklep Sveta 2007/670/SZVP z dne 1. oktobra 2007 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

OJ L 274, 18.10.2007, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 38 - 38

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/670/oj

18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/17


SKLEP SVETA 2007/670/SZVP

z dne 1. oktobra 2007

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 24 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila predsedstva,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. maja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/369/SZVP o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFHGANISTAN) (1).

(2)

Člen 12(5) Skupnega ukrepa 2007/369/SZVP predvideva, da so podrobnosti o udeležbi tretjih držav predmet sporazuma, ki se sklene v skladu s členom 24 Pogodbe.

(3)

Svet je 13. septembra 2004 pooblastil predsedstvo, ki mu po potrebi pomaga generalni sekretar/visoki predstavnik, da v primeru prihodnjih civilnih operacij EU za krizno upravljanje začne pogajanja s tretjimi državami z namenom sklenitve sporazuma na podlagi vzorčnega sporazuma med Evropsko unijo in tretjo državo o sodelovanju tretje države v civilni operaciji Evropske unije za krizno upravljanje. Na tej podlagi je predsedstvo s pogajanji sklenilo Sporazum z Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN).

(4)

Sporazum bi bilo treba odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) se odobri v imenu Evropske unije.

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma, ki je za Evropsko unijo zavezujoč.

Člen 3

Ta sklep začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 1. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

M. LINO


(1)  UL L 139, 31.5.2007, str. 33.


Top

18.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 274/18


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Novo Zelandijo o sodelovanju Nove Zelandije v policijski misiji Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN)

EVROPSKA UNIJA (EU)

na eni strani in

NOVA ZELANDIJA

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu „pogodbenici“,

STA SE – OB UPOŠTEVANJU:

sprejetja Skupnega ukrepa 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN) s strani Sveta Evropske unije,

povabila Novi Zelandiji, da sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN,

sklepa Nove Zelandije, da sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN,

sklepa Političnega in varnostnega odbora o sprejetju prispevka Nove Zelandije k misiji EUPOL AFGHANISTAN –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Sodelovanje v operaciji

1.   Nova Zelandija se pridruži Skupnemu ukrepu 2007/369/SZVP in vsem skupnim ukrepom ali sklepom, s katerimi Svet Evropske unije odloči, da bo razširil misijo EUPOL AFGHANISTAN, v skladu z določbami tega sporazuma in vsemi potrebnimi izvedbenimi ukrepi.

2.   Prispevek Nove Zelandije k misiji EUPOL AFGHANISTAN ne posega v avtonomijo odločanja Evropske unije.

3.   Nova Zelandija zagotovi, da njeno osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN, svojo nalogo opravlja v skladu s:

Skupnim ukrepom 2007/369/SZVP in morebitnimi poznejšimi spremembami,

operativnim načrtom,

izvedbenimi ukrepi.

4.   Osebje, ki ga Nova Zelandija dodeli misiji EUPOL AFGHANISTAN, pri opravljanju svojih nalog in vedenju upošteva zgolj interese misije EUPOL AFGHANISTAN.

5.   Nova Zelandija pravočasno obvesti vodjo misije EUPOL AFGHANISTAN in generalni sekretariat Sveta Evropske unije o vsaki spremembi svojega prispevka k misiji EUPOL AFGHANISTAN.

6.   Osebje, dodeljeno misiji EUPOL AFGHANISTAN, opravi zdravniški pregled in cepljenja, njegovo zdravstveno sposobnost pa potrdi pristojni organ v Novi Zelandiji. Osebje, dodeljeno misiji EUPOL AFGHANISTAN, predloži kopijo tega potrdila.

Člen 2

Status osebja

1.   Brez poseganja v sporazume med vlado Nove Zelandije in vlado Islamske republike Afganistan status osebja, ki ga Nova Zelandija dodeli misiji EUPOL AFGHANISTAN, ureja sporazum o statusu misije, sklenjen med Evropsko unijo in Islamsko republiko Afganistan.

2.   Brez poseganja v sporazum iz odstavka 1 je Nova Zelandija pristojna za svoje osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN.

3.   Nova Zelandija je odgovorna za odzivanje na vse zahtevke v zvezi s sodelovanjem njenega osebja v misiji EUPOL AFGHANISTAN. Nova Zelandija je pristojna za uvedbo kakršnih koli ukrepov zoper svoje osebje, zlasti za vlaganje tožb ali uvedbo disciplinskih postopkov v skladu s svojimi zakoni in predpisi.

4.   Nova Zelandija se zaveže, da bo ob podpisu tega sporazuma podala izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov do vsake države, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN. Vzorec te izjave je priložen temu sporazumu.

5.   Evropska unija poskrbi, da bodo ob podpisu tega sporazuma njene države članice podale izjavo o opustitvi odškodninskih zahtevkov v zvezi s sodelovanjem Nove Zelandije v misiji EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 3

Zaupne informacije

1.   Nova Zelandija sprejme ustrezne ukrepe, da zagotovi varovanje zaupnih informacij EU v skladu s predpisi Sveta Evropske unije o varovanju tajnosti, vsebovanimi v Sklepu Sveta 2001/264/ES (1), in v skladu z drugimi smernicami pristojnih organov, vključno s smernicami vodje misije EUPOL AFGHANISTAN.

2.   Če sta Evropska unija in Nova Zelandija sklenili sporazum o varnostnih postopkih za izmenjavo zaupnih informacij, se določbe takšnega sporazuma uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 4

Struktura poveljevanja

1.   Vse osebje, ki sodeluje v misiji EUPOL AFGHANISTAN, ostane pod polnim poveljstvom svojih nacionalnih organov.

2.   Nacionalni organi prenesejo operativni nadzor na vodjo misije EUPOL AFGHANISTAN, ki izvaja poveljevanje preko hierarhične strukture poveljevanja in nadzora.

3.   Vodja misije vodi misijo EUPOL AFGHANISTAN in zagotavlja njeno vsakodnevno upravljanje.

4.   Nova Zelandija ima v skladu s pravnimi instrumenti iz člena 1(1) tega sporazuma pri vsakodnevnem upravljanju misije EUPOL AFGHANISTAN enake pravice in obveznosti kot države članice Evropske unije, ki sodelujejo v operaciji.

5.   Vodja misije EUPOL AFGHANISTAN je odgovoren za disciplinski nadzor nad osebjem misije EUPOL AFGHANISTAN. Morebitne disciplinske ukrepe izvaja pristojni nacionalni organ.

6.   Nova Zelandija imenuje točko za stike (NPC) nacionalnega kontingenta, ki zastopa njen nacionalni kontingent v misiji EUPOL AFGHANISTAN. NPC poroča vodji misije EUPOL AFGHANISTAN o nacionalnih zadevah in je odgovorna za vsakodnevno disciplino kontingenta.

7.   Evropska unija sprejme sklep o zaključku operacije po posvetovanju z Novo Zelandijo, če Nova Zelandija na dan zaključka operacije še vedno prispeva k misiji EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 5

Finančni vidiki

1.   Nova Zelandija prevzame kritje vseh stroškov, povezanih z njenim sodelovanjem v operaciji, razen stroškov, za katere je v operativnem proračunu operacije predvideno skupno financiranje.

2.   Ob upoštevanju kakršnega koli dogovora, sklenjenega med vlado Islamske republike Afganistan in vlade Nove Zelandije, Nova Zelandija v primeru smrti, telesne poškodbe, izgube ali škode, ki jo utrpijo fizične ali pravne osebe iz Afganistana, v kolikor je bila dokazana njena odgovornost, plača odškodnino pod pogoji, določenimi v sporazumu o statusu misije, če ta obstaja, iz člena 2(1) tega Sporazuma.

Člen 6

Prispevek k operativnemu proračunu

Ker sodelovanje Nove Zelandije predstavlja pomemben prispevek, ki je bistvenega pomena za operacijo, je Nova Zelandija oproščena plačevanja prispevkov v operativni proračun misije EUPOL AFGHANISTAN.

Člen 7

Določbe o izvajanju tega sporazuma

Generalni sekretar/visoki predstavnik z ustreznimi organi Nove Zelandije sklene vse potrebne tehnične in upravne dogovore o izvajanju tega sporazuma.

Člen 8

Neizpolnjevanje obveznosti

Če ena od pogodbenic ne izpolni svojih obveznosti, določenih v tem sporazumu, ima druga pogodbenica pravico odpovedati ta sporazum z vročitvijo odpovedi z rokom enega meseca.

Člen 9

Reševanje sporov

Spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se med pogodbenicama rešujejo po diplomatski poti.

Člen 10

Začetek veljavnosti

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan prvega meseca, potem ko se pogodbenici uradno obvestita o zaključku za to potrebnih notranjih postopkov.

2.   Ta sporazum se uporablja začasno od datuma podpisa.

3.   Ta sporazum velja ves čas trajanja prispevka Nove Zelandije k operaciji.

V Bruslju, dne tretjega oktobra leta dva tisoč sedem v angleščini v dveh izvodih.

Image

Za Evropsko unijo

Image

Za Novo Zelandijo


(1)  OJ L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2007/438/ES (UL L 164, 26.6.2007, str. 24).


PRILOGA

IZJAVI,

iz člena 2(4) in (5)

Izjava držav članic EU:

„Države članice EU, ki uporabljajo Skupni ukrep EU 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN), si bodo prizadevale, kolikor to dopuščajo njihovi notranji pravni sistemi, v čim večji meri opustiti zahtevke do Nove Zelandije zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki jim pripadajo in se uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje Nove Zelandije pri opravljanju svojih nalog v povezavi z misijo EUPOL AFGHANISTAN, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve,

povzročila uporaba sredstev, ki pripadajo Novi Zelandiji, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja misije EUPOL AFGHANISTAN iz Nove Zelandije pri uporabi teh sredstev.“

Izjava Nove Zelandije:

„Nova Zelandija, ki je vključena v Skupni ukrep EU 2007/369/SZVP z dne 30. maja 2007 o ustanovitvi policijske misije Evropske unije v Afganistanu (EUPOL AFGHANISTAN), si bo prizadevala na podlagi vzajemnosti, kolikor to dopušča njen notranji pravni sistem, v čim večji meri opustiti zahtevke do katere koli druge države, sodelujoče v misiji EUPOL AFGHANISTAN, zaradi telesne poškodbe, smrti svojega osebja, škode ali izgube sredstev, ki ji pripadajo in se uporabljajo v okviru misije EUPOL AFGHANISTAN, če je takšno telesno poškodbo, smrt, škodo ali izgubo:

povzročilo osebje pri opravljanju svojih nalog v povezavi z misijo EUPOL AFGHANISTAN, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve,

povzročila uporaba sredstev, ki pripadajo sodelujočim državam v misiji EUPOL AFGHANISTAN, pod pogojem, da so bila ta sredstva uporabljena v povezavi z operacijo, razen v primeru hude malomarnosti ali namerne kršitve osebja misije EUPOL AFGHANISTAN pri uporabi teh sredstev.“

Top